Categories
Legislaţie utilă Pensii

Norma ASF 12/2013 – protecţia participanţilor la pensiile private

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
NORMA Nr. 12/2013
privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

Prezenta Normă a fost aprobată prin Hotărârea A.S.F. nr. 40/2013

Având în vedere prevederile art. 41 lit. i) şi ale art. 81 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 23 lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,
Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare Autoritate, emite prezenta normă.

ANEXĂ

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezenta normă stabileşte reguli privind protecţia participanţilor la fondurile de pensii administrate privat în cazul fuziunii unor fonduri de pensii administrate privat şi procedura care trebuie îndeplinită în acest caz.

Art. 2. – (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezenta normă au semnificaţiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Lege.
(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) fond de pensii absorbant – fondul de pensii administrat privat care preia activele altui fond de pensii administrat privat;
b) fond de pensii absorbit – fondul de pensii administrat privat care, în urma fuziunii cu fondul de pensii absorbant, îşi încetează existenţa.

CAPITOLUL II
Fuziunea fondurilor de pensii administrate privat

SECŢIUNEA 1
Dispoziţii generale

Art. 3. – (1) Fuziunea dintre două fonduri de pensii administrate privat se poate realiza ca urmare a hotărârii majorităţii participanţilor fondului de pensii care va fi absorbit sau la propunerea administratorului acestuia.
(2) În situaţia în care fuziunea se realizează ca urmare a hotărârii majorităţii participanţilor fondului de pensii care va fi absorbit, hotărârea în cauză va fi notificată administratorului acestuia şi administratorului fondului de pensii care va absorbi.
(3) Administratorul fondului de pensii care va fi absorbit are obligaţia de a duce la îndeplinire hotărârea majorităţii participanţilor, în conformitate cu prevederile prezentei norme.
(4) Administratorul fondului de pensii care va absorbi are obligaţia de a convoca adunarea generală a acţionarilor în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii hotărârii majorităţii participanţilor.
(5) În situaţia în care administratorul propune participanţilor fuziunea, ca urmare a deciziei adoptate în adunarea generală a acţionarilor, acesta are obligaţia de a aplica procedura prevăzută în prezenta normă.
(6) Hotărârea privind fuziunea adoptată de adunarea generală a acţionarilor administratorului fondului de pensii care va absorbi şi hotărârea adunării generale a acţionarilor administratorului fondului de pensii care va fi absorbit, după caz, sunt publicate pe pagina proprie de internet în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptare.

SECŢIUNEA a 2 – a
Documentele necesare pentru obţinerea autorizării fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

Art. 4. – (1) Autorizarea fuziunii fondurilor de pensii administrate privat cuprinde două etape:

a) obţinerea deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat;
b) obţinerea deciziei de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.

(2) Obţinerea deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat nu garantează şi obţinerea deciziei de autorizare definitivă a fuziunii.
(3) În cazul în care nu se obţine decizia de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, autorizarea prealabilă a fuziunii îşi pierde valabilitatea.

Art. 5. – În vederea autorizării prealabile a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune vor depune la Autoritate o cerere semnată de către aceştia, întocmită conform anexei şi însoţită de următoarele documente:

a) hotărârea majorităţii participanţilor fondului de pensii care va fi absorbit, în original, după caz;
b) hotărârea adunării generale a acţionarilor administratorului fondului de pensii care va fi absorbit, în original, după caz;
c) hotărârea adunării generale a acţionarilor administratorului fondului de pensii absorbant privind aprobarea fuziunii, în original;
d) documentele care dovedesc validitatea convocării şi a întrunirii adunărilor generale prevăzute la lit. b) şi c), în original;
e) proiectul de notificare publică a participanţilor la fondul de pensii absorbit, semnat de către ambii administratori, care va conţine cel puţin următoarele informaţii:

(i) posibilitatea şi condiţiile de transfer al participanţilor de la fondul de pensii absorbit, în cazul fuziunii, efectuat cu respectarea prevederilor art. 9 şi 13;
(ii) elementele principale ale prospectului fondului de pensii absorbant, respectiv politica de investiţii a noului administrator, comisioanele de administrare şi taxa de audit ale noului administrator, numărul de participanţi ai fondului de pensii administrat privat de către noul administrator la data depunerii cererii de autorizare prealabilă;
(iii) etapele principale ale transferului activelor şi participanţilor fondului de pensii absorbit către fondul de pensii absorbant;

f) situaţia privind provizionul tehnic, calculat de administratorul fondului de pensii absorbit, la data hotărârii adunării generale a acţionarilor prevăzute la lit. b).

SECŢIUNEA a 3 – a
Procedura de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

Art. 6. – (1) Autoritatea hotărăşte cu privire la cererea de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea ultimului document aferent cererii transmis de către solicitanţi.
(2) Orice solicitare a Autorităţii privind informaţii suplimentare sau modificare a documentelor prezentate iniţial întrerupe termenul prevăzut la alin. (1), un nou termen începând să curgă de la data depunerii documentelor care conţin informaţiile sau modificările solicitate, depunere care nu poate fi făcută mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitării Autorităţii, sub sancţiunea respingerii cererii.
(3) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constată depunerea acestora într-o formă necorespunzătoare, precum şi în cazul lipsei unor documente, Autoritatea solicită completarea sau înlocuirea acestora, după caz.
(4) Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a uneia dintre condiţiile prevăzute în prezenta normă atrage respingerea cererii de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat.
(5) Decizia de autorizare prealabilă sau decizia de respingere, scrisă şi motivată, se comunică solicitanţilor în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.
(6) În termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării, decizia de respingere poate fi contestată în conformitate cu legislaţia privind contenciosul administrativ.

Art. 7. – Autoritatea poate respinge cererea prevăzută la art. 5 în oricare dintre următoarele cazuri:

a) solicitarea nu este în interesul participanţilor;
b) documentele depuse nu îndeplinesc cerinţele de formă ori de fond prevăzute la art. 5;
c) prin fuziune, fondul de pensii absorbant va deţine active nete care depăşesc 20% din activele nete deţinute de toate fondurile de pensii administrate privat.

SECŢIUNEA a 4 – a
Informarea participanţilor privind fuziunea fondurilor de pensii administrate privat

Art. 8. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data comunicării deciziei Autorităţii de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii, administratorii fondurilor de pensii care fuzionează procedează la informarea participanţilor, după cum urmează:

a) publicarea anunţului de fuziune a fondurilor de pensii în cel puţin două cotidiene de circulaţie naţională, pe o perioadă de cel puţin 3 zile consecutive;
b) publicarea anunţului de fuziune a fondurilor de pensii pe pagina de internet a administratorilor, anunţ care va fi menţinut cel puţin până la data încheierii fuziunii fondurilor de pensii;
c) transmiterea de către administratorul fondului de pensii absorbit, prin servicii poştale, la ultima adresă de corespondenţă comunicată acestuia, către toţi participanţii la fond a noilor condiţii ale prospectului fondului de pensii absorbant, precum şi a posibilităţii de transfer, în decurs de 90 de zile calendaristice, fără penalităţi de transfer, în cazul în care aceştia nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii.

(2) Anunţurile privind fuziunea fondurilor de pensii vor fi întocmite conform proiectului de notificare publică a participanţilor, prevăzut la art. 5 lit. e), şi vor conţine obligatoriu sintagma: “În termen de 90 de zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ, participanţii care nu sunt de acord cu fuziunea fondurilor de pensii se pot transfera de la fondul de pensii absorbit, fără a fi obligaţi la plata penalităţilor de transfer.”
(3) De asemenea, Autoritatea va publica decizia de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii pe pagina de internet proprie şi o va menţine până la finalizarea fuziunii.
(4) De la data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii fondurilor de pensii, administratorului îi este interzisă încheierea de noi acte individuale de aderare la fondul de pensii absorbit.

SECŢIUNEA a 5 – a
Transferul participanţilor de la fondul de pensii absorbit la alte fonduri de pensii administrate privat

Art. 9. – (1) În termen de 90 de zile calendaristice de la data primei publicări a anunţului privind fuziunea conform art. 8 alin. (1) lit. a), participanţii care nu doresc să participe la fondul de pensii absorbant depun o cerere de transfer la un alt fond de pensii administrat privat.
(2) Transferul participanţilor şi al disponibilităţilor băneşti se realizează cu îndeplinirea procedurii de transfer prevăzute de Norma nr. 12/2009 privind transferul participanţilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 16/2009.

SECŢIUNEA a 6 – a
Procedura de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

Art. 10. – (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data ultimului transfer de disponibilităţi băneşti, ca urmare a comunicării de către instituţia de evidenţă a actualizării Registrului participanţilor, administratorii fondurilor de pensii implicate în fuziune vor transmite Autorităţii o cerere privind autorizarea definitivă a fuziunii.
(2) Cererea, întocmită conform anexei, va fi însoţită de următoarele documente:

a) valoarea activului net al fiecăruia dintre cele două fonduri de pensii;
b) valoarea activului net unitar al fiecăruia dintre cele două fonduri de pensii;
c) valoarea activelor administratorului fondului de pensii absorbit care acoperă provizionul tehnic pentru fondul de pensii absorbit;
d) dovada îndeplinirii obligaţiilor de informare a participanţilor, care revin administratorilor potrivit art. 8.

(3) Documentele menţionate la alin. (2) vor fi întocmite pe baza informaţiilor valabile la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1).
(4) În termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare, Autoritatea comunică decizia de autorizare definitivă a fuziunii fondurilor de pensii solicitanţilor, instituţiei de evidenţă, precum şi depozitarilor fondurilor de pensii implicate.
(5) Autoritatea va preciza în cadrul deciziei de autorizare definitivă a fuziunii, pe lângă fondurile de pensii implicate şi administratorii acestora, termenii şi condiţiile fuziunii fondurilor de pensii şi va stabili inclusiv data transferului de active şi participanţi între fondurile de pensii.
(6) În cazul în care administratorii nu şi-au îndeplinit întocmai obligaţiile de informare a participanţilor menţionate la art. 8, precum şi în cazul nerespectării prevederilor alin. (2) şi (3), Autoritatea va respinge cererea de autorizare definitivă a fuziunii.

Art. 11. – (1) După obţinerea deciziei de autorizare definitivă a fuziunii, administratorii implicaţi vor proceda la:

a) preluarea de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant a participanţilor care nu s-au transferat la alte fonduri de pensii administrate privat;
b) preluarea de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant a activelor rămase după transferul participanţilor la alte fonduri de pensii administrate privat.

(2) La data finalizării fuziunii fondurilor de pensii, toate contractele aferente fondului de pensii absorbit şi toate contractele administratorului aferente activităţii de administrare a fondului de pensii absorbit îşi încetează efectele.

SECŢIUNEA a 7 – a
Preluarea participanţilor fondului de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant

Art. 12. – (1) În perioada cuprinsă între data comunicării deciziei de autorizare prealabilă a fuziunii şi data transferului activelor şi a participanţilor de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant, administratorul fondului de pensii absorbit asigură gestionarea respectivului fond de pensii conform prospectului schemei de pensii private, precum şi transferul activelor personale ale participanţilor care au solicitat transferul la un alt fond de pensii, conform autorizării prealabile a Autorităţii.
(2) În baza deciziei de autorizare definitivă, instituţia de evidenţă modifică şi actualizează Registrul participanţilor prin înscrierea participanţilor preluaţi de la fondul de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant.

SECŢIUNEA a 8 – a
Preluarea activelor fondului de pensii absorbit de către fondul de pensii absorbant

Art. 13. – La data efectuării transferului de active ale fondului de pensii absorbit, pe baza situaţiilor financiare deţinute, administratorii fondurilor de pensii care au fuzionat vor întocmi situaţii care vor reflecta:

a) valoarea activului net al fiecărui fond de pensii implicat în fuziune;
b) valoarea activului net unitar al fiecărui fond de pensii implicat în fuziune;
c) valoarea sumei din provizionul tehnic, alocată conform art. 15 alin. (2), pentru fondul de pensii absorbit.

Art. 14. – (1) Valoarea activului net al fondului de pensii absorbit trebuie să fie cel puţin egală cu suma contribuţiilor tuturor participanţilor, diminuată cu comisioanele legale.
(2) Dacă valoarea activului personal al fiecărui participant care va fi preluat este mai mică decât valoarea garantată prin Lege, diferenţa va fi acoperită din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii absorbit.

Art. 15. – (1) Pentru fiecare dintre participanţii fondului de pensii absorbit se va calcula un nou număr de unităţi de fond.
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), valoarea activului net personal al unui participant preluat include şi valoarea provizionului tehnic aferent, după caz.
(3) Numărul de unităţi de fond aferent fiecărui participant preluat se va calcula după următoarea formulă:

Număr de unităţi de fond per participant preluat = valoarea activului net personal deţinut în fondul de pensii absorbit/valoarea unitară a activului net al fondului de pensii absorbant

(4) Numărul total de unităţi de fond aferent noului activ al fondului de pensii absorbant, rezultat în urma fuziunii, este cel rezultat din însumarea:

a) unităţilor de fond înregistrate la data efectuării transferului de active, pentru fondul de pensii absorbant;
b) unităţilor de fond aferente fiecărui participant preluat.

(5) La sfârşitul zilei anunţate ca dată a transferului de active şi participanţi, menţionată la art. 10 alin. (5), depozitarul fondului de pensii absorbit va efectua următoarele operaţiuni:

a) transferul de active către depozitarul fondului de pensii absorbant;
b) transferul, pe bază de proces – verbal de predare – primire, al tuturor documentelor aferente activităţii de depozitare a activelor fondului de pensii absorbit.

Art. 16. – (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea transferului de active, administratorul fondului de pensii absorbit transmite Autorităţii spre aprobare:

a) raportul privind modul de desfăşurare a fuziunii şi rezultatele acesteia, inclusiv situaţia transferului activelor şi al participanţilor fondului de pensii absorbit la fondul de pensii absorbant, auditat;
b) raportul de audit financiar, pentru anul în curs, al situaţiilor financiare ale fondului de pensii absorbit existente la o dată anterioară efectuării transferului de active.

(2) În baza rapoartelor prevăzute la alin. (1) şi a procesului – verbal prevăzut la art. 21, Autoritatea emite deciziile privind:

a) retragerea autorizaţiei fondului de pensii absorbit, după finalizarea procedurii de transfer al activelor şi radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor;
b) retragerea autorizaţiei administratorului fondului de pensii absorbit, după finalizarea procedurii de transfer al activelor şi radierea acestuia din Registrul fondurilor de pensii private şi al administratorilor;
c) retragerea autorizaţiei emise de Autoritate pentru prospectul schemei de pensii private a fondului de pensii absorbit.

Art. 17. – (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la finalizarea transferului activelor şi participanţilor, administratorul fondului de pensii absorbant va transmite Autorităţii spre aprobare raportul privind transferul activelor şi participanţilor, certificat de depozitarul fondului de pensii absorbant.
(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se va publica pe pagina proprie de internet a administratorului fondului de pensii absorbant.

Art. 18. – (1) Transferul instrumentelor financiare admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată între cele două fonduri de pensii va fi considerat transfer direct în sensul legislaţiei pieţei de capital.
(2) Administratorul fondului de pensii absorbant va efectua toate procedurile necesare de evidenţiere a noului deţinător de instrumente financiare, în funcţie de natura activelor deţinute.

Art. 19. – (1) Administratorul fondului de pensii absorbant va transmite noilor participanţi, pe suport hârtie, situaţia activului personal preluat, care conţine cel puţin:

a) istoricul operaţiunilor efectuate pentru participant până la data fuziunii;
b) numărul unităţilor de fond la data fuziunii;
c) valoarea unităţii de fond la data fuziunii;
d) valoarea activului personal preluat;
e) valoarea provizionului tehnic aferent, după caz, precum şi un raport privind situaţia noului activ personal al acestora, rezultat în urma fuziunii.

(2) După caz, administratorul fondului de pensii absorbant va solicita avizarea modificării prospectului schemei de pensii private a fondului de pensii absorbant, conform Normei nr. 7/2007 privind prospectul schemei de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 26/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA a 9 – a
Preluarea documentelor cu privire la fondul de pensii absorbit de către administratorul fondului de pensii absorbant

Art. 20. – (1) Odată cu efectuarea transferului de active ale fondului de pensii absorbit, administratorii implicaţi în fuziune încep operaţiunile de transfer al tuturor datelor şi documentelor deţinute de administratorul fondului de pensii absorbit către administratorul fondului de pensii absorbant.
(2) Documentele cu privire la fondul de pensii absorbit se predau în original administratorului fondului de pensii absorbant, iar cele în format electronic se predau concomitent, sub semnătură electronică extinsă.
(3) Documentele cu privire la administrator, dar care au relevanţă asupra administrării fondului de pensii absorbit, se predau în copii certificate “conform cu originalul” pe fiecare pagină, iar cele în format electronic se predau concomitent, sub semnătură electronică extinsă.

Art. 21. – (1) Transferul menţionat la art. 20 alin. (1) se finalizează prin întocmirea unui proces – verbal de predareprimire care cuprinde următoarele:

a) evidenţa privind documentele care au stat la baza autorizării iniţiale a fondului de pensii absorbit, precum şi modificări ale acestora;
b) evidenţa privind numărul de participanţi la fondul de pensii absorbit, cu specificarea datelor de identificare şi a datelor de contact ale acestora;
c) evidenţa privind numărul de unităţi de fond alocate fiecărui participant de la momentul iniţial până la data respectivă;
d) evidenţa privind existenţa tuturor documentelor care constituie arhiva fondului de pensii absorbit, inclusiv a actelor individuale de aderare ale participanţilor, însoţite de toate documentele aferente;
e) evidenţa privind transferurile participanţilor pe toată perioada desfăşurării activităţii fondului de pensii absorbit;
f) evidenţa privind contribuţiile încasate;
g) evidenţa privind plata activului net în cazurile speciale, prevăzute în normele şi deciziile emise de Autoritate în acest sens;
h) evidenţa privind comisioanele de administrare încasate de administratorul fondului de pensii absorbit;
i) evidenţa privind calculul valorii activului net şi al valorii activului unitar net pe toată perioada desfăşurării activităţii fondului de pensii absorbit;
j) evidenţa privind activele şi datoriile fondului de pensii absorbit;
k) evidenţe referitoare la situaţiile financiare ale fondului de pensii absorbit;
l) evidenţe privind calculul ratei de rentabilitate;
m) evidenţa privind calculul provizionului tehnic pentru fondul de pensii absorbit;
n) evidenţe privind întocmirea şi transmiterea raportărilor, conform prevederilor legale, către Autoritate;
o) informaţiile existente în baza de date, în format electronic;
p) evidenţe privind transferul oricăror documente care au stat la baza funcţionării fondului de pensii absorbit, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(2) Evidenţele menţionate la alin. (1) cuprind:

a) tipul/denumirea documentului transferat;
b) starea documentului – integritate, integralitate;
c) numărul de pagini al fiecărui document sau tip de document transferat.

(3) În cazul în care se identifică lipsa unor documente, acest aspect se menţionează în procesul – verbal, cu specificarea documentului care lipseşte.
(4) Administratorul fondului de pensii absorbit este obligat ca, în termen de 5 zile lucrătoare de la constatarea lipsei unui document, să îl reconstituie şi, în 5 zile lucrătoare de la reconstituire, să îl remită administratorului fondului de pensii absorbant pe bază de proces – verbal de predare – primire. Documentele reconstituite vor purta pe prima pagină, în mod obligatoriu şi vizibil, menţiunea “Reconstituit”.
(5) În cazurile excepţionale în care reconstituirea unui document nu este posibilă, administratorul fondului de pensii absorbit dă o declaraţie pe propria răspundere cu privire la conţinutul documentului şi motivele întemeiate pentru care nu a putut fi reconstituit.

CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

Art. 22. – (1) În situaţia în care un administrator al unui fond de pensii administrat privat intenţionează să fuzioneze cu un alt administrator al unui fond de pensii administrat privat, se vor aplica dispoziţiile legale în vigoare referitoare la reorganizarea persoanei juridice prin fuziune.
(2) Fuziunea administratorilor se va putea efectua numai cu autorizarea prealabilă a Autorităţii, conform dispoziţiilor legale aplicabile.

Art. 23. – Orice contribuţii aferente fondului de pensii absorbit şi neplătite acestuia vor fi virate de către instituţia de evidenţă în contul fondului de pensii absorbant, în condiţiile Normei nr. 11/2008 privind colectarea contribuţiilor individuale ale participanţilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 23/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 24. – Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se vor prelungi până la sfârşitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 25. – Nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 8 şi următoarele se sancţionează în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, respectiv art. 16, art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2) – (11) şi art. 142 din Lege.

Art. 26. – Anexa face parte integrantă din prezenta normă.

Art. 27. – La data intrării în vigoare a prezentei norme se abrogă Norma nr. 14/2008 privind protecţia participanţilor în cazul fuziunii fondurilor de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 27/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei norme.

ANEXĂ
la normă

CERERE
pentru autorizarea prealabilă/definitivă a fuziunii fondurilor de pensii administrate privat

Date de identificare ale fondurilor de pensii administrate privat care fuzionează
Subsemnatul/Subsemnata/Subsemnaţii . . . . . . . . . . (numele şi prenumele), în calitate de reprezentant/reprezentanţi al/ai fondului de pensii administrat privat. . . . . . . . . . (denumirea fondului de pensii absorbit), administrat de Societatea . . . . . . . . . . (denumirea societăţii) – S.A., având: sediul social: . . . . . . . . . . (localitatea), . . . . . . . . . . (strada şi numărul), . . . . . . . . . . (judeţul), . . . . . . . . . . (codul poştal), sediul secundar:. . . . . . . . . . (localitatea), . . . . . . . . . . (strada şi numărul), . . . . . . . . . . (judeţul), . . . . . . . . . . (codul poştal), forma de înregistrare: . . . . . . . . . . (filială, sucursală, reprezentanţă, agenţie, punct de lucru), numărul de telefon: . . . . . . . . . . , numărul de fax: . . . . . . . . . . , adresa de poştă electronică: solicit/solicităm autorizarea prealabilă/definitivă a fuziunii fondului de pensii administrat privat mai sus menţionat cu fondul de pensii administrat privat . . . . . . . . .(denumirea fondului de pensii absorbant), administrat de Societatea . . . . . . . . . . (denumirea societăţii) – S.A., având: sediul social: . . . . . . . . . . , (localitatea), . . . . . . . . . . (strada şi numărul), . . . . . . . . . . (judeţul), . . . . . . . . . . (codul poştal), sediul secundar:. . . . . . . . . . (localitatea), . . . . . . . . . . (strada şi numărul), . . . . . . . . . . (judeţul), . . . . . . . . . . (codul poştal), forma de înregistrare: . . . . . . . . . . (filială, sucursală, reprezentanţă, agenţie, punct de lucru), numărul de telefon: . . . . . . . . . ., numărul de fax: . . . . . . . . . ., adresa de poştă electronică: . . . . . . . . . .
Prezenta cerere este însoţită de un număr de . . . . . . . . . . documente, totalizând un număr de. . . . . . . . . .file.
Semnătura reprezentanţilor:

. . . . . . . . . . (fond de pensii absorbit)
. . . . . . . . . . (fond de pensii absorbant)

Data . . . . . . . . . .

False declaraţii sau omisiuni intenţionate ale unor fapte pot constitui încălcări ale legii penale.