Categories
Articole Fiscalitate Taxe/Impozite

Ai datorii la stat? Dai casa și scapi de ele!

date in plata 1
Darea în plată nu se aplică doar celor care au credite la bănci și  pot beneficia de  ștergerea datoriei dacă dau casa băncii. Mulți români au datorii la stat, iar legiuitorul a stabilit ce pași au de urmat cei care doresc să beneficieze de darea în plată în cazul acestor tipuri de datorii.

Legiuitorul a elaborat Ordinul MFP nr. 1054/2016 pentru aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei pentru analiza și soluționarea cererilor debitorilor care solicită stingerea unor creanțe fiscale, prin trecerea în proprietatea publică a statului a unor bunuri imobile, precum și de stabilire a documentației care însoțește cererea care a fost publicat în Monitorul Oficial 565 din 26 iulie 2016. Prevederile sale se aplică de la data publicării.

Ce trebuie să cuprindă cererea debitorului?

Pentru creanțele fiscale administrate de organul fiscal central (cu excepția celor cu reținere la sursă și a accesoriilor aferente acestora),  pot fi stinse la cererea debitorului cu acordul creditorului fiscal prin trecerea în proprietatea publică a statului sau a unității administrativ-teritoriale a bunurilor imobile (casă, teren, teren fără construcții), chiar dacă acestea sunt supuse executării silite de către organul fiscal competent.

Știrile juridice prevăd că cererea debitorului va cuprinde obligatoriu datele de identificare ale debitorului și date privind structura capitalului social, a asociaților sau a acționariatului, volumul și natura creanțelor fiscale, pe bugete, din care pe debite principale și accesorii. Dacă există un debitor garant se va specifica volumul și natura creanțelor fiscale asumate, pe bugete, din care pe debite principale și accesorii.

Se vor menționa titlurile executorii în temeiul cărora sunt urmărite prin executare bunurile imobile ce face obiectul cererii. Se va specifica pentru bunurile imobile pentru care se solicită trecerea în proprietatea publică a statului, denumirea, datele de identificare și o scurtă descriere a lor.

În mod obligatoriu debitorul/debitorul garant persoană juridică va specifica dacă se aplică taxarea sau scutirea cu/de TVA a operațiunii de transfer al proprietății bunului imobil prin dare în plată. În cuprinsul cererii se vor preciza care sunt actele doveditoare ale dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile respective și acordul expres al debitorului/debitorului garant privind prețul de evaluare al bunurilor imobile stabilit de experți evaluatori proprii sau independenți. În cazul debitorului/debitorului garant persoană juridică se va preciza valoarea de inventar a bunurilor imobile, evidențiată în contabilitate.

În cerere se va menționa că debitorul/debitorul garant a luat la cunoștință despre valoarea la care se face stingerea creanțelor fiscale stabilită prin ordin al președintelui ANAF, că bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale și de alte sarcini și nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății sau al altor litigii, că nu sunt aduse ca aport într-o asociere în participațiune, aport la capitalul social al unei societăți și/sau nu sunt închiriate, concesionate, arendate. În plus, debitorul/debitorul garant va preciza că pe numele său nu există cereri sau nu  a fost deschisă procedura insolvenței și nu se află în administrare specială.

Știrile juridice prevăd ca fiind obligatoriu acceptul debitorului/debitorului garant cu privire la compensarea diferenței în cazul în care valoarea bunului imobil este mai mare decât creanța fiscală pentru care se solicită stingerea prin dare în plată. Cererea va fi semnată de reprezentantul legal al debitorului/debitorului garant persoană juridică.

Ce acte vor fi anexate la cerere?

 Pentru a fi trimisă spre analiză comisiei constituite în acest scop, la cerere se vor atașa copii legalizate de pe actele ce atestă dreptul de proprietate al debitorului/debitorului garant asupra bunurilor imobile pentru care se solicită stingerea prin dare în plată și un extras de carte funciară, în original, din care să rezulte că imobilul nu este grevat de alte drepturi reale și de alte sarcini.

Cererea va fi însoțită de documentul încheiat în formă autentică prin care debitorul garant își asumă obligația de plată a debitorului, raportul de evaluare întocmit de un expert cu privire la imobilele ce fac obiectul dării în plată și un act emis de instituțiile abilitate din care să rezulte că imobilele nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății sau al altor litigii.

Pentru debitorul/debitorul garant persoană juridică se vor atașa copii de pe fișa mijlocului fix și de pe balanța analitică a mijloacelor fixe, precum și un certificat constatator eliberat de oficiul registrului comerțului din care să rezulte că pe numele acestuia nu sunt înscrise mențiuni cu privire la declararea insolvenței.

Se cere și acordul MMFPSPV și al Ministerului Sănătății privind stingerea prin darea în plată a contribuțiilor sociale care se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru șomaj, asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale sau la Fondul național unic de asigurări de sănătate.

Actele nu vor fi complete fără declarația pe propria răspundere a debitorului/debitorului garant din care să rezulte că bunurile imobile nu sunt aduse ca aport în cadrul unei asocieri în participațiune, aport la capitalul social al unei societăți și/sau nu sunt închiriate, concesionate sau arendate. Debitorul/debitorul garant va da o declarație din care să rezulte că pe numele său nu există cereri sau nu a fost deschisă procedura insolvenței și că bunurile imobile nu sunt grevate de drepturi reale, sarcini și nu fac obiectul unor cereri privind retrocedarea proprietății și că sunt proprietatea debitorului/debitorului garant.

Ce decide Comisia?

Comisia va analiza cererea și o va admite și va dispune în acest caz ca organul fiscal competent să încheie procesul-verbal de trecere în proprietatea publică a bunului imobil și stingerea creanțelor fiscale. Cererea este respinsă dacă bunurile oferite nu sunt destinate uzului sau interesului public. Rețineți că procesul-verbal de trecere în proprietate publică a imobilului constituie titlu de proprietate. Bunurile imobile ce trec în proprietate publică sunt date în administrare cu condiția menținerii uzului și interesului public timp de 5 ani.

Dacă bunurile trecute în proprietatea publică au fost revendicate și restituite, debitorul este obligat la plata sumelor stinse în urma dării în plată, astfel încât creanțele fiscale renasc la data la care bunurile imobile au fost restituite terțului. Dacă în termenul de prescripție a creanțelor fiscale, comisia ia la cunoștință despre anumite aspecte cu privire la bunurile imobile, aspecte necunoscute la data aprobării cererii debitorului, poate dispune revocarea, în tot sau în parte, a deciziei prin care s-a aprobat stingerea creanțelor fiscale. Rețineți că în aceste cazuri pentru perioada cuprinsă între data trecerii imobilului în proprietatea publică și data la care au renăscut creanțele fiscale nu se datorează dobânzi, penalități sau majorări de întârziere.