Categories
Formulare/declaraţii Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile

contabilitate
Ministerul Finanţelor Publice a lansat în dezbatere publică proiectul de Ordin al ministrului finanţelor publice privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

Prin proiectul de ordin se propune ca toate entităţile de interes public, indiferent de reglementările contabile aplicabile, să întocmească o declaraţie nefinanciară dacă la data bilanţului, depăşesc criteriul de a avea un număr mediu de 500 de salariaţi în cursul exerciţiului financiar.

În înţelesul reglementărilor contabile aplicabile operatorilor economici, reprezintă entităţi de interes public:

  1. societăţile/companiile naţionale, societăţile cu capital integral sau majoritar de stat şi regiile autonome, în cazul entităţilor care aplică Reglementările contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.802/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
  2. societăţile ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, în cazul entităţilor care aplică Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţiile cuprinse în declaraţia nefinanciară se referă la aspecte de mediu, sociale şi de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea corupţiei şi a dării de mită, precum şi la următoarele aspecte:

  • o descriere succintă a modelului de afaceri al entităţii;
  • o descriere a politicilor adoptate de entitate în legătură cu aceste aspecte, inclusiv a procedurilor de diligenţă necesară aplicate;
  • rezultatele politicilor respective;
  • principalele riscuri legate de aceste aspecte care decurg din operaţiunile entităţii, inclusiv, atunci când este relevant şi proporţional, relaţiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective şi modul în care entitatea gestionează riscurile respective;
  • indicatori-cheie de performanţă nefinanciară relevanţi pentru activitatea specifică a entităţii.