Categories
Cooperare şi relaţii cu alte state Proiecte şi propuneri legislative Protecţie socială Ştiri

Drepturi băneşti pentru personalul participant la activităţile organizate de BESA

big-un-azil-de-batrani-va-fi-deschis-la-chisinau-cu-suportul-unei-fundatii-olandeze

În vederea facilitării, coordonării şi consolidării cooperării practice în materie de azil între statele membre, în diferitele sale aspecte, prin Regulamentul (UE) nr. 439/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 132 din 29 mai 2010, a fost înființat Biroul European de Sprijin pentru Azil (denumit în continuare BESA).

Mandatul BESA se axează pe trei sarcini majore, şi anume: contribuie la punerea în aplicare a SECA, sprijină cooperarea practică între statele membre în materie de azil şi acordă sprijin statelor membre care sunt supuse unei presiuni deosebite în ceea ce priveşte sistemele proprii de azil şi de primire.

Astfel, în data de 4 mai 2015, Ministerul Afacerilor Interne a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre privind stabilirea unor drepturi băneşti pentru personalul participant la activităţile organizate de Biroul european de sprijin pentru azil.

Prin proiectul de act normativ se propune stabilirea nivelului diurnelor şi a plafoanelor de cazare pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne participant la activitățile BESA, precum şi aspecte referitoare la cheltuielile ocazionate de deplasarea personalului menționat, din România către statul membru solicitant al sprijinului în materie de azil (statul membru gazdă), şi din statul membru gazdă către România, în aplicarea corespunzătoare a art.3 alin.(8) din Legea nr.122/2006 privind azilul în România, astfel cum a fost modificată şi completată prin Ordonanța Guvernului nr.22/2014.

Cuantumul diurnei şi plafonul cazării propus în anexa la proiect au fost stabilite cu luarea în considerare a condițiilor de fapt în care se desfăşoară activitățile organizate de BESA, caracterizate prin risc ridicat şi suprasolicitare psihică şi fizică precum şi contactul direct cu solicitanți ai protecției internaționale provenind din spații cu prevalență ridicată la boli exotice.

Proiectul de act normativ a fost supus dezbaterii publice, în temeiul Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, fiind postat pe portalul juridic al Ministerului Afacerilor Interne.