Categories
Articole Învăţământ şi educaţie

Cum se va desfășura admiterea la facultate, master și doctorat în anul universitar 2016-2017?

Grad hat with diploma and books isolated on white

După terminarea liceului, marea piatră de încercare o reprezintă bacalaureatul. Mulți veniți, puțini aleși, dar, cei care reușesc să promoveze examenul maturității au calea deschisă pentru a deveni studenți și a-și desăvârși studiile.

Pentru mulți poate părea un efort extrem de mare să învețe pentru admiterea la facultate, în contextul în care bacalaureatul nu este un examen floare la ureche. Toți cei care au continuat să acumuleze cunoștințe în anii de facultate au înțeles că „tăria minții vine prin exercițiu și nu prin repaos” (Alexander Pope), pentru că este dovedit că „puține minți se uzează, cele mai multe ruginesc.” (Christian Nextell Bovee)

Pentru cei care sunt în pragul admiterii la facultate sau doresc să urmeze studii de master și doctorat, legiuitorul a publicat în Monitorul Oficial 69 din 1 februarie 2016 Ordinul MECS 3107/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat pentru anul universitar 2016-2017.

Fiecare universitate, decide!

Prezentele norme creează cadrul general pentru organizarea admiterii, a masterului și a doctoratului, însă, fiecare universitate are obligația de a aduce la cunoștința aspiranților date privind regulamentul propriu de admitere, oferta de școlarizare, condițiile și documentele necesare pentru înscriere, modul în care se va desfășura concursul și la ce probe vor fi supuși candidații, care sunt taxele de înscriere și dacă se acordă anumite facilități.

Aceste informații se pot afișa fie la sediul instituțiilor, fie pe propria lor pagină web. Știrile juridice arată că anterior începerii anului universitar se va organiza concursul pentru studiile universitare de licență, de master și de doctorat.

Cine poate susține admiterea?

Pentru admiterea la facultate se pot înscrie absolvenții de liceu care au diplomă de bacalaureat sau echivalentă și cetățenii români și cei ai statelor membre UE care dețin diplome de bacalaureat obținute în acele state care sunt recunoscute de universitățile din România.

Cei care doresc să participe la studiile universitare de master trebuie să aibă diplomă de licență a studiilor universitare obținută fie pentru 4-6 ani de studii fie pentru 3 ani, de la caz la caz, în funcție de profil. Aspiranții la studiile de doctorat trebuie să aibă diplomă de licență sau de master.

Cât ne costă studiile?

Cunoaștem deja cât de piperate sunt costurile pentru desăvârșirea studiilor în afara granițelor. Puțini sunt cei care și le permit, marea majoritate preferă să rămână să studieze în România având în vedere taxele mult reduse față de cele percepute de universitățile din străinătate.

Noutățile legislative precizează că cetățenii statelor membre ale UE pot participa la admiterea la facultate, master sau doctorat în aceleași condiții ca și cetățenii români fără să li se poată percepe o altă taxă de școlarizare decât cea aplicată studenților români.

Regula este că un candidat poate fi admis și înmatriculat ca student la maximum două programe de studii concomitent, indiferent de ciclul de studii și de unitățile de învățământ care le oferă. Rețineți că un candidat admis are dreptul să beneficieze de finanțare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență/master/doctorat.

Dacă un candidat este admis la mai multe programe de studii universitare va opta pentru programul de studii care va fi finanțat de la bugetul de stat prin depunerea diplomei/adeverinței de bacalaureat sau a atestatului/diplomei ciclului de studii universitare anterior absolvit la facultatea pe care dorește să o urmeze.

Legea conferă universităților dreptul de a acorda anumite facilități pentru candidații care au obținut pe perioada liceului anumite distincții la olimpiadele școlare sau la concursuri naționale sau internaționale. Știrile juridice arată că cei care au obținut pe perioada liceului premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de MECS au dreptul de a se înscrie fără examen de admitere la facultate, pe locurile finanțate de la buget.

Legiuitorul a lăsat la libera apreciere a senatelor universitare care va fi cuantumul taxelor, în ce condiții se vor acorda reduceri sau scutiri de la plata acestora. De reținut că, copiii personalului didactic aflat în activitate, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea la facultate și beneficiază de gratuitate la cazarea în cămine.

Candidaților care au fost respinși sau celor care au renunțat la locul obținut prin admitere, li se vor restitui dosarele după afișarea rezultatelor. Rețineți că nu se percepe nicio taxă pentru acest lucru.

Diploma de bacalaureat, îți poate aduce un loc fără plată!

Pentru cei care au promovat examenul de bacalaureat/licență/disertație în anul 2015-2016 au obligația de a prezenta la înscriere diploma de bacalaureat/licență/master sau adeverința eliberată de instituția de învățământ.

Rețineți că la înmatriculare, candidații care au fost admiși pe locurile finanțate de la bugetul de stat au obligația de a depune, în original, până la data stabilită de universitatea respectivă diploma/atestatul/adeverința de bacalaureat/licență/disertație. Rețineți că adeverința se referă doar la candidații care au promovat examenul de bacalaureat/licență/master în sesiunea 2015-2016.

Știrile juridice arată că neprezentarea diplomei sau a adeverinței, în original, din culpa exclusivă a candidatului admis până la data fixată de facultate, va avea drept consecință pierderea locului finanțat de la bugetul de stat.

Ce notă vă asigură statutul de student?

Pentru a deveni student trebui ca media generală minimă  de admitere la studiile universitare de licență, master, doctorat să nu fie mai mică de cinci. Știrile juridice precizează că media generală de admitere se va calcula ca medie aritmetică sau ponderată a notelor obținute la probele de admitere. Pentru a calcula media generală la admitere și master se va ține cont de notele de la bacalaureat și cele de la examenul de licență.

Aceste medii vor face departajarea pentru a stabili care este ordinea clasificării pentru repartizarea locurilor finanțate de la bugetul de stat.

Nemulțumiții pot face contestații

În orice concurs există învinși și învingători, astfel încât și în cazul admiterii la facultate, cei declarați respinși au posibilitatea de a contesta rezultatul. Contestațiile vor fi soluționate de către facultate, iar decizia acestora este defintivă. Rețineți că nu se admit contestații la probele orale, de aptitudini sportive sau artistice.

Să faci ceea ce îți place

Toți cei care aspiră să urmeze studiile unei universități trebuie să aleagă să studieze un profil de studiu care să le placă și să le deschidă noi orizonturi la terminarea studiilor.

“Dacă îți place ceea ce faci, nu vei munci nicio singură zi din viața ta.”  (Confucius)