Categories
Fiscalitate Legislaţie utilă Persoane juridice. Societăţi

Ordin ANAF 504/2013 – informaţii publice prin SMS

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
pentru aprobarea Procedurii privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. c), alin. (2) pct. 8, 25 şi 26 din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile titlului II din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de metodologii fiscale, îndrumare şi asistenţă a contribuabililor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 26 aprilie 2013.
Nr. 504.

 


ANEXĂ

PROCEDURĂ
privind accesul la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte – SMS

  • CAPITOLUL I Dispoziţii generale
  • CAPITOLUL II Procedura de solicitare a informaţiilor publice
  • CAPITOLUL III Procedura de furnizare a informaţiilor publice de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

    1. Prezenta procedură reglementează modalitatea de acces la informaţiile publice prin intermediul serviciului de mesaje scurte, denumit în continuare SMS, de către persoanele interesate, denumite în continuare solicitanţi.
2. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală permite obţinerea informaţiilor publice de către solicitanţi, prin intermediul SMS, în măsura în care operatorii de telefonie mobilă ai acestora oferă acest serviciu.
3. Costul generat de utilizarea SMS este în sarcina solicitanţilor. Tariful mesajului este stabilit şi încasat de operatorii de telefonie mobilă.
4. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu percepe costuri pentru furnizarea informaţiilor care fac obiectul prezentei proceduri.
5. Serviciul de solicitare şi transmitere a informaţiilor prin SMS este disponibil contribuabililor 24 ore din 24.
6. Răspunsurile furnizate ca urmare a solicitărilor transmise prin SMS de către contribuabili sunt valabile la momentul transmiterii răspunsului, în funcţie de datele existente în baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Baza de date a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală este supusă unui permanent proces de actualizare.
7. Transmiterea informaţiilor prevăzute la pct. 6 se face cu respectarea prevederilor art. 11 privind secretul fiscal din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.|
8. Agenţia Naţională de Administrare Fiscală nu este răspunzătoare pentru disfuncţionalităţile cauzate de operatorii de telefonie mobilă sau de solicitanţi.

CAPITOLUL II
Procedura de solicitare a informaţiilor publice

    1. Solicitarea informaţiilor publice se face prin transmiterea unui SMS la numărul unic, pus la dispoziţie de către operatorii de telefonie mobilă. Numărul unic este comunicat de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe site-ul propriu.
    2. Mesajul transmis prin SMS de către solicitanţi, la numărul unic prevăzut la pct. 1, este un mesaj text, format din codul de identificare fiscală al operatorului economic despre care solicită informaţiile publice. Codul de identificare fiscală este definit de art. 72 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3. În prezenta procedură, noţiunea de operator economic, prevăzută la pct. 2, are înţelesul de persoană juridică, fizică, precum şi asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică constituite potrivit legii.

CAPITOLUL III
Procedura de furnizare a informaţiilor publice de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

    1. Ca urmare a informaţiilor solicitate potrivit cap. II, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală furnizează răspunsurile prin transmiterea, prin intermediul distribuitorilor prevăzuţi la cap. I pct. 2, a unor mesaje scurte, în limita a 160 de caractere.
2. Informaţiile furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală sunt informaţii publice cu privire la operatorii economici, ce sunt postate pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. Natura informaţiilor poate fi îmbunătăţită în funcţie de nevoile contribuabililor şi de solicitările acestora.
3. Informaţiile publice furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală prin SMS sunt în format text şi se comunică în limba română, aceasta fiind limba oficială în administraţia fiscală, potrivit art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Informaţiile publice furnizate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu privire la operatorii economici sunt următoarele:

a) codul de identificare fiscală;
b) denumirea operatorului economic;
c) înregistrat/neînregistrat în scopuri de taxă pe valoare adăugată;
d) starea de inactivitate fiscală a operatorului economic, potrivit prevederilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
e) aplicarea sistemului de taxă pe valoare adăugată la încasare;
f) cod de siguranţă ataşat fiecărui mesaj de răspuns de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

5. Codul de siguranţă prevăzut la pct. 4 lit. f) este utilizat pentru verificarea conţinutului mesajului transmis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pe baza copiei acestuia, mesaj arhivat pe serverul agenţiei.
6. În situaţia în care contribuabilul doreşte ulterior verificarea conţinutului mesajului de răspuns este obligat să furnizeze codul de siguranţă al mesajului.
7. Exemplu de răspuns transmis contribuabililor potrivit pct. 4:

a) 123456;
b) SC XXXXX SRL;
c) TVA DA/NU;
d) INACTIV FISCAL DA/NU;
e) TVA INCASARE DA/NU;
f) 123456789.