Categories
Administraţie publică centrală Articole Autorităţi şi instituţii publice Fiscalitate Formulare/declaraţii Persoane juridice. Societăţi Taxe/Impozite

Noua procedură de depunere a notei de certificare a declaraţiilor fiscale

CCFiNoţiunea de “profesie” şi cea de “responsabilitate” sunt inseparabile. Mai înainte de a fi pusă problema responsabilităţii, trebuie ca profesionistul să aibă posibilitatea de-a cunoaşte legile şi procedurile pe care trebuie să le respecte. Necunoaşterea legii, a procedurilor poate fi o scuză. Dar una… inacceptabilă!

Noul Cod de procedură fiscală precizează că procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de către consultantul fiscal şi procedura privind schimbul de informaţii între ANAF şi Camera Consultanţilor Fiscali nu pot fi aprobate decât printr-un ordin al preşedintelui ANAF.

În „Monitorul Oficial” 938/2015 a fost publicat Ordinul 3635/2015 al preşedintelui ANAF pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum şi a Procedurii privind schimbul de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Camera Consultanţilor Fiscali.

 

Cum se depune documentul de certificare?

Nou-aprobata procedură va fi întrebuinţată atunci când contribuabilul va opta pentru certificarea declaraţiilor fiscale de către un consultant fiscal, mai înainte de-a fi puse la dispoziţia organului fiscal. Obiectul procedurii îl fac, potrivit noilor ştiri din contabilitate, şi declaraţiile cu caracter rectificativ.

Nota de certificare (“documentul de certificare”) va fi alcătuită de către consultanţii fiscali şi nu pot realiza o astfel de operaţiune decât consultanţii care au calitatea de membri activi în registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

Alcătuirea notei de certificare se efectuează în deplin acord cu normele de certificare a declaraţiilor fiscale pe care trebuie să le depună contribuabilii, aşa cum reies din Codul de procedură fiscală. În temeiul acordului primit din partea contribuabilului care are obligaţia de declarare, consultantul fiscal va depune nota de certificare la organul fiscal competent.

Adică la organul fiscal ce are competenţa gestionării obligaţiilor fiscale pe care le datorează contribuabilul pentru care e prestat serviciul de certificare. Apare, acum, întrebarea dacă, obligatoriu, nota de certificare trebuie depusă simultan cu declaraţia certificată. Răspunsul? Poate fi depusă şi după!

Certificarea declaraţiei fiscale se realizează „cu sau fără rezerve”, potrivit normelor de certificare aprobate de Camera Consultanţilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Documentele încheiate ca urmare a certificării trebuie să cuprindă, negreşit, explicaţii legate de cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate, precum şi, dacă e cazul, pricinile care-au făcut necesară rectificarea. Atunci când este vorba despre o certificare „cu rezerve”, nu va lipsi motivaţia!

 

Ce cuprinde nota de certificare?

Din nota de certificare nu vor trebui să lipsească, pe lângă datele care servesc la identificarea consultantului fiscal, elementele legate de cuantumul şi natura creanţei fiscale declarate – dacă e o declaraţie cu privire la care legea prevede acest lucru, cuantumul bazei de impozitare şi natura creanţei fiscale la care se referă, dacă legea prevede declararea acestora, precum şi datele ce privesc taxele, impozitele, contribuţiile, bunurile şi veniturile impozabile, atunci când declararea acestora e cerută de legislaţie.

Neapărat, atunci când certificarea este efectuată pentru o declaraţie rectificativă, din nota de certificare nu vor absenta datele privind cauzele rectificării şi natura creanţei. De asemenea, atunci când certificarea se face pentru o declaraţie “cu rezerve”, din nota de certificare nu va lipsi motivarea “rezervelor”.

În circumstanţele în care este certificat un tip de venit sau de impozit (taxă) declarat(ă), organul fiscal va aprecia, invariabil, că certificarea se referă la toate datele şi operaţiunile ce privesc venitul sau impozitul în cauză, aferent declaraţiei fiscale pentru care s-a realizat certificarea.

Există, totodată, şi situaţii în care, luând “la bani mărunţi” conţinutul notei de certificare, slujbaşul organului fiscal observă că certificarea nu se referă decât la anumite date sau operaţiuni. Aici se va aprecia că declaraţia fiscală corespunzătoare venitului sau impozitului cu pricina este necertificată. Se merge, aşadar, pe principiul “totul sau nimic”!

Modelul şi conţinutul notei de certificare sunt prevăzute în anexa noii proceduri. Nota de certificare va fi întocmită prin întrebuinţarea programului de asistenţă oferit de către ANAF şi va fi furnizată organului fiscal recurgând la mijloacele electronice de transmitere la distanţă.

 

Transferul informaţiilor. Cum are loc?

În cooperarea dintre ANAF şi Camera Consultanţilor Fiscali, realizată în scopul schimbului de informaţii legate de membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali care pot certifica declaraţii fiscale, vor trebui, neîndoielnic, să fie respectate prevederile şi normele ce se referă la confidenţialitate şi la stocarea datelor obţinute.

Din recentele ştiri juridice aflăm că transferul informaţiilor va fi efectuat prin întrebuinţarea unor mecanisme sigure, în care ambele părţi vor avea drept de acces la date, fiind întrebuinţată aplicaţia “schimb masiv de date”, furnizată prin grija ANAF.

Lună de lună, Camera Consultanţilor Fiscali va furniza ANAF-ului lista consultanţilor fiscali ce figurează ca membri activi în registrul consultanţilor şi care deţin dreptul de-a activa în această profesie. Orice modificare a conţinutului listei va fi transmisă numaidecât către ANAF.

S-ar putea ivi şi neconcordanţe între lista consultanţilor fiscali transmisă de către Cameră şi datele legate de profesionistul care depune nota de certificare pe care le deţine Agenţia, caz în care ANAF are să-i solicite Camerei să precizeze dacă cel în cauză e sau nu consultant fiscal activ. Informaţiile de acest tip vor fi transmise în format electronic. În toate situaţiile în care Camerei îi vor fi semnalate de către ANAF anumite inadevertenţe, aceasta va furniza grabnic observaţiile sale, în sensul clarificării situaţiei.

Atenţie! Exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală de către indivizii care n-au dobândit calitatea de consultant fiscal, care n-au devenit membri activi ai Camerei ori care nu s-au înregistrat în registrul consultanţilor fiscali constituie infracţiune.

Ce pedeapsă merită făptaşul? Se va stabili în justiţie!