Categories
Persoane juridice. Societăţi Ştiri

Modificarea OUG privind privatizarea societăţilor

TRAIAN BASESCU - PARLAMENTÎn Monitorul Oficial nr. 618 din 22 august 2014 a fost publicată O.G. nr. 14/2014 pentru modificarea şi completarea O.U.G. nr. 88/1997 privind privatizarea societăţilor.

Actul normativ aduce modificări lit. e) la art. 3: e) cumpărător de acţiuni şi de active înseamna orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, precum şi un grup, cu sau fără personalitate juridică, de două sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice, române şi/sau străine, care formulează o ofertă comună de cumpărare. Cumpărător al acţiunilor nu poate fi o persoană juridică română de drept public;”.

Se introduce un nou articol, articolul 24^1: “Art. 24^1. – (1) Societăţile la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar şi filialele acestora pot transfera prin negociere directă active aflate în proprietatea lor persoanelor juridice la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau filialelor acestora, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) să aibă ca scop reducerea nivelului arieratelor, restructurarea sau eşalonarea la plată a acestora;

b) efectuarea unei analize tehnico-economice care să cuprindă justificări, măsuri şi/sau propuneri referitoare la eficientizarea, îmbunătăţirea cadrului economic şi/sau social la nivel local sau naţional. Analiza tehnico-economică se concretizează printr-un raport intocmit de proprietarul activelor, în urma solicitării transmise de potenţialul cumpărător;

c) transferul să fie efectuat cu titlu oneros, preţul fiind determinat în baza unui raport de evaluare întocmit în condiţiile legii de un evaluator autorizat. În toate cazurile preţul de transfer nu va fi mai mic decât valoarea recomandată de evaluator prin raport;

d) transferul să fie efectuat cu respectarea normelor naţionale şi comunitare în materie de concurenţă şi ajutor de stat;

e) să fie exprimat acordul expres al creditorilor, în cazul în care activele transferate sunt grevate de sarcini.

(2) Transferul activelor se aprobă de către adunarea generală a acţionarilor sau consiliul de administraţie, după caz.”

De asmenea se modifică alin. (1) al art. 42: (1) Instituţiile publice nu au dreptul să participe la cumpărări de acţiuni, sub sancţiunea nulitaţii contractelor de vânzare.”