Categories
Administraţie publică locală Legislaţie utilă

O 2338/2013 – ordonatori de credite ai administraţiei publice locale

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
Nr. 2.338 din 18 iulie 2013

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
Nr. 1.454 din 29 august 2013

ORDIN
privind stabilirea procedurilor de elaborare, avizare şi transmitere a solicitărilor de ocupare a posturilor la nivelul ordonatorilor principali de credite ai administraţiei publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor,
în temeiul art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri organizatorice în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim – ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, viceprim – ministrul, ministrul finanţelor publice, şi ministrul delegat pentru buget emit următorul ordin:

Art. 1. – În vederea obţinerii avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, ordonatorul principal de credite al bugetului local întocmeşte o solicitare, conform prevederilor prezentului ordin.
Art. 2. – (1) Se aprobă modelul solicitării prevăzute la art. 1, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Ordonatorul principal de credite al bugetului local răspunde de corectitudinea şi realitatea datelor înscrise în solicitare.

Art. 3. – (1) Solicitarea întocmită de ordonatorul principal de credite al bugetului local se depune o dată pe lună, până la data de 20 a lunii, la administraţia judeţeană a finanţelor publice/direcţia generală regională a finanţelor publice, după caz, în vederea avizării în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
(2) Administraţia judeţeană a finanţelor publice/Direcţia generală regională a finanţelor publice, după caz, avizează solicitarea numai pentru următoarele date:

a) corectitudinea sumelor înscrise în coloanele 9 – 11 din tabelul prezentat în anexă;
b) corelaţia: col. 10 < col. 9 din tabelul prezentat în anexă;
c) corelaţia: col. 11 + col. 12 X număr de luni rămase de plată până la sfârşitul anului + col.13 (rândul D) < col. 10 din tabelul prezentat în anexă.

(3) Solicitarea avizată favorabil/nefavorabil însoţită de motivarea avizului nefavorabil, după caz, se comunică ordonatorului principal de credite al bugetului local.

Art. 4. – Solicitarea avizată favorabil conform art. 3 şi o notă justificativă de prezentare a situaţiei specifice se transmit de către ordonatorul principal de credite la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice – Direcţia generală administraţie publică, în scris, la adresa poştală: str. Apolodor nr. 17, latura nord, sectorul 5, Bucureşti, şi în format electronic, la adresa de e-mail: dpfbl@mdrap.ro, după cum urmează:

a) solicitarea avizată favorabil conform art. 3, în fişier de tip Excel;
b) nota justificativă de prezentare a situaţiei specifice, în fişier de tip Word.

Art. 5. – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice întocmeşte o situaţie centralizatoare la nivel naţional, precum şi o notă de prezentare centralizatoare a justificărilor solicitării ocupării posturilor, pe care le transmite Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 6. – Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice împreună cu Ministerul Finanţelor Publice înaintează Guvernului situaţia centralizatoare la nivel naţional, precum şi nota prevăzută la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, în vederea emiterii avizului Guvernului.

Art. 7. – Avizul prevăzut la art. 6 se comunică ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, în termen de 10 zile lucrătoare de la înregistrarea acestuia la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

Art. 8. – De la primirea avizului favorabil prevăzut la art. 7, unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale au dreptul să înceapă procedura legală pentru ocuparea posturilor vacante ce fac obiectul comunicării, după obţinerea avizului Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, în cazul în care avizul solicitat vizează posturi aferente categoriei funcţiei publice.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p.

Viceprim – ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Shhaideh Sevil,
secretar de stat

p. Viceprim – ministru, ministrul finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 


ANEXĂ

Unitatea/Subdiviziunea administrativ – teritorială . . . . . . . . . .
Cod fiscal . . . . . . . . . .
Cod SIRUTA . . . . . . . . . .
Date de contact: tel./fax/e-mail/adresa . . . . . . . . . .
Persoană de contact . . . . . . . . . .

SOLICITARE
pentru obţinerea avizului prevăzut la art. 5 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013

 

Categoria posturilor vacante

Nr. posturi conform comunicării instituţiei prefectului pentru pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 şi organigramei

Posturi conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013

Posturi ocupate conform pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010

Posturi vacante/Posturi vacante unice pentru rândul C

Posturi vacante pentru care se solicită avizul

Posturi vacante stabilite conform pct. 2 – 4 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru care se solicită avizul Guvernului

Plafon aprobat conform deciziei AJFP/DG
(lei)

Total cheltuieli de personal aprobate în buget
(lei)

Plăţi efectuate la cheltuieli de personal pînă la sfârşitul lunii anterioare celei pentru care se solicită avizul
(lei)

Medie lunară plăţi efectuate
(lei)

Necesar cheltuieli de pesonal până la sfârşitul anului pentru posturile vacante ce fac obiectul solicitării avizului Guvernului
(lei)

Posturi vacante conform pct. 2

Posturi vacante conform pct. 3

Posturi vacante conform pct. 4

0

1

2

3

4 = 2 – 3

5 < 4

6

7

8

9

10

11

12 = 11/nr. luni aferente plăţilor

13

A. Posturi vacante determinate ca diferenţă între posturile prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 şi posturile ocupate conform pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/20101, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare

x

x

x

x

x

x

x

B. Posturi vacante stabilite conform pct. 2 – 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare

x

x

x

x

x

x

x

x

x

C. Posturi unice stabilite conform art. 1 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 şi pct. 1 – 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/20102, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare

x

x

x

x

x

x

x

Total
D. Informaţii privind cheltuielile de personal3

x

x

x

x

x

x

x

x

Anexat la prezenta solicitare ordonatorul principal de credite prezintă la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice lista cu denumirea posturilor vacante pentru fiecare din cele 3 categorii de posturi vacante, precum şi nota justificativă de prezentare a situaţiei specifice.

                                Întocmit

Avizat

    Ordonator principal de credite al bugetului local,
    . . . . . . . . . .

AJFP/DGRFP

 


1 Posturile vacante prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013, determinate ca diferenţă dintre numărul posturilor corespunzător categoriei unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale din anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 şi numărul posturilor ocupate stabilit conform prevederilor pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare, prin utilizarea următoarei formule de calcul: n = B – A,
unde:

n – numărul posturilor vacante pentru care se poate face solicitarea de ocupare:
A – numărul de posturi ocupate conform pct. 1 din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare;
B – numărul de posturi stabilit conform anexei nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013.

Dacă n >0, se poate solicita ocuparea numărului de posturi determinat conform formulei de calcul.
Dacă n < 0, atunci nu există posturi vacante care să facă obiectul prezentei proceduri.
2 Ordonatorul principal de credite anexează o justificare a încadrării în categoria de post unic susţinută cu fişele de post şi organigrama instituţiei.
3 Datele din coloanele 9 – 12 se completează numai la rândul D.