Archive for » iunie, 2014 «

crtUn inventator este un om care privește în jurul lui și nu este mulțumit de lucruri așa cum sunt. Vrea să îmbunătățească tot ceea ce vede, vrea să aducă foloase lumii.” (Graham Bell) Atunci când vrei să-ți ușurezi munca la serviciu pot să-ți vină idei și să creezi lucruri la care nu s-a mai gândit nimeni anterior. Dacă ești un pionier în a inventa ceva și acel ceva te ajută și pe tine și pe cei din jur, se cheamă că ești un inventator.

Mulți dintre cei care au inventat un lucru, au lucrat fie singuri, fie în echipă. Murphy spunea că „munca în echipă este esențială; îți dă posibilitatea de a arunca vina pe alții”, iar Felson susținea că „a fura idei de la cineva este plagiat; a le fura de la mai mulți, este cercetare”.

Legiuitorul a publicat în Monitorul Oficial nr. 471 din 26 iunie 2014 Legea 83/2014 privind invențiile de serviciu. Necesitatea apariției ei a fost generată de numeroase invenții Mai mult …

Bankrupt businessmanNimeni nu a dat faliment plătind prea multe impozite, deoarece a câștigat prea mulți bani.” (Murphy). Din păcate, în ultimii ani multe dintre afacerile românilor au ajuns pe butuci și au intrat în faliment, neputând supraviețui valului crizei și al datoriilor acumulate. Cei vizați au constatat că „ falimentul e o procedură legală prin intermediul căreia îți pui banii în buzunarele de la pantaloni și dai paltonul creditorilor.” (Joey Adams).

Sigur că antreprenorii care, inițial, au încercat să salveze firma de la faliment s-au pierdut în hățișul legislativ din România, neștiind ce cale să apuce ca să iasă la liman. Supărați că sistemul i-a învins, i-au dat dreptate lui Murphy, care spunea că „orice sistem juridic în care necunoașterea legilor nu constituie o scuză, dar în care numărul legilor este prea mare pentru ca o persoană să le știe și să le țină minte, este prin definiție nedrept.”

Legiuitorul român a elaborat recent noul cod al insolvenței, Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Având în vedere necesitatea întreprinderii unor măsuri urgente de stimulare a consumului în lipsa cărora creşterea economică poate fi afectată, precum şi menţinerea unor perspective limitate în ceea ce priveşte reluarea acestuia, chiar în condiţiile înregistrării unor uşoare creşteri care nu pot fi calificate drept tendinţă, a înăspririi accesului la finanţare de către creditori, precum şi preferinţa mai mare a unei părţi a populaţiei în perioada crizei spre economisirea în scop de precauţie,
luând în considerare nivelul deosebit de ridicat al ponderii serviciului datoriei în venitul lunar al persoanelor fizice cu venituri sub media pe economie, care au fost cele mai afectate de criză, diminuarea radicală a veniturilor acestor persoane reflectată în capacitatea mai redusă a acestora de onorare a serviciului contractat la instituţii bancare, precum şi creşterea alarmantă a numărului de persoane ce au fost puse în situaţia de a nu mai putea executa aceste obligaţii, devenite mult prea oneroase,
având în vedere faptul că alterarea extremă a situaţiei financiare a unei părţi a populaţiei nu putea fi prevăzută şi nici înlăturată ulterior de către persoanele ce au contractat obligaţii financiare prin credite bancare, contextul economico – financiar în care au dobândit obligaţiile respective fiind cu totul diferit de cel actual,
ţinând seama de existenţa unui surplus de lichiditate pe piaţa monetară,
pentru eliminarea distorsiunilor cauzate, în principal, de povara fiscală ridicată suportată de persoanele fizice cu venituri mici,
este necesară implementarea urgentă a mecanismului de restructurare pentru a genera un consum imediat drept consecinţă a reducerii ratelor la credite pe o perioadă de maximum 2 ani, astfel încât să se poată accesa facilitatea fiscală acordată sub forma deducerii speciale pentru credite restructurate, în perioada 2016 – 2017,
în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I.Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 56 se introduce un nou articol, articolul 561, cu următorul cuprins:

Deducere specială pentru credite restructurate Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru reglementarea unor măsuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenţă socială, precum şi pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Având în vedere că prin Legea nr. 270/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice s-a completat Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul introducerii unui articol nou, art. 731 prin care se impun „dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, pentru sumele recuperate reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice”,
ţinând cont de natura beneficiilor de asistenţă socială, care sunt măsuri destinate categoriilor vulnerabile, cu venituri reduse, şi că aplicarea de dobânzi şi penalităţi în situaţia determinării unui drept acordat necuvenit vor conduce la o vulnerabilizare şi mai accentuată a acestor familii sau persoane,
în considerarea faptului că beneficiile de asistenţă socială, aşa cum sunt acestea definite de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege,
considerând cuantumurile ajutoarelor, alocaţiilor şi indemnizaţiilor acordate ca beneficii de asistenţă socială ca fiind relativ reduse şi că prin aplicarea dobânzilor/penalităţilor/majorărilor se va ajunge la situaţii de dublare efectivă a sumelor datorate de beneficiar, în condiţiile în care acesta este lipsit de venituri sau are venituri extrem de reduse şi că recuperarea cu dobânzi/penalităţi/majorări a alocaţiei de stat pentru copii, a alocaţiei pentru susţinerea familiei, a drepturilor pentru persoanele cu dizabilităţi, a ajutorului social şi chiar a indemnizaţiei pentru creşterea copilului poate crea noi situaţii sociale,
în considerarea faptului că elementele sus – menţionate vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 731 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, sumele reprezentând prejudicii/plăţi nelegale din fonduri publice, stabilite de organele de control competente, acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice sau suportate din bugetele locale, cu titlu de beneficii de asistenţă socială, se recuperează fără perceperea de dobânzi şi penalităţi de întârziere sau majorări de întârziere, dacă acestea sunt restituite de beneficiar în termen de maximum 180 de zile de la emiterea deciziei sau, după caz, a dispoziţiei de recuperare, în condiţiile legii. Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ
pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice

Având în vedere că activitatea personalului din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională implică şi misiuni care nu se limitează, în timp, la durata programului normal de lucru,
că exercitarea prerogativelor constituţionale de apărare, ordine publică şi securitate naţională se caracterizează prin continuitate,
ţinând cont de obligaţiile legale care revin instituţiilor publice angajatoare de a asigura realizarea drepturilor recunoscute personalului prin dispoziţiile legale în vigoare referitoare la munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează,
de faptul că în anul 2014 aceste drepturi se realizează numai prin compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzător,
de faptul că necesitatea exercitării prerogativelor constituţionale şi legale în condiţii de continuitate, pe de o parte, respectiv insuficienţa personalului raportat la timpul de muncă ce trebuie afectat acestor misiuni în perioadele arătate, pe de altă parte, creează o vulnerabilitate pentru instituţiile publice din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, în sensul că respectarea drepturilor prin compensarea cu timp liber corespunzător ar putea conduce la disfuncţionalităţi în efectuarea misiunilor operative specifice,
având în vedere că aceste disfuncţionalităţi afectează domenii importante ale societăţii, în care este nevoie de o muncă susţinută, în orice oră din săptămână, şi condiţii care expun angajaţii la un grad ridicat de stres şi risc,
luând în considerare necesitatea corectării unor neconcordanţe la nivelul reglementărilor, în privinţa modului de calcul al anumitor drepturi salariale, respectiv faptul că menţinerea acestora ar putea conduce la o aplicare neunitară a actului normativ în structurile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională şi, în consecinţă, ar putea genera eventuale pagube în patrimoniul acestora,
în scopul asigurării unui cadru unitar de aplicare a unor dispoziţii referitoare la salarizarea personalului care execută lucrări de excepţie sau misiuni speciale,
totodată, luând în considerare necesitatea imperativă de creştere a capabilităţii de apărare aeriană a României,
ţinând seama de importanţa şi urgenţa înzestrării Forţelor Aeriene cu avioane multirol pentru promovarea intereselor naţionale de securitate ale ţării şi îndeplinirea angajamentelor asumate de România în cadrul Alianţei Nord – Atlantice şi Uniunii Europene,
având în vedere absenţa unor reglementări cu privire la statutul personalului român trimis în străinătate pentru pregătire pe un tip de tehnică de luptă cu complexitate ridicată, în vederea realizării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Faza 1 a Etapei de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului „Avion multirol al Forţelor Aeriene”,
luând în considerare necesitatea motivării personalului în vederea participării la acest tip de misiune,
ţinând seama de consecinţele negative ale nepromovării în regim de urgenţă a prezentului act normativ care asigură reglementarea statutului personalului aeronautic participant la misiune,
având în vedere faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, necesitând adoptarea de măsuri imediate,
în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I. – Articolul 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: Mai mult …

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN
privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de hepatopatii virale

 

Văzând Referatul de aprobare nr. N.B. 3.853/2014 al Direcţiei strategii şi politici în sănătate,
având în vedere prevederile art. 5 şi 6 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând cont de prevederile art. 2 lit. a) – d) şi art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. – (1) Se aprobă înfiinţarea Registrului naţional de hepatopatii virale în cadrul Institutului Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, denumit în continuare Registrul.
(2) În vederea realizării şi implementării Registrului se utilizează un program informatic pus la dispoziţia unităţilor sanitare de către Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”.
Mai mult …

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea plăţii cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, în anul 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 143 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se aprobă plata cotizaţiilor şi taxelor pentru realizarea interconectării cu instituţii similare internaţionale în domeniul donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice, precum şi pentru acreditarea laboratoarelor de imunogenetică şi histocompatibilitate, aferente anului 2014, în sumă de 5.030 euro.
(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se asigură de la bugetul de stat, în cadrul bugetului aprobat Ministerului Sănătăţii, şi se plătesc de către Registrul naţional al donatorilor voluntari de celule stem hematopoietice.
Mai mult …

descărcare

Noutăţi legislative: Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu a fost publicată în Monitorul Oficial al României nr. 471/2014.

Legea se aplică invenţiilor create de un inventator individual sau de un grup de inventatori atunci când inventatorul individual sau cel puţin un membru al grupului de inventatori este salariat al unei persoane juridice de drept privat sau de drept public.

Din categoria invenţiilor de serviciu fac parte:
– invenţiile care au rezultat din exercitarea atribuţiilor de serviciu ale inventatorului, încredinţate în mod expres în cadrul contractului individual de muncă şi în fişa postului sau stabilite prin alte acte obligatorii pentru inventator, care prevăd o misiune inventivă – în acest caz dreptul de propietate este al angajatorului, acesta nefiind obligat sa îî plătească o remuneraţie suplimentară salariatului;
– invenţiile care s-au obţinut, pe durata contractului individual de muncă, precum şi pe o perioadă de maximum doi ani de la încetarea acestuia, după caz, prin cunoaşterea sau utilizarea experienţei angajatorului prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului, ca urmare a pregătirii şi formării profesionale dobândite de inventatorul salariat prin grija şi pe cheltuiala angajatorului ori prin utilizarea unor informaţii rezultate din activitatea angajatorului sau puse la dispoziţie de acesta – în acest caz invenţia este a inventatorului salariat.

În cazul în care dreptul asupra invenţiei de serviciu aparţine angajatorului, acesta este îndreptăţit să depună o cerere de brevet de invenţie sau de înregistrare a unui model de utilitate în România şi/sau în alte state, cu revendicarea dreptului de prioritate din România.

descărcare

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 472/2014 , include reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit în Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale repreyintă o instituţie publică cu personalitate juridică, care se află în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, finanţată din venituri proprii şi subvenţii alocate de la bugetul de stat.

Scopul principal al acestei Agenții constă în implementarea tehnică și financiară  a Fondului european pentru agricultură şi dezvoltare rurală (FEADR) prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014-2020.

Principalele atribuţii de plată ale Agenţiei sunt:
– verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate din FEADR;
– verificarea pe teren a proiectelor finanţate din FEADR, pentru a stabili eligibilitatea plăţii;
– autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;
– efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;
– înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor către beneficiarii proiectelor finanţate din FEADR;
– efectuarea de controale, ori de câte ori se consideră necesar, la beneficiarii proiectelor finanţate prin FEADR, după efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate.

earthqDe la ultimul mare cutremur au trecut 37 de ani! Cu alţi 37 de ani înainte de acesta (în 1940) a fost un alt groaznic seism, care-a prevestit un şir lung de năpaste pentru România, de la război la foamete şi ocupaţia sovietică. De marele cutremur din 1940 rămâne legată amintirea tragică a blocului Carlton din Bucureşti, una dintre cele mai impunătoare clădiri ale perioadei interbelice. La prăbuşirea sa au pierit 150-200 de oameni. Şi doar 4 au scăpat vii. Dacă ar veni, acum, un cutremur similar? Ar fi… vai şi amar!

Conform portalului juridic, recent a fost aprobată o procedură privind activităţile de control efectuate pentru aplicarea prevederilor legale privind urmărirea curentă şi specială a comportării în exploatare a construcţiilor, prin Ordinul nr. 847/2014 al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice.

După cum se ştie, Inspectoratul de Stat în Construcţii reprezintă organul tehnic specializat ce exercită controlul de stat privind respectarea disciplinei în urbanism şi a regimului de autorizare a construcţiilor. ISC controlează respectarea dispoziţiilor legale privind calitatea în construcţii, în concepţie, proiectare, autorizare, execuţie, recepţie, utilizare şi post-utilizare, indiferent de forma de proprietate şi destinaţia construcţiilor.

Tot ISC poate dispune (proprietarilor, administratorilor, utilizatorilor) efectuarea expertizelor tehnice la construcţii şi chiar încetarea folosirii lor, după producerea unor accidente sau dezastre, dacă reiese că sunt puse în primejdie vieţile utilizatorilor. Mai mult …