Categories
Administraţie publică centrală Ştiri

Guvernul va emite ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare

MOTIUNE - MAREA PACALEALA PDL-PSD - RESPINGEREComisia juridică a Camerei Deputaţilor a adoptat raport favorabil pentru proiectul de lege cu privire la abilitarea Guvernului de a emite, pe durata vacanţei parlamentare, ordonanţe în domenii ce nu fac obiectul legilor organice.
Raportul a fost aprobat de deputaţii jurişti cu unanimitate de voturi în forma adoptată de Senat.
Senatul, în calitate de primă cameră sesizată, a aprobat pe 3 iunie 2013 proiectul de lege cu privire abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe pe durata vacanţei parlamentare.
Astfel, Guvernul va putea să emită ordonanţe în următoarele domenii:
– finanţe publice şi economie;
– dezvoltare regională, administraţie publică şi afaceri interne;
– transporturi, infrastructură şi investiţii de interes naţional;
– societate informaţională;
– protecţie şi incluziune socială;
– educaţie şi cercetare;
– mediu;
– achiziţii publice;
– fonduri externe nerambursabile;
– prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege.
Prin urmare, în domeniul finanţelor publice şi al economiei, Guvernul intenţionează să emită o serie de ordonanţe în vederea rectificării bugetului de stat pe anul 2013, a rectificării bugetului asigurărilor sociale de stat, dar şi pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a unor măsuri cu privire la întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici, dar şi a unor măsuri privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru reîntregirea Fondului European pentru Pescuit.
În acelaşi timp, se va avea în vedere şi modificarea sau completarea mai multor legi din domeniu, respectiv a legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, a ordonanţei nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, a ordonanţei nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, a ordonanţei nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, dar şi a ordonanţei nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenţă.
Totodată, în acest domeniu vor fi luate şi măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare sau măsuri cu privire la plata obligaţiilor financiare ale Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare la organismele şi organizaţiile internaţionale şi vor mai fi modificate şi legea nr. 64/2008, legea nr. 346/2004, legea nr. 1/2005, OUG nr. 6/2011, dar şi OUG nr. 60/2011.
În domeniul dezvoltării regionale, al administraţiei publice şi al afacerilor interne, Guvernul vrea modificarea legii nr. 105/2011 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale pentru obiectivul ‘Cooperare teritorială europeană’, modificarea şi completarea ordonanţei nr. 53/2002 privind statutul-cadru al unităţii administrativ-teritoriale şi a ordonanţei nr. 4/2010 privind instituirea infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România.
În domeniul transporturilor, al infrastructurii şi al investiţiilor de interes naţional, Guvernul intenţionează modificarea şi completarea mai multor acte normative, dintre care legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, ordonanţa nr. 95/1998 privind înfiinţarea unor instituţii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, ordonanţa nr. 61/2011 pentru reglementarea unor măsuri privind finanţarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, ordonanţa nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Bucureşti, precum şi ordonanţa nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.
În domeniul societăţii informaţionale, se urmăreşte modificarea sau completarea unor acte normative care privesc comunicaţiile electronice, serviciile societăţii informaţionale, serviciile poştale sau criminalitatea informatică.
În domeniul protecţiei şi incluziunii sociale, Guvernul intenţionează modificarea şi completarea ordonanţei nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, dar şi impunerea unor reglementări privind formarea Reţelei Naţionale a Experţilor Locali Romi, mecanism de sprijin în implementarea măsurilor de incluziune socială a romilor.
Şi în domeniul educaţiei şi cercetării Guvernul doreşte să reglementeze unele ‘probleme de conţinut’ pentru învăţământul preuniversitar sau să asigure calitatea în învăţământul superior şi în domeniul cercetării ştiinţifice.
Guvernul vrea să emită ordonanţe şi în vederea modificării şi completării mai multor acte normative din domeniul mediului – OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu, OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate şi conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, OUG nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura.
În domeniul achiziţiilor publice, Guvernul consideră necesară modificarea sau completarea ordonanţelor nr. 34/2006, nr. 30/2006 şi nr. 74/2005.
De asemenea, în domeniul fondurilor externe nerambursabile, Guvernul doreşte reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu finanţare nerambursabilă.
Conform prevederilor constituţionale, ordonanţele emise de Guvern pe aceste domenii vor fi supuse spre aprobare Parlamentului până la începutul celei de a doua sesiuni parlamentare a anului în curs, nerespectarea acestui termen atrăgând după sine încetarea efectelor ordonanţelor.