Categories
Legislaţie utilă

OG nr. 25/2013 – modificare servicii şi taxe consulare

GUVERNUL ROMÂNIEI
ORDONANŢĂ
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.9 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I.Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordonanţei se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ORDONANŢĂ
privind stabilirea anumitor servicii publice şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 1. – Serviciile publice prevăzute în prezenta ordonanţă se prestează pe teritoriul României de către autorităţile competente, potrivit legii, cu perceperea taxelor cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, cu excepţia cazurilor când, pe baza reglementărilor Uniunii Europene, a acordurilor încheiate de Uniunea Europeană cu state terţe şi a celorlalte înţelegeri internaţionale la care România este parte, se stabileşte altfel.”

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 2. – (1) Taxele prevăzute în anexă se plătesc în lei. Plata se efectuează anticipat, cu excepţia serviciilor prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 din anexă, pentru care plata poate fi efectuată şi ulterior îndeplinirii serviciilor respective.
(2) În cazul serviciilor prevăzute la lit. B pct. 1 – 3 din anexă şi în cazul taxelor al căror cuantum este stabilit în euro sau în altă monedă străină prin dispoziţiile aplicabile ale reglementărilor Uniunii Europene ori ale acordurilor internaţionale, se încasează echivalentul în lei al cuantumului aferent. Acesta se calculează prin raportare la cursul de schimb oficial al monedei respective faţă de leu, stabilit de Banca Naţională a României la data efectuării plăţii.”

4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 3. – Sunt scutite de plata taxelor:

a) eliberarea paşaportului diplomatic;
b) înregistrarea cererilor de acordare/redobândire a cetăţeniei române formulate în temeiul art. 10 alin. (2) şi al art. 11 din Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
c) eliberarea certificatului de cetăţenie ulterior depunerii jurământului de credinţă pentru acordarea/redobândirea cetăţeniei române;
d) eliberarea la frontieră a vizelor de intrare în România în situaţiile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c) din Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare;
e) serviciile publice prevăzute în anexă, atunci când sunt prestate în interesul statului sau în cadrul cooperării la nivel instituţional, precum şi, în condiţii de reciprocitate ori în baza normelor de drept internaţional aplicabile, la solicitarea autorităţilor străine.”

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 4. – (1) Şefii instituţiilor autorizate să presteze serviciile publice prevăzute de prezenta ordonanţă, pe bază de reciprocitate sau în situaţii deosebite, de la caz la caz, pot majora, reduce ori scuti de plata taxelor aferente.
(2) Atribuţiile prevăzute la alin. (1) se exercită de către:

a) conducerea Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru serviciile prevăzute la lit. A, D şi G din anexă;
b) conducerea Direcţiei Generale de Paşapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau, după caz, şefii serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pentru serviciile prevăzute la lit. A şi G din anexă;
c) conducerea Inspectoratului General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. A, lit. B pct. 3 şi 4, lit. F şi G din anexă;
d) conducerea Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. B pct. 1 şi 2 din anexă;
e) conducerea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie din cadrul Ministerului Justiţiei, pentru serviciile prevăzute la lit. C din anexă;
f) conducerea Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din subordinea Ministerului Afacerilor Interne, pentru serviciile prevăzute la lit. E, F şi G din anexă.”

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 5. – (1) Taxele prevăzute în anexă se restituie solicitanţilor de servicii în următoarele cazuri:

a) când serviciul nu a fost sau nu poate fi prestat;
b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o greşită interpretare a legii.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1), contribuabilul va depune la organul fiscal competent, în termenul legal de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, o cerere de restituire însoţită de documentul de plată, în original, care confirmă plata taxei, document pe care este înscrisă menţiunea «taxă neutilizată» şi care este semnat şi ştampilat de către serviciile instituţiilor publice prevăzute la art. 4 alin. (2).
(3) Restituirea taxelor prevăzute în anexă se realizează în conformitate cu prevederile art. 117 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, iar procedura de restituire se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice.”

7. După articolul 5 se introduce un nou articol, articolul 51, cu următorul cuprins:

Art. 51. – Taxele prevăzute de prezenta ordonanţă constituie venit la bugetul de stat.”

8. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta ordonanţă.

Art. II. – În tot cuprinsul actelor normative în vigoare, în care prin sintagmele “servicii consulare” şi “taxe consulare” se înţelege serviciile şi taxele reglementate de Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare, acestea se înlocuiesc cu sintagmele “servicii”, respectiv “taxe”.

Art. III. – Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
George Ciamba,
secretar de stat
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul justiţiei,
Robert Marius Cazanciuc
Viceprim – ministru,
Gabriel Oprea
Viceprim – ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 21 august 2013.
Nr. 25.

 


ANEXĂ
(Anexa la Ordonanţa Guvernului nr. 24/1992)

SERVICII PUBLICE ŞI TAXE
percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul României

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Taxa în lei

A. Documente de călătorie

1.

Eliberarea unui paşaport electronic, a unui paşaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei

32

B. Vize de intrare şi drept de şedere

1.

Eliberarea unei vize de tranzit în punctele de trecere a frontierei de stat

echivalentul a 60 euro

2.

Eliberarea unei vize de scurtă şedere în punctele de trecere a frontierei de stat

echivalentul a 60 euro

3.

Prelungirea dreptului de şedere temporară

echivalentul a 120 euro

4.

Acordarea dreptului de şedere pe termen lung

128

C. Cetăţenia română

1.

Acordarea cetăţeniei române în temeiul art. 8 din Legea nr. 21/1991, republicată

191

2.

Acordarea/Redobândirea cetăţeniei române în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 21/1991, republicată

191

3.

Renunţarea la cetăţenia română

600

D. Legalizări

1.

Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un act oficial

25

2.

Supralegalizarea sigiliilor şi a semnăturilor de pe un certificat de origine a mărfurilor, de pe o factură comercială sau de pe orice alt document cerut la exportul ori importul mărfurilor

47

E. Procurări de acte

1.

Procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice străine

22

F. Identificări de persoane

1.

Identificarea unei persoane pe teritoriul României

35

G. Alte servicii

1.

Eliberarea de adeverinţe şi alte servicii prestate de autorităţile competente, potrivit legii

22