Categories
Formulare/declaraţii Legislaţie utilă

Ordin MFP 1504/2013 – declaraţia de patrimoniu şi de venituri

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
privind stabilirea modelului declaraţiei de patrimoniu şi de venituri, precum şi a elementelor de patrimoniu şi de venituri ce trebuie declarate de persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale

ANEXĂ

Având în vedere dispoziţiile art. 109*1 alin. (5*1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 109*1 alin. (5*2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim – ministrul, ministrul finanţelor publice, emite prezentul ordin.

Art. 1. – (1) Elementele de patrimoniu care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) bunuri imobile: terenuri, clădiri, alte bunuri imobile;
b) bunuri mobile:

b.1) mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii;
b.2) bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei;
b.3) animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei;

c) active financiare:

c.1) conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire;
c.2) plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate;

d) alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei;
e) poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto;
f) cheltuieli:

f.1) cheltuieli personale;
f.2) cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere;

g) datorii.

(2) Elementele de patrimoniu prevăzute la alin. (1) se declară pe fiecare categorie, indiferent de locul situării sau realizării, în ţară ori în străinătate.

Art. 2. – (1) Elementele de venituri care se declară de către persoana fizică supusă verificării situaţiei fiscale personale sunt următoarele:

a) venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului;
b) venituri realizate care nu sunt impozabile;
c) venituri scutite de impozit, potrivit legii.

(2) Elementele de venituri prevăzute la alin. (1) se declară pe fiecare categorie şi sursă de venit, indiferent dacă sunt obţinute în ţară sau în străinătate.

Art. 3. – Modelul şi conţinutul formularului “Declaraţie de patrimoniu şi de venituri” sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim – ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 4 septembrie 2013.
Nr. 1.504.

ANEXĂ
DECLARAŢIE DE PATRIMONIU ŞI DE VENITURI
pentru perioada . . . . . . . . . .

Subsemnatul/Subsemnata, . . . . . . . . . . , CNP/NIF . . . . . . . . . . , domiciliat/domiciliată în . . . . . . . . . . , cu reşedinţa în . . . . . . . . . . , având în vedere obligaţia instituită de prevederile art. 1091 alin. (51) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cunoscând faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune prevăzută şi pedepsită de dispoziţiile art. 292 din Codul penal, declar următoarele:

A. ELEMENTE DE PATRIMONIU
1. Bunuri imobile1
1.1. Terenuri

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele terenuri:

Adresa

Anul dobândirii

Categoria3

Suprafaţa

Cota – parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele terenuri:

Anul fiscal

Adresa

Categoria3

Suprafaţa

Cota – parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

1.2. Clădiri

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele clădiri:

Adresa

Anul dobândirii

Categoria5

Suprafaţa

Cota – parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele clădiri:

Anul fiscal

Adresa

Categoria5

Suprafaţa

Cota – parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

1.3. Alte bunuri imobile6

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele bunuri imobile:

Adresa

Anul dobândirii

Tipul bunului imobil

Suprafaţa

Cota – parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele bunuri imobile:

Anul fiscal

Adresa

Tipul bunului imobil

Suprafaţa

Cota – parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

2. Bunuri mobile
2.1. Mijloace de transport (terestre/navale/aeriene) înmatriculate/înregistrate, potrivit legii7

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele mijloace de transport:

Tipul

Anul dobândirii

Nr. şi locul înmatriculării/înregistrării

Cota – parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele mijloace de transport:

Anul fiscal

Tipul

Nr. şi locul înmatriculării/înregistrării

Cota – parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

2.2. Bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult, colecţii de artă şi numismatică, antichităţi, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural naţional sau universal, a căror valoare de achiziţie însumată depăşeşte 15.000 lei8

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele bunuri mobile:

Categoria

Anul dobândirii

Cota – parte

Modul de dobândire

Valoarea de achiziţie

Titularul4

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele bunuri mobile:

Anul fiscal

Categoria

Cota – parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Valoarea de achiziţie/înstrăinare

Titularul4

2.3. Animale, inclusiv animale de rasă sau care participă la competiţii/curse, a căror valoare însumată depăşeşte 15.000 lei9

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele animale:

Categoria

Numărul de capete

Valoarea

Cota – parte

Modul de dobândire

Locul situării

Titularul4

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele animale:

Anul fiscal

Categoria

Numărul de capete

Valoarea

Cota – parte

Modul de dobândire/înstrăinare

Locul situării

Titularul4

3. Active financiare10
3.1. Conturi şi depozite bancare, fonduri de investiţii, forme echivalente de economisire şi investire

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele:

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

Valuta

Suma

La data de 31 decembrie a anului11 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele:

Instituţia care administrează şi adresa acesteia

Tipul

Valuta

Suma

3.2. Plasamente, investiţii directe şi împrumuturi acordate

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele:

Emitentul titlului/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoria12

Numărul de titluri/cota de participare

Suma

În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat sau am acordat/mi s-au restituit următoarele:

Anul fiscal

Emitentul titlului/societatea în care persoana este acţionar sau asociat/beneficiar de împrumut

Categoria12

Numărul de titluri/cota de participare

Suma

4. Alte bunuri, titluri şi/sau deţineri a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei13

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate deţineam următoarele:
. . . . . . . . . .
În cursul perioadei verificate am dobândit/înstrăinat următoarele:

Anul fiscal . . . . . . . . . . :
Anul fiscal . . . . . . . . . . :

5. Poliţe de asigurare, cu excepţia asigurărilor de răspundere civilă auto14

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate aveam încheiate următoarele contracte de asigurare:

Societatea de asigurare

Tipul/Obiectul asigurării

Valoarea de asigurare

Valoarea primei anuale de achitat

La data de 31 decembrie a anului11 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate aveam încheiate următoarele contracte de asigurare:

Societatea de asigurare

Tipul/Obiectul asigurării

Valoarea de asigurare

Valoarea primei anuale de achitat

6. Cheltuieli15
6.1. Cheltuieli personale

În cursul perioadei verificate am efectuat următoarele cheltuieli cu bunuri/servicii a căror valoare pe fiecare bun/serviciu depăşeşte 10.000 lei:

Anul fiscal

Tipul cheltuielii

Valoarea

6.2. Cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere

În cursul perioadei verificate am efectuat următoarele cheltuieli cu persoanele aflate în întreţinere, a căror valoare individuală depăşeşte 10.000 lei:

Anul fiscal

Datele de identificare ale persoanei aflate în întreţinere

Tipul cheltuielii

Valoarea

7. Datorii16

La data de 1 ianuarie a anului2 . . . . . . . . . . aferent perioadei verificate aveam următoarele datorii:

Creditorul16

Valoarea

În cursul perioadei verificate am angajat/am restituit următoarele datorii:

Anul fiscal

Creditorul16

Valoarea datoriei angajate

Valoarea datoriei restituite

B. ELEMENTE DE VENITURI17
1. Venituri realizate pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului

În perioada verificată am dobândit următoarele venituri pentru care se aplică regimul de reţinere la sursă a impozitului:

Anul fiscal

Categoria de venit

Datele de identificare a plătitorului

Suma18

2. Venituri realizate care nu sunt impozabile

În perioada verificată am dobândit următoarele venituri care nu sunt impozabile:

Anul fiscal

Categoria de venit

Sursa venitului

Suma18

3. Venituri scutite de impozit, potrivit legii

În perioada verificată am dobândit următoarele venituri care sunt scutite de impozit, potrivit legii:

Anul fiscal

Categoria de venit

Sursa venitului

Suma18

Data completării
. . . . . . . . . .

Semnătura
. . . . . . . . . .

1 Se vor declara atât bunurile imobile din ţară, cât şi cele din străinătate.
2 Se va completa cu primul an fiscal din perioada verificată.
3 Categoriile indicate sunt: (1) intravilan; (2) teren arabil; (3) păşune; (4) fâneaţă; (5) vie; (6) livadă; (7) pădure sau alt teren cu vegetaţie forestieră; (8) teren cu apă; (9) alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil.
4 La “Titular” se menţionează doar în cazul bunurilor în coproprietate cota – parte şi numele coproprietarilor.
5 Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casă de locuit; (3) casă de vacanţă; (4) spaţii comerciale/de producţie.
6 Se vor declara alte bunuri imobile decât cele prevăzute la pct. 1.1 şi 1.2, astfel cum sunt definite la art. 537 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
7 Se vor declara mijloacele de transport înmatriculate/înregistrate atât în ţară, cât şi în străinătate.
8 Se vor declara bunurile mobile situate atât în ţară, cât şi în străinătate.
9 Se vor declara animalele deţinute atât în ţară, cât şi în străinătate.
10 Se vor declara atât activele financiare din ţară, cât şi cele din străinătate.
11 Se va completa cu ultimul an fiscal din perioada verificată.
12 Categoriile indicate sunt: (1) hârtii de valoare deţinute (titluri de stat, certificate, obligaţiuni); (2) acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale; (3) împrumuturi acordate în nume personal.
13 Se vor declara bunurile, titlurile şi/sau deţinerile atât din ţară, cât şi din străinătate; se vor include drepturile de autor, patentele, mărcile, alte drepturi intelectuale, redevenţele şi oricare alte bunuri, titluri sau deţineri.
14 Se vor declara atât asigurările contractate în ţară, cât şi cele contractate în străinătate.
15 Se vor declara atât cheltuielile efectuate în ţară, cât şi cele efectuate în străinătate.
16 Se vor declara atât datoriile către creditorii din ţară, cât şi cele către creditorii din străinătate.
17 Se vor declara atât veniturile obţinute din ţară, cât şi cele obţinute din străinătate.
18 Se vor declara veniturile brute.