Categories
Domeniul energetic Legislaţie utilă

Ordin ANRDE nr. 57/2013 – organizarea pieţei de certificate verzi

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi

ANEXĂ

Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Pentru a asigura dezvoltarea pieţei de certificate verzi, Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” – S.A. transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei propuneri de revizuire a regulamentului prevăzut la art. 1 în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. – Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” – S.A. actualizează procedurile referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi, în concordanţă cu prevederile regulamentului prevăzut la art. 1, cu consultarea operatorilor economici din piaţa de energie electrică, şi le supune spre avizare Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. – Operatorii economici din sectorul energiei electrice şi Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” – S.A. duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 4 noiembrie 2011.

Art. 7. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ

Bucureşti, 19 iulie 2013.
Nr. 57.

ANEXĂ
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi

CAPITOLUL I Dispoziţii generale
CAPITOLUL II Organizarea şi funcţionarea PCV
CAPITOLUL III Raportări privind funcţionarea PCV
CAPITOLUL IV Dispoziţii tranzitorii
CAPITOLUL V Dispoziţii finale
ANEXE
CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

SECŢIUNEA 1 Scop
SECŢIUNEA a 2 – a Domeniul de aplicare
SECŢIUNEA a 3 – a Definiţii şi abrevieri
SECŢIUNEA 1
Scop

Art. 1. – Prezentul regulament de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi (denumit în continuare regulament) stabileşte:

a) modul de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi;
b) părţile implicate şi responsabilităţile acestora în organizarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi;
c) modul de înregistrare şi de gestionare a informaţiilor referitoare la tranzacţionarea certificatelor verzi;
d) informaţiile necesare monitorizării funcţionării pieţei de certificate verzi.

SECŢIUNEA a 2 – a
Domeniul de aplicare

Art. 2. – Prezentul regulament se aplică:

a) participanţilor la piaţa de certificate verzi;
b) operatorului pieţei de certificate verzi – Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” – S.A., în calitate de organizator şi administrator al pieţei de certificate verzi, precum şi de administrator al registrului de certificate verzi.

SECŢIUNEA a 3 – a
Definiţii şi abrevieri

Art. 3. – (1) Termenii folosiţi sunt cei definiţi în Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi în Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În înţelesul prezentului regulament, următorii termeni se definesc astfel:

a) an de analiză – anul pentru care se stabilesc atât cota anuală obligatorie de achiziţie de certificate verzi, cât şi furnizorii de energie electrică şi producătorii menţionaţi la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu obligaţie de achiziţie de CV şi care nu şi-au îndeplinit cota obligatorie pentru acel an, inclusiv penalităţile pentru aceştia;
b) certificat verde anulat – certificatul verde care a fost anulat de operatorul de transport şi de sistem sau certificat verde care şi-a încetat valabilitatea, se găseşte în contul operatorului economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi şi este excedentar cotei acestuia sau certificatul verde care a fost emis de operatorul de transport şi de sistem unui producător de energie electrică din surse regenerabile de energie, nu a fost tranzacţionat de acesta pe piaţa de certificate verzi şi şi-a încetat valabilitatea sau certificatul verde cumpărat din fondul de garantare a funcţionării pieţei de certificate verzi, prin operatorul pieţei de certificate verzi;
c) certificat verde blocat – certificatul verde care a fost tranzacţionat pe piaţa de certificate verzi şi nu a fost transferat încă din contul vânzătorului în contul cumpărătorului;
d) certificat verde consumat – certificatul verde utilizat pentru a dovedi îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către un operator economic; în această categorie intră şi certificatul verde care şi-a încetat valabilitatea, dar care era în termen de valabilitate la momentul tranzacţionării;
e) certificat verde expirat – certificatul verde a cărui perioadă de valabilitate a încetat şi se găseşte în contul unui operator economic cu obligaţie de achiziţie de certificate verzi, în perioada de aşteptare a calculării cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi de către ANRE;
f) certificat verde rezervat – certificatul verde transferat de operatorul pieţei de certificate verzi din contul de producător al unui operator economic în contul de furnizor al aceluiaşi operator economic care este înregistrat la piaţa de certificate verzi şi în calitate de producător şi în calitate de furnizor, pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii a acestuia;
g) certificat verde valabil – certificatul verde care este în perioada de valabilitate de 16 luni începând cu luna în care a fost emis de către operatorul de transport şi de sistem şi care poate fi comercializat. În funcţie de perioada de valabilitate rămasă la momentul îndeplinirii cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru un an de analiză, acesta poate fi utilizat şi pentru îndeplinirea cotei anuale obligatorii de achiziţie de certificate verzi pentru anul/anii următor(i);
h) certificat verde vândut – certificatul verde care a fost tranzacţionat pe piaţa centralizată de certificate verzi sau pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi şi a fost transferat din contul vânzătorului în contul cumpărătorului, unde devine certificat verde valabil;
i) cod numeric al certificatului verde – codul unic de identificare a certificatului verde, atribuit de operatorul de transport şi de sistem la emiterea acestuia;
j) codul de identificare al participantului la piaţa de certificate verzi – codul alfanumeric alocat de către operatorul pieţei de certificate verzi unui operator economic la înregistrarea acestuia ca participant la piaţa de certificate verzi;
k) confirmare de tranzacţie – mesajul transmis de operatorul pieţei de certificate verzi fiecărui participant la piaţa de certificate verzi care a transmis oferte pentru sesiunea de tranzacţionare din piaţa centralizată de certificate verzi/sesiunea de licitaţie publică din piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi, prin care este informat asupra tranzacţiilor care îl privesc, realizate în cadrul sesiunii respective;
l) contract bilateral de certificate verzi – contractul de vânzare/cumpărare de certificate verzi încheiat între părţile stabilite în urma desfăşurării unei sesiuni de licitaţie publică organizată pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi, în urma corelării unei oferte de vânzare cu o ofertă de cumpărare;
m) convenţie de participare la piaţa de certificate verzi – convenţia standardizată elaborată de operatorul pieţei de certificate verzi şi avizată de ANRE, care prevede drepturile şi obligaţiile reciproce ale operatorului pieţei de certificate verzi şi ale fiecărui participant la piaţa de certificate verzi;
n) durata de valabilitate a certificatului verde – perioada de 16 luni cuprinsă între data emiterii certificatului verde de către operatorul de transport şi de sistem şi data la care acesta este anulat din Registrul certificatelor verzi;
o) interval de ofertare – perioada de 3 zile lucrătoare anterioară unei zile de tranzacţionare dintr-o sesiune de tranzacţionare, în intervalul orar 9,00 – 14,00;
p) lună de tranzacţionare – luna calendaristică în care se desfăşoară cel puţin o sesiune de tranzacţionare a certificatelor verzi;
q) notă de decontare – nota întocmită de operatorul pieţei de certificate verzi în care sunt înregistrate, pentru tranzacţiile efectuate pe piaţa centralizată de certificate verzi în cadrul unei sesiuni de tranzacţionare, toate valorile obligaţiilor de plată/drepturilor de încasare ale participanţilor pe piaţa centralizată de certificate verzi, în calitate de cumpărători, respectiv vânzători;
r) operator piaţă de certificate verzi – persoana juridică ce asigură organizarea şi funcţionarea pieţei de certificate verzi, îndeplinind funcţiile prevăzute de prezentul regulament, precum şi administrarea Registrului de certificate verzi; operatorul pieţei de certificate verzi este Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” – S.A.;
s) participant la piaţa de certificate verzi – orice operator economic care a fost înregistrat de operatorul pieţei de certificate verzi să participe la piaţa de certificate verzi;
t) piaţă centralizată de certificate verzi – cadrul organizat de desfăşurare a tranzacţiilor cu certificate verzi între participanţii la piaţă, administrat de operatorul pieţei de certificate verzi, pe baza unor reguli specifice aprobate de către ANRE;
u) piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi – piaţa centralizată prin care se asigură cadrul transparent şi nediscriminatoriu de desfăşurare a tranzacţiilor cu contracte bilaterale de certificate verzi între participanţii la piaţa de certificate verzi, organizată şi administrată de operatorul pieţei de certificate verzi, pe baza unor reguli specifice aprobate de către ANRE;
v) piaţă de certificate verzi – piaţa formată din piaţa centralizată de certificate verzi şi piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
w) platforma de tranzacţionare a contractelor bilaterale de certificate verzi – sistemul informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei de certificate verzi în scopul realizării tranzacţiilor, prin licitaţie publică, pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
x) preţ de adjudecare pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi – preţul ofertei de răspuns declarate câştigătoare, preţ stabilit în timpul sesiunii de licitaţie publică pentru atribuirea unui contract bilateral, acceptat ferm de către părţile ce au încheiat tranzacţia; acest preţ nu include TVA;
y) preţ de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi – preţul la care sunt încheiate tranzacţiile pe piaţa centralizată de certificate verzi, într-o sesiune de tranzacţionare; acest preţ nu include TVA;
z) producător de E – SRE – orice operator economic, persoană fizică sau juridică, ce deţine centrale/grupuri de producere a energiei electrice din surse regenerabile şi este acreditat prin decizie de ANRE pentru a beneficia de sistemul de promovare prin certificate verzi;
aa) Registrul participanţilor la piaţa de certificate verzi – registrul în format electronic întocmit de operatorul pieţei de certificate verzi în care se înregistrează operatorii economici care au dreptul să deruleze tranzacţii cu certificate verzi;
bb) Registrul certificatelor verzi – registrul în format electronic întocmit de operatorul pieţei de certificate verzi în care se înregistrează toate certificatele verzi emise de operatorul de transport şi de sistem, precum şi toate tranzacţiile de certificate verzi efectuate între participanţii la piaţa de certificate verzi;
cc) sistem de tranzacţionare – sistemul informatic stabilit şi menţinut de operatorul pieţei de certificate verzi în scopul realizării tranzacţiilor de certificate verzi pe piaţa centralizată a certificatelor verzi;
dd) scală de preţ – intervalul în care trebuie să se situeze preţul de vânzare/cumpărare a certificatelor verzi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
ee) tranzacţionare de certificate verzi – comercializarea de certificate verzi la preţul de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi sau la preţul de adjudecare pe piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi, urmată de transferul certificatelor verzi din contul vânzătorului în contul cumpărătorului;
ff) zi lucrătoare – ziua calendaristică, cu excepţia sâmbetei, duminicii şi a oricărei zile declarate sărbătoare legală în România;
gg) zi de tranzacţionare – ziua lucrătoare din sesiunea de tranzacţionare pe piaţa centralizată de certificate verzi în urma căreia se stabilesc numărul de certificate verzi şi preţul de tranzacţionare a certificatelor verzi între vânzători şi cumpărători.

Art. 4. – Abrevierile utilizate în cadrul prezentului regulament au următoarele semnificaţii:

a) ANRE – Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
b) CV – certificat verde;
c) CBCV – contract bilateral de certificate verzi;
d) E – SRE – energie electrică din surse regenerabile de energie;
e) Lege – Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
f) OTS – operatorul de transport şi de sistem;
g) OPCV – operatorul pieţei de certificate verzi;
h) PIPCCV – preţ de închidere al pieţei centralizate de certificate verzi;
i) PCV – piaţa de certificate verzi;
j) PCCV – piaţa centralizată de certificate verzi;
k) PCBCV – piaţa contractelor bilaterale de certificate verzi;
l) RCV – Registrul certificatelor verzi;
m) RPPCV – Registrul participanţilor la piaţa de certificate verzi;
n) SRE – surse regenerabile de energie;
o) SEN – Sistemul electroenergetic naţional.

CAPITOLUL II
Organizarea şi funcţionarea PCV

SECŢIUNEA 1 Structura PCV
SECŢIUNEA a 2 – a Participanţii la PCV
SECŢIUNEA a 3 – a Participarea la PCV
SECŢIUNEA a 4 – a RCV
SECŢIUNEA a 5 – a Competenţe şi atribuţii în organizarea şi funcţionarea PCV
SECŢIUNEA a 6 – a Funcţionarea PCBCV
SECŢIUNEA a 7 – a Funcţionarea PCCV
SECŢIUNEA 1
Structura PCV

Art. 5. – (1) PCV este o piaţă concurenţială, separată de piaţa de energie electrică, unde se tranzacţionează CV aferente E – SRE care beneficiază de sistemul de promovare a E – SRE instituit prin Lege.
(2) PCV are două componente:

a) PCBCV;
b) PCCV.

Art. 6. – Tranzacţionarea CV emise de OTS nu este condiţionată de tranzacţionarea energiei electrice aferente acestora.

Art. 7. – Pe durata de valabilitate a unui CV, acesta poate face obiectul mai multor tranzacţii succesive şi se înscrie în contul operatorului economic căruia i se transferă şi, în final, al celui care îl utilizează pentru a dovedi îndeplinirea cotei de achiziţie de CV stabilite de ANRE, în condiţiile legii.

Art. 8. – Valoarea de tranzacţionare a CV se stabileşte prin mecanisme concurenţiale specifice celor două pieţe, cu încadrare în scala de preţ.

Art. 9. – Transferul CV din contul vânzătorului în contul cumpărătorului se face de către OPCV, numai după confirmarea plăţilor, şi îşi produce efectele începând cu data înregistrării transferului în RCV.

SECŢIUNEA a 2 – a
Participanţii la PCV

Art. 10. – În cadrul PCV sunt implicaţi:

a) participanţii la PCV, care tranzacţionează CV;
b) OPCV, ca administrator al PCV.

Art. 11. – (1) Participanţii la PCV sunt:

a) producătorii de energie electrică din surse regenerabile de energie;
b) furnizorii de energie electrică care achiziţionează energie electrică atât pentru consumul final al acestora, cât şi în vederea vânzării către consumatorii finali;
c) producătorii de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru consum final propriu, altul decât consumul propriu tehnologic;
d) producătorii de energie electrică care utilizează energia electrică produsă pentru alimentarea cu energie electrică a consumatorilor racordaţi prin linii directe de centrala electrică.

(2) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1) au obligaţia de a se înregistra la PCV.
(3) OPCV are obligaţia de a trata în mod nediscriminatoriu orice participant la PCV.

Art. 12. – Participanţii la PCV achită la OPCV tarifele practicate de acesta aferente PCV, conform reglementărilor în vigoare.

SECŢIUNEA a 3 – a
Participarea la PCV

Art. 13. – Operatorii economici se înregistrează ca participanţi la PCV conform Procedurii privind înregistrarea participanţilor la piaţa de certificate verzi, elaborată de OPCV şi avizată de ANRE.

Art. 14. – (1) OPCV stabileşte conţinutul – cadru al convenţiei de participare la PCV, care trebuie să cuprindă drepturile şi responsabilităţile reciproce ale OPCV şi ale participantului la PCV. Convenţia este făcută publică de către OPCV, după avizarea sa de către ANRE.
(2) Pentru a se înscrie la PCV, operatorii economici se adresează în scris la OPCV şi semnează cu acesta convenţia de participare la PCV.
(3) Înregistrarea ca participant la PCV a operatorului economic respectiv devine efectivă începând cu data intrării în vigoare a convenţiei prevăzute la alin. (1).
(4) Semnarea convenţiei de participare la PCV oferă participanţilor la PCV dreptul de a participa atât la PCBCV, cât şi la PCCV.
(5) După semnarea convenţiei de participare la PCV, operatorii economici vor fi înregistraţi în RPPCV.

Art. 15. – RPPCV conţine pentru fiecare participant cel puţin următoarele informaţii:

a) numele complet, adresa sediului oficial şi detalii de contact ale participantului la PCV;
b) codul de identificare al participantului la PCV;
c) data şi numărul de înregistrare ale convenţiei de participare la PCV.

Art. 16. – Un participant se poate retrage din proprie iniţiativă de la PCV în baza unei înştiinţări în scris, semnată de reprezentantul autorizat al participantului la piaţă.

Art. 17. – OPCV poate suspenda din proprie iniţiativă un participant la tranzacţionarea pe PCV în oricare dintre următoarele cazuri:

a) acesta nu respectă obligaţiile/condiţiile prevăzute în convenţia de participare/procedura de înregistrare la PCV;
b) acesta este găsit de cel puţin 3 ori vinovat de nerespectarea regulilor aplicabile pentru PCV;
c) are un comportament anticoncurenţial sau a uzitat de practici care au condus la manipularea PCV, la solicitarea ANRE sau a Consiliului Concurenţei;
d) nu îşi achită obligaţiile de plată ce îi revin pe PCV;
e) nu asigură actualizarea informaţiilor care îl privesc din RPPCV şi/sau din RCV, în cazul în care intervin modificări.

Art. 18. – În oricare dintre cazurile stipulate la art. 17, OPCV dispune suspendarea participantului de la PCV pentru o perioadă de 3 luni, prin transmiterea unei notificări participantului în cauză. Notificarea trebuie să cuprindă atât motivele suspendării, cât şi data la care aceasta intră în vigoare.

Art. 19. – Dacă după expirarea perioadei de suspendare de la PCV un participant nu poate dovedi că a înlăturat cauzele care au condus la suspendarea sa, OPCV revocă participarea acestuia la PCV şi îi transmite acestuia o notificare corespunzătoare, în care se va specifica momentul intrării în vigoare a revocării. Din acest moment, participarea la PCV a participantului respectiv este interzisă.

Art. 20. – (1) Dacă un participant la PCV se retrage sau dacă este suspendat ori revocat de la participarea la piaţă conform prevederilor art. 16, 17 şi 19, atunci respectivul participant nu mai are dreptul să transmită noi oferte pe PCCV/PCBCV, iar toate ofertele validate ale acestuia, pentru sesiunea de tranzacţionare/licitaţie publică curentă, se consideră automat anulate.
(2) OPCV informează ANRE în cadrul rapoartelor lunare elaborate conform anexei nr. 3 asupra participanţilor retraşi, suspendaţi sau revocaţi de la PCV.
(3) Detalierea procesului de suspendare, retragere şi revocare a unui participant la PCV se realizează printr-o procedura elaborată de OPCV care se avizează de ANRE.

SECŢIUNEA a 4 – a
RCV

Art. 21. – OPCV înfiinţează şi actualizează ori de câte ori este cazul RCV.

Art. 22. – În RCV, OPCV consemnează următoarele informaţii:

a) participanţii la PCV, codurile numerice ale CV din contul fiecărui participant, precum şi starea fiecărui CV (valabil, blocat, expirat, rezervat, vândut, consumat sau anulat);
b) numărul de CV vândute/cumpărate de pe PCBCV şi PCCV, înregistrate după primirea confirmării de plată/încasare;
c) evidenţa tuturor CV tranzacţionate pe PCBCV şi PCCV;
d) alte informaţii necesare în procesul de validare a ofertelor pe PCBCV/PCCV.

Art. 23. – OPCV pune la dispoziţia fiecărui participant la PCV o cheie de acces la contul propriu din RCV.

Art. 24. – Pentru actualizarea RCV şi a RPPCV, OTS transmite lunar la OPCV lista noilor participanţi înregistraţi în Registrul producătorilor de CV din cadrul OTS, lista producătorilor de E – SRE cărora li s-au emis CV, precum şi codurile numerice aferente acestor CV emise.

SECŢIUNEA a 5 – a
Competenţe şi atribuţii în organizarea şi funcţionarea PCV

Art. 25. – OPCV – Societatea Comercială “Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM” – S.A. are următoarele atribuţii şi competenţe:

a) înfiinţează şi actualizează RPPCV şi RCV;
b) elaborează conţinutul convenţiei de participare la PCV şi îl propune spre avizare la ANRE;
c) înregistrează în RPPCV participanţii la PCV în baza convenţiei de participare la PCV şi înscrie datele participanţilor în RPPCV, în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 13;
d) înregistrează în RCV codurile numerice ale CV emise de OTS în conturile producătorilor de E – SRE;
e) administrează în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare tranzacţiile derulate pe PCCV/PCBCV.
f) asigură preluarea, validarea şi prelucrarea ofertelor de vânzare/cumpărare de CV pe PCCV, conform Procedurii de preluare, validare şi prelucrare a ofertelor de vânzare – cumpărare de CV pe PCCV şi de stabilire a numărului de CV tranzacţionate pe PCCV, elaborată de OPCV şi avizată de ANRE;
g) stabileşte şi publică pe site-ul propriu numărul de CV tranzacţionate şi PIPCCV din fiecare sesiune de tranzacţionare pe PCCV;
h) stabileşte drepturile şi obligaţiile de plată ale participanţilor la PCCV, în conformitate cu o procedură proprie avizată de ANRE;
i) afişează după fiecare sesiune de tranzacţionare, pentru anul de tranzacţionare în curs, informaţii cumulate privind numărul de CV emise de OTS, numărul de CV tranzacţionate pe PCCV, respectiv pe PCBCV, precum şi numărul de CV disponibile pentru tranzacţionare;
j) primeşte oferte iniţiatoare pentru tranzacţionarea pe PCBCV şi organizează sesiuni de licitaţie publică în conformitate cu prevederile Procedurii privind organizarea licitaţiilor publice pe PCBCV elaborată de OPCV şi avizată de ANRE;
k) asigură publicarea anunţurilor de organizare a sesiunilor de licitaţie publică şi organizează sesiunile de licitaţie publică, pe PCBCV;
l) transmite confirmările de tranzacţie participanţilor la PCV care au încheiat tranzacţii pe PCBCV;.
m) verifică conformitatea CBCV încheiat în urma tranzacţiei pe PCBCV cu CBCV publicat pe site-ul OPCOM;
n) publică rezultatele sesiunii de licitaţie publică, precizând părţile contractante şi preţul de adjudecare, precum şi lista participanţilor la sesiune, după închiderea sesiunii de licitaţie publică;
o) transferă CV tranzacţionate din contul vânzătorului în contul cumpărătorului pentru tranzacţiile încheiate pe PCV;
p) transmite lunar la ANRE, în formă electronică, până în ultima zi lucrătoare a lunii de tranzacţionare, pentru fiecare sesiune de tranzacţionare, un raport care conţine informaţiile referitoare la funcţionarea PCV, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 1 – 5, care fac parte integrantă din prezentul regulament;
q) înregistrează în RCV, în conturile participanţilor, CV anulate şi îi informează în scris pe deţinătorii acestor CV despre această operaţiune.

SECŢIUNEA a 6 – a
Funcţionarea PCBCV

Art. 26. – PCBCV este o piaţă centralizată, care are ca scop asigurarea cadrului transparent şi nediscriminatoriu de desfăşurare a tranzacţiilor cu CBCV între participanţii la PCV, prin licitaţii publice, în vederea contractării certificatelor verzi pe termen determinat, la un preţ transparent, rezultat din echilibrul cererii şi al ofertei.

Art. 27. – Participarea la PCBCV este voluntară şi este permisă participanţilor la PCV.

Art. 28. – OPCV asigură organizarea şi administrarea cadrului de tranzacţionare a contractelor bilaterale de vânzare/cumpărare a CV pe PCBCV.

Art. 29. – Tranzacţiile pe PCBCV se încheie în urma sesiunilor de licitaţie organizate de OPCV în baza ofertelor iniţiatoare de vânzare – cumpărare, respectiv a ofertelor de răspuns transmise de participanţii la această piaţă.

Art. 30. – Tranzacţiile încheiate pe PCBCV creează obligaţia participanţilor câştigători de a încheia contractul propus şi publicat.

Art. 31. – Preţurile ofertelor publicate, respective ale tranzacţiilor încheiate trebuie să fie cuprinse între valoarea minimă şi maximă de tranzacţionare a CV legal stabilite.

Art. 32. – (1) Participantul iniţiator/respondent, vânzător de CV pe PCBCV, are următoarele drepturi:

a) să înainteze către OPCV solicitări de organizare a unor sesiuni de licitaţie şi să depună ofertele ce urmează a fi publicate în vederea tranzacţionării;
b) să depună la OPCV oferte de răspuns faţă de ofertele iniţiatoare publicate şi să participe la sesiunile de licitaţie publică;
c) să primească confirmări de tranzacţie de la OPCV referitoare la tranzacţiile proprii încheiate în urma desfăşurării sesiunii de licitaţie;
d) să consulte, ori de câte ori consideră necesar, informaţiile din RCV referitoare la situaţia CV pe care acesta le deţine, asupra tranzacţiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;
e) să solicite corectarea oricărei inexactităţi din RCV identificate în contul său;

(2) Participantul iniţiator/respondent, vânzător de CV pe PCBCV, are următoarele obligaţii:

a) să încheie CBCV în forma publicată şi în termenul stabilit de prezentul regulament;
b) să transmită la OPCV şi ANRE copii ale CBCV încheiate pe PCBCV, în termen de 5 zile calendaristice de la încheierea acestora;
c) să factureze contravaloarea CV vândute în baza contractelor bilaterale de vânzare/cumpărare CV, încheiate pe PCBCV, respectând termenele şi condiţiile impuse prin contract;
d) să transmită la OPCV informaţiile referitoare la tranzacţiile efectuate prin CBCV încheiate în urma desfăşurării sesiunilor de licitaţie publică organizate pe PCBCV (numărul de CV tranzacţionate şi codurile numerice ale acestora), inclusiv confirmările privind stingerea obligaţiilor de plată între părţi corespunzătoare CV tranzacţionate, în termen de 5 zile calendaristice de la plata acestora.

Art. 33. – (1) Participantul iniţiator/respondent, cumpărător de CV de pe PCBCV, are următoarele drepturi:

a) să înainteze către OPCV solicitări de organizare a unor sesiuni de licitaţie publică şi să depună ofertele ce urmează a fi publicate în vederea tranzacţionării;
b) să depună la OPCV oferte de răspuns faţă de ofertele iniţiatoare publicate şi să participe la şedinţele de licitaţie publică;
c) să primească confirmări de tranzacţie de la OPCV referitoare la tranzacţiile proprii încheiate în urma desfăşurării sesiunii de licitaţie publică;
d) să utilizeze CV cumpărate într-un an suplimentar faţă de cota obligatorie pentru îndeplinirea obligaţiilor aferente anului următor, dacă acestea îşi păstrează valabilitatea;
e) să consulte, ori de câte ori consideră necesar, informaţiile din RCV referitoare la situaţia CV pe care acesta le deţine, asupra tranzacţiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;
f) să solicite corectarea oricărei inexactităţi din RCV identificate în contul său.

(2) Participantul iniţiator/respondent, cumpărător de CV de pe PCBCV, are următoarele obligaţii:

a) să încheie contractul bilateral de vânzare/cumpărare CV în forma publicată şi în termenul stabilit de prezentul regulament;
b) să achite contravaloarea CV cumpărate pe baza CBCV tranzacţionate prin licitaţie publică organizată pe PCBCV, respectând termenele şi condiţiile impuse prin contract.

Art. 34. – (1) În vederea tranzacţionării pentru încheierea CBCV, participanţii la PCV pot solicita organizarea unor sesiuni de licitaţie şi depun la OPCV ofertele ce urmează a fi publicate în vederea tranzacţionării, precum şi contractele de vânzare/cumpărare propuse.
(2) Ofertele transmise de participanţii la PCV pe PCBCV reprezintă angajamente ferme ale acestora.

Art. 35. – Modul de transmitere, precum şi formatul şi conţinutul ofertelor pentru organizarea sesiunilor de licitaţie pe PCBCV sunt stabilite de OPCV în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 25 lit. j).

Art. 36. – Preţul CV din ofertele transmise de participanţii la PCV pentru tranzacţionare pe PCBCV trebuie să se încadreze în scala de preţ a CV.

Art. 37. – Ofertele iniţiatoare propuse în vederea tranzacţionării pe PCBCV reprezintă oferte cu caracteristici ferm definite, care conţin următoarele elemente:

a) numărul de CV;
b) preţul propus prin ofertă, în lei/CV, care diferă în funcţie de tipul acesteia:

(i) preţ minim – în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de vânzare publicate;
(ii) preţ maxim – în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de cumpărare publicate;

c) valoarea ofertei iniţiatoare, calculată cu formula:

Valof = NCV x Pof,
unde: Valof = valoarea ofertei iniţiatoare (lei);

NVC = numărul de CV;
Pof = preţul propus prin ofertă (lei/CV);

d) perioada de valabilitate a CBCV.

Art. 38. – (1) Oferta iniţiatoare ce urmează a fi supusă licitaţiei este verificată de către OPCV şi primeşte un cod de identificare (codul de licitaţie) care este publicat odată cu oferta.
(2) După primirea contractelor şi ofertelor iniţiatoare aferente ce îndeplinesc condiţiile precizate în procedura prevăzută la art. 25 lit. j) în vederea publicării lor, OPCV întocmeşte un anunţ de organizare a sesiunii de licitaţie în care se precizează codul de identificare a ofertei, data licitaţiei, ora organizării sesiunii de licitaţie şi termenul – limită de transmitere a ofertelor de răspuns.
(3) Anunţul de organizare a sesiunii de licitaţie şi oferta propusă pentru a fi supusă licitaţiei împreună cu CBCV aferent sunt publicate pe pagina web a OPCV în secţiunea dedicată PCBCV, începând cu prima zi lucrătoare imediat următoare înregistrării ofertelor pentru publicare la OPCV pentru o perioadă de minimum 5 zile lucrătoare (inclusiv ziua publicării ofertelor şi exclusiv data sesiunii de licitaţie).
(4) Participanţii la PCV care au înaintat oferte iniţiatoare în vederea publicării lor şi organizării de sesiuni de licitaţie pot decide retragerea ofertelor iniţiatoare până înainte de ora de începere a sesiunii de licitaţie.

Art. 39. – (1) Participanţii la PCV pot depune câte o singură ofertă de vânzare/cumpărare de răspuns pentru fiecare dintre ofertele propuse prin anunţuri de organizare a sesiunilor de licitaţie.
(2) Participanţii la PCV care au transmis oferte de răspuns faţă de oferta publicată îşi pot retrage ofertele proprii până la ora de începere a sesiunii de licitaţie.

Art. 40. – (1) După deschiderea sesiunii de licitaţie, comisia de licitaţie introduce în platforma de tranzacţionare numărul de CV şi preţul aferent ofertei publicate.
(2) Ulterior introducerii ofertei publicate, comisia de licitaţie deschide ofertele de răspuns, le analizează şi, după validare, le afişează pentru ca acestea să poată fi vizualizate de către toţi participanţii la licitaţie.
(3) O ofertă de răspuns validă conţine următoarele precizări:

a) codul de identificare al ofertei pentru care este organizată sesiunea de licitaţie şi sensul de ofertare corespunzător ofertei de răspuns;
b) numărul de CV corespunzătoare ofertei publicate pentru care este organizată sesiunea de licitaţie;
c) preţul mai mare sau egal cu cel din oferta publicată pentru care este organizată sesiunea de licitaţie, în cazul licitaţiilor pentru oferte de vânzare cu preţ minim; preţul din oferta de răspuns nu poate fi mai mare decât preţul maxim de tranzacţionare a CV legal stabilit;
d) preţul egal sau mai mic cu cel din oferta publicată pentru care este organizată sesiunea de licitaţie, în cazul licitaţiilor pentru oferte de cumpărare cu preţ maxim; preţul din oferta de răspuns nu poate fi mai mic decât preţul minim de tranzacţionare a CV legal stabilit;
e) perioada de valabilitate a contractului, conform contractului publicat împreună cu oferta iniţiatoare;
f) semnătura reprezentantului legal al participantului.

(4) Numărul de certificate verzi şi preţul aferent fiecărei oferte de răspuns sunt introduse în platforma de tranzacţionare.
(5) Platforma de tranzacţionare actualizează şi ordonează în mod automat, în timp real, în funcţie de cel mai bun preţ, toate ofertele de răspuns valide introduse, pentru ca acestea să poată fi vizualizate de către toţi participanţii la licitaţie.
(6) După afişarea tuturor ofertelor de răspuns valide, oferta câştigătoare a licitaţiei este declarată oferta cu cel mai bun preţ, respectiv:

a) cel mai mare preţ de cumpărare, în cazul licitării pentru ofertele de vânzare publicate;
b) cel mai mic preţ de vânzare, în cazul licitării pentru ofertele de cumpărare publicate.

(7) În cazul în care, după afişarea tuturor ofertelor de răspuns, există 2 sau mai mulţi participanţi care au ofertat acelaşi cel mai bun preţ (situaţie de balotaj), pentru aceştia se va organiza o nouă sesiune de licitaţie în termen de patruzeci şi cinci (45) de minute de la înregistrarea situaţiei de balotaj.
(8) Participanţii care vor intra în sesiunea de licitaţie pentru situaţia de balotaj pot depune la OPCV noi oferte în plic închis, în interval de treizeci (30) de minute de la anunţarea organizării noii sesiuni de licitaţie, imediat după înregistrarea situaţiei de balotaj, după cum urmează:

a) la preţ mai mare sau cel puţin egal cu preţul primei oferte, în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de vânzare publicate;
b) la preţ mai mic sau cel mult egal cu preţul primei oferte, în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de cumpărare.

(9) În cazul în care nici în urma celei de a doua sesiuni de licitaţie nu poate fi desemnat un câştigător, licitaţia se reia conform prevederilor procedurii menţionate la art. 25 lit. j).
(10) În cazul particular în care, după afişarea tuturor ofertelor de răspuns, există 2 sau mai mulţi participanţi care au ofertat acelaşi cel mai bun preţ care:

a) are valoarea maximă de tranzacţionare a CV stabilită conform Legii de ANRE pentru anul calendaristic respectiv, în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de vânzare publicate;
b) are valoarea minimă de tranzacţionare a CV stabilită conform Legii de ANRE pentru anul calendaristic respectiv, în cazul licitaţiilor organizate pentru oferte de cumpărare,

fiecare participant aflat în această situaţie va fi desemnat câştigător a câte unui contract în care numărul de CV va fi rezultatul, rotunjit în minus, al împărţirii numărului de CV din ofertă la numărul de participanţi câştigători, iar eventuala diferenţă dintre numărul de CV din oferta iniţiatoare şi suma de CV alocate participanţilor câştigători va fi acordată participantului care a depus primul oferta de răspuns (marca de timp).

Art. 41. – (1) În maximum 24 ore de la închiderea sesiunii de licitaţie, OPCV transmite confirmările de tranzacţie, conform rezultatelor sesiunii de licitaţie.
(2) Confirmările de tranzacţie sunt transmise de către OPCV atât iniţiatorului, cât şi câştigătorului sesiunii de licitaţie şi conţin informaţii referitoare la oferta tranzacţionată, la preţul de adjudecare şi la partenerul de contract.
(3) OPCV va publica pe pagina sa web rezultatele sesiunilor de licitaţie, precizând părţile contractante şi preţul de adjudecare, precum şi lista participanţilor la licitaţie.
(4) Ca urmare a datelor publicate şi/sau a celor transmise participanţilor la licitaţie după încheierea licitaţiei, în termen de două (2) zile lucrătoare de la data sesiunii de licitaţie (exclusiv data sesiunii de licitaţie) pot fi formulate contestaţii privind ofertele intrate în licitaţie şi rezultatul licitaţiei. Aceste contestaţii sunt soluţionate în termen de o (1) zi lucrătoare de la data primirii contestaţiei.
(5) Încheierea CBCV pe baza rezultatelor licitaţiilor se realizează de către părţi prin semnarea, în termen de maximum trei (3) zile lucrătoare de la data transmiterii confirmărilor de tranzacţie (exclusiv data transmiterii comunicărilor de tranzacţie), a CBCV publicat împreună cu oferta iniţiatoare, cu respectarea întocmai a conţinutului şi formei acestora.
(6) În cazul în care nu sunt respectate întocmai prevederile procedurii prevăzute la art. 25 lit. j) cu privire la încheierea CBCV, OPCV semnalează participanţilor încălcarea termenului de depunere sau, după caz, abaterile de la forma şi conţinutul contractului publicat, solicită remedierea acestor abateri şi, în cazul în care abaterile nu sunt remediate în termen de o (1) zi lucrătoare (exclusiv ziua transmiterii solicitării), sesizează ANRE asupra neconformităţilor înregistrate.

SECŢIUNEA a 7 – a
Funcţionarea PCCV

Art. 42. – PCCV are ca scop să pună la dispoziţia participanţilor la piaţă un cadru concurenţial de tranzacţionare a CV transparent, nediscriminatoriu, cu lichiditate ridicată şi care oferă acestora un preţ de referinţă pentru încheierea contractelor bilaterale stabilit conform unor reguli predefinite.

Art. 43. – Participarea la PCCV este voluntară şi este permisă participanţilor la PCV.

Art. 44. – OPCV asigură organizarea şi administrarea cadrului de tranzacţionare a CV pe PCCV.

Art. 45. – Tranzacţiile pe PCCV se încheie cel puţin o dată pe lună, în baza ofertelor de vânzare – cumpărare transmise de participanţii la această piaţă.

Art. 46. – Tranzacţiile încheiate pe PCCV creează obligaţia participantului implicat în tranzacţie de a vinde, respectiv de a achiziţiona CV, în funcţie de tipul de ofertă (de vânzare sau de cumpărare).

Art. 47. – (1) Participanţii la PCCV au următoarele drepturi:

a) să transmită oferte de vânzare – cumpărare de CV în intervalul de ofertare, conform procedurii proprii elaborate de OPCV şi avizate de ANRE;
b) să primească confirmări de tranzacţie de la OPCV asupra CV tranzacţionate şi a preţurilor de tranzacţionare ale acestora, după fiecare sesiune de tranzacţionare pe PCCV;
c) să vândă altor cumpărători CV cumpărate suplimentar faţă de cota anuală obligatorie la preţuri cuprinse între valoarea minimă şi maximă de tranzacţionare a CV legal stabilite;
d) să utilizeze CV cumpărate într-un an suplimentar faţă de cota obligatorie pentru îndeplinirea obligaţiilor aferente anului următor, dacă acestea îşi păstrează valabilitatea;
e) să consulte, ori de câte ori consideră necesar, informaţiile din RCV referitoare la situaţia CV pe care acesta le deţine asupra tranzacţiilor efectuate într-o anumită perioadă de timp;
f) să solicite corectarea oricărei inexactităţi din RCV identificate în contul său.

(2) După fiecare sesiune de tranzacţionare, participanţii la PCCV au obligaţia să transmită la OPCV confirmările de încasare/plată a contravalorii corespunzătoare CV tranzacţionate în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării încasării/plăţii.

Art. 48. – (1) Participanţii la PCCV pot transmite pentru fiecare sesiune de tranzacţionare oferte de cumpărare şi oferte de vânzare de CV.
(2) Ofertele de cumpărare şi ofertele de vânzare de CV nu pot fi combinate într-o singură ofertă.
(3) Ofertele transmise de participanţii la PCCV reprezintă angajamente ferme ale acestora.

Art. 49. – Atât modul de transmitere, cât şi formatul şi conţinutul – cadru al ofertelor pentru piaţa centralizată de CV sunt stabilite de OPCV în conformitate cu prevederile procedurii prevăzute la art. 25 lit. f).

Art. 50. – Preţul CV din ofertele participanţilor la PCCV trebuie să se încadreze în scala de preţ a CV.

Art. 51. – (1) Ofertele trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

a) codul de identificare pe PCV al participantului;
b) ziua de tranzacţionare pentru care este valabilă oferta;
c) tipul ofertei – ofertă de cumpărare sau ofertă de vânzare;
d) numărul de CV de tranzacţionat şi preţul acestora.

(2) Numărul de CV din ofertele de cumpărare nu trebuie să depăşească numărul maxim de CV valabile pentru tranzacţionare, care este afişat pe pagina web a OPCV.

Art. 52. – Procesul de verificare a ofertelor şi informarea participanţilor la PCCV despre acceptarea sau respingerea acestora se desfăşoară conform regulilor specificate în procedura menţionată la art. 25 lit. f).

Art. 53. – (1) Pentru fiecare zi de tranzacţionare, pe baza ofertelor de CV validate, OPCV stabileşte:

a) curba ofertei, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor ofertelor de vânzare, sortate în ordinea crescătoare a preţurilor;
b) curba cererii, prin combinarea într-o singură ofertă a tuturor ofertelor de cumpărare, sortate în ordinea descrescătoare a preţurilor;
c) PIPCCV şi numărul de CV tranzacţionate.

(2) Stabilirea PIPCCV şi a numărului de CV tranzacţionate se face în conformitate cu procedura menţionată la art. 25 lit. f).
(3) Calculul PIPCCV şi al numărului de CV tranzacţionate pe PCCV se face luându-se în considerare numai ofertele validate.

Art. 54. – Tranzacţiile nu pot avea loc pe PCCV, în cazul în care:

a) curba ofertei nu se intersectează cu curba cererii şi preţul cel mai mic din oferta agregată de vânzare este mai mare decât preţul cel mai mare din oferta agregată de cumpărare;
b) oferta este zero;
c) cererea este zero;
d) toate ofertele pentru sesiunea de tranzacţionare respectivă se anulează.

CV netranzacţionate în aceste condiţii pot fi tranzacţionate în sesiunile de tranzacţionare următoare.

Art. 55. – OPCV informează în ziua de tranzacţionare fiecare participant la PCCV asupra tuturor tranzacţiilor încheiate de acesta în ziua respectivă, prin intermediul confirmărilor de tranzacţie.

Art. 56. – Fiecare confirmare de tranzacţie cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a) numele participantului şi codul de identificare pe PCV al acestuia;
b) ziua şi sesiunea de tranzacţionare din luna de tranzacţionare;
c) numărul de CV vândute, respectiv cumpărate de participant în sesiunea de tranzacţionare pe PCCV curentă;
d) PIPCCV – preţul la care s-a încheiat tranzacţia.

Art. 57. – Dacă OPCV identifică o eroare în procesul de închidere a pieţei, procesul de închidere a pieţei se reia şi OPCV va transmite confirmări de tranzacţie corectate.

Art. 58. – (1) Sunt acceptate contestaţii la conţinutul confirmărilor de tranzacţie numai în cazul unor erori rezultate din acţiunile OPCV.
(2) Modul de transmitere de către participanţi a contestaţiilor la conţinutul confirmărilor de tranzacţie şi soluţionarea acestora de către OPCV se realizează în conformitate cu prevederile procedurii menţionate la art. 25 lit. f).
(3) Orice contestaţie transmisă nu exonerează participanţii în cauză de îndeplinirea obligaţiilor rezultate din tranzacţiile efectuate şi contestate.
(4) În cazul contestaţiilor ce se dovedesc ulterior a fi justificate, OPCV va opera regularizările corespunzătoare în sesiunea de tranzacţionare imediat următoare.

Art. 59. – OPCV elaborează şi transmite la ANRE spre avizare o procedură de urgenţă pentru PCCV, care reglementează gestionarea unor situaţii de forţă majoră, cum ar fi:

a) incapacitatea totală sau parţială de funcţionare ori altă defecţiune a sistemului de tranzacţionare sau a altui sistem informatic utilizat de OPCV pentru procesul de închidere a pieţei;
b) întreruperea liniilor de comunicaţie ale OPCV.

Art. 60. – OPCV întocmeşte şi transmite separat fiecărui participant care a tranzacţionat CV în sesiunea de tranzacţionare pe PCCV curentă, în conformitate cu prevederile procedurii menţionate la art. 25 lit. h), note de decontare care vor cuprinde cel puţin informaţii referitoare la:

a) contravaloarea CV vândute/cumpărate de participant;
b) valoarea tarifului aferent OPCV;
c) valoarea TVA-ului aplicat;
d) valoarea totală rezultată din aplicarea lit. a), b) şi c);
e) datele de identificare ale participantului/participanţilor la PCV care a/au cumpărat/vândut CV.

Art. 61. – În baza notelor de decontare transmise de OPCV, vânzătorul este obligat să emită facturile şi să le transmită la cumpărător până în a cincea zi lucrătoare inclusiv de la data transmiterii notelor de decontare de către OPCV.

Art. 62. – (1) Facturile trebuie achitate până la data scadentă, care se consideră a cincea zi lucrătoare de la data transmiterii acestora.
(2) Dacă un cumpărător nu achită factura până la data scadentă menţionată în factură, acesta plăteşte o dobândă de întârziere de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
(3) Dacă un cumpărător nu achită facturile în termen de 5 de zile lucrătoare de la data scadentă menţionată în factură, acesta va fi suspendat de la PCCV şi i se anulează tranzacţiile neachitate de către OPCV.

Art. 63. – (1) OPCV transferă CV vândute din contul vânzătorului în contul cumpărătorului, după primirea confirmărilor de plată/încasare de la părţile implicate în tranzacţie.
(2) Confirmările de plată/încasare prevăzute la alin. (1) se transmit în termen de două zile lucrătoare de la data efectuării plăţii/încasării.

CAPITOLUL III
Raportări privind funcţionarea PCV

Art. 64. – (1) ANRE monitorizează anual modul de funcţionare a PCV din România, pentru anul de analiză.
(2) Monitorizarea PCV se evaluează prin intermediul unui set de indicatori care rezultă fie direct, fie prin prelucrarea acestora din informaţiile transmise atât de participanţii la PCV, cât şi de OPCV şi OTS, prin machetele aferente reglementărilor în vigoare.
(3) Indicatorii menţionaţi la alin. (2) sunt stabiliţi în baza unei metodologii de monitorizare a energiei produse din surse regenerabile de energie şi a schemei de sprijin prin certificate verzi, aprobată de ANRE.

Art. 65. – Informaţiile transmise de OPCV, conform machetelor prevăzute în anexele nr. 1 – 5, se referă la participanţii înregistraţi la PCV, cu specificarea acestora pe cele două pieţe, ofertele de vânzare/cumpărare înregistrate pe PCCV, numărul de CV tranzacţionate pe PCCV, respectiv pe baza CBCV încheiate în urma sesiunilor de licitaţii publice desfăşurate pe PCBCV de fiecare participant, PIPCCV şi preţul de adjudecare pe PCBCV.

Art. 66. – Machetele de culegere a datelor se revizuiesc ori de câte ori este necesar pentru a reflecta prevederile cadrului legal în vigoare.

CAPITOLUL IV
Dispoziţii tranzitorii

Art. 67. – (1) Contractele bilaterale de certificate verzi încheiate înainte de intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2013 privind modificarea şi completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2011, în vigoare la data încheierii acestora, îşi produc în continuare efectele juridice până la data expirării acestora, fără posibilitatea de prelungire a acestora.
(2) Participanţilor la PCV, părţi semnatare ale contractelor bilaterale de certificate verzi prevăzute la alin. (1), le sunt aplicabile prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2011, dar nu mai mult de data expirării acestor contracte.
(3) Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM – S.A. asigură înregistrarea şi gestionarea contractelor bilaterale de certificate verzi prevăzute la alin. (1), conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a pieţei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 44/2011.
(4) Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi Gaze Naturale OPCOM – S.A. transmite la ANRE datele pe care le deţine referitoare la contractele bilaterale de certificate verzi prevăzute la alin. (1), în formatul şi cu respectarea cerinţelor prezentului ordin.

CAPITOLUL V
Dispoziţii finale

Art. 68. – (1) Orice neînţelegere sau dispută care poate apărea pe PCV va fi soluţionată pe cale amiabilă între părţile implicate, în termen de cel mult 15 zile de la data apariţiei unei astfel de neînţelegeri sau/şi dispute.
(2) Dacă neînţelegerea/divergenţa respectivă nu a putut fi rezolvată până la expirarea termenului prevăzut la alin. (1), pe cale amiabilă, se va apela la Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României, în conformitate cu regulile de procedură arbitrală ale acestei curţi, prevăzute de lege.