Categories
Articole Organizare judiciară

Noi reguli privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private

ICCJ 2

Atunci când s-a lansat inițiativa de a se înființa și în România un fond privat de pensii, românii au fost entuziaști crezând că vor trăi la pensie visul american: bani suficienți pentru a nu duce grija zilei de mâine. Timpul a dovedit că aceste fonduri nu oferă o certitudine la bătrânețe, ci sunt doar un experiment. La cât contribuie lunar românii la acest fond privat, este destul de probabil, ca la pensie, să se bazeze tot pe pensia de la stat.

Fluctuațiile pieței arată că nimeni nu poate spune câți bani vei lua la pensie din fondul privat. Ceea ce știi este doar cât dai fără ca cineva să îți poată garanta vreo sumă la final. Banii investiți nu sunt garantați cu rata inflației și adminstratorii de fonduri își opresc un comision din suma virată, apoi restul îl investesc după cum se pricep și la final mai iau un comision lunar din respectiva sumă.

Având în vedere că sunt numeroși administratori de fonduri private, legiuitorul a decis să stabilească reguli clare cu privire la organizarea și funcționarea acestora, sens în care s-a orientat spre reglementarea unor noi condiții cu privire la inventarierea elementelor patrimoniale.

Astfel, prin Norma ASF 25/2016 privind inventarierea elementelor patrimoniale ale fondurilor de pensii private s-au stabilit modul în care va avea loc această operațiune, componența comisiei de inventariere, actele ce trebuiesc întocmite cu această ocazie. Aceasta a fost publicată în Monitorul Oficial 385 din 20 mai 2016 și a intrat în vigoare chiar de la data publicării.

Cine are obligația să facă inventariere și când?

Știrile juridice arată că operațiunea de inventariere a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pentru fondurile  de pensii administrate privat se aplică administratorilor acestora autorizați de ASF.

Scopul acestei operațiuni este acela de a stabili situația reală a tuturor elementelor patrimoniale ale fiecărui fond de pensii private pentru a întocmi situațiile financiare anuale care vor reflecat poziția financiară și performanța acelui fond de pensii.

Administratorii au obligația de a efectua această operațiune cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar, în cazul fuziunii sau încetării activității, la cererea echipei de control, atunci când există indicii că există lipsuri sau plusuri în gestiune, atunci când intervine o predare-primire de gestiune, cu prilejul reorganizării gestiunilor sau ca urmare a calamităților naturale sau în cazuri de forță majoră. Operațiunea se face, de regulă, cu ocazia încheierii exercițiului financiar.

Cine poate face parte din comisia de inventariere?

Din comisia de inventariere pot face parte persoane cu pregătire economică și tehnică alese din cadrul personalului administratorului. Nu pot face parte gestionarii, contabilii care țin evidența gestiunii și nici auditorii interni sau financiari. Membrii comisiei răspund pentru efectuarea lucrărilor de inventariere și pot fi înlocuiți doar în cazuri bine justificate și doar prin decizia scrisă a administratorului.

Ce reguli se aplică pentru efectuarea inventarierii?

În cazul imobilizărilor financiare inventarierea are loc pe baza actelor ce atestă dreptul de proprietate asupra acestora. Pentru toate elementele de natura activelor financiare se verifică realitatea soldurilor conturilor respective.

În cazul creanțelor și obligațiilor, acestea sunt verificate și confirmate pe baza extraselor soldurilor debitoare și creditoare ale conturilor de creanțe și datorii, conform extrasului de cont sau punctajelor reciproce scrise.

Inventarierea investițiilor financiare pe termen scurt se efectuează pe baza documentelor care atestă dreptul de proprietate asupra lor și se verifică realitatea soldurilor conturilor. Rețineți că disponibilitățile aflate în conturi deschise la instituțiile de credit se inventariază prin compararea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea fondului de pensii private.

Regula este că disponibilitățile în numerar din casieria fondului se inventariază în ultima zi lucrătoare a exercițiului financiar după înregistrarea tuturor operațiunilor de încasări și plăți privind exercțiul respectiv, prin compararea soldurilor din registrul de casă cu monetarul și cu datele din contabilitate.

La elementele de natura capitalurilor proprii se verifică realitatea soldurilor conturilor și se întocmesc situații analitice distincte care la final sunt verificate cu soldurile conturilor sintetice corespunzătoare care se preiau în Registrul-inventar. Pentru inventarierea soldurilor conturilor individuale ale participanților se întocmesc situații analitice distincte care se întocmesc și se arhivează electronic.

Ce trebuie să cuprindă dosarul de inventariere?

În mod obligatoriu, dosarul operațiunii de inventariere trebuie să conțină: deciziile de numire ale comisiilor de inventariere, declarația gestionarului, listele de inventariere, situațiile analitice, extrasele de cont confirmate pentru inventarierea creanțelor și datoriilor, extrasele de cont emise de instituțiile de credit, procesul-verbal privind rezultatele inventarierii, registrul inventar al fondului de pensii private.

Rețineți că pe ultima pagină  a listei de inventariere, gestionarul are obligația de a menționa dacă toate bunurile și valorile bănești din gestiune au fost inventariate și consemnate în listele de inventariere în prezența sa și dacă are obiecții cu privire la modul în care a fost efectuată inventarierea.

Evaluarea elementelor patrimoniale se face cu respectarea principiului permanenței metodelor conform căruia modelele și regulile de evaluare trebuie menținute asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile. Regula este că, la stabilirea valorii de inventar a activelor, se aplică principiul prudenței conform căruia se ține seama de toate ajustările de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.

Dacă se constată că valoarea de inventar este mai mare decât cea cu care acesta este evidențiat în contabilitate, în listele de inventariere se vor înscrie valorile din contabilitate. Dacă valoarea de inventar este mai mică decât cea din contabilitate, se va trece în listele de inventariere valoarea de inventar.

Comisia va stabili pe baza explicațiilor primite și a documentelor analizate natura lipsurilor, pierderile și pagubele constatate și natura plusurilor, propunând modul de regularizare a diferențelor dintre datele din contabilitate și cele faptice, rezultate în urma inventarierii.

Ce cuprinde procesul-verbal privind inventarierea?

 Comisia întocmește după efectuarea inventarierii un proces-verbal în care va insera data întocmirii, numele și prenumele membrilor comisiei, numărul și data deciziei de numire a comisiei, gestiunea inventariată, data începerii și terminării inventarierii, rezultatele acestei operațiuni și concluziile. În 7 zile lucrătoare de la încheierea inventarierii, procesul-verbal se va prezenta spre aprobare administratorului fondului de pensii private.

În 7 zile lucrătoare de la aprobarea procesului-verbal de către administrator, rezultatele inventarierii se vor înregistra în evidența tehnico- operativă.

Uite pensia, nu e pensia!

Posibilitatea de a primi suficienți bani la pensie din aceste fonduri private ca să vă asigure un trai fără griji, este o utopie. Așa că, nu vă bazați pe acest simplu joc în care sunt plasați banii voștri, pentru că el este guvernat de incertitudine.

“Încrederea în hazard este o atitudine de învins.”  (Henri Troyat)