Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice – proiect

Justitia
Ministerul Justiţiei a supus dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

Proiectul de act normativ supus atenţiei înlesneşte punerea corectă în aplicare a Legii nr. 350/2005, prin înglobarea în cuprinsul acesteia a unor norme proprii pe modelul legislaţiei achiziţiilor publice.

Astfel, Legea nr. 350/2005 se completează cu dispoziţii referitoare la:

– Criteriile de calificare şi selecţie ce pot fi aplicate de autoritatea finanţatoare; aceste criterii au în vedere capacitatea economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi/sau profesională a solicitanţilor.

– Asigurarea transparenţei procedurii prin instituirea obligaţiei autorităţii finanţatoare de a publica pe site-ul instituţiei, într-un spaţiu anume rezervat, uşor accesibil, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect, precum şi de a asigura accesul liber şi nerestricţionat la aceste informaţii. Operaţiunea de publicare se consemnează într-un proces – verbal.

– Depunerea unei propuneri comune de proiect ori subcontractarea unor activităţi de către solicitanţi.

– Atribuţiile comisiei de evaluare a propunerilor de proiecte.

– Anularea procedurii de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă.

– Conflictul de interese în procedura de atribuire a contractului de finanţare nerambursabilă.

– Dosarul achiziţiei publice.

– În ceea ce priveşte capitolul referitor la contravenţii şi sancţiuni, conform proiectului aplicarea acestora se face de către reprezentanţi împuterniciţi ai Curţii de Conturi, iar aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale se prescrie în termen de 12 luni de la data săvârşirii faptei.

Spre deosebire de forma anterioară a legii, care făcea trimitere la texte cuprinse în legislaţia achiziţiilor publice, proiectul enumeră chiar în cuprinsul său contravenţiile în materie.

– Pentru a facilita interpretarea şi aplicarea corectă a legii, proiectul prevede modificarea art. 12 din Legea nr. 350/2005, stabilind clar că nivelul finanţării acordate unui beneficiar, pentru una sau mai multe finanţări nerambursabile, în decursul unui an fiscal nu poate depăşi 1/3 din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.