Categories
Legislaţie utilă Persoane juridice. Societăţi

HG 453/2013 – modificarea acordarii ajutoarelor de minimis

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 28 mai 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

h) construcţie – clădire cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în care se desfăşoară activitatea pentru care se solicită finanţarea;”.

2. La articolul 2 alineatul (1), literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a) realizarea de construcţii noi cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;
b) achiziţia de construcţii cu următoarele destinaţii: industrială, învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi prestarea altor servicii, în vederea desfăşurării activităţii pentru care s-a solicitat finanţare;”.

3. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

“(71) În cazul achiziţionării de construcţii prevăzute la alin. (1) lit. b), se iau în considerare doar clădirile în care se desfăşoară activităţi industriale, de învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultură fizică şi agrement, precum şi alte activităţi de prestări servicii.”

4. La articolul 3 alineatul (2), literele l) şi m) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

l) în cazul realizării construcţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia ori alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei, dovada faptului că terenul este liber de sarcini şi certificatul de urbanism, în copie;
m) în cazul achiziţionării activelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) – f), dovada deţinerii unui drept real principal sau a unui drept de creanţă asupra clădirii în care urmează a se realiza investiţia ori alt document încheiat la notariat în formă autentică, care să certifice dreptul de folosinţă (contract de locaţiune, asociaţiune în participaţie şi orice alt contract care transmite, în condiţiile legii, dreptul de folosinţă), valabil pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea acesteia, prin prezentarea unui document legal, în copie;”.

5. La articolul 3 alineatul (4), litera h) se abrogă.

6. La articolul 4, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(7) Unitatea de implementare finalizează procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care aceasta este completă conform prevederilor alin. (9), în limita bugetului anual alocat schemei.”

7. La articolul 4, alineatul (9) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(9) Cererea de acord pentru finanţare este completă atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

a) conţine toate informaţiile şi documentele prevăzute în prezenta procedură;
b) conţine toate informaţiile şi documentele solicitate de Unitatea de implementare ca urmare a unei solicitări de completare a cererii de acord pentru finanţare;
c) nu prezintă neconcordanţe în informaţiile furnizate.”

8. La articolul 5, alineatul (13) se modifică şi va avea următorul cuprins:

“(13) Virarea efectivă a ajutorului de minimis se face de către Ministerul Finanţelor Publice în contul 50.70 «Disponibil din subvenţii şi transferuri» deschis la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază îşi are domiciliul fiscal întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de minimis este completă în sensul prevederilor prezentei proceduri.

9. La Formularul nr. 1 la procedură “Cerere de acord pentru finanţare în baza Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”, secţiunea B25 se modifică şi va avea următorul cuprins:

SECŢIUNEA B25
Prezentarea cheltuielilor eligibile pentru care se solicită ajutor de minimis, cu defalcare anuală

 

Tipul de cheltuială pentru care se solicită finanţare

Valoarea cheltuielilor eligibile6
– lei –

Valoarea ajutorului de minimis solicitat
– lei –

An I

An II

Total

An I

An II

Total

a) Cheltuieli cu realizarea de construcţii noi
b) Cheltuieli cu achiziţia de construcţii
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru
d) Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
e) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii
f) Cheltuieli cu echipamente IT
TOTAL:

Numele: . . . . . . . . . .
Funcţia: . . . . . . . . . .
Semnătura autorizată şi ştampila solicitantului7: . . . . . . . . . .
Data semnării: . . . . . . . . . .


5 Cheltuielile eligibile din secţiunea B2 se corelează cu cheltuielile eligibile din planul de investiţii.
6 Valoarea cheltuielilor eligibile este fără TVA.
7 Toate documentele depuse pentru această schemă vor fi semnate de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea.”


10. La Formularul nr. 7 la procedură “Cerere de anulare totală sau parţială a ajutorului de minimis pentru care există Acord pentru finanţare emis în baza Hotărârea Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile mici şi mijlocii”, secţiunea B se modifică şi va avea următorul cuprins:

SECŢIUNEA B
Cheltuieli pentru care se solicită anularea ajutorului de minimis

 

Tipul de cheltuială pentru care se solicită anularea totală/parţială a finanţării

Denumirea activului

Valoarea ajutorului de minimis solicitat spre anulare
– lei –

An I

An II

a) Cheltuieli cu realizarea de construcţii noi
b) Cheltuieli cu achiziţia de construcţii
c) Cheltuieli cu echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru
d) Cheltuieli cu aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
e) Cheltuieli cu mijloace de transport neînmatriculabile, pentru susţinerea activităţii întreprinderii
f) Cheltuieli cu echipamente IT
TOTAL PE ANI:
TOTAL GENERAL:”

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim – ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean
Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism,
Maria Grapini

Bucureşti, 10 iulie 2013.
Nr. 453.