Categories
Articole Financiar bancar

Noi reguli privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare

asigurare
Faptul că pe piață există destule firme de asigurare care par că au cele mai bune oferte pentru românii amatori să încheie polițe, ne face să credem că  „societățile de asigurare, asigură propriul avantaj, asiguratul fiind un simplu plătitor.”  (Constantin Enescu)

Cei care doresc să lucreze în domeniul asigurărilor, au obligația de a fi autorizați de ASF și, ulterior, activitatea lor, va fi monitorizată tot de ASF. În Monitorul Oficial 271 din 11 aprilie 2016 a fost publicată norma ASF 20/2016 privind autorizarea și monitorizarea societăților de asigurare și reasigurare ale cărei prevederi se aplică încă de la apariție.

Noi reguli privind autorizarea societăților de către ASF

Regula este că autorizarea presupune două etape: avizarea în scopul înregistrării la registrul comerțului și eliberarea autorizației de funcționare. Rețineți că avizarea în vederea înregistrării la registrul comerțului nu garantează obținerea autorizației de funcționare, ci indică doar permisiunea dată acționarilor de a putea constitui societatea.

Pentru obținerea avizului, se vor depune la ASF o serie de acte: cerere, procură autentică/împuternicire avocațială semnată de toți acționarii direcți ai firmei prin care desemnează una sau mai multe persoane să îi reprezinte în relația cu ASF, proiectul actului constitutiv, informații privind acționariatul, extrasul de cont cu vărsarea integrală a capitalului social, copia taxei de autorizare în contul ASF.

ASF analizează documentația în 15 zile de la primire, îl informează pe solicitant și decide cu privire la acordarea avizului în 90 de zile de la informare. Dacă se cer informații suplimentare, termenul de 90 de zile se prelungește cu maximum 30 de zile.

În scopul obținerii autorizației de funcționare, societățile depun la ASF: cererea însoțită de copiile actelor emise de registrul comerțului cu privire la înregistrarea ca persoane juridice, copia actului constitutiv, raportul unui auditor IT avizat de ASF sau a resursei interne certificate din care să rezulte că sistemul informatic implementat la nivelul societății este adecvat în raport cu specificul și volumul activității preconizate a fi desfășurată în primii 2 ani de activitate.

Se vor atașa pentru fiecare acționar direct și indirect, persoane juridice, cele mai recente situații financiare anuale, auditate, estimări ale bilanțului și ale contului de profit și pierdere pentru următorii 3 ani.

În 30 de zile de la data depunerii documentației complete, ASF decide asupra acordării autorizației de funcționare. Știrile juridice arată că decizia de autorizare și funcționare emisă de ASF este însoțită de o anexă care include: denumirea societății, adresa sediului social, CUI-ul emis de registrul comerțului, codul din Registrul asigurătorilor-reasigurătorilor, activitatea de asigurare autorizată și data de la care societatea poate începe desfășurarea activității.

Cum va fi monitorizată activitatea societăților?

 Asigurătorii autorizați pentru practicarea asigurărilor de viață pot cere extinderea autorizației la alte riscuri, sens în care au obligația de a depune la ASF planul de afaceri actualizat și taxa de autorizare.

Există obligația aprobării din partea ASF pentru următoarele modificări în situația societăților: majorarea/reducerea capitalului social, schimbarea sediului social, deschiderea de sucursale în state terțe sau extinderea obiectului de activitate.

Dacă decid modificări ale capitalului social au obligația de a depune hotărârile organelor competente privind aprobarea operațiunii în care indică suma cu care se majorează/reduce capitalul social, nivelul capitalului social rezultat în urma acestui demers și structura acționariatului, urmând ca în caz de majorare să arate care este sursa fondurilor utilizate, iar în caz de reducere care sunt motivele ce au dus la această operațiune.

Dizolvarea și lichidarea voluntară

Pentru aceste operațiuni este necesar avizul prealabil al ASF și societățile depun hotărârile adunării generale a acționarilor privind dizolvarea și lichidarea voluntară a societății și numirea lichidatorului, planul de derulare a operațiunii de lichidare, bilanțurile contabile estimate ale societății pentru perioada stabilită de finalizare a procedurii de lichidare.

Pentru lichidatorul desemnat, societatea va depune un act justificativ eliberat de UNPIR ce atestă forma de exercitare a profesiei de practician în insolvență, o copie certificată a poliței de asigurare de răspundere profesională a lichidatorului, o declarație pe propria răspundere privind numărul de persoane afectat procedurii de lichidare și alta din care să rezulte dotarea logistică adecvată a practicianului, precum și cazierul fiscal al acestuia.

ASF poate refuza acordarea avizului pentru lichidatorul propus de societate dacă are motive să creadă că acesta nu poate realiza operațiunea respectivă. Dacă ASF are motive rezonabile să considere că interesele contractanților și beneficiarilor sunt prejudiciate, poate respinge planul propus.

Transferul de portofoliu

Pentru aprobarea proiectului de fuziune, societățile transmit ASF și raportările privind calculul cerinței de capital de solvabilitate (SCR ) înainte și după fuziune. În scopul aprobării transferului de portofoliu, societatea cesionară trebuie să dispună după preluarea portofoliului de rezerve tehnice brute.

Pentru aprobarea proiectului de transfer de portofoliu, societățile transmit la ASF raportările societății cedente și ale celei cesionare care arată situația existentă la sfârșitul lunii anterioare depunerii documentației privind calculul SCR și MCR (cerința de capital minim) și raportările societății cesionare care arată situația după transferul de portofoliu privind SCR și MCR.

Reguli noi

 S-a stabilit ca în 30 de zile începând cu 11 aprilie 2016, ASF să elibereze societăților un act de echivalare a denumirilor claselor de asigurare pe care au fost autorizate să le practice în baza legii 32/2000 cu cele ale claselor de asigurare din legea 237/2015.

ASF poate interzice desfășurarea activității în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii în cazul în care constată în timpul procesului de supraveghere că nu mai sunt respectate cerințele legale.

În plus, societățile au obligația ca în 30 de zile calendaristice de la data obținerii autorizației de funcționare, să transmită ASF codul LEI. Societățile care nu vor respecta noile reguli, vor fi sancționate contravențional.

Cine va respecta regulile impuse de ASF, va putea supraviețui în lumea brokerilor de asigurare, pentru că, în afaceri, este ca și în viață, unde „în lupta pentru supraviețuire, cei mai puternici câștigă în fața rivalilor lor, deoarece reușesc cel mai bine să se adapteze mediului.”  (Charles Darwin)