Categories
Articole Pensii Social

Organizarea și funcționarea Casei de Pensii a MAI și acordarea pensiilor de stat militarilor

pensii-militare
„Este nedrept ca viața, viitorul unui om să atârne mereu de condiții asupra cărora el nu are nici o putere, sau să depindă de alții mai tari ca el”.
(Alba de Cespedes) Și totuși, mulți români au simțit pe propria piele și pe propriul buzunar că soarta lor a fost pecetluită în 2011 când pensiile militare deveneau doar o amintire.

Un proverb românesc spune că „dreptatea iese la lumină ca untdelemnul deasupra apei.”  Așa s-a întâmplat și în cazul militarilor, polițiștilor și funcționarilor cu statut special din sistemul administrației penitenciare care vor primi înapoi pensiile militare de stat începând cu 1 ianuarie 2016. În sistemul pensiilor militare de stat se acordă: pensia de serviciu care poate fi pentru limită de vârstă, anticipată și anticipată parțială, pensia de invaliditate și pensia de urmaș.

Având în vedere noile reglementări legislative se impunea și crearea de noi reguli cu privire la modul de organizare a casei de pensii a MAI. Astfel, în Monitorul Oficial 686 din 5 septembrie 2016 a fost publicat Ordinul 131/2016 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Casei de Pensii Sectoriale a MAI. Prevederile se aplică de la publicare.

Ce tipuri de pensii administrează Casa de pensii a MAI?

 Aceasta este o structură cu personalitate juridică care administrează pensiile militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale ale militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special din Ministerul Justiției –Administrația Națională a Penitenciarelor. Prin intermediul acesteia se asigură plata pensiilor militare de stat și a altor drepturi și prestații prevăzute de legi speciale.

Cum este organizată Casa de pensii a MAI?

Casa este condusă de un director și 2 directori adjuncți. Directorul are calitatea de ordonator terțiar de credite, iar directorii adjuncți sunt sub subordinea directorului. Știrile juridice prevăd că personalul casei este format din polițiști – funcționari publici cu statut special și este subordonat direct directorului, directorilor adjuncți care îi coordonează activitatea. Personalul Casei răspunde pentru executarea sarcinilor de serviciu încredințate.

Directorul conduce activitatea Casei și o reprezintă în relațiile cu celelalte unități ale MAI, cu instituțiile din țară și străinătate. Acesta poate delega prin dispoziție atribuții în competența directorilor adjuncți.

În subordinea directorului se află și Serviciul petiții, contestații, control intern, metodologie și relații publice, serviciul juridic care are în compunere biroul contencios și structura financiară care are în compunere compartimentul buget, prelucrare automată situații financiare și drepturi personal, compartimentul prelucrare automată date financiare pensionari și compartimentul vize prestații.

În subordinea unuia dintre directorii adjuncți sunt următoarele servicii: cel de prelucrare automată date și stabilire pensii militare de stat, de prelucrare automată date și plăți pensii militare de stat și alte drepturi de asigurări sociale și cel de prelucrare automată date, evidență pensionari, documente clasificate, secretariat și securitate sediu care are în compunere compartimentul control acces și supraveghere.

În subordinea celuilalt director adjunct se află serviciul prelucrare automată date, recalculare și actualizare pensii militare de stat regiunea 1 și regiunea 2, serviciul informatic baze de date și comunicații care are în compunere biroul analiză și proiectare programe informatice în domeniul pensiilor și serviciul structură de securitate.

Restituirea diferențelor de pensie

Cei aflați în evidența casei de pensii a MAI în perioada 1 ianuarie 2011-30 septembrie 2013 vor primi, la cerere, eșalonat sumele cuvenite (restituirea diferențelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010)  în maxim 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2017 inclusiv, cu excepția celor care au încasat diferențele de pensie în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile sau au încasat sume necuvenite ca diferențe cu titlu de pensie și care nu au fost recuperate sau au încasat sume ce fac obiectul restituirii.

Practic, restituirea diferențelor între cuantumurile pensiilor cuvenite pentru luna decembrie 2010, și cele stabilite ulterior se va face doar la cererea titularului dreptului de pensie la casa de pensii teritorială în ale cărei evidențe se află.

După înregistrarea cererii, casa de pensii verifică dacă sunt îndeplinite condițiile pentru restituirea diferențelor și, în caz afirmativ, va calcula diferența totală de restituit  urmând a stabili cuantumurile plăților eșalonate. Dacă titularul dreptului de pensie a avut dosarul de pensionare transferat la o altă casă de pensii sectorială, cererea de restituire se depune la casa de pensii la care este în evidență la data depunerii. Ea poate fi depusă și de tutorele sau curatorul titularului, de persoana desemnată căreia i s-a încredințat sau i s-a dat în plasament copilul minor. Cererea se poate depune și prin mandatar desemnat prin procură specială și autentică.

Pentru cererile depuse până la 30 septembrie 2016 restituirea are loc în luna noiembrie 2016 pentru diferențele anilor 2011 și 2012 și în luna noiembrie 2017 pentru diferențele aferente anului 2013.  Dacă cererile sunt depuse în perioada 1 octombrie 2016-30 septembrie 2017, diferențele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranșă în noiembrie 2017. Pentru cererile depuse în perioada 1 octombrie 2017-31 decembrie 2017, diferențele aferente anilor 2011-2013 se achită într-o singură tranșă în decembrie 2017.

Dacă titularii au decedat ulterior depunerii cererii, diferențele cuvenite și neîncasate de către titular se restituie și se achită prin mandat poștal soțului supraviețuitor, copiilor, părinților sau celorlalți moștenitori.

Toți militarii cărora li s-a luat acest drept acum 5 ani, au așteptat să vină și ziua în care se va repara această nedreptate care le-a fost aplicată. Până la urmă,  “cel ce suferă pe nedreptate, se întărește.”