Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Modificarea a OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă

parlamentCadrul legislativ pentru garantarea obiectivităţii  şi transparenţei selecţiei managementului  şi a membrilor organelor de administrare îl constituie Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 se aplică regiilor autonome înfiinţate de stat sau de o unitate administrativ-teritorială, companiilor  şi societăţilor naţionale, societăţilor comericale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este
acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul precum şi societăţilor comerciale la care una sau mai multe dintre întreprinderile publice enumerate anterior  deţin o participaţie majoritară sau o participaţie ce le asigură controlul.
Prin prezentul proiect de act normativ se propune:

–  la regiile autonome  şi la societăţile comericale,   componenta fixă lunară a remuneraţia membrilor neexecutivi  ai consiliului de administraţiei nu poate depăşi media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoara activitatea regia autonomă/societatea comercială, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii;

– ca element de noutate, prin similitudine cu societăţile comerciale se propune şi la regiile autonome acordarea unei componente variabile al cărei nivel este stabilit pe baza recomandărilor temeinic motivate formulate de experţii în recrutarea resurselor umane ale căror servicii au fost contractate pentru derularea procedurii de selecţie;

– remuneraţia membrilor executivi ai consiliului de administraţie este formată dintr-o indemnizaţie fixă lunară care nu poate depăşi de 6 ori media pe ultimele 12 luni a câştigului salarial mediu brut lunar din ramura în care îşi desfăşoara activitatea regia autonomă/societatea comercială, comunicat de Institutul Naţional de Statistică anterior numirii  şi dintr-o componentă variabilă revizuită în funcţie de gradul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contractul de mandat;

– remuneraţia directorilor nu poate depăşi nivelul stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administraţie şi este unica formă de remuneraţie pentru directorii care îndeplinesc şi calitatea de administratori.