Categories
Medicamente Ştiri

Completarea listelor şi preţurilor de decontare ale medicamentelor

medikamente
În baza Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, a fost emis Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1275/2011 privind aprobarea metodologiei de calcul, a Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial nr. al României, Partea I, nr. 609 și 609 bis din 30 august 2011, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 124 din 27 martie 2013 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2013 şi 2014, “Lista denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare a medicamentelor care se acordă bolnavilor cuprinşi în cadrul programelor naţionale de sănătate, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI) cuprinse în secţiunea C2 a sublistei C din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, la propunerea Casei Naţional e de Asigurări de Sănătate.”