Categories
Administraţie publică locală Alegeri Articole Autorităţi şi instituţii publice Ştiri

Cum e asigurată buna funcționare a birourilor electorale? Printr-o impecabilă organizare!

votAristotel obișnuia să le zică discipolilor săi că totul începe și se sfârșește cu organizarea. Dacă această observație a supraviețuit, ajungând până la noi, înseamnă că sunt șanse mari ca ea să fie adevărată.

Numai că zadarnic ne-am alimenta spiritul cu vorbele înțelepte rămase de la înaintași dacă n-am reuși să ni le și reamintim, pentru a le pune în practică la timpul potrivit. Deoarece timpul rămas până la alegerile locale scade văzând cu ochii, asistăm, în această perioadă, la stabilirea unor importante detalii de ordin organizatoric.

În „Monitorul oficial” 234/2016 a fost publicată Hotărârea nr. 2/H a Biroului Electoral Central privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2016.

 

 Componența biroului

Funcția de conducere a birourilor electorale este exercitată de către președinți, ale căror optiuni de vot sunt decisive atunci când survine situația unei egalități de voturi. Birourile electorale activează în prezența majorității membrilor componenți, în vreme ce hotărârile sunt adoptate prin votul majorității membrilor prezenți. Pentru fiecare președinte va exista și câte un locțiitor. Prezența membrilor la ședințe e obligatorie, dar, în cazuri speciale, președinții birourilor electorale pot aproba ca unii membrii să absenteze.

De obicei, la ședințele birourilor electorale nu iau parte decât componenții birourilor și personalul din aparatul tehnic auxiliar ce răspunde de secretariat. Totuși, dacă situația o impune, pot lua parte la ședința de birou electoral și reprezentanții unor instituții și autorități publice care dețin atribuții legate de organizarea și desfășurarea alegerilor. Pentru ca aceștia din urmă să asiste la ședințe e necesară o aprobare prealabilă a biroului electoral.

Membrii biroului electoral vor fi convocați la ședințe cu cel puțin șase ore anterior momentului fixat pentru debutul ședinței. Când e vorba despre o urgență, membrii pot fi convocați imediat. Convocarea se realizează telefonic, prin SMS ori prin e-mail. Din convocare nu vor lipsi ora, locul de desfășurare și pricina. Vor fi specificate și materialele propuse pentru a fi luate în discuție.

 

Procesul decizional, la biroul electoral

Propunerea proiectului ordinii de zi se realizează de către președinte, aprobat fiind prin votul majoritar al membrilor prezenți. Desigur, membrii pot efectua propuneri legate de completarea sau modificarea ordinii de zi. Ori pentru eliminarea unora dintre puncte!

Biroul electoral va aproba sau respinge propunerile de modificare/completare a ordinii de zi. Dacă propunerile vor fi aprobate, din recentele noutăți legislative rezultă că președintele nu se va putea opune. Toate chestiunile care figurează pe ordinea de zi vor fi supuse dezbaterii în ordinea în care au fost înscrise. Nu va putea fi modificată ordinea de zi decât cu acordul membrilor biroului electoral, după ce unul dintre membri, președintele sau cel care îi ține locul va efectua o propunere în acest sens.

Membrii biroului electoral, care vor participa la dezbateri în ordinea în care s-au înscris la cuvânt, se vor limita doar la chestiunile aflate în discuție, în luările de cuvânt. Dacă vreunul dintre membrii biroului va dirija discuția într-o altă direcție, președintele îi poate cere să revină la subiect ori să se oprească. Respectivul nu se supune? Ședința poate fi suspendată, de către președinte.

La finele dezbaterilor ce se referă la o chestiune înscrisă pe ordinea de zi, președintele va sintetiza soluțiile și le va supune votului biroului electoral. Numărarea voturilor și înscrierea rezultatului numărării în procesul-verbal de ședință va fi asigurată de către președinte, cu concursul personalului tehnic auxiliar. Votul va fi deschis, ca opțiuni existând doar variantele „pentru” și „împotrivă”. La egalitatea de voturi, hotărâtor va fi votul președintelui!

Întotdeauna va fi respectată întocmai durata programului de lucru cu publicul. Aceasta va fi afișată la sediul biroului electoral, neputând fi mai mică de șase ore. Intervalul de lucru cu publicul al biroului electoral va fi stabilit între orele 10,00 și 17,00. În ziua votării la biroul electoral se va asigura permanența.

 

Personalul auxiliar

Personalul tehnic auxiliar va fi subordonat birourilor electorale a căror activitate o susține, beneficiind de o scutire față de sarcinile de serviciu pe durata exercitării atribuțiilor legate de organizarea și desfășurarea alegerilor locale.

Parcurgând noile știri juridice aflăm că atribuțiile personalului tehnic auxiliar privesc: redactarea proceselor-verbale de ședință, a hotărârilor și a altor acte adoptate; asigurarea activităților de secretariat, în cadrul biroului; asigurarea relației biroului cu persoanele din exterior.

 

Poate fi oricine membru al biroului electoral?

Calitatea de membru al biroului electoral se atestă prin procesele verbale alcătuite cu prilejul constituirii și completării birourilor electorale. Numai cetățenii cu drept de vot au dreptul de a face parte dintr-un birou electoral!

Membrii biroului electoral au îndatorirea de a-și exercita funcția cu imparțialitate și integritate și, potrivit ultimelor știri juridice, printre membrii unui birou electoral nu se pot număra candidații la alegeri, persoanele care au calitatea de soți/soții ai/ale acestora, precum și rudele ori afinii lor până la gradul al II-lea (inclusiv).

Atenție! Niciun cetățean nu poate face parte concomitent din mai multe birouri electorale. Sunt interdicții firești, pe care probabil că unii nu prea le agrează, dar care sunt menite să contribuie la corectitudinea și constituționalitatea alegerilor.

De asigurarea unor alegeri corecte trebuie să se ocupe legiuitorul și slujbașii ce pun legea în aplicare. De evaluarea atentă a corectitudinii și integrității morale a candidaților ar trebui să ne ocupăm noi, alegătorii. Să nu mai punem ștampilele pe acele nume care nu ne spun mai nimic… de bine!