Categories
Legislaţie utilă Medici/personal medical

Decizie C.M.R. nr. 6/2013 – ajutoare pt. medicii cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA
DECIZIE
pentru aprobarea procedurilor şi condiţiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite

În temeiul art. 431 lit. j) şi art. 456 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul naţional al Colegiului Medicilor din România decide:

Art. 1. – (1) În limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul de venituri şi cheltuieli al anului în curs, Biroul executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România poate aproba acordarea unor ajutoare financiare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite.
(2) Aprobarea se va face în baza unei propuneri de susţinere a cererii făcute de către Comisia economico – socială şi de asigurări de sănătate a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România, prin referatul de conformitate şi oportunitate.
(3) În referatul de susţinere a cererii şi de îndeplinire a condiţiilor de conformitate şi oportunitate, Comisia economico – socială şi de asigurări de sănătate a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va propune Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România şi suma care să constituie ajutorul financiar.
(4) Referatul de susţinere a cererii privind acordarea sprijinului financiar se avizează de către Departamentul financiar – contabil cu privire la respectarea prevederilor alin. (1).

Art. 2. – Pot solicita acordarea unor ajutoare financiare ori de altă natură medicii care sunt membri ai Colegiului Medicilor din România şi care îndeplinesc una din următoarele condiţii:

a) fac dovada faptului că anumite cheltuieli legate de starea lor de sănătate nu pot fi acoperite de asigurările sociale sau de veniturile pe care ei le realizează ori care, datorită caracterului lor intempestiv, nu pot fi acoperite;
b) fac dovada unor situaţii sociale deosebite pe care, din veniturile realizate şi în raport cu situaţia concretă, nu le pot susţine financiar.

Art. 3. – (1) Cererea pentru acordarea unui ajutor financiar se poate face de către medicul respectiv, de către un alt membru al Colegiului Medicilor din România, de către o rudă a acestuia ori de către persoana fizică sau juridică în grija căreia se află medicul aflat în dificultate.
(2) În cerere se va indica modalitatea concretă în care persoana respectivă doreşte să intre în posesia sumei respective, respectiv contul bancar.
(3) Dacă cererea este făcută de o altă persoană decât medicul respectiv, această persoană va indica în cerere toate datele sale de identificare şi, prin cererea formulată, se va obliga să folosească suma aprobată conform scopului pentru care a fost solicitată şi aprobată, precum şi să facă dovada modului în care sumele au fost folosite.

Art. 4. – Principalele forme de întrajutorare care pot fi acordate sunt următoarele:

a) acordarea unei sume de bani;
b) acoperirea costurilor parţiale sau totale cu medicamentele;
c) acoperirea costurilor totale sau parţiale ale unor servicii medicale complexe neacoperite de sistemul social de asigurări sociale de sănătate;
d) acoperirea unor costuri legate de ameliorarea stării de sănătate neacoperite de sistemul social de asigurări sociale de sănătate.

Art. 5. – În vederea întocmirii referatului prevăzut la art. 1 alin. (2), Comisia economico – socială şi de asigurări de sănătate a Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România va cere persoanei care a formulat cererea toate documentele pe care le consideră necesare în vederea susţinerii cererii şi clarificării situaţiei invocate de către solicitant sau, după caz, poate dispune inclusiv efectuarea unei anchete sociale sau a oricăror verificări.

Art. 6. – (1) Medicii care au beneficiat de sprijinul financiar acordat sau, după caz, persoanele care în numele acestora au solicitat aprobarea unui sprijin financiar sunt obligate să facă dovada folosirii sumelor acordate în scopul pentru care acestea au fost aprobate.
(2) În decizia Biroului executiv al Consiliului naţional al Colegiului Medicilor din România privind aprobarea sprijinului financiar se vor menţiona obligaţia medicului de a folosi sumele aprobate exclusiv în scopul arătat în cerere, documentele pe care acesta le va depune în vederea probării modului în care au fost folosite sumele aprobate, precum şi termenul de depunere a documentelor respective.
(3) Decizia de aprobare a sprijinului financiar se comunică solicitantului sau persoanei care a făcut cererea şi care s-a obligat să gestioneze sumele respective în numele şi în interesul medicului beneficiar.

Art. 7. – Consiliile colegiilor teritoriale pot aproba, în condiţiile legii, şi alte programe ori modalităţi de întrajutorare a medicilor înregistraţi şi aflaţi în evidenţa colegiului respectiv.

Art. 8. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării.

Preşedintele Colegiului Medicilor din România,
Vasile Astărăstoae

Bucureşti, 6 septembrie 2013.
Nr. 6.