Categories
Domeniul energetic Legislaţie utilă

O ANRDE 65/2013 – administrarea pieţei centralizate a gazelor naturale

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDIN
privind aprobarea condiţiilor – cadru de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 119 pct. 3 lit. e) şi ale art. 177 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
în temeiul prevederilor art. 10 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă condiţiile – cadru de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Operatorii economici care solicită Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei licenţa de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Claudiu – Sorin Dumbrăveanu

Bucureşti, 22 august 2013.
Nr. 65.


ANEXĂ

CONDIŢIILE – CADRU
de valabilitate a licenţei de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale

CAPITOLUL I
Condiţii generale

    1. Prezentele condiţii – cadru stabilesc cerinţele minimale privitoare la organizarea şi administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, aferente Licenţei nr. . . . . . . . . . . . . de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale, denumită în continuare licenţă, emisă de Autoritatea competentă societăţii comerciale . . . . . . . . . . . . ., denumită în continuare titularul licenţei, şi constituie parte integrantă din licenţă.
2. Termenii evidenţiaţi prin caractere italice în textul prezentelor condiţii sunt definiţi în anexa care face parte integrantă din prezentele condiţii – cadru.
3. Licenţa se acordă în conformitate cu prevederile legii şi cerinţele regulamentului.

CAPITOLUL II
Obiectul şi valabilitatea licenţei

    4. Licenţa are ca obiect acordarea dreptului şi stabilirea obligaţiilor titularului licenţei pentru organizarea şi administrarea pieţelor centralizate de gaze naturale, cu excepţia pieţei de echilibrare, în vederea tranzacţionării de gaze naturale între participanţii la aceste pieţe, pe baza unor reguli specifice aprobate de Autoritatea competentă.
5. Licenţa este emisă şi intră în vigoare la data de . . . . . . . . . . . . ., fiind valabilă o perioadă de . . . . . . . . . . . . ., dacă nu se hotărăşte suspendarea/retragerea ei pentru vreuna din cauzele prevăzute în cap. V “Modificarea, suspendarea/retragerea licenţei”.
6. Nu fac obiectul licenţei alte activităţi din sectorul gazelor naturale ce se desfăşoară pe bază de licenţă emisă de Autoritatea competentă.
7. Titularul licenţei nu poate deţine, simultan, mai mult de o licenţă de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale.

CAPITOLUL III
Drepturi ale titularului licenţei

    8. Titularul licenţei are dreptul să solicite şi să primească:

a) tariful reglementat de înscriere, care se percepe la înregistrarea participanţilor la pieţele centralizate aflate în administrarea sa;
b) tariful reglementat de administrare a pieţelor centralizate de gaze naturale aflate în administrarea sa, care se percepe lunar de la fiecare participant la o astfel de piaţă în funcţie de ofertele de vânzare/cumpărare lansate de acesta.

9. Titularul licenţei are dreptul să transmită Autorităţii competente propuneri şi fundamentări, în vederea aprobării tarifelor pe care le percepe, specificate la condiţia 7.
10. Titularul licenţei are dreptul de a suspenda sau revoca înregistrarea unui participant la o piaţă aflată în administrarea sa, în conformitate cu procedurile proprii avizate de Autoritatea competentă.
11. Titularul licenţei are dreptul de a refuza înregistrarea unui participant la o piaţă aflată în administrarea sa în situaţia în care:

a) operatorul economic ce solicită înregistrarea sa în calitate de participant la pieţele centralizate nu îndeplineşte condiţiile de înregistrare prevăzute în regulamentul propriu al titularului licenţei privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, aprobat de Autoritatea competentă;
b) operatorul economic ce solicită înregistrarea sa în calitate de participant la pieţele centralizate nu îndeplineşte demersurile prevăzute în procedura de înregistrare a participanţilor la pieţele respective, avizată de Autoritatea competentă;
c) operatorul economic ce solicită înregistrarea sa în calitate de participant la pieţele centralizate nu semnează convenţia de participare la pieţele centralizate de gaze naturale, avizată de Autoritatea competentă.

12. Titularul licenţei poate cere modificarea licenţei, cu respectarea prevederilor din regulament.

CAPITOLUL IV
Obligaţii ale titularului licenţei

Activitatea de administrare a pieţelor centralizate, potrivit atribuţiilor din reglementările în vigoare

13. Titularul licenţei are obligaţia să desfăşoare activitatea de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale pe baza regulamentului privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, aprobat de Autoritatea competentă, şi a procedurilor operaţionale specifice, avizate de Autoritatea competentă, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
14. Titularul licenţei este obligat să ofere nediscriminatoriu oricărui solicitant posibilitatea de a fi înregistrat ca participant la una sau mai multe dintre pieţele aflate în administrarea sa şi de a efectua tranzacţii pe piaţa ori pieţele respective, în condiţiile respectării reglementărilor aplicabile.
15. Titularul licenţei este obligat să asigure accesul la pieţele aflate în administrarea sa, în condiţii reglementate. În acest scop, titularul licenţei este obligat:

a) să obţină, în prealabil, avizul Autorităţii competente pentru procedura de înregistrare a participanţilor la aceste pieţe;
b) să pună în aplicare procedura prevăzută la lit. a).

16. Titularul licenţei are obligaţia de a desfăşura activitatea de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale în cadrul organizării proprii.
17. Titularul licenţei are obligaţia de a sesiza Autoritatea competentă asupra situaţiilor de nerespectare, de către participanţii la pieţele aflate în administrarea sa, a reglementărilor şi a procedurilor operaţionale specifice privind tranzacţionarea pe pieţele centralizate de gaze naturale în vigoare.

Publicarea şi furnizarea de informaţii de interes public

18. Titularul licenţei va face publice toate acele proceduri şi rapoarte care, în conformitate cu reglementările în vigoare, trebuie puse la dispoziţia participanţilor la pieţele centralizate, cu respectarea cerinţelor de confidenţialitate ale participanţilor la pieţele centralizate, sub formă de documente:

a) în format electronic, accesibile pe pagina de internet a titularului licenţei;
b) pe suport hârtie, care pot fi consultate, la cerere, în locuri accesibile publicului.

În situaţia modificării şi/sau completării unor astfel de documente, titularul licenţei va asigura actualizarea acestora în termenul prevăzut de reglementările în vigoare, cu specificarea datei de intrare în vigoare a actualizării. Titularul licenţei va asigura funcţionarea permanentă, fără restricţii, a paginii sale de internet.
19. Titularul licenţei va face publice şi:

a) datele de contact ale compartimentelor din structura sa organizatorică, care sunt abilitate să furnizeze informaţii publice, conform reglementărilor în vigoare, precum şi programul de relaţii cu publicul al acelor compartimente;
b) modalitatea de solicitare şi de transmitere a informaţiilor, cu specificarea furnizării lor gratuite sau contra cost;
c) modalitatea de primire a sesizărilor şi reclamaţiilor;
d) orice alte informaţii pe care este obligat să le facă publice, în temeiul reglementărilor în vigoare sau al unei/unor decizii ale Autorităţii competente.

20. Titularul licenţei va menţine un sistem prin care poate primi şi/sau oferi date şi informaţii, conform procedurii de tranzacţionare a gazelor naturale, avizată de Autoritatea competentă.
21. Titularul licenţei este obligat să solicite şi să obţină, în prealabil, de la Autoritatea competentă avizul pentru orice modificare a procedurii de tranzacţionare a gazelor naturale.
22. Sistemul instituit conform condiţiei 20 din licenţă:

a) asigură prelucrarea rapidă şi eficientă a datelor, informaţiilor şi reclamaţiilor primite;
b) asigură înregistrarea şi gestionarea tranzacţiilor, precum şi a contractelor încheiate;
c) asigură răspuns la solicitările care ţin de tranzacţionările efectuate pe platforma de tranzacţionare;
d) asigură trimiterea de comunicări/notificări participanţilor la pieţele centralizate.

23. Titularul licenţei va face publică orice schimbare de adresă sau număr de telefon ale serviciului prin care se asigură sistemul de comunicare cu participanţii la pieţele centralizate, instituit conform condiţiei 20 din licenţă.

Răspunsuri la reclamaţiile adresate titularului licenţei

24. Titularul licenţei trebuie să menţină un sistem de gestionare a reclamaţiilor făcute de orice persoană juridică sau fizică, la adresa sa, în legătură cu activităţile autorizate prin licenţă.
25. Titularul licenţei este obligat să participe la întrunirile convocate de către Autoritatea competentă.

Asigurarea mediului concurenţial şi a tratării nediscriminatorii a participanţilor la pieţele centralizate

26. Titularul licenţei va asigura egalitatea de tratament a participanţilor la pieţele centralizate şi va evita orice tratament discriminatoriu în relaţiile cu aceştia.
27. Titularul licenţei nu se va angaja în practici anticoncurenţiale şi nu va împiedica sau încerca să împiedice activitatea altor titulari de licenţe pentru administrarea de pieţe centralizate a gazelor naturale.

Constituirea şi menţinerea resurselor financiare

28. Titularul licenţei va menţine, pe durata de valabilitate a licenţei, resurse financiare prin care să asigure desfăşurarea activităţii de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale de cel puţin 1.000.000 euro, la cursul de schimb valutar al Băncii Naţionale a României.
29. Resursele financiare pot fi constituite în una dintre următoarele modalităţi:

a) capitaluri proprii;
b) disponibilităţi din linii de credit;
c) contracte de împrumut bancare.

30. Titularul licenţei are obligaţia de reconsiderare a resurselor financiare, în situaţia modificării cadrului legislativ specific.

Respectarea legilor şi reglementărilor

31. Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va respecta prevederile:

a) legii;
b) actelor normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;
c) reglementărilor specifice emise de Autoritatea competentă.

32. La solicitarea Autorităţii competente, titularul licenţei are obligaţia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activităţii de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale.
33. Încălcarea de către titularul licenţei a cerinţelor condiţiei 31 îndreptăţeşte Autoritatea competentă să aplice acestuia sancţiuni contravenţionale, în conformitate cu prevederile legii.

Asigurarea confidenţialităţii

34. Titularul licenţei se va asigura că informaţiile obţinute de acesta în cursul desfăşurării activităţii ce face obiectul licenţei nu vor fi transmise unor persoane neautorizate să primească astfel de informaţii.
35. Fac excepţie de la prevederile condiţiei 34 cazurile când:

a) se dispune de acordul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informaţiei;
b) informaţia este deja publică;
c) titularul licenţei are, după caz, obligaţia sau dreptul de a divulga informaţia în scopul respectării condiţiilor licenţei, a unui ordin ori a unei decizii a Autorităţii competente sau a unei legi în vigoare;
d) informaţia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activităţii autorizate prin licenţă.

36. Prevederile condiţiei 34 se aplică şi în raport cu întreprinderile afiliate sau întreprinderile asociate titularului licenţei care îşi desfăşoară activitatea în sectorul gazelor naturale din România. Titularul licenţei va transmite Autorităţii competente informaţiile pentru a căror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.

Elaborarea reglementărilor specifice

37. Titularul licenţei va elabora şi transmite, spre avizare/aprobare, Autorităţii competente proiectele de reglementări specifice necesare desfăşurării activităţilor ce fac obiectul licenţei.
38. Titularul licenţei are obligaţia de a revizui, la cererea scrisă a Autorităţii competente sau ori de câte ori acest lucru este expres prevăzut de cadrul legislativ, reglementările specifice necesare desfăşurării activităţilor ce fac obiectul licenţei.

Sistemele electronice de prelucrare a datelor şi infrastructura de comunicaţie

39. Titularul licenţei are obligaţia de a realiza, întreţine şi dezvolta sistemele de comunicaţie, precum şi sistemele electronice de preluare, prelucrare şi stocare de date, care sunt necesare desfăşurării activităţilor sale în mod adecvat cerinţelor din reglementările în vigoare.
40. Titularul licenţei va înştiinţa Autoritatea competentă în cel mai scurt timp posibil despre producerea oricăror:

a) incidente în funcţionarea sistemului de comunicaţie sau a sistemelor de prelucrare a datelor care au afectat transferul de date şi informaţii de la şi către participanţii la pieţele centralizate;
b) accesări neautorizate ale sistemului de comunicaţie, ale bazelor de date ce pot conduce la divulgarea unor date şi informaţii confidenţiale transmise/recepţionate prin intermediul sistemului de comunicaţie sau stocate în baze de date informatizate;
c) orice alte incidente ce pun în pericol funcţionarea sistemelor de comunicaţie şi/sau de prelucrare a datelor.

Furnizarea de informaţii către Autoritatea competentă

41. Titularul licenţei va furniza Autorităţii competente datele şi informaţiile care îi sunt necesare în exercitarea atribuţiilor sale, având obligaţia să întocmească rapoarte specifice. Conţinutul, precum şi termenele de transmitere a acestor rapoarte sunt stabilite de către Autoritatea competentă.
42. Titularul licenţei va întocmi şi transmite Autorităţii competente un “Raport de activitate anual” cu privire la activităţile desfăşurate în anul precedent. Raportul va fi întocmit în conformitate cu procedura proprie titularului licenţei, care a fost avizată în prealabil de Autoritatea competentă.
43. Documentul solicitat la condiţia 42 se transmite Autorităţii competente până la data de 1 martie a fiecărui an.
44. Titularul licenţei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre orice situaţie care conduce la imposibilitatea respectării condiţiilor licenţei, în termen de 10 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum şi propunerile de remediere a situaţiei.
45. Titularul licenţei va notifica Autorităţii competente, în termen de 10 zile calendaristice, intenţia sa de schimbare a:

a) sediului principal/sediilor secundare;
b) statutului juridic;
c) structurii acţionariatului societăţii.

46. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterioare declanşării procedurii legale de constituire, titularul licenţei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre intenţia de înfiinţare a unei noi societăţi/filiale, având ca obiect desfăşurarea de activităţi în sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice din România, inclusiv în cazul în care aceasta va aparţine parţial sau în totalitate unei alte societăţi al cărei asociat/afiliat este titularul licenţei.
47. Titularul licenţei are, de asemenea, obligaţia să informeze Autoritatea competentă şi atunci când, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat sau acţionar este titularul licenţei urmează să desfăşoare activităţi în sectorul gazelor naturale şi al energiei electrice din România.

Separarea evidenţelor financiar – contabile

48. Titularul licenţei are obligaţia ca pentru activităţile ce fac obiectul licenţei să întocmească situaţii contabile distincte. Situaţiile contabile pentru activităţile ce fac obiectul licenţei trebuie să fie prezentate separat de acelea asociate altor activităţi comerciale incluse în obiectul de activitate al titularului licenţei, aprobat prin statutul/actul constitutiv al său.
49. Situaţiile contabile ale activităţilor ce fac obiectul licenţei vor fi ţinute de titularul licenţei folosind registre, înregistrări şi conturi aflate în concordanţă cu procedeele contabile stabilite prin legislaţia aplicabilă. Titularul licenţei va respecta, de asemenea, orice alte cerinţe specifice emise de Autoritatea competentă.
50. În cazul în care există cheltuieli comune între activităţile ce fac obiectul licenţei şi alte activităţi ale titularului licenţei, acesta va prezenta, la cererea Autorităţii competente, documentele ce stabilesc baza lor de repartizare şi rezultatele obţinute după această repartizare.

Eliminarea subvenţionărilor încrucişate

51. Titularul licenţei se va asigura, cu privire la fiecare dintre activităţile reglementate, permise de licenţă, că nu se dau/primesc subvenţii încrucişate între niciunele dintre aceste activităţi şi nici între vreuna dintre ele şi alte activităţi ale:

a) titularului licenţei sau ale unei alte întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate titularului licenţei; sau
b) altor titulari de licenţă din sectorul gazelor naturale care direct sau indirect pot deţine la un moment dat acţiuni la titularul licenţei.

Tranzacţii cu acţiuni

52. Niciun acţionar al titularului licenţei nu poate/nu va putea deţine, în niciun moment, mai mult de 5% din capitalul social al titularului licenţei, dacă deţine direct sau indirect participaţii la operatorii economici ce efectuează tranzacţii pe pieţele centralizate.

CAPITOLUL V
Modificarea, suspendarea/retragerea licenţei

    53. Autoritatea competentă va modifica, suspenda şi/sau retrage licenţa în conformitate cu prevederile regulamentului.

CAPITOLUL VI
Căi de comunicare

    54. Orice comunicare sau altă informaţie solicitată a cărei transmitere este permisă în condiţiile licenţei se va realiza în scris, putând fi transmisă prin telefax sau e-mail. Titularul licenţei va depune documentele în original la sediul Autorităţii competente.
55. Datele de corespondenţă sunt:

        – pentru Autoritatea competentă: Str. Constantin Nacu nr. 3, sectorul 2, Bucureşti
telefon: 021 – 327.81.00;
021 – 327.81.74
fax: 021 – 312.43.65
e-mail: anre@anre.ro
        – pentru titularul licenţei: . . . . . . . . . . . . .
telefon: . . . . . . . . . . . . .
fax: . . . . . . . . . . . . .
e-mail: . . . . . . . . . . . . .

CAPITOLUL VII
Tarife/Contribuţii

    56. Pe toată durata de valabilitate a licenţei, titularul licenţei va achita anual Autorităţii competente tariful/contribuţia stabilită prin ordin al preşedintelui Autorităţii competente.

 


ANEXĂ
la condiţiile – cadru

TERMINOLOGIE

    Termenii marcaţi cu italice în condiţiile licenţei se definesc după cum urmează:

Autoritatea competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei care este organizată şi funcţionează în temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012;
licenţă – actul administrativ individual emis de Autoritatea competentă, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăşura activităţi comerciale şi/sau de prestări de servicii în legătură cu activitatea de administrare a pieţei centralizate a gazelor naturale;
legeLegea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012;
regulament – Regulamentul pentru acordarea autorizaţiilor de înfiinţare şi a licenţelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 34/2013;
titularul licenţei – este . . . . . . . . . . . . .

Termenii marcaţi cu italice în Condiţiile licenţei care nu sunt precizaţi în prezenta anexă sunt definiţi în lege.