Categories
Financiar bancar Ştiri

ASF a trimis spre avizare norma pentru IFRS pe piaţa de capital

bugetAutoritatea de Supraveghere Fi­nanciară (ASF) a trimis spre avizare Mi­nisterului Finanţelor Publice norma pentru aprobarea reglementărilor con­tabile conforme cu Standardele Inter­naţionale de Rapor­tare Financiară (IFRS), apli­cabile entită­ţilor auto­rizate de pe piaţa de capital, ale cărei pre­vederi intră în vigoare începând cu situaţiile fi­nan­ciare anuale aferente exerci­ţiului financiar 2015.

Astfel, la începutul anului curent, ASF a amânat pentru data de 1 ia­nuarie 2016 obligaţia de im­plementare a standardelor interna­ţionale de con­ta­bilitate (IFRS) pentru com­paniile din piaţa de capital şi cea a asi­gurărilor. Băncile au trecut la standardele IFRS încă din 2012, iar companiile listate pe bursă au avut obligaţia din anul 2013 de a raporta rezul­tatele financiare pe 2012 în stan­darde internaţionale.

De asemenea, între standardele româneşti de con­tabilitate şi cele interna­ţionale există mai multe dife­renţe, în special referitor la modalitatea de eva­luare a activelor. De exemplu, Fondul Pro­prietatea a ra­portat un profit de 371 milioane de lei la sfârşitul lunii mai, faţă de o pier­dere de 304 milioane de lei la finalul lunii apri­lie.