Categories
Fiscalitate Legislaţie utilă

Ordin 607/2013 – implementare grup fiscal unic

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

ORDIN

privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare

ANEXE

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) şi al art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. – Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) “Cerere privind grupul fiscal unic”, cod 14.13.03.02/g.f., prevăzut în anexa nr. 2. Instrucţiunile de completare a cererii sunt prevăzute în anexa nr. 3;

b) “Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic”, cod 14.13.02.02/g.f., prevăzut în anexa nr. 4;

c) “Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic”, cod 14.13.02.02/g.f.m., prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 3. – Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor precizate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. – (1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. – Anexele nr. 1 – 6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Art. 6. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Art. 7. – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu – Ştefan Diaconu

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 607.

 

 

 

SUMAR:

ANEXA Nr. 1 Procedură de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic

ANEXA Nr. 2 Cerere privind grupul fiscal unic

ANEXA Nr. 3 Instrucţiuni pentru completarea formularului “Cerere privind grupul fiscal unic”

ANEXA Nr. 4 Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic

ANEXA Nr. 5 Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic

ANEXA Nr. 6 Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

 

ANEXA Nr. 1

PROCEDURĂ

de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic

 

CAPITOLUL I Dispoziţii generale

CAPITOLUL II Procedura de implementare a grupului fiscal unic

CAPITOLUL III Procedura de modificare/anulare a grupului fiscal unic

ANEXE

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1.1. Implementarea grupului fiscal unic definit la art. 127 alin. (8) din Codul fiscal şi administrarea acestuia de către organul fiscal competent se fac potrivit prezentei proceduri şi în condiţiile prevăzute de pct. 4 din normele metodologice.

1.2. Prezenta procedură se aplică de către compartimentul cu atribuţii în domeniul înregistrării fiscale, denumit în continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal, în a cărui evidenţă fiscală sunt înregistraţi ca plătitori de impozite şi taxe toţi membrii grupului fiscal unic.

1.3. Grupul fiscal unic, implementat conform prezentei proceduri, prezintă particularităţi în ceea ce priveşte declararea taxei pe valoarea adăugată prin formularul (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”.

1.4. Pentru celelalte declaraţii fiscale sau informative, membrii grupului se comportă ca persoane impozabile independente, păstrându-şi obligaţiile individuale de declarare prevăzute de lege.

 

CAPITOLUL II

Procedura de implementare a grupului fiscal unic

 

2.1. Persoanele impozabile care optează să fie tratate drept grup fiscal unic trebuie să depună la organul fiscal competent o cerere semnată de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului, utilizând formularul prevăzut în anexa nr. 2 la ordin. Cererea privind grupul fiscal unic, având bifată caseta “Cerere de implementare”, se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

2.2. La cerere se anexează certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului şi/sau alte documente justificative din care rezultă componenţa acţionariatului persoanelor impozabile care urmează să formeze grupul fiscal unic, precum şi proporţia de participare a acţionarilor la constituirea capitalului social.

2.3. Cererea se soluţionează în termen de 60 de zile de la data primirii documentaţiei complete, respectiv a cererii completate potrivit pct. 2.1, însoţită de documentele prevăzute la pct. 2.2.

2.4. De la registratură, cererea însoţită de documentele depuse se repartizează compartimentului de specialitate, care înregistrează cererile într-o evidenţă specială, organizată potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.5. Compartimentul de specialitate analizează informaţiile cuprinse în cerere şi în documentaţia depusă, verificând completitudinea şi corectitudinea acestora.

2.6. Dacă cererea şi/sau documentaţia anexată sunt/este incomplete/incompletă, organul fiscal notifică persoanei impozabile desemnate ca reprezentant al grupului în vederea completării acestora. Notificarea se întocmeşte în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură. Un exemplar se comunică solicitantului în condiţiile art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia.

2.7. Dacă din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă, precum şi din cele deţinute de organul fiscal rezultă că nu este îndeplinită cel puţin una din condiţiile prevăzute la pct. 4 alin. (1) – (5) din normele metodologice ori dacă solicitantul nu completează documentaţia în termen de 15 zile de la primirea notificării, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic. Referatul se întocmeşte potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.8. În baza referatului se întocmeşte “Decizia privind respingerea implementării grupului fiscal unic”, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin, care va conţine în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii.

2.9. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al organului fiscal.

2.10. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalţi membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.

2.11. Împotriva deciziei de respingere a implementării grupului fiscal unic contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

2.12. Dacă, din informaţiile cuprinse în documentaţia depusă, precum şi din cele deţinute de organul fiscal, rezultă că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la pct. 4 alin. (1) – (5) din normele metodologice, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta procedură.

2.13. În baza referatului se întocmeşte “Decizia privind aprobarea implementării grupului fiscal unic”, în două exemplare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

2.14. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al organului fiscal.

2.15. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, reprezentantului desemnat al grupului, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalţi membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.

2.16. Pe baza “Deciziei privind aprobarea implementării grupului fiscal unic”, compartimentul de specialitate marchează în vectorul fiscal, la rubrica “Taxă pe valoarea adăugată”, atât pentru reprezentantul grupului, cât şi pentru ceilalţi membri, calitatea dobândită în cadrul grupului fiscal unic aprobat de organul fiscal, fără să fie anulate codurile de înregistrare în scopuri de TVA.

2.17. Marcajul în vectorul fiscal se face informatic şi conţine data de la care este implementat respectivul grup fiscal unic, astfel încât, în situaţia nedepunerii decontului de taxă pe valoarea adăugată, să fie notificat, conform procedurii în vigoare, doar reprezentantul grupului.

2.18. De la data implementării grupului fiscal unic, fiecare membru al grupului completează decontul de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiunile proprii şi îl transmite reprezentantului desemnat al grupului fiscal unic, în vederea întocmirii decontului consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

2.19. Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată se întocmeşte de reprezentantul grupului, utilizând modelul formularului (300) “Decont de taxă pe valoarea adăugată”, aprobat prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în care cumulează informaţiile privind operaţiunile desfăşurate de toţi membrii grupului.

2.20. Decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată, în care reprezentantul grupului înscrie la rubrica “Date de identificare a persoanei impozabile” şi sintagma “reprezentant al grupului fiscal unic”, se depune, în numele grupului fiscal unic, la organul fiscal competent.

2.21. În primul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată depus după implementarea grupului fiscal unic se preiau din deconturile fiecărui membru al grupului soldul sumei pozitive din perioada fiscală anterioară, rămasă neachitată, respectiv soldul sumei negative din perioada fiscală anterioară, nesolicitată la rambursare.

2.22. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului se depun, cu titlu informativ, de către reprezentantul grupului fiscal unic la organul fiscal competent, odată cu decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

2.23. Organul fiscal prelucrează în Sistemul informatic de administrare a creanţelor numai decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată depus de reprezentantul grupului.

2.24. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului se utilizează pentru verificarea datelor înscrise de reprezentantul grupului în decontul consolidat de taxă pe valoarea adăugată aferent aceleiaşi perioade.

2.25. Deconturile de taxă pe valoarea adăugată întocmite de fiecare membru al grupului nu se prelucrează în sistemul informatic, ci se arhivează la dosarul fiscal al fiecărui membru al grupului.

2.26. Dacă, în urma verificării efectuate conform pct. 2.24, rezultă necorelări, organul fiscal notifică reprezentantului grupului în vederea corectării informaţiilor din decont.

 

CAPITOLUL III

Procedura de modificare/anulare a grupului fiscal unic

 

3.1. În situaţia în care, ulterior implementării grupului fiscal unic, apar evenimente care conduc la modificarea datelor declarate iniţial sau la anularea tratamentului ca grup fiscal unic ori a calităţii de reprezentant/membru al unor persoane impozabile, reprezentantul grupului notifică organului fiscal prin completarea şi depunerea cererii privind grupul fiscal unic, potrivit modelului aprobat prin anexa nr. 2 la ordin, având bifată caseta “Cerere de modificare”.

3.2. Cererea privind grupul fiscal unic se completează potrivit instrucţiunilor de completare prevăzute în anexa nr. 3 la ordin.

3.3. Compartimentul de specialitate, după analiza informaţiilor înscrise în cererea de modificare, întocmeşte un referat, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta procedură. Referatul stă la baza emiterii “Deciziei privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic”, prevăzute în anexa nr. 5 la ordin.

3.4. Ori de câte ori organul fiscal constată că persoanele impozabile nu mai întrunesc criteriile de eligibilitate pentru a fi considerate membri ai grupului fiscal unic sau pentru a fi considerate grup fiscal unic, în condiţiile prevăzute de pct. 4 alin. (12) din normele metodologice, compartimentul de specialitate întocmeşte documentele prevăzute la pct. 3.3.

3.5. Referatul şi decizia se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi de conducătorul adjunct al organului fiscal.

3.6. Decizia se aprobă de conducătorul organului fiscal competent. Un exemplar al deciziei se comunică reprezentantului desemnat al grupului, conform art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al acestuia. La dosarele fiscale ale celorlalţi membri ai grupului se arhivează câte o copie a acestei decizii.

3.7. Împotriva deciziei contribuabilul poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Codul de procedură fiscală.

3.8. În baza deciziei emise în condiţiile prezentului capitol, compartimentul de specialitate marchează informatic în vectorul fiscal modificările aprobate, înscriind şi data de la care aceste modificări intră în vigoare.

3.9. În situaţia în care, la încetarea grupului fiscal unic, soldul taxei pe valoarea adăugată de plată din ultimul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată nu a fost achitat sau suma negativă de taxă pe valoarea adăugată nu a fost solicitată la rambursare, după caz, persoanele impozabile care au făcut parte din grupul fiscal unic întocmesc primul decont de taxă pe valoarea adăugată prin preluarea soldului taxei pe valoarea adăugată de plată sau a sumei negative nesolicitate la rambursare, astfel cum acestea au fost evidenţiate în ultimul decont de taxă pe valoarea adăugată completat de fiecare membru cu titlul informativ, pe baza căruia a fost completat ultimul decont consolidat de taxă pe valoarea adăugată.

 

 

 

SUMAR:

ANEXA Nr. 1 Evidenţa grupurilor fiscale unice

ANEXA Nr. 2 Notificare pentru soluţionarea “Cererii privind grupul fiscal unic

ANEXA Nr. 3 Referat privind soluţionarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

ANEXA Nr. 4 Referat privind modificările survenite după implementarea grupului fiscal unic, notificate de către reprezentantul grupului sau constatate de organul fiscal, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

 

ANEXA Nr. 1

la procedură

Evidenţa grupurilor fiscale unice

 

 

Nr.

crt.

 

Reprezentantul desemnat al grupului fiscal unic

 

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al reprezentantului

 

Membrii grupului fiscal unic

 

Codul de înregistrare în scopuri de TVA al fiecărui membru

 

Cerere

 

Decizie de implementare

 

Data intrării în vigoare a grupului fiscal unic

 

Decizie de respingere

 

Modificări ulterioare

 

Data intrării în vigoare a modificării

 

Număr

 

Dată

 

Număr

 

Dată

 

Număr

 

Dată

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la procedură

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Nr.        /

 

 

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

NOTIFICARE

pentru soluţionarea “Cererii privind grupul fiscal unic”

 

Către: S.C. . . . . . . . . . . , domiciliul fiscal . . . . . . . . . . , cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . . , în calitate de reprezentant al grupului fiscal unic

Din analiza datelor furnizate prin “Cererea privind grupul fiscal unic”, înregistrată la organul fiscal cu nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . , a rezultat că este necesară corectarea/completarea acestei cereri/ a documentaţiei prezentate, după cum urmează: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .(Se detaliază erorile constatate în cerere sau în documentaţia anexată.)

În vederea soluţionării cererii, vă rugăm să vă prezentaţi la sediul nostru, în termen de 15 zile de la primirea prezentei notificări, pentru a depune următoarele documente: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .(Se înscriu informaţiile şi documentele care trebuie prezentate.)

În cazul în care nu veţi da curs solicitării în termenul menţionat mai sus, cererea urmează a fi respinsă.

 

 

 

Conducătorul unităţii fiscale

 

Numele şi prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

 

 

Întocmit

Numele şi prenumele . . . . . . . . . .

Funcţia . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

 

Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759

Cod 14.13.07.02/g.f.

 

 

 

ANEXA Nr. 3

la procedură

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . .

 

 

 

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

. . . . . . . . . .

 

 

Avizat

Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,

. . . . . . . . . .

 

 

 

Verificat

Şef compartiment specialitate,

. . . . . . . . . .

 

 

REFERAT

privind soluţionarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

A. Date de identificare a persoanei impozabile

Denumirea persoanei impozabile solicitante . . . . . . . . . .

Codul de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

B. Din analiza cererii de implementare a grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cu nr………………………., precum şi a următoarelor informaţii şi documente rezultă:

 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

 

C. Propunem:

 

p Respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic pentru următoarele motive:

 

p informaţiile solicitate contribuabilului nu au fost prezentate în termenul înscris în notificare, respectiv 15 zile de la primirea acestei notificări. Prin Adresa nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . au fost solicitate următoarele date sau documente . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

p nu este îndeplinită condiţia referitoare la existenţa unei strânse legături din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric;

p o persoană impozabilă face parte din alt grup fiscal unic;

p nu este aplicată aceeaşi perioadă fiscală de către toate persoanele impozabile din grup;

p nu este îndeplinită condiţia referitoare la numărul minim de persoane care pot constitui grupul;

p persoanele impozabile nu sunt administrate de către acelaşi organ fiscal;

p alte motive legale de respingere. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . (Se detaliază motivele de fapt şi de drept.)

 

p Aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic, întrucât sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la pct. 4 alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

 

Întocmit

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la procedură

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală. . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . .

 

 

 

Aprobat

Conducătorul unităţii fiscale,

. . . . . . . . . .

 

 

Avizat

Conducătorul adjunct al unităţii fiscale,

. . . . . . . . . .

 

 

 

Verificat

Şef compartiment specialitate,

. . . . . . . . . .

 

 

REFERAT

privind modificările survenite după implementarea grupului fiscal unic, notificate de către reprezentantul grupului sau constatate de organul fiscal, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004

 

A. Date de identificare a reprezentantului grupului

Denumirea persoanei impozabile solicitante . . . . . . . . . .

Codul de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Adresa . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

B. Din analiza notificării privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, înregistrată cu nr. . . . . . . . . . ./data. . . . . . . . . . , rezultă:

 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

 

C. Ca urmare a constatărilor organului fiscal din data de ………………………… privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă:

 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

 

D. Propunem:

 

p anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic: . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . ., începând cu data de . . . . . . . . . .;

p anularea tratamentului ca membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . ;

p respingerea/anularea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: . . . . . . . . . ., începând cu data de . . . . . . . . . . ;

p aprobarea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . ;

p aprobarea intrării ca nou membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . .

 

Întocmit

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

CERERE

privind grupul fiscal unic

 

Număr de operator de date cu caracter personal 759

 

 

 

p Cerere de implementare

p Cerere de modificare

I. Date de identificare a persoanelor impozabile

 

A. Reprezentantul grupului fiscal unic

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . .

Denumirea: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . ,

Obiectul de activitate . . . . . . . . . .

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele/Denumirea . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

 

B. Membrii grupului fiscal unic

 

1. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO. . . . . . . . . .

 

Denumirea: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . ,

Obiectul de activitate . . . . . . . . . .

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele/Denumirea . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

 

2. Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . .

 

Denumirea: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , sc. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . . , judeţul/sectorul . . . . . . . . . . ,

Obiectul de activitate . . . . . . . . . .

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele/Denumirea . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

 

II. Implementarea grupului fiscal unic

 

Prin prezenta solicităm implementarea grupului fiscal unic, pe o perioadă de cel puţin 2 ani, format din persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA mai sus menţionate, în temeiul dispoziţiilor art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe aloarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

 

1. Perioada fiscală utilizată:

 

 

Luna p

Semestrul p

Trimestrul p

Anul p

2. Dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric:

 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

 

3. Documente anexate la cerere: . . . . . . . . . .

 

III. Modificări survenite ulterior implementării grupului fiscal unic

 

Prin prezenta vă informăm în legătură cu modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal unic, în temeiul pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv:

 

p încetarea opţiunii de a forma un grup fiscal unic;

p neîndeplinirea condiţiei referitoare la existenţa unei strânse legături din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric;

p intrarea unuia din membrii grupului fiscal unic într-un alt grup fiscal unic, respectiv: . . . . . . . . . . ;

p utilizarea unei alte perioade fiscale de către . . . . . . . . . . ;

p nu mai este îndeplinită condiţia referitoare la numărul minim de persoane care pot constitui grupul fiscal unic;

p o persoană impozabilă . . . . . . . . . . este administrată de alt organ fiscal, respectiv . . . . . . . . . . ;

p numirea unui alt reprezentant al grupului fiscal unic;

p părăsirea grupului fiscal unic de către . . . . . . . . . . ;

p intrarea în grupul fiscal unic a unui nou membru . . . . . . . . . . ;

p alte evenimente ulterioare implementării grupului . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . .

 

Având în vedere aceste modificări solicităm:

 

p Anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic

p Anularea tratamentului persoanei impozabile/persoanelor impozabile ca membru/membri al/ai grupului fiscal unic:

 

 

Denumirea persoanei impozabile

 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA

 

 

 

 

 

 

 

. . . . . . . . . .

 

p Anularea tratamentului persoanei impozabile . . . . . . . . . ., având cod de înregistrare fscală . . . . . . . . . ., ca reprezentant al grupului fiscal unic.

p Numirea unui alt reprezentant al grupului, respectiv:

 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . .

Denumirea: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele/Denumirea . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

 

p Intrarea în grupul fiscal a unui nou membru/a unor noi membri, respectiv:

 

Cod de înregistrare în scopuri de TVA: RO . . . . . . . . . .

Denumirea: . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . bl. . . . . . . . . . . sc. . . . . . . . . . . ap. . . . . . . . . . . judeţul/sectorul. . . . . . . . . . .

Reprezentare prin împuternicit

Nr. act împuternicire . . . . . . . . . . , data . . . . . . . . . .

Numele şi prenumele/Denumirea . . . . . . . . . .

Cod de identificare fiscală . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

Documentele anexate cererii:

 

. . . . . . . . . .

 

Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele înscrise în acest formular sunt corecte şi complete. Reprezentanţii legali ai membrilor grupului fiscal unic:

Numele . . . . . . . . . .

Funcţia . . . . . . . . . .

Semnătura . . . . . . . . . .

Ştampila . . . . . . . . . .

Data . . . . . . . . . .

 

 

 

Loc rezervat organului fiscal

 

 

Număr de înregistrare . . . . . . . . . .

Data înregistrării . . . . . . . . . .

Cod 14.13.03.02/g.f.

 

 

 

ANEXA Nr. 3

INSTRUCŢIUNI

pentru completarea formularului “Cerere privind grupul fiscal unic”

 

Formularul “Cerere privind grupul fiscal unic” se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează să fie tratate drept grup fiscal unic, potrivit art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Formularul de cerere se completează şi pentru notificarea, potrivit legii, a organului fiscal cu privire la evenimentele apărute ulterior implementării grupului fiscal.

Cererea se depune de către reprezentantul legal al persoanei impozabile desemnate reprezentant al grupului fiscal unic la registratura organului fiscal competent ori prin poştă cu confirmare de primire.

Formularul se completează în două exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevăzute. Un exemplar se păstrează de contribuabil, iar celălalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

Completarea formularului se face astfel:

Se marchează cu “X” caseta “Cerere de implementare” dacă formularul reprezintă cerere de implementare a grupului fiscal unic sau caseta “Cerere de modificare” dacă reprezintă o cerere de modificare, datorată evenimentelor apărute ulterior implementării grupului fiscal, după caz.

 

I. Secţiunea date de identificare a persoanelor impozabile

 

Se înscriu datele de identificare ale reprezentantului grupului fiscal şi ale membrilor acestui grup: codul de înregistrare în scopuri de TVA, denumirea, adresa domiciliului fiscal şi obiectul de activitate.

În cazul în care, în relaţiile cu organul fiscal, contribuabilul în calitate de reprezentant al grupului sau de membru este reprezentat printr-un împuternicit, se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.

 

II. Secţiunea privind implementarea grupului fiscal unic se completează numai în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de implementare.

 

Perioada fiscală utilizată – se bifează cu “X” perioada utilizată pentru declararea şi plata TVA de către toţi membrii grupului fiscal unic.

Rubrica privind dovada că membrii sunt în strânsă legătură din punct de vedere financiar, economic şi organizatoric se completează în conformitate cu prevederile pct. 4 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

La secţiunea “Documente anexate la cerere” se înscriu certificatul constatator eliberat de către oficiul registrului comerţului şi/sau alte documente justificative.

 

III. Secţiunea privind modificările survenite ulterior implementării grupului fiscal se completează în situaţia în care cererea reprezintă o cerere de modificare.

 

Se bifează cu “X” evenimentul survenit ulterior implementării grupului, pentru care reprezentantul grupului fiscal are obligaţia să notifice organul fiscal competent, în condiţiile prevăzute de pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Se bifează cu “X” efectul rezultat şi se completează informaţiile corespunzătoare.

Cererea se semnează de către reprezentanţii legali ai tuturor membrilor grupului fiscal unic.

 

 

 

ANEXA Nr. 4

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a . . . . . . . . . ./

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

DECIZIE

privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic

 

Către:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . . , bl. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Având în vedere dispoziţiile art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . ., vă comunicăm:

 

p Aprobarea cererii de implementare a grupului fiscal unic

Implementarea grupului fiscal unic intră în vigoare potrivit pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

p Respingerea cererii de implementare a grupului fiscal unic, întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, astfel:

 

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

. . . . . . . . . .

 

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.02/g.f.

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

 

 

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE

AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

 

Direcţia Generală a Finanţelor Publice a . . . . . . . . . ./

Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili

Unitatea fiscală . . . . . . . . . .

Nr. . . . . . . . . . .

Adresa

Tel:

Fax:

E-mail:

DECIZIE

privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic

 

Către:

Denumirea . . . . . . . . . .

Domiciliul fiscal: localitatea . . . . . . . . . . , str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . , ap. . . . . . . . . . ., et. . . . . . . . . . ., judeţul/sectorul . . . . . . . . . .

Cod de înregistrare în scopuri de TVA . . . . . . . . . .

Având în vedere dispoziţiile art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi/sau ca urmare a Cererii dumneavoastră nr. . . . . . . . . . ./. . . . . . . . . . , vă comunicăm:

 

p anularea tratamentului persoanelor impozabile ca grup fiscal unic: . . . . . . . . . ., începând cu data de . . . . . . . . . . ;

p anularea tratamentului ca membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . ;

p respingerea/anularea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . ;

p aprobarea numirii ca reprezentant al grupului fiscal unic pentru următoarea persoană impozabilă: . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . . ;

p aprobarea intrării ca nou membru al grupului fiscal unic pentru următoarele persoane impozabile: . . . . . . . . . . , începând cu data de . . . . . . . . . .

 

Motivele de fapt şi de drept . . . . . . . . . .

Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 30 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 207 alin. (1) şi art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Conducătorul unităţii fiscale

Numele şi prenumele . . . . . . . . . .

Semnătura şi ştampila unităţii . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare ca operator de date cu caracter personal . . . . . . . . . .

Cod 14.13.02.02/g.f.m.

 

 

 

ANEXA Nr. 6

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor

 

1. “Cerere privind grupul fiscal unic”

 

1.1. Denumire “Cerere privind grupul fiscal unic”

1.2. Cod: 14.13.03.02/g.f.

1.3. Format: A4/t2

1.4. Caracteristici de tipărire: – pe o singură faţă;

– se poate utiliza echipament informatic pentru editare.

1.5. U/M: set (4 file)

1.6. Se difuzează gratuit.

1.7. Se utilizează pentru solicitarea de implementare a unui grup fiscal unic sau pentru notificarea organului fiscal cu privire la evenimentele survenite ulterior implementării grupului.

1.8. Se întocmeşte în două exemplare de contribuabil.

1.9. Circulă: – originalul la organul fiscal;

– copia la contribuabil.

1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

2. “Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic”

 

2.1. Denumire “Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic”

2.2. Cod: 14.13.02.02/g.f.

2.3. Format: A4/t1

2.4. Caracteristici de tipărire: – pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

2.5. U/M: set (2 file)

2.6. Se difuzează gratuit.

2.7. Se utilizează pentru notificarea persoanelor impozabile care au solicitat implementarea unui grup fiscal unic.

2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

2.9. Circulă: – originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

3. “Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic”

 

3.1. Denumire: “Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic”

3.2. Cod: 14.13.02.02/g.f.m.

3.3. Format: A4/t1

3.4. Caracteristici de tipărire: – pe o singură faţă;

– se utilizează echipament informatic pentru editare.

3.5. U/M: set (2 file)

3.6. Se difuzează gratuit.

3.7. Se utilizează pentru notificarea reprezentantului grupului fiscal unic cu privire la modificările ulterioare implementării grupului fiscal.

3.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.

3.9. Circulă: – originalul la contribuabil;

– copia la organul fiscal.

3.10. Se arhivează la dosarul fiscal al reprezentantului grupului fiscal unic.