Categories
Legislaţie utilă

Legea 168/2013 – noi modificări la Codul Fiscal

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

“11. La articolul 8, alineatul (71) se modifică şi va avea următorul cuprins:

«(71) Persoanele juridice române, persoanele fizice rezidente, precum şi sediul permanent/sediul permanent desemnat din România aparţinând persoanelor juridice străine beneficiare ale unor prestări de servicii de natura activităţilor de lucrări de construcţii, montaj, supraveghere, consultanţă, asistenţă tehnică şi orice alte activităţi, executate de persoane juridice străine sau fizice nerezidente pe teritoriul României, au obligaţia să înregistreze contractele încheiate cu aceşti parteneri la organele fiscale competente, potrivit procedurii instituite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Contractele încheiate pentru activităţi desfăşurate în afara teritoriului României nu fac obiectul înregistrării potrivit prezentelor dispoziţii. Pentru încadrarea ca sediu permanent a unui şantier de construcţii sau a unui proiect de construcţie, ansamblu ori montaj sau a activităţilor de supraveghere legate de acestea şi a altor activităţi similare se va avea în vedere data de începere a activităţii din contractele încheiate sau orice alte informaţii ce probează începerea activităţii. Perioadele consumate pentru realizarea unor contracte conexe care sunt legate în mod direct cu primul contract ce a fost executat se adaugă la perioada care s-a consumat la realizarea contractului de bază.»”

2. La articolul I punctul 3, litera k) a articolului 12 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“k) venituri din servicii prestate în România de orice natură şi în afara României de natura serviciilor de management, de consultanţă în orice domeniu, de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi celor prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă venituri impozabile în România veniturile din transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;”

3. La articolul I, după punctul 4 se introduc două noi puncte, punctele 41 şi 42, cu următorul cuprins:

“41. La articolul 13, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«b) persoanele juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu/mai multor sedii permanente în România;»

 

42. La articolul 14, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«b) în cazul persoanelor juridice străine care desfăşoară activitate prin intermediul unui sediu permanent/mai multor sedii permanente în România, asupra profitului impozabil atribuibil sediului permanent, respectiv asupra profitului impozabil determinat la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile fiscale;»”

 

4. La articolul I, după punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 101, cu următorul cuprins:

 

“101. La articolul 21 alineatul (3), litera b) se abrogă.”

 

5. La articolul I, după punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 181, cu următorul cuprins:

 

“181. La articolul 24 alineatul (11), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

 

«e1) În cazul contribuabililor care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care stabilesc pentru amortizarea mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale politici contabile specifice domeniului de activitate, în concordanţă cu cele mai recente norme ale altor organisme de normalizare care utilizează un cadru general conceptual similar pentru a elabora standarde de contabilitate, alte documente contabile şi practicile acceptate ale domeniului de activitate, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe casate se deduce prin utilizarea metodei de amortizare fiscală utilizate înainte de casarea acestora, pe perioada rămasă. Aceste prevederi se aplică şi pentru valoarea fiscală rămasă neamortizată la momentul retratării mijloacelor fixe specifice activităţii de explorare şi producţie a resurselor de petrol şi gaze şi alte substanţe minerale;»”

 

6. La articolul I punctul 19, alineatul (111) al articolului 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“(111) Prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) pct. 33 şi 34, pentru mijloacele de transport de persoane care au cel mult 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, din categoria M1, astfel cum sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea – RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile, pentru fiecare, în limita a 1.500 lei/lună. Pentru aceste mijloace de transport nu se aplică prevederile alin. (11) lit. f). Sunt exceptate situaţiile în care mijloacele de transport respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 

1. vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

2. vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii, precum şi pentru test drive şi pentru demonstraţii;

3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închiriere către alte persoane, transmiterea dreptului de folosinţă, în cadrul contractelor de leasing operaţional sau pentru instruire de către şcolile de şoferi.”

 

7. La articolul I, după punctul 19 se introduc trei noi puncte, punctele 191 – 193, cu următorul cuprins:

 

“191. La articolul 26, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«(3) În cazul persoanelor juridice străine, prevederile alin. (1), respectiv alin. (5) se aplică luându-se în considerare numai veniturile şi cheltuielile atribuibile sediului permanent, respectiv veniturile şi cheltuielile atribuibile fiecărui sediu permanent cumulate la nivelul sediului permanent desemnat în România. Pierderile fiscale înregistrate până la data de 30 iunie 2013 de sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine, care aplică prevederile art. 291, nerecuperate până la această dată, se transmit sediului permanent desemnat şi se recuperează în funcţie de perioada în care acestea au fost înregistrate, astfel:

 

a) pierderea fiscală înregistrată în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2013 inclusiv este luată în calcul la stabilirea profitului impozabil/pierderii fiscale din perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013 inclusiv, înaintea recuperării pierderilor fiscale din anii precedenţi anului 2013, perioada 1 iulie – 31 decembrie 2013 inclusiv nefiind considerată an fiscal în sensul celor 7 ani consecutivi;

b) pierderea fiscală înregistrată în anii anteriori anului 2013, rămasă nerecuperată la data de 30 iunie 2013, se recuperează, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit care urmează acestei date, pe perioada de recuperare rămasă din perioada iniţială de 5 ani, respectiv 7 ani, în ordinea înregistrării acesteia; anul 2013 este considerat un singur an fiscal în sensul celor 5 ani, respectiv 7 ani consecutivi.»

 

192. La articolul 29, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«(4) În situaţia în care persoana juridică străină îşi desfăşoară activitatea în România printr-un singur sediu permanent, acesta este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin potrivit prezentului titlu.»

 

193. După articolul 29 se introduce un nou articol, articolul 291, cu următorul cuprins:

 

«Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România

 

Art. 291. – (1) Începând cu data de 1 iulie 2013, persoana juridică străină care desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente în România are obligaţia să stabilească unul dintre aceste sedii ca sediu permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care îi revin potrivit prezentului titlu. La nivelul sediului permanent desemnat se cumulează veniturile, respectiv cheltuielile sediilor permanente aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine.

(2) Sediile permanente care aplică dispoziţiile alin. (1) închid perioada impozabilă potrivit legislaţiei în vigoare până la data de 30 iunie 2013 inclusiv. Calculul, plata şi declararea impozitului pe profit datorat pentru profitul impozabil obţinut de fiecare sediu permanent în perioada 1 ianuarie 2013 – 30 iunie 2013 se efectuează până la 25 iulie 2013 inclusiv, prin excepţie de la prevederile art. 34 şi 35.

(3) Profitul impozabil al persoanei juridice străine care îşi desfăşoară activitatea prin intermediul mai multor sedii permanente se determină la nivelul sediului permanent desemnat să îndeplinească obligaţiile care îi revin potrivit prezentului titlu, în conformitate cu regulile stabilite în cap. II, în următoarele condiţii:

 

a) numai veniturile ce sunt atribuibile fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile fiscale;

b) numai cheltuielile efectuate în scopul obţinerii veniturilor fiecărui sediu permanent se transmit spre a fi cumulate de sediul permanent desemnat pentru a îndeplini obligaţiile fiscale.

 

(4) Profitul impozabil la nivelul sediului permanent desemnat se determină pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de fiecare sediu permanent aparţinând aceleiaşi persoane juridice străine, cu respectarea prevederilor alin. (3) şi prin utilizarea regulilor preţurilor de transfer la stabilirea preţului de piaţă al unui transfer făcut între persoana juridică străină şi sediul său permanent. Atunci când sediul permanent nu deţine o factură pentru cheltuielile alocate lui de către sediul său principal, celelalte documente justificative trebuie să includă dovezi privind suportarea efectivă a costurilor şi alocarea rezonabilă a acestor costuri către sediul permanent utilizând regulile preţurilor de transfer.

(5) Sediul permanent desemnat în România calculează, declară şi plăteşte obligaţiile ce revin potrivit titlului II pe baza veniturilor şi cheltuielilor înregistrate de toate sediile permanente care aparţin aceleiaşi persoane juridice străine.

(6) În situaţia în care sediul fix care îndeplineşte obligaţiile fiscale potrivit titlului VI constituie şi sediu permanent în sensul art. 8, sediul fix este şi sediul permanent desemnat pentru îndeplinirea obligaţiilor care revin potrivit prezentului titlu.»”

 

8. La articolul I, după punctul 24 se introduc două noi puncte, punctele 241 şi 242, cu următorul cuprins:

 

“241. La articolul 48 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

 

«e) să fie efectuate pentru salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, reprezentând indemnizaţiile plătite acestora, precum şi cheltuielile de transport şi cazare.»

 

242. La articolul 48 alineatul (5), litera c) se abrogă.”

 

9. La articolul I punctul 25, litera i) a alineatului (2) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“i) indemnizaţia şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine;”

 

10. La articolul I, după punctul 25 se introduce un nou punct, punctul 251, cu următorul cuprins:

 

“251. La articolul 55 alineatul (2), după litera i) se introduce o nouă literă, litera i1), cu următorul cuprins:

 

«i1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă; »”

 

11. La articolul I punctul 26, litera g) a alineatului (4) al articolului 55 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“g) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;”

 

12. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu următorul cuprins:

 

“261. La articolul 55 alineatul (4), după litera g) se introduc două noi litere, literele g1) şi g2), cu următorul cuprins:

 

«g1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

g2) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;»”

 

13. La articolul I, după punctul 261 se introduc două noi puncte, punctele 262 şi 263, cu următorul cuprins:

 

“262. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

 

«(6) Pentru indemnizaţii şi orice alte sume de aceeaşi natură impozabile primite pe perioada delegării şi detaşării, în altă localitate, în România şi în străinătate, impozitul se calculează şi se reţine la fiecare plată, iar virarea impozitului la bugetul de stat se efectuează lunar sau trimestrial potrivit prevederilor art. 58 şi 60, după caz.»

 

263. La articolul 56 alineatul (7), litera b) se abrogă.”

 

14. La articolul I punctul 29, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 71 şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

“Art. 71. – (1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din:

 

. . . . . . . . . .

b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;”

 

15. La articolul I punctul 29, alineatul (3) al articolului 71 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“(3) Veniturile din silvicultură şi piscicultură se supun impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente», venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real. Pentru veniturile din silvicultură calificate drept venituri din alte surse se aplică prevederile cap. IX.”

 

16. La articolul I punctul 29, alineatul (1) al articolului 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“Venituri neimpozabile

 

Art. 72. – (1) Nu sunt venituri impozabile veniturile realizate de persoanele fizice/membrii asocierilor fără personalitate juridică din valorificarea în stare naturală a următoarelor:

 

a) produse culese din flora sălbatică, exclusiv masa lemnoasă. În cazul masei lemnoase sunt venituri neimpozabile numai veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea acesteia în volum de maximum 20 mc/an din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate;

b) produse capturate din fauna sălbatică, cu excepţia celor realizate din activitatea de pescuit comercial supuse impunerii potrivit prevederilor cap. II «Venituri din activităţi independente.”

 

17. La articolul I punctul 29, alineatul (2) al articolului 72 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“(2) Veniturile definite la art. 71 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului următor:

 

 

Produse vegetale

 

Suprafaţă

 

Cereale

până la 2 ha

Plante oleaginoase

până la 2 ha

Cartof

până la 2 ha

Sfeclă de zahăr

până la 2 ha

Tutun

până la 1 ha

Hamei pe rod

până la 2 ha

Legume în câmp

până la 0,5 ha

Legume în spaţii protejate

până la 0,2 ha

Leguminoase pentru boabe

până la 1,5 ha

Pomi pe rod

până la 1,5 ha

Vie pe rod

până la 1 ha

Arbuşti fructiferi

până la 1 ha

Flori şi plante ornamentale

până la 0,3 ha

Animale

 

Nr. capete/nr. de familii de albine

 

Vaci

până la 2

Bivoliţe

până la 2

Oi

până la 50

Capre

până la 25

Porci pentru îngrăşat

până la 6

Albine

până la 75 de familii

Păsări de curte

până la 100”

18. La articolul I punctul 29, după alineatul (2) al articolului 72 se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

 

“(3) Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute din exploatarea păşunilor şi fâneţelor naturale.

(4) Cultivarea terenurilor cu plante furajere graminee şi leguminoase pentru producţia de masă verde destinate furajării animalelor pentru care venitul se determină pe baza normelor de venit şi a celor prevăzute la art. 72 alin. (2) nu generează venit impozabil.”

 

19. La articolul I punctul 29, alineatele (3) şi (4) ale articolului 73 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

“(3) Normele de venit corespunzătoare veniturilor definite la art. 71 alin. (1) sunt stabilite pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, potrivit tabelului următor:

 

 

Produse vegetale

 

Suprafaţa destinată producţiei vegetale/cap de animal/familie de albine

 

Norma de venit

– lei –

 

Cereale

peste 2 ha

449

 

Plante oleaginoase

peste 2 ha

458

 

Cartof

peste 2 ha

2.900

 

Sfeclă de zahăr

peste 2 ha

697

 

Tutun

peste 1 ha

1.060

 

Hamei pe rod

peste 2 ha

1.483

 

Legume în câmp

peste 0,5 ha

2.326

 

Legume în spaţii protejate

peste 0,2 ha

5.117

 

Leguminoase pentru boabe

peste 1,5 ha

801

 

Pomi pe rod

peste 1,5 ha

3.800

 

Vie pe rod

peste 1 ha

1.385

 

Arbuşti fructiferi

peste 1 ha

1.385

 

Flori şi plante ornamentale

peste 0,3 ha

11.773

 

Animale

 

 

 

Vaci

peste 2 capete

453

 

Bivoliţe

peste 2 capete

326

 

Oi

peste 50 capete

47

 

Capre

peste 25 capete

47

 

Porci pentru îngrăşat

peste 6 capete

56

 

Albine

peste 75 familii

40

 

Păsări de curte

peste 100 capete

3

 

(4) Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se propun de către entităţile publice mandatate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza metodologiei stabilite prin hotărâre a Guvernului, se aprobă şi se publică de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.”

 

20. La articolul I punctul 29, după alineatul (4) al articolului 73 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

 

“(5) În cazul contribuabililor care realizează venituri din desfăşurarea a două sau mai multe activităţi agricole pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, organul fiscal competent stabileşte venitul anual prin însumarea veniturilor corespunzătoare fiecărei activităţi.”

 

21. La articolul I, după punctul 29 se introduce un nou punct, punctul 291, cu următorul cuprins:

 

“291. La articolul 78 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:

 

«g) venituri obţinute de persoana fizică în baza contractului de administrare încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare. Fac excepţie veniturile realizate din exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care contribuabilii le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, care sunt neimpozabile;

h) veniturile distribuite persoanelor fizice membrii formelor asociative de proprietate – persoane juridice, prevăzute la art. 26 din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, altele decât veniturile neimpozabile realizate din:

 

1. exploatarea şi valorificarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, pentru fiecare membru asociat;

2. exploatarea masei lemnoase, definite potrivit legislaţiei în materie, din pădurile pe care le au în proprietate, în volum de maximum 20 mc/an, acordată fiecărui membru asociat. »”

 

22. La articolul I, după punctul 37 se introduce un nou punct, punctul 371, cu următorul cuprins:

 

“371. La articolul 1121, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

 

«e) nu se află în dizolvare cu lichidare, înregistrată în registrul comerţului sau la instanţele judecătoreşti, potrivit legii.»

 

23. La articolul I punctul 38, după alineatul (4) al articolului 1122 se introduc două noi alineate, alineatele (41) şi (42), cu următorul cuprins:

 

“(41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou – înfiinţată care, începând cu data înregistrării în registrul comerţului, intenţionează să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (6) nu intră sub incidenţa prezentului titlu.

(42) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), persoana juridică română nou – înfiinţată care, la data înregistrării în registrul comerţului, are subscris un capital social reprezentând cel puţin echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro poate opta să aplice prevederile titlului II. Opţiunea este definitivă, cu condiţia menţinerii valorii capitalului social de la data înregistrării, pentru întreaga perioadă de existenţă a persoanei juridice respective. În cazul în care această condiţie nu este respectată, persoana juridică aplică prevederile prezentului titlu, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea reprezentând echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro de la data înregistrării, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 1121. Cursul de schimb utilizat pentru determinarea echivalentului în lei pentru suma de 25.000 euro este cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României la data înregistrării persoanei juridice.”

 

24. La articolul I punctul 38, partea introductivă a alineatului (6) al articolului 1122 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“(6) Nu intră sub incidenţa prevederilor prezentului titlu persoanele juridice române care:”

 

25. La articolul I, după punctul 40 se introduce un nou punct, punctul 401, cu următorul cuprins:

 

“401. La articolul 115 alineatul (1), literele c), e) şi g) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

«c) dobânzi de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă dobânda este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

. . . . . . . . . . .

e) redevenţe de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă redevenţa este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat;

. . . . . . . . . . .

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent în România, dacă comisionul este o cheltuială a sediului permanent/a sediului permanent desemnat; »”

 

26. La articolul I punctul 42, litera k) a alineatului (1) al articolului 115 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“k) venituri din servicii prestate în România de orice natură şi în afara României de natura serviciilor de management, de consultanţă în orice domeniu, de marketing, de asistenţă tehnică, de cercetare şi proiectare în orice domeniu, de reclamă şi publicitate indiferent de forma în care sunt realizate şi celor prestate de avocaţi, ingineri, arhitecţi, notari publici, contabili, auditori; nu reprezintă venituri impozabile în România veniturile din transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;”

 

27. La articolul I, după punctul 42 se introduce un nou punct, punctul 421, cu următorul cuprins:

 

“421. La articolul 115 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent/sediu permanent desemnat în România;»”

 

28. La articolul I punctul 44, litera c1) a alineatului (2) al articolului 116 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“c1) 50% pentru veniturile prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a) – g), k) şi l), dacă veniturile sunt plătite într-un stat cu care România nu are încheiat un instrument juridic în baza căruia să se realizeze schimbul de informaţii. Aceste prevederi se aplică numai în situaţia în care veniturile de natura celor prevăzute la art. 115 alin. (1) lit. a) – g), k) şi l) sunt plătite ca urmare a unor tranzacţii calificate ca fiind artificiale conform art. 11 alin. (1).

 

29. La articolul I, după punctul 68 se introduc şapte noi puncte, punctele 681 – 687, cu următorul cuprins:

 

“681. La articolul 160, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«(6) Prevederile alin. (2) lit. c) se aplică până la data de 31 mai 2014 inclusiv.»

 

682. La articolul 2067, alineatele (5) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

«(5) Nu se consideră eliberare pentru consum distrugerea totală sau pierderea iremediabilă de produse accizabile, dacă acestea intervin în timpul în care se află într-un regim suspensiv de accize şi dacă:

 

a) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită vărsării, spargerii, incendierii, contaminării, inundaţiilor sau altor cazuri de forţă majoră;

b) produsul nu este disponibil pentru a fi folosit în România datorită evaporării sau altor cauze care reprezintă rezultatul natural al producerii, deţinerii sau deplasării produsului;

c) distrugerea este autorizată de către autoritatea competentă.

 

(6) În sensul prezentului capitol, produsele sunt considerate distruse total sau pierdute iremediabil atunci când devin inutilizabile ca produse accizabile.»

 

683. La articolul 2067, după alineatul (6) se introduc cinci noi alineate, alineatele (61) – (65), cu următorul cuprins:

 

«(61) Pentru produsele accizabile aflate în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) nu se datorează accize, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiţii:

 

a) se prezintă imediat autorităţii competente dovezi suficiente despre evenimentul produs, precum şi informaţii precise cu privire la cantitatea de produs care nu este disponibilă pentru a fi folosită în România, în cazul prevăzut la alin. (5) lit. a);

b) pot fi dovedite prin procese – verbale privind înregistrarea distrugerii totale sau a pierderii iremediabile;

c) se încadrează, în cazul menţionat la alin. (5) lit. b), în limitele prevăzute în normele tehnice ale utilajelor şi instalaţiilor sau în coeficienţii maximi de pierderi specifice activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport prevăzuţi în studiile realizate la solicitarea antrepozitarului interesat de către institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001; şi

d) sunt evidenţiate şi înregistrate în contabilitate.

 

(62) În situaţia prevăzută la alin. (61) lit. c) responsabilitatea faţă de corectitudinea coeficienţilor maximi de pierderi revine persoanei care a întocmit studiile respective.

(63) Antrepozitarii autorizaţi au obligaţia ca o copie de pe studiile prevăzute la alin. (61) lit. c) să fie depusă la autoritatea competentă.

(64) Condiţiile privind autorizarea distrugerii într-un antrepozit fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum, atunci când se datorează unor cauze fortuite sau de forţă majoră ori atunci când produsele nu mai îndeplinesc condiţiile de comercializare, se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

(65) În cazul pierderilor înregistrate într-un antrepozit fiscal autorizat pentru producţia şi/sau depozitarea de produse accizabile cu nivele diferite de accize, acciza aferentă pierderilor, atunci când acestea nu se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (5) şi când pierderile respective nu pot fi individualizate pe categorii de produse accizabile, se calculează cu cota cea mai mare practicată în antrepozitul fiscal respectiv.»

 

684. La articolul 20610, alineatele (2) şi (4) vor avea următorul cuprins:

 

«(2) Pentru berea produsă de micii producători independenţi, cu o producţie ce nu depăşeşte 200.000 hl/an, se aplică accize specifice reduse. Acelaşi regim se aplică şi pentru berea provenită de la micii producători independenţi din alte state membre, potrivit prevederilor din normele metodologice.

. . . . . . . . . . .

(4) Fiecare antrepozitar autorizat mic producător de bere are obligaţia de a depune la autoritatea competentă, până la data de 15 ianuarie a fiecărui an, o declaraţie pe propria răspundere privind producţia pe anul în curs, potrivit prevederilor din normele metodologice.»

 

685. La articolul 20622, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) şi (32), cu următorul cuprins:

 

«(31) În cazul producţiei de produse energetice, cererea va fi însoţită de un referat care să cuprindă semifabricatele şi produsele finite înscrise în nomenclatorul de fabricaţie, precum şi domeniul de utilizare al acestora. Referatul va cuprinde şi o rubrică aferentă asimilării produselor din punctul de vedere al accizelor.

(32) Referatele prevăzute la alin. (31) se întocmesc de institute/societăţi comerciale care au înscris în obiectul de activitate una dintre activităţile cu codurile CAEN 7112, 7120 sau 7490 şi au implementate standardele de calitate ISO 9001, ISO 14001 şi OHSAS 18001.»

 

686. La articolul 20654, după alineatul (41) se introduce un nou alineat, alineatul (42), cu următorul cuprins:

 

«(42) Valoarea garanţiei nu poate fi mai mare decât cuantumul stabilit în normele metodologice, în funcţie de grupa produselor accizabile ce urmează a fi realizate sau depozitate.»

 

687. La articolul 20669, după alineatul (13) se introduce un nou alineat, alineatul (131), cu următorul cuprins:

 

«(131) Prevederile alin. (13) nu se aplică în următoarele situaţii:

 

a) comercializarea produselor accizabile în regim suspensiv de la plata accizelor;

b) comercializarea produselor accizabile pentru care există o cotaţie internaţională sau bursieră. »”

 

30. La articolul I, după punctul 76 se introduce un nou punct, punctul 761, cu următorul cuprins:

 

“761. La articolul 2213 alineatul (2), după litera x) se introduce o nouă literă, litera y), cu următorul cuprins:

 

«y) întocmirea studiilor prevăzute la art. 2067 alin. (61) lit. c) sau a referatelor prevăzute la art. 20622 alin. (31) cu date inexacte ori incorecte şi care au influenţe fiscale, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune.»”

 

31. La articolul I, punctul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“77. La titlul VII «Accize şi alte taxe speciale», în anexa nr. 1, la nr. crt. 1 – Bere, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi de 0,8228 euro/hl/1 grad Plato, la subpunctul 1.1 – Bere produsă de producătorii independenţi cu o producţie anuală ce nu depăşeşte 200 mii hl, nivelul accizei prevăzut în coloana 3 se modifică şi va fi de 0,473 euro/hl/1 grad Plato. Aceste niveluri de acciză se aplică până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv.”

 

32. La articolul I punctul 80, litera m) a alineatului (1) al articolului 2964 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“m) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice. Aceste prevederi se aplică şi în cazul salariaţilor reprezentanţelor din România ale persoanelor juridice străine.”

 

33. La articolul I, după punctul 80 se introduce un nou punct, punctul 801, cu următorul cuprins:

 

“801. La articolul 2964 alineatul (1), după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

 

«m1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu respectarea prevederilor instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte;»

 

34. La articolul I punctul 81, litera g) a articolul 29615 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“g) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţi, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru personalul din instituţiile publice, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;”

 

35. La articolul I, după punctul 81 se introduce un nou punct, punctul 811, cu următorul cuprins:

 

“811. La articolul 29615, după litera g) se introduc două litere noi, literele g1) şi g2), cu următorul cuprins:

 

«g1) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură primite de persoanele fizice care desfăşoară o activitate în baza unui statut special prevăzut de lege pe perioada deplasării, respectiv delegării şi detaşării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în limitele prevăzute de actele normative speciale aplicabile acestora, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;

g2) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, primite de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori nerezidenţi, pe perioada delegării şi detaşării, în România, în interesul serviciului, în limita nivelului legal stabilit prin hotărâre a Guvernului pentru ţara de rezidenţă a angajatorului nerezident, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, precum şi cele primite pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare;»”

 

36. La articolul I punctul 86, alineatul (2) al articolului 29621 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

“(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) datorează contribuţii sociale obligatorii pentru veniturile realizate, numai dacă aceste venituri sunt impozabile potrivit prezentului cod.”

 

37. La articolul II, înaintea punctului 1 se introduc două noi puncte, cu următorul cuprins:

 

“- La articolul 26, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

 

«(4) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin mai multe sedii permanente, obligaţia prevăzută la alin. (3) se îndeplineşte prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.»

 

– La articolul 33, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

«(2) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, competenţa revine organului fiscal pe a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal. În cazul înregistrării fiscale declaraţia de înregistrare fiscală se depune la organul fiscal în raza căruia se află sediul permanent ce urmează a fi desemnat.»”

 

38. La articolul II, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 şi 12, cu următorul cuprins:

 

“11. La articolul 72, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

 

«(71) În cazul contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente, odată cu depunerea declaraţiei de înregistrare fiscală acesta are obligaţia să indice sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Codul fiscal.»

 

12. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

 

«(41) Sediile permanente definite potrivit Codului fiscal sunt sedii secundare.»

 

Art. II. – Studiile privind coeficienţii maximi de pierderi specifice activităţilor de depozitare, manipulare, distribuţie şi transport depuse la autoritatea competentă în condiţiile pct. 73 alin. (5) din Normele metodologice de aplicare a titlului VII “Accize şi alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, îşi menţin valabilitatea.

 

Art. III. – (1) Modificările şi completările aduse Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, respectiv pct. 37 şi 38, intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

(2) Contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activităţi pe teritoriul României prin unul sau mai multe sedii permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 sunt obligaţi să depună, în perioada 1 – 31 iulie 2013, declaraţia de înregistrare fiscală.

(3) Declaraţia de înregistrare fiscală va fi însoţită de lista sediilor permanente înregistrate fiscal care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, precum şi de lista celorlalte sedii permanente. Pentru fiecare sediu permanent se menţionează datele de identificare ale acestuia, inclusiv codul de înregistrare fiscală.

(4) La data atribuirii codului de înregistrare fiscală pentru contribuabilul nerezident se anulează codul de înregistrare fiscală a sediului permanent care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi plătitor de salarii şi venituri asimilate salariilor.

(5) Obligaţiile fiscale ale sediilor permanente înregistrate fiscal până la data de 30 iunie 2013 şi neachitate până la această dată se preiau de contribuabilul nerezident prin sediul permanent desemnat potrivit titlului II din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, care este noul debitor al acestor obligaţii fiscale.

 

Art. IV. – Prevederile art. I pct.: 1, 3, 7, 25 şi 27 din prezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2013.

 

Art. V. – (1) Contribuabilul care desfăşoară în perioada impozabilă din anul fiscal 2013, cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal, o activitate agricolă prevăzută la art. 71 alin. (1) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, pentru care venitul se determină pe bază de normă de venit, are obligaţia de a depune o declaraţie la organul fiscal competent, până la data de 25 iunie inclusiv a anului 2013. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa la declaraţia depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii. Obligaţiile fiscale se stabilesc pe baza limitelor şi normelor de venit prevăzute în prezenta lege.

(2) În anul 2013, contribuabilii/asocierile fără personalitate juridică care realizează venituri din activităţi agricole pentru care veniturile se determină pe bază de normă de venit aplică şi următoarele reguli:

 

a) în cazul celor pentru care au fost modificate limitele stabilite potrivit tabelului prevăzut la art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au depus/nu au depus declaraţia până la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor depune o nouă declaraţie/declaraţie până la data de 25 iunie 2013, care va cuprinde informaţii privind suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013;

b) în cazul celor care depun declaraţia după data de 25 mai 2013, informaţiile cuprinse în declaraţie vizează suprafeţe cultivate/capetele de animale/familiile de albine deţinute la data de 25 mai 2013. Nu se consideră depuse cu întârziere declaraţiile care sunt depuse până la data de 25 iunie 2013 inclusiv;

c) modificarea structurii suprafeţelor cultivate/capetelor de animale/familiilor de albine, după data de 25 mai 2013, nu va fi luată în considerare la stabilirea obligaţiilor fiscale.

 

Art. VI. – În termen de 120 de zile de la publicarea prezentei legi, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale elaborează metodologia de stabilire a normelor de venit prevăzute la art. 73 alin. (4) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, aplicabile începând cu anul fiscal 2014. Metodologia se aprobă prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU – ŞTEFAN ZGONEA

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE – CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

 

 

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 168.