Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Finanţare de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea producţiei de materiale și/sau produse ecologice

imagesÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) supune consultării publice Proiectul de OM pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii ce dezvoltă producția materialelor și/sau produselor ecologice.

Conform actului normativ, persoanele juridice de pe teritoriul ţării vor putea beneficia de o finanţare nerambursabilă de până la 200.000 de euro pentru dezvoltarea producţiei de materiale și/sau produse ecologice.

Ghidul de finanţare constituie un suport informativ complex, având rolul de a furniza solicitantului finanţării din Fondul pentru mediu informaţii esenţiale privind derularea Programului Pilot Start-Up Mediu pentru tehnologii ce dezvoltă producția materialelor și/sau produselor ecologice.

Scopul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru Mediu pentru dezvoltarea producţiei de materiale și/sau produse ecologice.

Prin program se finanțează tehnologii de producere a materialelor și/sau produselor ecologice prin utilizarea materiilor prime naturale și a materiilor prime secundare, în scopul introducerii acestora în diferite sectoare ale economiei verzi.

Indicatorii de performanţă ai Programului sunt reprezentaţi de numărul de întreprinderi care implementează tehnologii finanțate prin prezentul program în vederea producerii de materiale şi/sau produse ecologice şi prin crearea de noi locuri de muncă verzi.

Concret, scopul programului este acela de a dezvolta producţia de materiale şi/sauproduse ecologice, prin acordarea unei finanţări nerambursabile persoanelor juridice române care desfăşoară activităţi economice în ţara noastră şi care îndeplinesc următoarele criterii:

  • funcţionează şi au activitate economică de cel puţin un an, la data depunerii dosarului de finanţare, şi au cel puţin un exerciţiu financiar anual încheiat;
  • obiectul de activitate autorizat permite producţia materialelor și/sau produselor rezultate din utilizarea investițiilor finanțate;
  • solicitantul este proprietar, administrator, concesionar sau locatar/comodatar cu drept de superficie pentru imobilul pe/în care se implementează proiectul şi pe terenul pe care se instalează tehnologiile de producție;
  • nu se află în stare de insolvenţă sau faliment sau în procedură de dizolvare ori lichidare;
  • au achitat taxele, impozitele, amenzile şi contribuţiile la bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu etc;
  • nu se află în interdicţie bancară;
  • în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu au încălcat dispoziţiile legale privind protecţia mediului şi nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului;
  • nu au obţinut şi nu sunt pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare pentru realizarea proiectului, potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare;
  • deţin toate acordurile, avizele, autorizaţiile şi aprobările impuse de studiul de fezabilitate. În ceea ce priveşte autorizaţia de construire, dacă e cazul, aceasta se poate prezenta până la prima cerere de plată;
  • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care au beneficiat pe o perioadă de trei ani consecutivi nu depăşeşte echivalentul în lei, la data depunerii dosarului de acceptare, a 200.000 euro (sau 100.000 euro, dacă activează în sectorul transporturilor rutiere de mărfuri).

De asemenea, persoanele interesate să ceară ajutorul trebuie să ştie că finanţarea se va face eşalonat şi va fi acordată prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.