Categories
Învăţământ şi educaţie Legislaţie utilă

HG 268/2013 – cifrele de şcolarizare pt învăţământul preuniversitar

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cifrelor de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar şi superior de stat în anul şcolar/universitar 2013 – 2014

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 61 alin. (5), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 119 alin. (1), precum şi al art. 222 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. – Se aprobă cifrele de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale, pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri – granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2013 – 2014, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie
Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Viceprim – ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe
Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa
Ministrul sănătăţii,
Gheorghe – Eugen Nicolăescu
p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Georgeta Bratu,
secretar de stat

Bucureşti, 15 mai 2013.
Nr. 268.

 


ANEXĂ

CIFRELE DE ŞCOLARIZARE
pentru învăţământul preuniversitar de stat finanţat de la bugetele locale, pentru învăţământul preuniversitar militar finanţat de la bugetul de stat, precum şi numărul de locuri – granturi de studii din instituţiile de învăţământ superior de stat, pentru anul şcolar/universitar 2013 – 2014

 

I. Învăţământ preşcolar
Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe – total

665.000

II. Învăţământ primar
Numărul elevilor cuprinşi în învăţământul primar – total

925.000

III. Învăţământ secundar
1. Învăţământ gimnazial
Numărul elevilor în clasele V-VIII – total, din care:

850.000

a) învăţământ cu frecvenţă – zi

830.000

b) învăţământ cu frecvenţă redusă

20.000

2. Învăţământ liceal
a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă – zi

200.0001)

b) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă, seral şi cu frecvenţă redusă

17.0002)

c) numărul locurilor în clasa a XI-a, a XII-a, învăţământ seral

15.0003)

IV. Învăţământ profesional
a) numărul locurilor pentru învăţământul profesional cu frecvenţă – zi

21.000

b) numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică

5.000

V. Învăţământ postliceal
Numărul locurilor în anul I – total, din care:

22.806

a) învăţământ cu frecvenţă – zi /seral

21.000

b) învăţământ special cu frecvenţă – zi

200

c) învăţământ militar (768 – M.A.I. şi 638 – M.Ap.N.)

1.406

d) învăţământ pentru Ministerul Justiţiei

200

VI. Învăţământ de artă şi sportiv
1. Numărul total de elevi în clasele şi grupele cu program de muzică, arte plastice şi coregrafie (exclusiv învăţământul liceal)

21.500

2. Numărul total de elevi în şcolile cu program sportiv (exclusiv învăţământul liceal)

17.000

3. Numărul total de elevi care se pregătesc pe linie sportivă şcolară

53.000

VII. Învăţământ special pentru preşcolari şi elevi cu deficienţe şi boli cronice
1. Numărul copiilor cuprinşi în grădiniţe pentru copii cu deficienţe şi în grupe de copii cu boli cronice din cadrul unităţilor sanitare

2.600

2. Numărul elevilor cu deficienţe şi/sau boli cronice din şcolile cu clasele I-VIII

20.0004)

3. Numărul locurilor pentru stagii de pregătire practică

1.650

4. Numărul locurilor pentru învăţământul profesional

1.200

5. Învăţământ liceal
a) numărul locurilor în clasa a IX-a, învăţământ cu frecvenţă – zi

2.500

b) numărul locurilor în clasa a XI-a/a XII-a învăţământ zi/frecvenţă redusă

3003)

VIII. Învăţământ superior – numărul de granturi de studii
1. ciclul universitar de licenţă (anul I)

62.4005, 6)

2. ciclul universitar de masterat

35.6005, 6)

3. universitare – rezidenţiat

4.000

4. ciclul universitar de doctorat

3.0005, 6)

IX. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru tinerii de origine română din Republica Moldova, ţări învecinate şi diasporă
1. Învăţământ preuniversitar
Numărul total de locuri, din care:

1.800

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

950

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

850

2. Învăţământ superior
2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I), total, din care:

3.7056)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.890

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.815

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat – total, din care:

1.0706, 7)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

500

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

570

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat – total, din care:

1706)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

50

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

120

3. Numărul total de luni-bursă – total, din care:

500

a) stagii de specializare cadre didactice

300

b) mobilităţi studenţeşti/practică studenţi

2006)

X. Numărul de locuri cu finanţare totală sau parţială din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru cetăţenii străini, conform documentelor bilaterale de cooperare internaţională şi unor oferte unilaterale ale statului român
1. Învăţământ preuniversitar
Numărul total de locuri, din care:

1.800

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.180

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

620

2. Învăţământ superior
2.1. Numărul locurilor pentru studii universitare de licenţă (anul I) – total, din care:

3.5206)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

1.900

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

1.620

2.2. Numărul locurilor pentru studii universitare de masterat – total, din care:

9356, 7)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

505

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

430

2.3. Numărul locurilor pentru studii universitare de doctorat – total, din care:

956)

a) fără plata taxelor de şcolarizare, dar cu bursă

75

b) fără plata taxelor de şcolarizare, dar fără bursă

20

3. Numărul total de luni-bursă – total, din care:

1.700

a) stagii de specializare învăţământ superior

7006)

b) stagii de specializare învăţământ postuniversitar8)

1.0001) Inclusiv învăţământul liceal militar (Ministerul Apărării Naţionale).
2) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului gimnazial, care nu au urmat o formă de învăţământ liceal şi care au depăşit vârsta de 18 ani până la data începerii cursurilor şcolare.
3) Clase de început organizate pentru absolvenţii învăţământului profesional, din serii vechi, care doresc să îşi continue studiile.
4) Inclusiv pentru învăţământul preuniversitar din penitenciare organizat de Ministerul Justiţiei.
5) Inclusiv învăţământul militar (Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării Naţionale şi Serviciul Român de Informaţii).
6) În cadrul cifrei totale aprobate se pot face transferuri de locuri între cicluri prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, inclusiv pentru extensiuni universitare.
7) Inclusiv locurile pentru rezidenţiat.
8) Cifra de şcolarizare pentru fiecare judeţ, în învăţământul preuniversitar, respectiv pentru fiecare instituţie de învăţământ superior se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei naţionale. În cazul instituţiilor de învăţământ superior, repartizarea locurilor pe fiecare program de studii, metodologia şi comisiile de admitere se aprobă de senatul instituţiei sau de consiliul de administraţie, după caz.