Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Obiectivul „Realizare sistem de canalizare sat Strejnic” – proiect

downloadÎn prezent satul Strejnic, comuna Tîrgsoru Vechi, judeţul Prahova, dispune de un sistem centralizat de alimentarea cu apă a gospodăriilor individuale şi a instituţiilor publice. Realizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă, cauzează formarea unor debite însemnate de ape uzate, încărcate cu substanţe organice, care deversate liber în mediul natural, în lipsa unui sistem centralizat de colectare, evacuare şi epurare a acestor ape, generează impurificarea apelor de suprafaţă şi subterane, a solului, subsolului şi aerului cu noxe specifice acestor ape. Astfel, ar putea apărea epidemii de boli infecţioase precum şi zone insalubre, ceea ce ar degrada aspectul localităţii.

Urmare necesității de modificare a indicatorilor tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr. 436/2011 datorită faptului că în teren nu se mai regăsesc toate condițiile luate în calcul la întocmirea proiectului tehnic, proiectantul lucrării a căutat soluții pentru rezolvarea acestor situații și a emis Dispoziția de șantier nr.15/15.01.2013 prin care se produc unele modificări ale proiectului tehnic și care constau în principal
din:
– Modificarea unor diametre ale unor conducte de canalizare;
– Modificarea locului de amplasare a unor stații de pompare;
– Modificarea adâncimii unor șanțuri pentru pozarea conductelor de canalizare;
– Modificarea lungimii conductei de refulare.
Conform calculului proiectantului, aceste modificări determină o compensare între costurile diferitelor articole de cheltuieli contractate, astfel încât prețul contractului nu se modifică din aceste considerente.
Se constată faptul că, prin modificarea propusă, lungimea reţelei de canalizare etapa I-a creşte de la 17.750 m la 18.926 m, în condiţiile în care nu se produce o creștere a prețului contractului, nu se produce o afectare a scopului inițial al proiectului, nu se modifică lungimea rețelei de canalizare stradală și nici numărul de stații de pompare, nu se modifică numărul de gospodării care se pot lega la rețea, motiv pentru care aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici reprezintă o soluție absolut necesară pentru realizarea în termen a contractului de execuție a acestui obiectiv de investiții.
Aprobarea noilor indicatori tehnico – economici precede stabilirea surselor de finanţare şi implicit perioada de derulare a investiţiei care determină impactul
economic şi impactul asupra mediului de afaceri.

În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi care se finanţează, potrivit legii, din fonduri publice se aprobă de către Guvern pentru valori mai mari de 28 milioane lei, iar alin.(2) al aceluiaşi articol prevede că documentaţiile tehnico-economice aferente investiţiilor publice ce se realizează pe bază de credite externe contractate sau garantate de stat, indiferent de valoarea acestora, se supun aprobării Guvernului. Valoarea obiectivului de investiţii a fost avizată în Consiliul Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes Naţional şi Locuinţe.

Investiţia aduce îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru cetăţeni şi imbunatăţiri relevante ale stării de sănătate a populaţiei, prin crearea unor condiţii edilitare conforme cu normele de calitate a mediului şi normele de igienă a habitatului. Prin investiţiile propuse se elimină riscurile de îmbolnăvire sau apariţie a unor focare de infecţie nedorite în imobilele de locuit în comun, creând premisele încadrării în normele Ordinului ministrului sănătăţii nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei.
Investiţia asigură un potenţial infrastructurii prin sporirea activităţii economice şi turistice a zonei, datorită unui mediu curat, aducând îmbunatăţiri considerabile prin
oferta de servicii edilitare nou create conform standardelor europene.
Investiţia va avea un impact benefic prin diminuarea riscului de îmbolnăvire al populaţiei şi animalelor, favorizarea activităţilor economice – investiţii în agricultura
ecologică, asociaţii şi grupuri de producători agricoli, creşterea animalelor, procesarea produselor şi turism.