Categories
Fiscalitate Legislaţie utilă

Decizie CSIPPC 27/2013 – avizarea deciziilor şi hotărârilor CECCAR

CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE
DECIZIE
pentru adoptarea Procedurii privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

În temeiul prevederilor:

– art. 70 alin. (5) şi art. 81 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
– pct. 2.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*),

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, întrunit în şedinţa din 27 iunie 2013, decide:

Art. 1. – Se adoptă Procedura privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. – Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,
Lazăr Balaj

Bucureşti, 27 iunie 2013.
Nr. 27.

 


ANEXĂ

PROCEDURA
privind avizarea deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România

Art. 1. – În aplicarea prevederilor art. 811 alin. (2), prima teză, din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, precum şi ale art. 38 alin. (3) prima teză din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994), deciziile şi hotărârile emise de organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România (CECCAR sau Corp), în domeniile menţionate la art. 811 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, precum şi la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, se supun avizării Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC).

Art. 2. – Conform art. 27 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, organele de conducere ale Corpului Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Corpului şi Biroul permanent al Consiliului superior.

Art. 3. – (1) Deciziile şi hotărârile emise de către organele de conducere ale CECCAR supuse avizării sunt:

a) deciziile şi hotărârile de interes general;
b) deciziile şi hotărârile de interes pentru membrii Corpului.

(2) Deciziile şi hotărârile care nu sunt de interes general sau de interes pentru membrii Corpului, emise de organele de conducere ale CECCAR, în domeniile menţionate la art. 811 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, precum şi la art. 38 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, se transmit către CSIPPC spre informare în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994.

Art. 4. – (1) Deciziile şi hotărârile de interes general sau de interes pentru membrii Corpului emise de către organele de conducere ale CECCAR în domeniile de activitate supuse supravegherii, împreună cu notele de fundamentare, se înaintează CSIPPC în vederea avizării, în conformitate cu prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, după parcurgerea etapelor privind avizarea de către departamentele de specialitate din cadrul CECCAR, consultarea filialelor CECCAR şi a membrilor organismului profesional, după caz, şi după aprobarea lor de către organele de conducere ale Corpului.
(2) CECCAR transmite actele menţionate la alin. (1), atât pe suport fizic, cât şi pe suport electronic, în cel mult 7 zile lucrătoare de la aprobarea acestora de către organele de conducere ale Corpului, pentru avizarea lor de către CSIPPC, împreună cu nota de fundamentare care a stat la baza adoptării actului respectiv.
(3) CSIPPC poate solicita CECCAR, conform prevederilor art. 40 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, documentaţia completă care a stat la baza adoptării actelor menţionate la alin. (1), precum şi orice materiale considerate a fi necesare îndeplinirii atribuţiei de supraveghere, iar CECCAR va transmite documentele respective în cel mult 7 zile lucrătoare de la comunicarea solicitării de către CSIPPC.

Art. 5. – (1) Departamentul de emitere norme şi avizare (DENA), Departamentul monitorizare şi investigaţii (DMI), precum şi Comisia tehnică a CSIPPC, după caz, vor proceda la analizarea actelor menţionate la art. 3 alin. (1), în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora sau, dacă este cazul, a primirii documentaţiei prevăzute la art. 3 alin. (2).
(2) Motivat, CSIPPC poate solicita prelungirea acestui termen, de cel mult două ori, pentru aceeaşi perioadă de 10 zile calendaristice.
(3) După finalizarea analizei în vederea avizării, deciziile şi hotărârile emise de către organele de conducere ale CECCAR menţionate la art. 3. alin. (1) sunt supuse spre aprobare Consiliului superior al CSIPPC în vederea emiterii avizului, în prima şedinţă a acestuia.

Art. 6. – Procedura de avizare a deciziilor şi hotărârilor emise de către organele de conducere ale CECCAR va fi pusă în aplicare în principal de către DENA şi de către DMI, astfel:

a) actul emis de către organele de conducere ale CECCAR, împreună cu documentaţia care a stat la baza elaborării sale, dacă este cazul, se analizează de către DENA, conform atribuţiilor sale;
b) conform prevederilor art. 38 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994, dacă este cazul, DMI verifică respectarea prevederilor din reglementările specifice care au stat la baza elaborării respectivei hotărâri;
c) verificările prevăzute la lit. b) se pot efectua şi la sediul CECCAR de către cel puţin 2 delegaţi ai CSIPPC, dintre care cel puţin unul de la DMI, în baza unei delegaţii semnate de către directorul executiv coordonator al CSIPPC sau un reprezentant al acestuia. Numele persoanelor delegate vor fi comunicate către CECCAR cel puţin cu o zi anterior zilei stabilite pentru verificare;
d) verificările prevăzute la prezentul articol se efectuează, ca tehnică de bază, prin sondaj;
e) verificările efectuate de către reprezentanţii CSIPPC se vor finaliza cu întocmirea unui proces – verbal care va conţine cel puţin:

1. principalele reglementări în baza cărora se efectuează verificarea;
2. obiectul verificării;
3. data la care are loc verificarea;
4. modalitatea de verificare şi procedurile aplicate, după caz;
5. constatările rezultate în urma verificării;
6. eventualele recomandări formulate în urma verificării;
7. numele reprezentanţilor CSIPPC;
8. numele reprezentanţilor CECCAR;
9. numărul paginilor şi numărul exemplarelor întocmite;
10. semnătura persoanelor care au reprezentat CSIPPC, respectiv CECCAR.

Art. 7. – Dacă va fi cazul, CSIPPC va formula un punct de vedere asupra actului analizat şi, dacă se solicită de către CECCAR, va purta discuţii asupra acestuia cu personalul de specialitate din aparatul executiv al CECCAR, la o dată convenită de comun acord, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data comunicării către CECCAR a punctului de vedere al CSIPPC.

Art. 8. – Avizarea actului, cu sau fără modificări, se realizează prin emiterea unei decizii a Consiliului superior al CSIPPC, semnată de preşedintele acestuia. Decizia CSIPPC se comunică CECCAR în maximum 5 zile calendaristice de la adoptare.

Art. 9. – Hotărârile şi deciziile de interes general adoptate de organele de conducere ale CECCAR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare, după obţinerea avizului CSIPPC.

Art. 10.
– Cu caracter de excepţie, în cazul în care este necesară urgentarea avizării unor acte emise de către organele de conducere ale CECCAR, acesta din urmă poate solicita, motivat, avizarea actului în regim de urgenţă, prin exprimarea unui vot electronic, după parcurgerea etapelor prevăzute la art. 2 – 8, conform următoarei proceduri:

a) personalul executiv al CSIPPC transmite prin e – mail membrilor Consiliului superior actul emis de organele de conducere ale CECCAR ce este supus avizării;
b) în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea actului membrii Consiliului superior al CSIPPC îşi vor exprima, prin e-mail, acordul sau dezacordul cu privire la acesta;
c) actul supus votului electronic se consideră adoptat prin votul majoritar exprimat de către un număr de membri egal sau mai mare cu numărul de membri necesari pentru constituirea unui cvorum de şedinţă al Consiliului superior;
d) după adoptarea actului prin vot electronic se va emite o decizie a Consiliului superior al CSIPPC, semnată de preşedintele acestuia.

Art. 11. – Prezenta procedură intră în vigoare din luna următoare publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I.


*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.