Categories
Financiar bancar Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea OUG privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea A.S.F.

ASF
Supravegherea exercitată de Autoritatea de Supraveghere Financiară, înfiinţată prin OUG nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, cu modificările şi completările ulterioare, priveşte activitatea intermediarilor în instrumente financiare, organismelor de plasament colectiv, pieţelor de instrumente financiare şi depozitarului central, a operaţiunilor de piaţă şi a emitenţilor, asigurătorilor, reasiguratorilor, intermediarilor în asigurări şi reasigurări şi a altor activităţi în legătură cu acestea, precum şi activitatea sistemului de pensii private.

În calitate de autoritate integrată de supraveghere financiară la nivelul României, supravegherea exercitată de A.S.F. se realizează prin acordarea, suspendarea, retragerea ori refuzul acordării, după caz, în condiţiile legii, de autorizaţii, aprobări, avize, atestate, derogări, precum şi prin emiterea de reglementări, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Având în vedere angajamentele legislative şi instituţionale pe care A.S.F. şi le-a asumat cu Fondul Monetar Internaţional şi cu reprezentanţii Comisiei Europene, s-a impus realizarea a mai multor modificări legislative prin proiectul de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, precum şi pentru modificarea Legii nr.136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România.

Astfel, luând în considerare recomandările Fondului Monetar Internaţional şi ale Comisiei Europene care vizează dimensionarea Consiliului A.S.F., se propune reducerea numărului de membri, A.S.F. urmând a fi condusă de un Consiliu format din 9 membri, dintre care un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 3 vicepreşedinţi, care sunt membri executivi. Ceilalţi 4 membri sunt membri neexecutivi.

În vederea stabilirii unor criterii determinate ale calificării profesionale minime pe care trebuie să o aibă membrii Consiliului A.S.F., se propune ca, la art. 9, după litera a1) să se introducă o nouă literă, lit. a2) care să prevadă condiţia ca membrii Consiliului A.S.F să îndeplinească şi condiţia de a avea “o experienţă profesională în domeniul financiar, al instituţiilor de credit şi/sau al instituţiilor financiare nebancare de minimum 9 ani ani de la data absolvirii studiilor prevăzute la lit.a1)”.

Totodată, tot pentru respectarea angajamentelor cu Fondul Monetar Internaţional, se introduc prevederi concrete în ceea ce priveşte regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese. Astfel, la articolul 9, litera g) se modifică în sensul că, membrii Consiliului să nu poată fi soţi şi nici rude ori afini până la gradul al treilea cu membrii Biroului Permanent al Parlamentului”.

Pentru respectarea criteriilor de transparenţă instituţională, regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese stabilit pentru membrii Consiliului A.S.F. a fost reglementat şi pentru personalul instituţiei.

Pe de altă parte, în vederea respectării criteriilor de guvernanţă corporativă şi pentru sporirea comunicării publice, se propune modificarea art. 10 alin. (1), în sensul că “Revocarea din funcţie a unui membru al Consiliului A.S.F. se face conform procedurii prevăzute la art. 8 alin. (2), când acesta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art.9.”.

În acest scop, se propune introducerea unui nou alineat la art. 9, care să prevadă că “Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către cele 4 comisii prevăzute la art. 8 alin. (2).” Această dispoziţie este menită să înlăture orice dubiu în ceea ce priveşte posibilitatea ca membrii Consiliului să fie numiţi în funcţie fără a fi verificate criteriile pe care trebuie să le îndeplinească pentru ocuparea aceastei funcţii.

Prin acest proiect de act normativ se reglementează şi un termen de 15 zile în care să fie transmis avizul asupra oricărui proiect de act normativ al autorităţilor publice centrale, care priveşte A.S.F. şi domeniile în care aceasta are atribuţii. Se propune, de asemenea, modificarea dispoziţiilor art. 19 alin. (2) în sensul că “Excedentul din bugetul de venituri şi cheltuieli înregistrat la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi poate fi utilizat pentru finanţarea eventualelor deficite înregistrate de către A.S.F..” Această modificare se impune întrucât, potrivit prevederilor art. 66 alin. (2) coroborate cu dispoziţiile art. 62 alin. (1) lit. c), din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, “Excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor instituţiilor publice, finanţate integral din venituri proprii, se reportează în anul următor.”

Având în vedere statutul A.S.F. asimilat statutului B.N.R. se impune preluarea dispoziţiilor art. 47 din Legea nr. 312/2004, prin introducerea art. 211 care să prevadă că: “Sunt supuse controlului ulterior al Curţii de Conturi numai operaţiunile comerciale efectuate de A.S.F, care se reflectă în bugetul de venituri şi cheltuieli şi în situaţiile financiare anuale.

Tot prin asimilarea statutului A.S.F cu statutul B.N.R., s-a impus introducerea unei reglementări care să stipuleze că în cazul impunerii la nivelul B.N.R. a unor restricţii bugetare, de orice natură, referitoare la stimulente pentru ocazii speciale, tichete de masă şi alte asemenea bonificaţii, acestea să se aplice şi A.S.F.

Luând în considerare faptul că A.S.F s-a înfiinţat prin preluarea fostelor entităţi C.N.V.M, C.S.A şi C.S.S.P., fiecare entitate având proceduri de control distincte prevăzute în actelor normative de organizare şi funcţionare, în vigoare, şi care completează prevederile OUG nr. 93/2012, cu modificările şi completările ulterioare, pentru uniformizarea legislaţiei în domeniu, a fost necesar a se institui o procedură de control unitară. În acest sens, au fost introduse dispoziţiile art. 212.

Totodată, se recunoaşte calitatea procesuală activă A.S.F., astfel încât A.S.F. să poată interveni în orice proces pentru apărarea drepturilor şi intereselor investitorilor, asiguraţilor, beneficiarilor fondurilor private de pensii şi a stabilităţii financiare.

Nu în ultimul rând, s-a prevăzut şi termenul în care se va realiza reducerea numărului de membri prevăzut la art. 8 alin. (1), respectiv în termen de 15 de zile de la data intrârii în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.