Categories
Legislaţie utilă Magistraţi

Hotarârea 891/2013 – modificarea Regulamentului CSM

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
PLENUL
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005

    Având în vedere dispoziţiile art. 64 din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 23 alin. (1) şi ale art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. – Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 7 alineatul (4), literele m) şi o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“m) coordonează activitatea Compartimentului de audit public intern;
. . . . . . . . . .
o) coordonează activitatea Compartimentului de documente clasificate.”

2. Articolul 52 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 52. – Conducerea compartimentelor din cadrul aparatului propriu al Consiliului se asigură de directori, directori adjuncţi, şefi de servicii şi şefi de birouri, care organizează, coordonează, îndrumă şi răspund de activitatea compartimentului pe care îl conduc şi asigură buna colaborare cu alte compartimente. În cadrul aparatului propriu al Consiliului funcţionează judecători şi procurori detaşaţi, personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, funcţionari publici, personal contractual, precum şi personal auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor şi parchetelor, detaşat.”

3. Articolul 56 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 56. – Din aparatul propriu al Consiliului fac parte:

1. cabinetele demnitarilor, organizate pe lângă preşedinte, vicepreşedinte şi membrii aleşi ai Consiliului;
2. Direcţia resurse umane şi organizare, alcătuită din:

a) Serviciul resurse umane pentru instanţele judecătoreşti;
b) Serviciul resurse umane pentru parchete;
c) Serviciul formare profesională şi statistică judiciară;
d) Biroul concursuri;

3. Direcţia economică şi administrativ, alcătuită din:

a) Serviciul salarizare şi buget;
b) Serviciul administrativ şi aprovizionare;
c) Compartimentul contabilitate;

4. Direcţia legislaţie, documentare şi contencios, alcătuită din:

a) Serviciul legislaţie şi documentare;
b) Biroul contencios;

5. Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe, alcătuită din:

a) Serviciul afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol;
b) Serviciul programe europene şi internaţionale;

6. Direcţia de sinteze, pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii şi grefa secţiilor, alcătuită din:

a) Serviciul de sinteze şi pregătirea lucrărilor şedinţelor Consiliului Superior al Magistraturii;
b) Biroul grefa secţiilor;

7. Serviciul de relaţii cu publicul, registratură, secretariat şi arhivă, alcătuit din:

a) Biroul relaţii cu publicul;
b) Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă;

8. Biroul informatică.”

4. La articolul 57 alineatul (1), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“a) Compartimentul de audit public intern;
. . . . . . . . . .
c) Compartimentul de documente clasificate.”

5. La articolul 57, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) În subordinea ordonatorului principal de credite funcţionează Compartimentul de achiziţii publice, care constituie compartimentul specializat în atribuirea contractelor de achiziţii publice.”

6. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 62. – Serviciul formare profesională şi statistică judiciară are următoarele atribuţii:

a) efectuează lucrările necesare pentru stabilirea numărului anual de auditori de justiţie ai Institutului Naţional al Magistraturii şi a numărului de locuri pentru concursul de admitere la Şcoala Naţională de Grefieri;
b) realizează, împreună cu reprezentanţii Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri, repartizarea absolvenţilor acestor instituţii pe posturile vacante disponibile;
c) efectuează repartizarea pe posturile de judecători şi procurori, conform legii, a judecătorilor stagiari şi a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate;
d) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a judecătorilor şi procurorilor, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii;
e) coordonează şi asigură sprijin instanţelor şi parchetelor în privinţa activităţilor de formare şi perfecţionare profesională desfăşurate în mod descentralizat;
f) coordonează activitatea de formare iniţială a auditorilor de justiţie, organizată de Institutul Naţional al Magistraturii;
g) elaborează programul de stagiu al personalului stagiar asimilat judecătorilor şi procurorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;
h) coordonează activitatea de formare şi perfecţionare profesională a personalului auxiliar de specialitate de la instanţele judecătoreşti şi de la parchete, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri;
i) coordonează activitatea de formare iniţială a personalului auxiliar de specialitate, organizată de Şcoala Naţională de Grefieri;
j) efectuează lucrările privind exercitarea atribuţiilor Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul evaluării profesionale a judecătorilor şi procurorilor;
k) efectuează lucrările în vederea soluţionării contestaţiilor privind calificativele acordate judecătorilor, procurorilor şi magistraţilor – asistenţi de către comisiile de evaluare a activităţii profesionale;
l) întocmeşte lucrările privind numirea şi revocarea directorului şi a directorilor adjuncţi ai Institutului Naţional al Magistraturii şi ai Şcolii Naţionale de Grefieri;
m) întocmeşte lucrările privind desemnarea judecătorilor şi a procurorilor care vor face parte din Consiliul ştiinţific al Institutului Naţional al Magistraturii, respectiv din Consiliul de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri;
n) organizează, sub coordonarea secretarului general, activităţile de formare profesională a personalului aparatului tehnic administrativ al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor coordonate;
o) efectuează ori participă la efectuarea unor sinteze privind activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, propunând măsurile ce se impun;
p) propune spre aprobare plenului Consiliului Superior al Magistraturii formularele cuprinzând indicatorii statistici referitori la activitatea desfăşurată de instanţele judecătoreşti şi de parchete, precum şi ghidul de completare a formularelor sau interfeţelor statistice;
q) elaborează instrumentele primare de culegere a datelor, precum şi centralizatoarele statistice ale tuturor instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
r) sintetizează, sistematizează şi interpretează datele statistice privitoare la activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor;
s) organizează şi îndrumă activitatea de statistică judiciară la instanţele judecătoreşti şi la parchete şi organizează arhivarea datelor statistice;
ş) colaborează cu instanţele, parchetele de pe lângă acestea şi Ministerul Justiţiei în vederea bunei administrări şi a îmbunătăţirii permanente a modulului de statistică judiciară cuprins în aplicaţia ECRIS;
t) asigură comunicarea datelor statistice Institutului Naţional de Statistică, cu care ţine legătura permanent.”

7. Articolul 64 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 64. – (1) Directorul Direcţiei resurse umane şi organizare sau persoana desemnată de acesta reprezintă direcţia în cadrul Consiliului de conducere al Şcolii Naţionale de Grefieri.
(2) Directorul Direcţiei resurse umane şi organizare este ajutat de un director adjunct, care îndeplineşte atribuţiile stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcţiei.”

8. La articolul 65, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(3) Compartimentul contabilitate exercită, sub conducerea directorului direcţiei, următoarele atribuţii:

a) propune repartizarea indicatorilor financiari şi urmăreşte realizarea lor pe capitole bugetare şi pe categorii de cheltuieli, potrivit legii;
b) gestionează şi utilizează veniturile proprii, aprobate potrivit legii;
c) organizează activitatea casieriei, în conformitate cu prevederile legale; ia măsuri pentru efectuarea tuturor plăţilor în numerar, precum şi pentru efectuarea operaţiunilor curente cu Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti şi cu unitatea bancară competentă pentru operaţiuni de plăţi externe;
d) asigură organizarea evidenţei contabile în cadrul Consiliului, îndrumă şi coordonează această activitate la ordonatorii secundari de credite, centralizează situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi asigură transmiterea acestora la Ministerul Finanţelor Publice la termenele stabilite potrivit reglementărilor legale;
e) organizează şi efectuează operaţiunile prevăzute de lege privind evidenţa contabilă a patrimoniului aflat în gestiunea responsabilului de bunuri din cadrul Serviciului administrativ şi aprovizionare;
f) înregistrează notele contabile, ţine evidenţa conturilor sintetice şi analitice şi întocmeşte balanţele de verificare lunare;
g) asigură evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
h) întocmeşte situaţia trimestrială privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate pentru aparatul tehnic administrativ al Consiliului;
i) centralizează situaţia trimestrială privind execuţia bugetară aprobată ordonatorilor din subordine şi asigură transmiterea acesteia la Ministerul Finanţelor Publice;
j) are atribuţii specifice privind programele cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de către unitatea de implementare a programelor PHARE.”

9. După articolul 66 se introduce un nou articol , articolul 661, cu următorul cuprins:

“Art. 661. – Direcţia economică şi administrativ este condusă de un director, ajutat de un director adjunct, care îndeplineşte atribuţiile stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcţiei.”

10. La articolul 67 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“c) avizează contractele încheiate de Consiliu în calitate de ordonator principal de credite, precum şi lucrările întocmite pe parcursul întregii proceduri de atribuire a contractelor de achiziţie publică;”

11. După articolul 67 se introduce un nou articol , articolul 671, cu următorul cuprins:

“Art. 671. – Direcţia legislaţie, documentare şi contencios este condusă de un director, ajutat de un director adjunct. Directorul adjunct coordonează activitatea Biroului contencios şi îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de secretarul general al Consiliului, la propunerea directorului direcţiei.”

12. Articolul 68 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 68. – (1) Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe exercită atribuţii privind afacerile juridice europene şi internaţionale în domeniul de competenţă al Consiliului Superior al Magistraturii şi al instituţiilor aflate în coordonarea Consiliului, în beneficiul întregului sistem judiciar.
(2) Misiunea fundamentală a Direcţiei afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe este de a sprijini Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului, comisiile de lucru ale Consiliului, membrii Consiliului, aparatul propriu şi instituţiile aflate în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, precum şi instanţele judecătoreşti şi Ministerul Public în îndeplinirea atribuţiilor ce intră în competenţa acestora privind relaţia cu organizaţiile şi organismele internaţionale şi instituţiile Uniunii Europene, implementarea şi formularea proiectelor cu finanţare europeană sau externă, cooperarea juridică şi judiciară internaţională, precum şi de a contribui la formarea profesională a magistraţilor în domeniul dreptului Uniunii Europene şi al dreptului internaţional.
(3) Prin conducerea direcţiei şi Serviciul afaceri europene, relaţii internaţionale şi protocol, Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură relaţia cu instituţiile şi organismele Uniunii Europene pe domeniile specifice de activitate ale Consiliului Superior al Magistraturii;
b) participă la dezvoltarea relaţiilor stabilite de Consiliul Superior al Magistraturii cu Organizaţia Naţiunilor Unite, Consiliul Europei, alte organizaţii şi organisme internaţionale, precum şi cu misiunile diplomatice ale statelor membre ale acestor organizaţii, acreditate la Bucureşti;
c) monitorizează îndeplinirea obligaţiilor care decurg din statutul României de membru al Uniunii Europene, precum şi a obligaţiilor internaţionale asumate prin tratate la care România este parte, în domeniul de competenţă al Consiliului Superior al Magistraturii;
d) centralizează datele statistice primite de la instanţe şi parchete, în vederea întocmirii unor rapoarte de progres adresate instituţiilor Uniunii Europene sau unor organizaţii internaţionale;
e) dezvoltă relaţiile bilaterale ale Consiliului Superior al Magistraturii, ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri cu structuri similare din alte ţări şi organizează schimburi de experienţă pentru judecători, procurori, personalul auxiliar de la instanţe şi parchete, precum şi ale personalului din cadrul aparatului tehnic al Consiliului Superior al Magistraturii;
f) asigură secretariatul tehnic al participării Consiliului Superior al Magistraturii în cadrul activităţilor Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare (ENCJ/RECJ);
g) participă la dezvoltarea colaborării Consiliului Superior al Magistraturii cu organisme şi structuri ale Uniunii Europene în domeniul justiţiei, precum Eurojust şi reţelele judiciare europene, şi, după caz, asigură reprezentarea la reuniuni ale acestora;
h) participă la dezvoltarea colaborării Consiliului Superior al Magistraturii cu comitetele şi comisiile Consiliului Europei în domeniul justiţiei şi, după caz, asigură reprezentarea la reuniuni ale acestora;
i) organizează conferinţe şi seminarii pe probleme de reformă a justiţiei, cu participare internaţională;
j) elaborează lucrări pentru pregătirea participării preşedintelui, vicepreşedintelui, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general, secretarului general adjunct şi personalului din aparatul propriu al Consiliului la reuniuni şi vizite internaţionale sau întâlniri cu reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, pentru pregătirea vizitelor şi reuniunilor internaţionale pe care preşedintele Consiliului le găzduieşte, şi elaborează răpunsurile la solicitările organismelor şi structurilor Uniunii Europene, ale organizaţiilor internaţionale, ale agentului guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi ale altor instituţii din ţară şi străinătate, în domeniul său de competenţă;
k) elaborează materiale de promovare a imaginii Consiliului Superior al Magistraturii în alte state;
l) elaborează studii de drept comparat;
m) elaborează note privind propunerile de misiuni temporare în străinătate ale membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, ale personalului din aparatul tehnic, precum şi ale judecătorilor şi procurorilor şi ale reprezentanţilor instituţiilor aflate în coordonarea Consiliului; pentru judecători şi procurori, verifică existenţa acordului de participare al instanţei sau parchetului în care funcţionează, precum şi, dacă este cazul, datele deţinute de Institutul Naţional al Magistraturii cu privire la participările anterioare ale respectivului judecător sau procuror la misiuni temporare în străinătate, în vederea avizării propunerilor privind deplasările în străinătate de către preşedintele secţiei corespunzătoare a Consiliului;
n) asigură reprezentarea la reuniuni internaţionale şi în cadrul Uniunii Europene, în domeniul său de competenţă;
o) asigură secretariatul tehnic al Comisiei de specialitate a Consiliului;
p) colaborează cu Direcţia legislaţie, documentare şi contencios în procesul de avizare a unor acte normative cu elemente de extraneitate sau vizând cooperarea juridică şi judiciară internaţională, precum şi în formularea unor opinii sau avize ale Consiliului în domenii interesând dreptul Uniunii Europene sau dreptul internaţional;
q) ia măsuri pentru asigurarea traducerii unor materiale necesare desfăşurării activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, la solicitarea preşedintelui, vicepreşedintelui, secţiilor, comisiilor, membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, secretarului general, secretarului general adjunct, direcţiilor şi a celorlalte compartimente din aparatul propriu;
r) urmăreşte şi asigură realizarea în bune condiţii a deplasărilor membrilor Consiliului în străinătate;
s) urmăreşte şi asigură realizarea unor condiţii corespunzătoare pentru delegaţiile străine invitate de Consiliu;
ş) ia măsuri pentru buna desfăşurare a activităţilor cu caracter festiv şi de lucru organizate de către Consiliul Superior al Magistraturii;
t) sprijină celelalte compartimente ale aparatului Consiliului în organizarea unor manifestări internaţionale şi interne:
ţ) îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul său de competenţă, potrivit legii şi în baza unei decizii a Plenului Consiliului.”

(4) Prin conducerea direcţiei şi Serviciul programe europene şi internaţionale, Direcţia afaceri europene, relaţii internaţionale şi programe îndeplineşte următoarele atribuţii:

a) asigură derularea programelor finanţate de Banca Mondială şi de alţi donori europeni şi internaţionali, care au ca beneficiari Consiliul, sistemul judiciar sau instituţiile aflate în coordonarea Consiliului;
b) identifică şi elaborează propuneri de proiecte de finanţare din fonduri europene şi din alte fonduri internaţionale, după consultarea conducerii instituţiei, precum şi a celorlalte direcţii/structuri de specialitate din instituţie şi a reprezentanţilor sistemului judiciar, după caz, în calitate de potenţiali beneficiari ai proiectelor respective, în baza «Protocolului de colaborare dintre Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în vederea consolidării activităţilor de atragere a fondurilor europene şi internaţionale»;
c) întreprinde demersurile de competenţa Consiliului Superior al Magistraturii pe care le presupune un exerciţiu de programare, în vederea asigurării eligibilităţii proiectelor propuse (completarea sau modificarea fişei de proiect, redimensionarea bugetului solicitat); în acest scop conlucrează cu direcţiile/structurile potenţial beneficiare, precum şi cu instituţiile coordonatoare, după caz (Ministerul Justiţiei, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Finanţelor Publice, alte ministere şi instituţii publice cu atribuţii în materie);
d) propune şi, ulterior aprobării, coordonează procedurile de lucru pentru implementarea unui proiect finanţat din fonduri europene sau internaţionale, precum: stabilirea grupurilor de lucru pentru implementarea fiecărui proiect, derularea activităţii acestora, stabilirea întâlnirilor de lucru cu beneficiarii – reprezentanţi ai Consiliului Superior al Magistraturii şi ai instituţiilor aflate în coordonarea sa, reprezentanţi ai instanţelor şi parchetelor, ai altor instituţii ale sistemului judiciar -, colaborarea permanentă cu consultanţii selectaţi pentru a implementa proiectul respectiv etc.;
e) colaborează cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în vederea organizării selecţiilor, a licitaţiilor, a întocmirii răspunsului Consiliului Superior al Magistraturii, respectiv a participării Consiliului Superior al Magistraturii şi a sistemului judiciar român la elaborarea unor oferte pentru diferitele programe de finanţare din fonduri europene;
f) supraveghează în permanenţă îndeplinirea de către contractor a obligaţiilor asumate în conformitate cu caietul de sarcini/termenii de referinţă, după caz;
g) supervizează facturile remise de contractori, în vederea efectuării plăţilor, după atestarea realităţii serviciilor menţionate în facturi de către direcţiile/structurile beneficiare;
h) coordonează şi monitorizează implementarea programelor şi proiectelor; în acest scop păstrează, în scris şi în format electronic, după caz, evidenţa privind obiectivele, desfăşurarea şi rezultatele programelor derulate;
i) ţine evidenţa generală a repartizării şi utilizării bunurilor achiziţionate din fondurile PHARE, Facilitatea de tranziţie, din fonduri structurale, din fonduri oferite de Banca Mondială şi de alţi donori internaţionali, conform destinaţiei şi scopului prevăzute în program;
j) întocmeşte documentele de raportare periodică privind stadiul implementării programelor, rapoartele de monitorizare şi evaluare a proiectelor, conform procedurilor PHARE, Facilităţii de tranziţie, celor aplicabile fondurilor structurale, precum şi procedurilor Băncii Mondiale; în acest scop colaborează cu coordonatorii programelor şi cu beneficiarii direcţi;
k) asigură schimbul de informaţii privind aspectele tehnice ale implementării programelor cu direcţiile implicate din cadrul Comisiei Europene şi cu structurile de specialitate din cadrul Ministerului Fondurilor Europene şi din Ministerul Justiţiei, cu experţii Băncii Mondiale şi cu reprezentanţii altor donori europeni şi internaţionali;
l) asigură legătura dintre Consiliul Superior al Magistraturii, ca autoritate de implementare, şi instituţiile relevante, pentru programele PHARE, Facilitatea de tranziţie şi fonduri structurale, care au fost implementate, sunt în curs de implementare sau urmează să fie implementate;
m) asigură legătura cu celelalte instituţii beneficiare ale asistenţei şi participă la reuniunile interinstituţionale în probleme de interes comun pentru asistenţa PHARE, Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale, fondurile oferite de Banca Mondială, precum şi de alţi donori europeni şi internaţionali;
n) participă la reuniunile internaţionale cu relevanţă pentru obiectul de activitate al unităţii de implementare a programelor PHARE, Facilităţii de tranziţie, fondurilor structurale şi fondurilor oferite de Banca Mondială şi de alţi donori internaţionali;
o) asigură participarea la întâlnirile la nivelul conducerii şi membrilor Consiliului Superior al Magistraturii, legate de activitatea de asistenţă financiară PHARE, Facilitatea de tranziţie, fondurile structurale, fondurile oferite de Banca Mondială şi alţi donori internaţionali;
p) colaborează cu Biroul contencios în elaborarea cererilor şi apărărilor în litigiile având ca obiect proiecte de finanţare din fonduri europene şi din alte fonduri internaţionale sau programe finanţate de Banca Mondială şi de alţi donori europeni şi internaţionali, care au ca beneficiari Consiliul Superior al Magistraturii, sistemul judiciar sau instituţiile aflate în coordonarea Consiliului;
q) îndeplineşte orice alte atribuţii care pot rezulta din necesitatea derulării în bune condiţii a proiectelor şi pentru asigurarea absorbţiei fondurilor alocate.”

13. La articolul 70, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(2) Compartimentul registratură, secretariat şi arhivă exercită, sub conducerea şefului serviciului, următoarele atribuţii:

a) primeşte, înregistrează şi distribuie corespondenţa Consiliului;
b) asigură secretariatul pentru preşedintele şi vicepreşedintele Consiliului;
c) asigură secretariatul pentru secretarul general şi secretarul general adjunct;
d) preia arhiva de la compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe bază de proces – verbal;
e) gestionează arhiva preluată;
f) ţine registrul de evidenţă curentă de intrare – ieşire a documentelor depozitate în arhivă;
g) păstrează nomenclatorul arhivistic;
h) participă la selecţionarea documentelor de arhivă şi ţine evidenţa lucrărilor de selecţionare;
i) întocmeşte corespondenţa cu Arhivele Naţionale şi ţine evidenţa acesteia.”

14. Articolul 71 se abrogă.

15. La articolul 73, alineatele (1) – (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

“Art. 73. – (1) Compartimentul de audit public intern reprezintă compartimentul de specialitate care verifică legalitatea administrării veniturilor şi cheltuielilor publice ale Consiliului, ale Inspecţiei Judiciare, ale Institutului Naţional al Magistraturii şi ale Şcolii Naţionale de Grefieri.
(2) Compartimentul de audit public intern este constituit potrivit legii.
(3) Compartimentul de audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului.”

16. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 74. – (1) Compartimentul de audit public intern exercită, în principal, următoarele atribuţii:

a) elaborează norme metodologice specifice Consiliului, cu avizul Unităţii Centrale de Armonizare pentru Auditul Public Intern (U.C.A.A.P.I.);
b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Consiliului sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate şi eficienţă;
d) informează U.C.A.A.P.I. despre recomandările neînsuşite de conducerea Consiliului, precum şi despre consecinţele acestora;
e) raportează periodic preşedintelui Consiliului constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile de audit;
f) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern;
g) raportează preşedintelui Consiliului identificarea unor iregularităţi sau a unor posibile prejudicii şi îndeplineşte măsurile stabilite de acesta.

(2) Compartimentul de audit public intern exercită şi alte atribuţii specifice privind auditarea programelor cu finanţare din partea Uniunii Europene, delegate de unitatea de implementare a programelor PHARE.
(3) Compartimentul de audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, următoarele:

a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale, inclusiv din fondurile comunitare;
c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unităţilor administrativ – teritoriale;
d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului sau al unităţilor administrativ – teritoriale;
e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
f) alocarea creditelor bugetare;
g) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
h) sistemul de luare a deciziilor;
i) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
j) sistemele informatice.”

17. Articolul 76 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 76. – (1) Compartimentul de documente clasificate reprezintă compartimentul de specialitate care asigură evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor clasificate.
(2) Compartimentul de documente clasificate este constituit potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Compartimentul de documente clasificate funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului.
(4) Activitatea Compartimentului de documente clasificate este coordonată de şeful structurii de securitate, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.
(5) Compartimentul de documente clasificate exercită, în principal, următoarele atribuţii:

a) predă şi primeşte corespondenţa clasificată;
b) asigură evidenţa materialelor şi a documentelor care conţin informaţii clasificate;
c) prelucrează şi procesează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate;
d) păstrează şi manipulează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate;
e) asigură păstrarea registrului de evidenţă a autorizaţiilor acordate personalului;
f) asigură păstrarea registrelor de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, strict secrete şi secrete, a informaţiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi caietelor pentru informaţii clasificate, a condicii de predare – primire a informaţiilor clasificate;
g) realizează operaţiunile de multiplicare a informaţiilor clasificate;
h) asigură arhivarea sau distrugerea documentelor ori a materialelor care conţin informaţii clasificate, în condiţiile legii.”

18. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 77. – (1) Compartimentul de achiziţii publice funcţionează în subordinea ordonatorului principal de credite şi are următoarele atribuţii:

a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul Consiliului;
b) verifică, înainte de iniţiere, dacă procedurile de achiziţie publică se regăsesc în programul anual al achiziţiilor publice şi identifică fondurile necesare derulării contractelor de achiziţie publică;
c) elaborează documentaţia de atribuire;
d) transmite spre publicare anunţurile de intenţie şi de participare sau, după caz, invitaţiile de participare;
e) asigură punerea la dispoziţia operatorilor economici a documentaţiei de atribuire, primeşte solicitările de clarificări de la operatorii economici şi transmite răspunsurile la acestea;
f) deschide ofertele depuse şi, după caz, alte documente care însoţesc oferta;
g) verifică îndeplinirea criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi, în cazul în care acestea au fost solicitate prin documentaţia de atribuire;
h) realizează selecţia/preselecţia candidaţilor, dacă este cazul;
i) realizează dialogul cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv;
j) realizează negocierile cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere;
k) verifică propunerile tehnice prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al modului în care acestea corespund cerinţelor minime din caietul de sarcini sau din documentaţia descriptivă;
l) verifică propunerile financiare prezentate de ofertanţi din punctul de vedere al încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv;
m) stabileşte ofertele inacceptabile sau neconforme şi motivele care stau la baza încadrării ofertelor respective în această categorie;
n) stabileşte ofertele admisibile;
o) aplică criteriul de atribuire, astfel cum a fost prevăzut în documentaţia de atribuire, stabileşte oferta/ofertele câştigătoare sau, după caz, formulează propunerea de anulare a procedurii de atribuire în cazuri justificate şi elaborează raportul procedurii de atribuire;
p) transmite către ofertanţi comunicarea privind rezultatul procedurii de atribuire;
q) redactează contractul de achiziţie publică;
r) transmite spre publicare anunţurile de atribuire;
s) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice;
ş) îndeplineşte lucrările legate de atribuirea contractelor de achiziţie publică exceptate de la aplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
t) îndeplineşte orice alte atribuţii conferite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de alte acte normative în domeniu.

(2) Îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. f) – o) se realizează prin comisiile de evaluare a ofertelor. Comisiile de evaluare se nominalizează, de regulă, din cadrul Compartimentului de achiziţii publice, prin dispoziţia ordonatorului principal de credite.
(3) Celelalte compartimente ale Consiliului au obligaţia de a sprijini activitatea acestui compartiment, în funcţie de specificul documentaţiei de atribuire şi de complexitatea problemelor care urmează să fie rezolvate în contextul aplicării procedurii de atribuire.”

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,
procuror Oana Andrea Schmidt – Hăineală

Bucureşti, 19 septembrie 2013.
Nr. 891.