Categories
Financiar bancar Legislaţie utilă

HG 362/2013 – modificarea Normelor ordonanţei prv datoria publică

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. – Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 din 19 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La punctul 4.1.a), b)2, punctul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

5. Programul – cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, se aprobă prin hotărâre a Guvernului. Emisiunile individuale şi/sau emisiunile efectuate în cadrul Programului se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii;”

2. La punctul 4.1.a), b)2, punctul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

9. Documentaţia specifică tranzacţiei/Programului se semnează de către ministrul finanţelor publice sau de către ministrul delegat pentru buget, conform legii, şi anume: Acordul de subscriere/Acordul – cadru, Acordul privind descrierea procedurilor de lucru pentru iniţierea şi finalizarea fiecărei tranzacţii în parte, Acordul de agent fiscal şi plătitor, termenii şi condiţiile pro – forma care se aplică fiecărei emisiuni în cadrul Programului, nota globală, definitivă şi altele asemenea;”

3. La punctul 4.1.a), b)2, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:

14. În funcţie de condiţiile de piaţă şi de necesităţile de finanţare a deficitului bugetar şi refinanţare a datoriei publice guvernamentale, precum şi pentru a beneficia de oportunităţile oferite de pieţele internaţionale, în baza unei fundamentări în acest sens, în cadrul emisiunilor individuale şi/sau al emisiunilor efectuate în cadrul Programului se pot emite, concomitent sau într-un interval de timp care nu va depăşi 30 de zile de la data finalizării emisiunii sau seriei anterioare de titluri de stat, două sau mai multe serii de titluri de stat care pot avea caracteristici diferite (de exemplu, maturităţi, valute, mod de calcul al ratei dobânzii, discont etc.), în baza unui singur ordin de aprobare a efectuării emisiunii seriilor respective al ministrului finanţelor publice sau, în condiţiile legii, al ministrului delegat pentru buget. Lansarea acestor serii se va putea realiza în baza unei singure documentaţii contractuale sau în baza unor documentaţii diferite, în funcţie de necesităţile tranzacţiei, conform pct. 9 de mai sus, şi cu aceiaşi administratori ai tranzacţiei, cu excepţia cazului în care în ordinul de aprobare a emisiunii se prevede altfel.”

4. După punctul 4.1.c) se introduce un nou punct, pct. 4.1.c)1, cu următorul cuprins:

4.1.c)1 Pentru menţinerea în permanenţă a unui sold corespunzător în contul curent general al Trezoreriei Statului, Ministerul Finanţelor Publice va avea în vedere următoarele criterii:

a) structura pe valute şi în monedă naţională a serviciului datoriei publice scadent în intervalul următor de 12 luni;
b) nivelul deficitului anual bugetar aprobat;
c) strategia de finanţare a deficitului bugetar în valută şi în monedă naţională;
d) strategia de refinanţare a datoriei publice în valută şi în monedă naţională scadentă în intervalul următor de 12 luni;
e) evaluarea posibilelor şocuri care se pot manifesta pe piaţa externă şi internă;
f) constituirea şi menţinerea unei rezerve financiare în valută, cu scopul de a proteja finanţele publice împotriva şocurilor externe neprevăzute, care să acopere necesarul brut de finanţare pentru o perioadă de timp, definită ca un număr aproximativ de luni, aprobată prin ordin al ministrului finanţelor publice sau al ministrului delegat pentru buget, conform legii.”

Art. II.Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Viceprim – ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 12 iunie 2013.
Nr. 362.