Categories
Articole Autorităţi şi instituţii publice

Obiectivul urmărit în asigurarea transparenţei demnităţilor publice este proporţional cu scopul urmărit?

Exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri trebuie să se desfăşoare cu transparenţă.

Legea care reglementează unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, este Legea nr. 161/2003.

Potrivit art. 90 din legea menţionată, consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective.

Iar încălcarea dispoziţiilor de mai sus atrage încetarea de drept a mandatului de ales local la data încheierii contractelor.

Potrivit ştirilor juridice, aceste dispoziţii au făcut subiectul unei excepţii de neconstituţionalitate.

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a susţinut că invocarea excepţiei de neconstituţionalitate s-a făcut având în vedere exclusiv particularităţile cauzei de faţă, vizate fiind doar două ipoteze, şi anume: cea în care consilierul local are calitatea de acţionar cu cotă nesemnificativă de participare la beneficii şi pierderi (de 0,1942% reclamantul şi de 0,146%, fiul său) la o societate pe acţiuni cu capital privat care a încheiat contracte de asociere ori contracte de prestări servicii (45 de contracte) cu societăţi aflate în subordinea Consiliului Local, precum şi situaţia în care contractul dintre societatea la care reclamantul este asociat şi administrator, iar soţia sa administrator şi o societate specializată aflată în subordinea autorităţii publice locale a fost încheiat pentru prestarea de către cea din urmă societate în favoarea celei dintâi a unor servicii de dezinsecţie pentru care este autorizată.

În ceea ce priveşte situaţia în care consilierul local are calitatea de asociat/acţionar şi administrator al unei societăţi cu capital privat şi beneficiază de bunuri şi servicii furnizate/prestate de instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori de societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective, dispoziţiile art. 90 şi art. 92 din Legea nr. 161/2003 depăşesc ceea ce este necesar atingerii obiectivului urmărit de legiuitor prin aceste dispoziţii şi sunt disproporţionate în raport cu scopul urmărit.

Curtea Constituţională reţine că, caracterul necesar al măsurii este justificat, întrucât exclude exercitarea unei funcţii private, specifice mediului de afaceri, care ar putea aduce atingere interesului public şi încrederii cetăţenilor în autorităţile administraţiei publice în condiţiile în care funcţia de viceprimar poate să presupună atribuţii referitoare la bugetul local. S-a mai observat, de asemenea, că există un raport rezonabil de proporţionalitate între cerinţele de interes general referitoare la buna administrare a banilor publici şi protecţia dreptului fundamental la accesul liber la o activitate economică.

Curtea constată că stabilirea cazului de incompatibilitate nu constituie, în realitate, o restrângere a exerciţiului unor drepturi sau libertăţi, ci o garanţie de natură să confere o autoritate morală de necontestat persoanelor care au calitatea de consilieri locali şi consilieri judeţeni, prin asigurarea imparţialităţii, protejarea interesului social şi evitarea conflictului de interese.

În concluzie, dispoziţiile legale supuse analizei instanţei de contencios constituţional nu contravin prevederilor din Legea fundamentală invocate, ci contribuie la crearea cadrului legal pentru îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor specifice demnităţii publice de ales local. Această soluţie o regăsim în Decizia nr. 774/2016 publicată în Monitorul Oficial nr. 187/2017.