Categories
Învăţământ şi educaţie Legislaţie utilă

O MEN 5142 – Calendarul concursului de selecţie a cadrelor didactice

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
ORDIN
privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5 – a

 

În baza prevederilor art. 246 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Calendarul desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5 – a, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Direcţia generală management, resurse umane şi reţea şcolară naţională, Direcţia informatizare şi dezvoltarea infrastructurii şcolare şi universitare din Ministerul Educaţiei Naţionale şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie

Bucureşti, 26 septembrie 2013.
Nr. 5.142.

 


ANEXĂ

CALENDARUL
desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 5 – a

 

21 octombrie 2013 Afişarea programului orar al înscrierilor, a numărului de locuri scoase la concurs şi a metodologiei de concurs, la sediul inspectoratului şcolar şi pe site-ul propriu
21 – 28 octombrie 2013 Completarea formularului de selecţie online, în aplicaţia informatică
28 octombrie 2013 Afişarea listelor cuprinzând candidaţii admişi în această etapă, în urma introducerii informaţiilor în formularul de selecţie online
29 – 30 octombrie 2013 Depunerea portofoliului cu documentele prevăzute la art. 7 din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.549/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la inspectoratul şcolar, de către candidaţii declaraţi admişi după etapa de selecţie online, conform programului afişat
31 octombrie – 1 noiembrie 2013 Inspectoratele şcolare transmit la Ministerul Educaţiei Naţionale lista candidaţilor declaraţi admişi după etapa de selecţie online, care la data înscrierii la selecţie ocupă o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control din inspectoratul şcolar, precum şi dosarele acestora.
4 – 7 noiembrie 2013 Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului şcolar, respectiv la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale
8 noiembrie 2013 Validarea rezultatelor selecţiei de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea rezultatelor evaluării, în ordinea descrescătoare a punctajelor
8 noiembrie 2013 Transmiterea către inspectoratele şcolare a rezultatelor selecţiei făcute de comisia de evaluare constituită la nivelul Ministerului Educaţiei Naţionale, în vederea afişării acestora la sediul inspectoratului şcolar
11 – 15 noiembrie 2013 Depunerea contestaţiilor la inspectoratul şcolar, respectiv la Ministerului Educaţiei Naţionale
11 – 19 noiembrie 2013 Soluţionarea contestaţiilor
19 noiembrie 2013 Transmiterea de către Ministerul Educaţiei Naţionale a rezultatelor contestaţiilor la inspectoratul şcolar
20 – 21 noiembrie 2013 Întocmirea, de către inspectoratele şcolare, a listelor cuprinzând candidaţii promovaţi şi înaintarea acestor liste la Ministerul Educaţiei Naţionale
22 noiembrie 2013 Emiterea ordinului de ministru privind înscrierea cadrelor didactice declarate promovate în Registrul naţional al experţilor în management educaţional