Categories
Domeniul energetic Legislaţie utilă

Ordin ANRDE 55/2013 – acreditarea producătorilor de energie electrică

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDIN
privind modificarea şi completarea Regulamentului de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgentă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. – Regulamentul de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 1 noiembrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6 alineatul (1), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:

l) dovada că terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se află în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.”

2. La articolul 10, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

g) în cazul centralelor electrice care utilizează ca SRE energia solară, terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice să nu fie în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.”

3. Titlul secţiunii a 8 – a se modifică şi va avea următorul cuprins:

SECŢIUNEA a 8 – a
Reducerea numărului de CV în cazul centralelor/grupurilor electrice care beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale şi în cazul centralelor/grupurilor electrice aferente tehnologiilor supracompensate”

4. La articolul 18, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(5) În vederea acreditării preliminare, solicitantul depune la ANRE documentaţia prevăzută la art. 6, precum şi următoarele documente:

a) procesul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor pentru centralele/grupurile electrice pentru care se solicită acreditarea, semnat inclusiv de operatorul de reţea la care sunt racordate centralele/grupurile electrice;
b) programul de probe convenit cu OR la care se racordează centralele/grupurile electrice şi cu OTS, dacă solicită acreditarea pentru centrale/grupuri electrice dispecerizabile.”

5. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art. 201 – (1) Reducerea numărului de CV pentru centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate se face conform măsurilor de reducere adoptate prin hotărâre a Guvernului, în temeiul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cazul în care centralele/grupurile electrice aferente tehnologiilor supracompensate beneficiază suplimentar de ajutoare de stat investiţionale, numărul redus de CV asigură menţinerea aceloraşi valori ale ratei interne de rentabilitate ca şi în cazul în care operatorul economic nu ar fi beneficiat de un alt ajutor de stat investiţional, în ipoteza în care ceilalţi indicatori specifici se situează la nivelul valorilor precizate în raportul de monitorizare.”

6. Articolul 202 se abrogă.

7. Anexa nr. 12 se abrogă.

Art. II. – (1) Operatorii economici acreditaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei până la 31 decembrie 2013 au obligaţia de a transmite la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, până la data de 15 ianuarie 2014, documentul justificativ care atestă că terenurile pe care sunt situate centralele electrice fotovoltaice nu se află în circuitul agricol la 31 decembrie 2013.
(2) În cazul în care obligaţia prevăzută la alin. (1) nu este dusă la îndeplinire de operatorii economici acreditaţi, Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei dispune încetarea aplicabilităţii deciziilor privind aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi ale acestora începând cu 1 ianuarie 2014.

Art. III. – (1) Acreditarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a grupurilor/centralelor electrice care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi se realizează până la nivelul valorilor anuale totale ale capacităţilor instalate în centrale electrice de producere a energiei din surse regenerabile, stabilite pentru fiecare an calendaristic prin hotărâre a Guvernului pe baza datelor reactualizate din Planul naţional de acţiune în domeniul energiei regenerabile (PNAER).
(2) Lista operatorilor economici acreditaţi şi a capacităţilor electrice instalate aferente, cu indicarea valorii totale a acestor capacităţi, precum şi a diferenţei de capacitate electrică disponibilă pentru acreditare până la atingerea nivelului anual total stabilit conform alin. (1) se actualizează şi se publică pe site – ul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
(3) În cazul în care se constată atingerea nivelului valorilor prevăzute la alin. (1), Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei sistează acreditarea grupurilor/centralelor electrice până la apariţia posibilităţii de încadrare în nivelul valorilor anuale totale ale capacităţilor instalate care sunt prevăzute şi aprobate prin hotărârea Guvernului adoptată conform alin. (1).
(4) Operatorii economici care nu au fost acreditaţi ca urmare a sistării procesului de acreditare în condiţiile alin. (3) sunt înscrişi pe o listă de aşteptare, în ordinea înregistrării documentaţiei complete de acreditare la Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, care se publică pe siteul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi se comunică operatorilor.
(5) Reluarea procesului de acreditare ca urmare a încetării cauzelor care au condus la sistarea acestuia se face în ordinea prevăzută la alin. (4), cu respectarea condiţiilor de acreditare prevăzute de Regulamentui de acreditare a producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 42/2011, cu modificările şi completările ulterioare, până la atingerea noilor valori anuale adoptate prin hotărâre a Guvernului conform alin. (1).

Art. IV. – Operatorii economici, inclusiv persoanele fizice, care deţin grupuri/centrale de producere a E-SRE eligibile pentru aplicarea sistemului de promovare prin certificate verzi duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. V. – Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. VI. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ

Bucureşti, 19 iulie 2013.
Nr. 55.