Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Proiect – Acreditarea studiilor universitare de master

masterat_doctorat
Ministerul Educaţiei a dat publicării proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate.

Potrivit proiectului de hotărâre instituţiile de învăţământ superior acreditate, care în anul universitar 2012  – 2013 şcolarizează studenţi la programe de studii universitare de master acreditate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior denumită în continuare ARACIS şi aprobate prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, se consideră instituţii de învăţământ superior acreditate pentru domeniile de studii de master în care acestea se încadrează. Domeniile în care o instituţie de învăţământ superior acreditată poate organiza studii universitare de master sunt cele prevăzute de  Hotărârea Guvernului nr. 707/2012 pentru aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare, a structurii instituţiilor de învăţământ superior, a domeniilor şi programelor de studii universitare acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, a locaţiilor geografice de desfăşurare, a numărului de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ şi limbă de predare, precum şi a numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2012 – 2013, cu modificările şi completările ulterioare.

Lista domeniilor universitare de master acreditate pentru instituţiile de învăţământ superior, se aprobă anual prin hotărâre de Guvern, iar lista programelor de studii de master aferente acestora se aprobă anual prin ordin al ministrului educaţiei naţionale, la propunerea ARACIS, cu şase luni înainte de începerea anului universitar.

Instituţiile de învăţământ superior care organizează începând cu anul universitar 2013  –  2014 programe de studii universitare de master în domenii noi de studii universitare de master, sunt obligate să acrediteze cel puţin un program de studii universitare de master în acel domeniu.

Programele de studii universitare de master nou promovate se acreditează de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii,  din ţară sau străinătate, înregistrată în EQAR, în condiţiile prevăzute la art. 138, alin. (2) şi (3) şi art. 140 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

După acreditarea programului de studiu de master, domeniul de studii universitare de master al instituţiei de învăţământ superior se consideră acreditat.

În cadrul unui domeniu acreditat pentru studii universitare de master, programele de studii de master promovate de o instituţie de învăţământ superior sunt stabilite anual de către senatul universitar şi comunicate la Ministerul Educaţiei Naţionale până la data de 1 februarie a fiecărui an, pentru a fi publicate centralizat.

Planurile de învăţământ ale programelor noi se validează de ARACIS sub aspectul încadrării în domeniul de studii universitare de master şi al respectării standardelor de calitate cu privire la conţinuturi, ponderi de discipline, număr de ore etc.

Stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi pentru fiecare domeniu de studii universitare de master şi cărora li se poate acorda diplomă de absolvire, se realizează în urma evaluării externe realizate de către ARACIS sau de către o altă agenţie de asigurare a calităţii, din ţară sau străinătate, înregistrată în Registrul European pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (EQAR) şi se aprobă prin hotărâre de Guvern, conform legislaţiei în vigoare. La stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi pentru fiecare domeniu de studii universitare de master, se iau în considerare domeniile, standardele şi criteriile de calitate prevăzute de legislaţia în vigoare.

Pentru anul universitar 2013  –  2014 stabilirea numărului maxim al studenţilor care pot fi şcolarizaţi pentru fiecare domeniu de studii universitare de master se face, la propunerea ARACIS, prin hotărâre de Guvern, pe baza capacităţii de şcolarizare pentru programele de studii universitare de master acreditate şi publicate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4945/2012 privind domeniile şi programele de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior organizate în cadrul instituţiilor de învăţământ superior, cu modificările şi completările ulterioare.