Categories
Administraţie publică locală Articole Autorităţi şi instituţii publice

Cum putem accesa fonduri europene pentru păstrarea și conservarea satului românesc ?

restaurare
Nici nu conștientizăm că trăim într-o țară încărcată de istorie, cu un bogat trecut al tradițiilor și cu locuri care s-au păstrat peste timp așa cum erau odinioară. Suntem mirați când turiștii străini care ne vizitează țară rămân fascinați că aici găsesc sate și clădiri care și-au păstrat patina vremii și locuri în care tradiția și meșteșugul nu s-au scufundat o dată cu suflul civilizației care ne-a cuprins pe toți.

Este adevărat că pentru a putea păstra neatins patrimoniul și pentru a-l putea transmite generației ce va să vină, este nevoie de bani pentru restaurarea, conservarea și menținerea acestor spații. Pentru că multe dintre satele românești au asemenea clădiri, s-a decis acordarea de bani europeni nerambursabili în perioada 2015-2020 în scopul conservării patrimoniului local și a tradițiilor pentru stimularea activităților de turism rural pentru menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale.

Astfel, în Monitorul Oficial 817 din 3 noiembrie 2015 a fost publicat Ordinul 2112/2015 pentru instituirea schemei de ajutor minimis “Sprijin acordat pentru stimularea investiţiilor asociate conservării patrimoniului şi pentru menţinerea tradiţiilor şi moştenirii spirituale”. Prevederile sale intră în vigoare chiar de la data publicării și se vor aplica până la 31 decembrie 2020, în limita bugetului alocat și cu posibilitatea prelungirii.

Pentru ce domenii concrete se acordă aceste fonduri nerambursabile?

Știrile juridice precizează că se vor acorda bani pentru restaurarea și modernizarea obiectivelor de patrimoniu cultural de interes local, a așezămintelor monahale, a căminelor culturale. Se va acorda sprijin financiar și pentru construcția, extinderea și/sau modernizarea drumurilor de acces ale așezămintelor monahale.

Care este bugetul alocat pentru această schemă?

S-a prevăzut o valoare totală estimată a ajutorului minimis a echivalentului în lei a sumei de 45.000.000 euro care vor fi acordați astfel: în 2015 se vor aloca 18.000.000 euro, în 2016 27.000.000 euro, iar până în 2020 nu este prevăzută încă nicio sumă, aceasta urmând a se aloca în funcție de modul de evoluție al proiectului.

Din acești bani alocați sprijinul nerambursabil este compus din 85% contribuție europeană și 15% contribuție de la bugetul de stat fără regiunea București-Ilfov și 75% bani europeni și 25% bani de la bugetul de stat pentru regiunea București-Ilfov.

 Știrile juridice estimează că s-ar putea încadra pentru acordarea acestui ajutor financiar aproximativ 285 de întreprinderi.

Cine sunt beneficiarii schemei minimis? Ce condiții trebuie să întrunească?

Vor putea primi sprijin financiar pentru investițiile aferente operațiunilor generatoare de venit oricărei întreprinderi care se încadrează în categoriile: ONG-uri, unități de cult, comune, PFA/societăți care dețin în administrare respectivele obiective de patrimoniu cultural. Rețineți că pentru a solicita aceste fonduri, este obligatoriu ca sediu social, profesional și punctul de lucru al acestora să fie în spațiul rural unde își desfășoară și activitatea.

În plus, solicitantul trebuie să fie o întreprindere sau o întreprindere  unică care poate fi cea care deține majoritatea drepturilor de vot ale asociaților altei întreprinderi sau are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de conducere, administrare ale altei întreprinderi. În categoria întreprinderi se includ entitățile care oferă bunuri, servicii sau lucrări pe piață, indiferent de forma juridică, de modul de finanțare sau de existența unui scop lucrativ al acesteia.

O altă condiție cerută pentru a primi banii europeni este ca solicitantul să nu fie o firmă în dificultate, nu este în procedura de executare silită pentru plata unor datorii fiscale, nu este în dizolvare, lichidare sau incapacitate de plată. Noutățile legislative prevăd ca suma ajutoarelor minimis de care a beneficiat solicitantul într-o perioadă de 3 ani fiscali (2 ani fiscali anteriori plus anul curent) să nu depășească 200.000 euro și solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției.

Dacă solicitantul este o întreprindere nou-înființată este obligatoriu ca asociații să nu fi deținut în ultimii 2 ani anterior depunerii cererii o altă întreprindere care desfășoară sau a desfășurat activitățile pentru care solicită finanțare.

Ce trebuie să cunoască solicitantul?

Este bine ca solicitantul să știe că este necesar să contribuie și el cu o parte din bani pe lângă banii europeni. Astfel, valoarea finanțării nerambursabile acordate unei întreprinderi nu poate depăși 200.000 euro/proiect. Beneficiarul de ajutor trebuie să contribuie cu minimum 20% din totalul cheltuielilor eligibile necesare pregătirii și implementării proiectului. Contribuția sa trebuie să fie din surse proprii sau atrase fără să implice ajutoare de la stat.

În plus, dacă se înhamă la un astfel de proiect, trebuie să respecte cumulativ anumite condiții cu privire la investiție: să asigure întreținerea investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima plată, investiția are loc în mediul rural pentru obiectivele de patrimoniu cultural de interes local,  așezămintele monahale și căminele culturale și să fie în corelare cu orice strategie de dezvoltare națională/regională/județeană/locală.

 Ce acte se depun pentru solicitarea ajutorului ?

Pentru a intra în cursa de selecție, solicitanții trebuie să depună declarații pe propria răspundere că sunt întreprindere sau întreprindere unică, că nu sunt în dificultate, că au respectat plafonul minimis, că pot contribui cu bani pentru finalizarea investiției. În plus, trebuie să anexeze situațiile financiare aferente ultimelor două exerciții financiare încheiate depuse la organele financiare, certificatele de înscriere, încheierea judecătorească de la judecătoria unde își are sediul ONG-ul, extrasul de informații de la registrul comerțului și certificatul de atestare fiscală la data depunerii/acordării finanțării.

Cum se acordă ajutorul?

 Se verifică cererea de finanțare și documentele atașate acesteia, iar sprijinul se acordă în urma selectării și notificării beneficiarului privind acceptarea cererii de finanțare, urmată de încheierea contractului de finanțare între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) și beneficiar.

AFIR acordă ajutorul de minimis dacă solicitantul îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Dacă valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate solicitantului întreprindere unică pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare solicitate potrivit prezentului act normativ, depășește 200.000 euro, solicitantul nu poate beneficia de ajutor, nici chiar pentru acea fracție din ajutor care nu depășește acest plafon.

Știrile juridice precizează că plata efectivă a ajutorului se face eșalonat în acord cu tranșele de plată aferente proiectului de investiții în urma prezentării de către beneficiar a documentelor justificative de plată. Rețineți că, prin excepție de la regula de mai sus, cheltuielile de consultanță pentru întocmirea dosarului cererii de finanțare a proiectului se pot deconta integral în cadrul primei tranșe de plată.

Satul românesc restaurat pe bani europeni

Pentru a ajuta satul românesc să dăinuie peste timp este nevoie de efort susținut din partea celor care vor lucra la acest proiect. Chiar dacă suntem ajutați cu bani europeni, trebuie să ne aducem și noi aportul material și profesional.

Până la urmă, „Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă.”