Categories
Domeniul energetic Legislaţie utilă

Ordin 50/2013 – piaţa centralizată de gaze naturale

AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
ORDIN
pentru aprobarea Regulilor generale privind piaţa centralizată de gaze naturale

Având în vedere prevederile art. 99 lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă Regulile generale privind piaţa centralizată de gaze naturale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prevederile prezentului ordin se aplică operatorilor economici din sectorul gazelor naturale şi clienţilor eligibili noncasnici care achiziţionează gaze naturale de pe piaţa centralizată de gaze naturale.

Art. 3. – Compartimentele de resort din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, clienţii eligibili noncasnici şi operatorii economici din sectorul gazelor naturale vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ

Bucureşti, 12 iulie 2013.
Nr. 50.

 


ANEXĂ

REGULI GENERALE
privind piaţa centralizată de gaze naturale

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Tranzacţionarea gazelor naturale pe piaţa centralizată de gaze naturale este voluntară.

Art. 2. – Titularii licenţei de administrare a pieţei centralizate organizează şi administrează în condiţii de transparenţă, obiectivitate şi nediscriminare tranzacţiile derulate pe piaţa centralizată de gaze naturale.

Art. 3. – Tranzacţiile de pe piaţa centralizată de gaze naturale se efectuează în conformitate cu prevederile regulamentului propriu al fiecărui titular de licenţă de administrare a pieţei privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale, act administrativ care se aprobă prin ordin de către preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare ANRE.

Art. 4. – Regulamentul privind cadrul organizat de tranzacţionare pe piaţa centralizată de gaze naturale va conţine cel puţin următoarele:

a) definirea scopului pieţei centralizate şi a domeniului de aplicare;
b) descrierea produselor destinate tranzacţionării;
c) cadrul de organizare şi desfăşurare a şedinţelor de tranzacţionare;
d) legislaţia aplicabilă;
e) informaţiile necesar a fi publicate pentru asigurarea transparenţei pieţei centralizate.

Art. 5. – În termen de maximum 30 de zile de la acordarea licenţei de administrare a pieţei centralizate, titularii de licenţă vor supune spre avizare ANRE procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate din administrarea proprie şi convenţiile de participare la piaţă.

Art. 6. – (1) Regulamentul de tranzacţionare aprobat în condiţiile art. 3 se postează de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate pe site-ul propriu, în termen de maximum 24 de ore de la publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate avizate în condiţiile art. 5 se publică de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate pe site-ul propriu, în termen de maximum 24 de ore de la primirea avizului.

Art. 7. – Atât participanţii la piaţa centralizată de gaze naturale, cât şi administratorul pieţei centralizate de gaze naturale au obligaţia să respecte prevederile regulamentului de tranzacţionare aprobat de ANRE şi procedurile specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate avizate de ANRE.

Art. 8. – (1) Orice modificări şi/sau completări aduse regulamentului de tranzacţionare şi/sau procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate vor fi transmise ANRE pentru aprobare sau avizare, în condiţiile art. 3 şi 5, după caz.
(2) Modificările prevăzute la alin (1) vor fi postate de către titularul licenţei de administrare a pieţei centralizate pe site-ul propriu, în termen de maximum 24 de ore de la publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I, sau de la primirea avizului, după caz.

Art. 9. – (1) Numai participanţii la piaţa centralizată au dreptul să tranzacţioneze pe această piaţă.
(2) Pentru a deveni participant la piaţa centralizată este necesară înregistrarea de către operatorul respectiv al pieţei centralizate în conformitate cu prevederile art. 10.

Art. 10. – Înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată de gaze naturale se face la solicitarea scrisă a acestora, adresată operatorului pieţei centralizate, prin încheierea unei convenţii de participare la piaţă cu operatorul respectiv. Convenţiile de participare la piaţă sunt elaborate de către operatorii pieţelor centralizate şi avizate de către ANRE şi reflectă drepturile şi obligaţiile operatorului la piaţă şi ale participantului la piaţă semnatar, în conformitate cu prevederile regulamentului de tranzacţionare şi/sau ale procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate prevăzute la art. 3 şi 5. Orice modificări şi/sau completări aduse convenţiei de participare vor fi transmise pentru avizare ANRE şi produc efecte numai după avizare.

Art. 11. – Operatorii pieţei centralizate fac publică convenţia de participare pe paginile lor de internet, după avizarea acesteia de către ANRE, în termen de maximum 24 ore de la primirea avizului.

Art. 12. – Un participant la piaţa centralizată de gaze naturale se poate retrage din proprie iniţiativă de la piaţa centralizată în baza unei înştiinţări scrise, semnate de reprezentantul legal al participantului la piaţă.

Art. 13. – Operatorii pieţei centralizate vor proceda la suspendarea sau excluderea unui operator economic de la participarea la piaţa centralizată în situaţia în care acesta nu respectă prevederile convenţiei de participare, ale regulamentului de tranzacţionare sau ale procedurilor specifice necesare organizării şi funcţionării pieţei centralizate.

Art. 14. – Titularii licenţei de administrare a pieţei centralizate publică pe site-ul propriu rezultatele sesiunii de licitaţie a gazelor naturale, precizând preţul de pornire, preţul de adjudecare, cantitatea contractată, perioada de livrare, precum şi lista participanţilor la licitaţie, după încheierea sesiunii de licitaţie.

Art. 15. – Titularii licenţei de administrare a pieţei centralizate transmit lunar ANRE informaţiile cu privire la tranzacţiile încheiate pe piaţa centralizată de gaze naturale din fiecare sesiune de licitaţie, până cel târziu la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă.

CAPITOLUL II
Tarife

Art. 16. – (1) Pentru activităţile şi serviciile desfăşurate, titularii licenţei de administrare a pieţei centralizate au dreptul să perceapă participanţilor la piaţa centralizată tarife aprobate de către ANRE pe baza Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul gazelor naturale.
(2) Tarifele menţionate la alin. (1) sunt:

a) tarif de înscriere aplicat la înregistrarea participanţilor la piaţa centralizată (lei/participant);
b) tarif de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale, facturat lunar fiecărui participant la piaţa centralizată pe fiecare ofertă de vânzare/cumpărare (lei/ofertă).

Art. 17. – Tarifele percepute în calitate de operator al unei pieţei centralizate, aprobate de ANRE, vor fi publicate pe site-ul propriu al operatorului pieţei centralizate, în termen de maximum 24 ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

CAPITOLUL III
Dispoziţii tranzitorii

Art. 18. – (1) Prin excepţie de la art. 16 alin. (1), până la aprobarea de către ANRE a Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul gazelor naturale, tarifele menţionate la art. 16 alin. (2) vor fi elaborate şi propuse ANRE, spre aprobare, împreună cu fundamentarea acestora, de către titularii de licenţă de administrare a pieţei centralizate, pe baza costurilor justificate aferente realizării într-o manieră prudentă a activităţii reglementate.
(2) Propunerea de tarife reglementate practicate de operatorul unei pieţe centralizate participanţilor la acea piaţă centralizată se elaborează de către respectivul operator pentru anul 2013 şi se înaintează ANRE împreună cu fundamentarea acestora.
(3) În urma analizei propunerilor elaborate şi transmise de către operatorii pieţelor centralizate, compartimentul de specialitate al ANRE înaintează Comitetului de reglementare, spre aprobare, ordinul privind tarifele reglementate aferente activităţii de administrare a pieţei centralizate de gaze naturale.