Categories
Articole Financiar bancar

Noi reguli privind alinierea contabilității la standardele internaționale de raportare financiară

ifsr
Din ianuarie 2012 s-a decis alinierea României la standardele internaționale de raportare financiară. Regulile de întocmire, aprobarea, auditarea statutară și publicarea situațiilor financiare anuale și a situațiilor financiare consolidate ale băncilor, persoane juridice române, organizațiilor cooperatiste de credit, băncilor de economisire și creditare în domeniul locativ, băncilor de credit ipotecar, sucursalelor din România ale instituțiilor de credit străine, sucursalelor din străinătate ale instituțiilor de credit, persoane juridice române se aplică din 2012.

Legiuitorul a stabilit noi reglementări cu privire la aceste aspecte prin Ordinul BNR nr. 7/2016 privind modificarea şi completarea Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară, aplicabile instituţiilor de credit, şi a Ordinului Băncii Naţionale a României nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. Acesta a fost publicat în Monitorul Oficial 832 din 20 octombrie 2016 și se aplică începând cu 1 ianuarie 2017.

Ce entități sunt vizate de prezentele prevederi?

Dispozițiile legale privesc instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, instituțiile de plată care acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la prestarea de servicii de plată, instituțiile emitente de monedă electronică ce acordă credite legate de serviciile de plată și a căror activitate este limitată la emiterea de monedă electronică și prestarea de servicii de plată și Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

Noi obligații pentru entitățile publice

Entitățile de interes public de mai sus cu excepția fondului trebuie să întocmească situații financiare anuale care cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situația modificărilor capitalurilor proprii, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative.

Sucursalele instituțiilor străine menționate mai sus au obligația de a întocmi situații financiare anuale care să conțină: bilanț, cont de profit și pierdere și note explicative.

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar întocmește situații financiare anuale care cuprind: bilanț, cont de profit și pierdere, situația fluxurilor de trezorerie și note explicative.

În toate cazurile, situațiile financiare anuale constituie un tot unitar.

Noutăți privind raportul administratorilor

Știrile juridice prevăd că entitățile de interes public care, la data bilanțului, depășesc numărul mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar, au obligația de a include în raportul administratorilor o declarație nefinanciară care trebuie să cuprindă anumite informații: descrierea succintă a modelului de afaceri al entității, descrierea politicilor adoptate de entitate și a procedurii de diligență ce trebuie aplicată, rezultatele politicilor respective, principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operațiunile entității (de exemplu când este relevant se vor menționa relațiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea impact negativ asupra domeniilor respective și modul în care entitatea gestionează acele riscuri) și indicatori-cheie de performanță nefinanciară relevanți pentru activitatea specifică a entității.

Rețineți că dacă entitatea nu pune în aplicare politici privind unul sau mai multe dintre aspectele de mai sus, declarația nefinanciară va oferi o explicație clară și motivată cu privire la această opțiune. În declarația nefinanciară se vor face trimiteri și se vor da explicații privind sumele raportate în situațiile financiare anuale.

O entitate care este filială nu are obligația de a întocmi această declarație nefinanciară dacă entitatea respectivă și filialele sale sunt întocmite în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul unei alte entități. Știrile juridice au stabilit că auditorul statutar sau firma de audit are obligația de a verifica dacă s-a furnizat declarația nefinanciară fără să existe obligația de a audita această declarație, de a-și exprima opinia cu privire la aceasta sau de a identifica date și informații eronate.

În cazuri excepționale, informațiile privind evoluții iminente sau aspecte în curs de negociere pot fi omise dacă prezentarea lor ar aduce prejudicii grave poziției comerciale a entității, cu condiția ca aceste omisiuni să nu împiedice o înțelegere corectă și echilibrată a dezvoltării, performanței și poziției entității și a impactului activității sale.

Raportul consolidat al administratorilor

 Entitățile de interes public care sunt societăți-mamă și care la data bilanțului pe o bază consolidată depășesc numărul mediu de 500 de angajați în cursul exercițiului financiar, au obligația de a include în raportul consolidat al administratorilor o declarație nefinanciară consolidată. Aceasta va cuprinde aceleași informații ca cele incluse în raportul administratorilor și urmează aceleași reguli ca cele prezentate mai sus.

În plus, dacă grupul nu pune în aplicare politici privind unul sau mai multe dintre aspectele pe care trebuie să le cuprindă declarația nefinanciară consolidată, are obligația de a oferi o explicație clară și motivată în acest sens. Rețineți că declarația nefinanciară consolidată va cuprinde și trimiteri și explicații suplimentare privind sumele raportate în situațiile financiare consolidate.

Știrile juridice prevăd că o societate-mamă care este filială este exonerată de obligația de a întocmi declarația nefinanciară consolidată dacă societatea-mamă și filialele sale sunt incluse în raportul consolidat al administratorilor întocmit la nivelul entității.

Declarația privind guvernanța corporativă

O instituție ale cărei valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată are obligația de a include în raportul administratorilor o declarație privind guvernanța corporativă într-o secțiune distinctă în cadrul raportului.

Aceasta va cuprinde informații privind codul de guvernanță corporativă care se aplică instituției sau pe care aceasta a decis în mod voluntar să i se aplice, descrierea caracteristicilor de control intern și a sistemelor de gestionare a riscurilor în procesul de raportare financiară. Se vor furniza date privind modul de desfășurare a adunării generale a acționarilor/asociaților, a structurii și modului de funcționare a organelor de administrație și conducere.

Noutățile legislative prevăd că se va face și o descriere a politicii de diversitate aplicate privind organele de administrație, conducere și supraveghere ale instituției cu privire la vârsta, genul, educația și experiența profesională, obiectivele acestei politici de diversitate, modul în care a fost pusă în aplicare și rezultatele în perioada de raportare. Dacă nu se aplică o astfel de politică, se va da în cuprinsul declarației o explicație în acest sens.