Categories
Agricultură şi silvicultură Legislaţie utilă

HG 682/2013 – norme OUG nr. 43/2013 – finanţare fermieri

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 25 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Viceprim – ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 4 septembrie 2013.
Nr. 682.

 


ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor

CAPITOLUL I
Acordarea de garanţii potrivit prevederilor cap. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013

Art. 1. – În sensul prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură – fond constituit în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, din prevederile bugetare ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul “Împrumuturi”, din sumele existente la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale provenite din sumele rambursate în baza art. 21 din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, de instituţiile de credit şi din sumele disponibilizate ca urmare a restituirii împrumuturilor acordate fondurilor de garantare, potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, pentru emiterea scrisorilor de garanţie în favoarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit;
b) procedură de selecţie – totalitatea activităţilor întreprinse de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul desemnării instituţiilor financiare bancare şi nebancare prin intermediul cărora va fi accesat şi derulat fondul de microcreditare prevăzut la cap. III – Fondul pentru creditarea fermelor de familie din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013;
c) cost minim al finanţării din Fond către instituţiile finanţatoare bancare/nebancare – nivelul dobânzii pentru sumele alocate din Fond în vederea acordării de microcredite în agricultură. Costul minim al finanţării reprezintă un nivel de referinţă pentru aplicarea primului criteriu de selecţie a instituţiilor financiare bancare şi nebancare prin intermediul cărora se vor acorda microcreditele prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, care nu poate fi mai mic decât dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României la data publicării anunţului procedurii de selecţie;
d) costul microcreditelor – totalul sumelor plătite de beneficiarii microcreditelor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 pe toată perioada derulării acestora, exprimat ca procent anual din suma microcreditului acordat. Costul microcreditelor reprezintă o valoare de referinţă pentru aplicarea celui de-al doilea criteriu de selecţie a instituţiilor financiare prin intermediul cărora se vor acorda microcredite;
e) marjă de operare – diferenţa dintre costul microcreditelor acordate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 şi costul finanţării obţinute din Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură. Marja de operare acoperă integral toate cheltuielile de operare şi va trebui prevăzută distinct în oferta financiară a instituţiilor selectate.

Art. 2. – (1) Sumele necesare pentru acordarea de garanţii, potrivit prevederilor art. 3 şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, se alocă de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi se derulează prin intermediul Fondului pentru garantarea creditelor, denumit în continuare Fond, constituit şi reconstituit conform prevederilor Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin convenţii de lucru încheiate cu instituţiile de garantare, denumite în continuare fonduri de garantare, alocă sume din Fond pentru constituirea plafonului de garantare cu o expunere maximă de până la 5 ori. Sumele alocate sunt virate în contul fondurilor de garantare la solicitarea acestora, pe măsură ce există solicitări de garantare din partea beneficiarilor. Prin convenţiile încheiate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu fondurile de garantare se stabilesc, de asemenea, obligaţiile părţilor şi normele de lucru.
(3) Sumele puse la dispoziţia fondurilor de garantare de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, aferente plafonului de garantare, sunt plasate la instituţii financiare în cele mai bune condiţii de dobândă şi siguranţă de pe piaţă de către o comisie constituită la nivelul fondurilor de garantare împreună cu reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, numit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. Plafonul de garantare disponibil la nivelul fondurilor de garantare ca urmare a finalizării garanţiilor alocate se va utiliza pentru acordarea de noi garanţii cu acordul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Art. 3. – (1) Plafonul de garantare constituit potrivit art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 se utilizează de către fondurile de garantare pentru acordarea de garanţii potrivit prevederilor art. 3 şi art. 6 alin (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013. Pentru fiecare categorie de garanţii, fondurile de garantare întocmesc proceduri de lucru specifice care vor fi parte integrantă a convenţiilor de lucru încheiate între Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi fondurile de garantare în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013.
(2) Dobânzile aferente sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sunt utilizate de fondurile de garantare pentru acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama acestor sume prin plata valorii garanţiei/soldului garanţiei, după caz, în situaţia contractelor de garantare executate de instituţiile de credit pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.
(3) Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional pe măsura acordării şi rambursării creditului, potrivit graficului de eşalonare a creditului şi a efectuării plăţilor. Valoarea garanţiei se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporţional cu procentul de garantare prevăzut în contractele de garantare încheiate între instituţiile finanţatoare şi fondurile de garantare. Soldul garanţiei reprezintă soldul creditului la care se aplică procentul de garantare prevăzut în contractul de garantare. Riscul garantat asumat de fondurile de garantare constă în plata de către acestea a valorii garanţiei (soldul garanţiei) la momentul declanşării procedurilor judiciare de executare a debitorilor.
(4) Centralele instituţiilor de credit vor transmite, după caz, lunar, fondurilor de garantare informaţii privind soldul creditelor garantate, în scopul monitorizării expunerii prevăzute la art. 2 alin. (2) şi al comunicării angajamentelor de garantare ale fondurilor de garantare la Banca Naţională a României.
(5) Garanţiile se vor acorda la solicitarea instituţiilor de credit, fără a se solicita pentru valoarea acestora alte garanţii din partea împrumutaţilor, pe baza creditelor aprobate de acestea, conform normelor proprii şi normelor/procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare, care vor face parte din convenţiile încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(6) Plata sumei garantate/soldului acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părţi şi după ce instituţiile de credit au iniţiat procedurile judiciare împotriva debitorului.

Art. 4. – (1) Pentru plata garanţiilor executate prevăzută la art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 se vor utiliza dobânzile acumulate în cadrul schemei de garantare şi dobânzile acumulate din sumele alocate în temeiul Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, plasate de fondurile de garantare la instituţii financiare plătitoare de dobândă.
(2) În situaţia prevăzută la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 pentru reîntregirea sumelor alocate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, afectate prin plata garanţiilor executate, fondurile de garantare vor solicita Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în termen de maximum 15 zile de la data efectuării plăţii, sumele necesare, urmând ca în termen de maximum 30 de zile de la solicitare acesta să efectueze virarea sumelor respective.

Art. 5. – (1) Creanţele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare încheiate şi plătite de către fondurile de garantare pe seama sumelor alocate din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, au regim de creanţă bugetară.
(2) Executarea silită a creanţelor bugetare prevăzute la alin. (1) se efectuează potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de către organele competente ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în temeiul biletului la ordin emis de debitor, care reprezintă titlu executoriu, potrivit legii, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, transmis de fondurile de garantare.
(3) Fondul de garantare este abilitat să realizeze demersurile necesare către instanţa competentă pentru învestirea cu formulă executorie a biletului la ordin, potrivit legii. În cazul în care în biletul la ordin suma ce urmează a fi recuperată nu este în monedă naţională, fondul de garantare, odată cu transmiterea titlului executoriu spre recuperare, va proceda la conversia în lei a sumei prevăzute în acesta.
(4) În cazul debitorilor aflaţi în procedura insolvenţei, înscrierea la masa credală pentru creanţele prevăzute la alin. (1) se efectuează de fondurile de garantare.
(5) Sumele încasate potrivit alin. (2) se fac venit la bugetul de stat.
(6) Pentru neplata la scadenţa înscrisă în biletul la ordin a sumei determinate prin acesta, debitorul datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(7) Garanţiile împrumutatului se constituie atât în favoarea instituţiei finanţatoare, cât şi a fondurilor de garantare, proporţional cu riscul asumat.
(8) Sumele rezultate după executarea celorlalte garanţii constituite de împrumutat din care se deduc cheltuielile aferente creditului (dobânzi, comisioane şi cheltuieli ocazionate de recuperarea creanţei) vor diminua proporţional cu procentul de garantare pierderile plătite de fondurile de garantare şi cele suportate de instituţia finanţatoare.
(9) Orice sume încasate ca urmare a procedurilor judiciare iniţiate împotriva debitorilor/garanţilor, precum şi orice alte sume încasate de fondurile de garantare în contul garanţiei plătite vor reîntregi sursa din care s-a efectuat plata.

Art. 6. – Pentru raportările prevăzute la art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 se vor utiliza formularele prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 898/2012 pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind garantarea în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.

Art. 7. – Împrumutaţii care solicită credite pentru achiziţia de teren agricol pot beneficia de garanţia fondurilor de garantare pentru credite aferente suprafeţei maxime de până la 1.000 ha în proprietate/exploataţie, conform art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, pe baza adeverinţelor emise de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Art. 8. – Beneficiază de garanţia fondurilor de garantare exclusiv creditele pentru terenurile achiziţionate potrivit art. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, care pe durata rambursării creditului şi la mai puţin de 5 ani de la momentul tranzacţiei nu vor fi înstrăinate de proprietari.

CAPITOLUL II
Acordarea de microcredite potrivit prevederilor cap. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013

Art. 9. – (1) În aplicarea prevederilor art. 12 şi 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, contul “disponibil din Fondul pentru creditarea investiţiilor în agricultură” deschis la Trezoreria Statului pe numele Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale devine contul “disponibil din Fondul pentru acordarea de microcredite” având ca titular Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare fond.
(2) Contul prevăzut la alin. (1) se alimentează din:

a) sumele aferente contractelor de finanţare încheiate de instituţiile de credit care derulează sumele alocate în perioada 2005 – 2009, în baza Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum şi în activităţi nonagricole, ce se vor rambursa în continuare de către instituţiile de credit până la finalizarea creditelor acordate, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 14/2010 privind măsuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare;
b) sumele disponibilizate ca urmare a încheierii garanţiilor acordate în baza Legii nr. 218/2005, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2009, aprobată prin Legea nr. 373/2009, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute a fi utilizate în activitatea de microcreditare potrivit art. 12 alin. (2) şi art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013;
c) sume din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în conformitate cu prevederile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, de la capitolul 83.01 “Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul XV “Împrumuturi”, art. 80 alin. 30 ” Alte împrumuturi”.

(3) Sumele încasate în contul de disponibil al fondului prevăzut la alin. (1) ca urmare a rambursării microcreditelor se vor utiliza de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în calitate de gestionar pentru alocarea de noi sume instituţiilor selectate, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 şi ale prezentelor norme metodologice.

Art. 10. – (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va elabora şi va derula, până la data de 1 octombrie 2013, în baza art. 15 şi 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, procedura de selecţie definită la art. 1 lit. b) pentru desemnarea instituţiilor financiare bancare şi/nebancare care vor primi dreptul de a accesa Fondul şi de a derula sume din acesta în vederea acordării de credite beneficiarilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013.
(2) Selecţia instituţiilor financiare va avea în vedere cel puţin criteriile tehnice şi financiare stabilite pe baza nivelurilor de referinţă menţionate în definiţiile prevăzute la art. 1, aplicate şi ponderate conform documentaţiei elaborate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în acest scop, va consta în acordarea unui punctaj ce se va finaliza cu desemnarea instituţiei/instituţiilor financiare bancare şi/sau nebancare care va/vor derula sumele prevăzute la art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 pentru acordarea microcreditelor prevăzute la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, pe durata a 10 ani de la data alocării.
(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va încheia convenţii de lucru cu fiecare dintre instituţiile selectate prin care vor fi stabilite sumele alocate pentru fiecare categorie de microcredite, condiţiile tehnice şi financiare aferente acestora, prevăzute la art. 17 şi 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, şi costurile rezultate ca urmare a propunerii financiare depuse în cadrul procedurii de selecţie. Sumele alocate neutilizate/necontractate până la finele unui an se vor restitui Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(4) În scopul asigurării unei gestionări corecte a fondului, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va prevedea în convenţiile de lucru încheiate cu instituţiile selectate şi următoarele dispoziţii:

a) înregistrarea în contabilitatea proprie a instituţiilor selectate a împrumuturilor primite din fond, într-un cont distinct (de pasiv), intitulat “Fond pentru acordarea de microcredite în agricultură”, precum şi a creditelor acordate, evidenţiate într-un cont distinct intitulat “Credite cu acoperire din fond, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013“;
b) efectuarea de trageri de sume din fond numai pe măsura întocmirii şi prezentării documentaţiilor de aprobare a creditelor, în limita sumelor maxime stabilite şi înscrise în convenţiile de lucru încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
c) volumul creditelor acordate de instituţiile de credit selectate unui singur beneficiar nu va putea depăşi nivelul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 şi înscris în convenţiile de lucru încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
d) acordarea de microcredite beneficiarilor prevăzuţi la art. 2 lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, fără a se solicita participarea acestora cu fonduri proprii.

Art. 11. – (1) Evidenţa plăţilor şi încasărilor din fond va intra în atribuţiile Direcţiei buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
(2) Instituţiile selectate vor prezenta Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, lunar, situaţia centralizatoare a creditelor acordate, a graficelor de rambursare aferente acestora şi a dobânzilor.
(3) Lunar sau ori de câte ori se consideră necesar, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va analiza stadiul şi modul în care sunt respectate condiţiile stabilite în convenţiile încheiate cu instituţiile selectate, concordanţa termenelor de rambursare a împrumuturilor primite de către instituţiile selectate cu termenele de rambursare negociate de acestea cu beneficiarii creditelor de investiţii, a contractelor de credite încheiate şi graficelor de rambursare a acestora.
(4) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile de specialitate, va verifica, ori de câte ori este necesar, la împrumutaţi modul cum a fost respectată destinaţia sumelor acordate în contul microcreditului acordat potrivit prevederilor art. 14 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013.
(5) Microcreditele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 se acordă cu respectarea prevederilor fişelor tehnice ale măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală. Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit va verifica, ori de câte ori este necesar, la împrumutaţi modul cum a fost respectată destinaţia sumelor acordate în contul microcreditului.

Art. 12. – În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va stabili tipurile de investiţii care pot beneficia de microcreditare în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013, plafonul maxim de microcredite aferent acestora şi condiţiile tehnice de acordare, precum şi suma totală alocată pentru anul 2013, potrivit prevederilor art. 18 şi 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013.