Categories
Administraţie publică centrală Legislaţie utilă

Hotărâre CD nr. 23/2013 – statul de funcţii în 2013

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTAŢILOR
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013

Pentru punerea în aplicare a Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor,
având în vedere avizul favorabil al Biroului permanent,
în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 31 alin. (1) lit. m) şi ale art. 85 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 8/1994, republicat,
    Camera Deputaţilor adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Se aprobă statul de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013, prevăzut în anexă.

Art. 2. – În limita numărului maxim de posturi prevăzut în statul de funcţii, în raport de necesităţi, secretarul general al Camerei Deputaţilor poate aproba modificări în structura de personal, precum şi trecerea unor posturi de la un compartiment la altul, cu respectarea dispoziţiilor art. 2 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 21/2013 privind structura organizatorică a serviciilor Camerei Deputaţilor.

Art. 3. – (1) Reîncadrarea personalului existent pe funcţiile prevăzute de statul de funcţii pe anul 2013 se realizează începând cu data de 1 iulie 2013, prin ordin, emis de către secretarul general al Camerei Deputaţilor, de aprobare a statului de funcţii nominalizat.
(2) Reîncadrarea personalului detaşat sau suspendat din funcţie se va face, cu respectarea procedurii prevăzute la art. 6 alin. (4) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 21/2013, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a statului de funcţii nominalizat.
(3) Reîncadrarea unui funcţionar public parlamentar de conducere într-o funcţie de execuţie, ca efect al aplicării art. 6 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 21/2013, sau într-o altă funcţie echivalentă şi/sau în cadrul altui compartiment din structura serviciilor Camerei Deputaţilor, ca efect al aplicării art. 7 din Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 21/2013, se va face ţinând cont de evaluarea performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani, situaţia sancţiunilor disciplinare aplicate anterior reîncadrării şi vechimea în specialitate în cadrul serviciilor Camerei Deputaţilor, numai cu acordul scris al respectivului funcţionar public parlamentar. Nemanifestarea scrisă a acordului în termen de 15 zile de la anunţul de reîncadrare se consideră acord tacit de reîncadrare. Refuzul scris al acordului de reîncadrare conduce la aplicarea procedurii prevăzute la art. 66 din Legea 7/2006 privind statutul funcţionarului public parlamentar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4. – (1) După aprobarea statului de funcţii al serviciilor Camerei Deputaţilor pe anul 2013, secretarul general va proceda la numirea în funcţia publică de şef departament sau director general, pentru noile departamente sau direcţii generale, cu avizul conform al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor.
(2) La eliberarea din funcţia de şef departament sau director general din motive neimputabile, secretarul general al Camerei Deputaţilor, cu avizul conform al Biroului permanent al Camerei Deputaţilor, poate proceda la numirea/trecerea persoanei respective într-o funcţie corespunzătoare pregătirii profesionale.

Art. 5. – (1) Activităţile desfăşurate de compartimentele Muzeul Parlamentului, Biroul SSM, Direcţia informatică şi telecomunicaţii, Serviciul financiar – contabil pentru activităţi finanţate din venituri proprii şi Serviciul protocol sunt specifice activităţii parlamentare, conform art. 3 din Legea nr. 7/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Orice dispoziţii contrare se abrogă.

Art. 6. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

Art. 7. – Anexa*) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din data de 26 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

Bucureşti, 26 iunie 2013.
Nr. 23.


*) Anexa se comunică instituţiilor interesate.