Categories
Domeniul energetic Economie Legislaţie utilă

Regulament 24/2013 – Bursele de mărfuri

CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A ROMÂNIEI
REGULAMENT
privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri

În îndeplinirea atribuţiilor conferite de art. 1 alin. (3) şi art. 28 alin. (1) din Legea nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri şi având în vedere dispoziţiile art. 28 alin. (2) lit. k) din Legea camerelor de comerţ din România nr. 335/2007, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 pct. (16) din Statutul Camerei Naţionale, Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, prin Comisia bursieră, este autoritatea abilitată să avizeze, să supravegheze, să controleze şi să sancţioneze bursele de mărfuri.
Având în vedere în vedere Decizia nr. 21 din data de 26 iunie 2012 a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României,
în temeiul art. 29 pct. (27) din Statutul Camerei Naţionale,
    Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României aprobă prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1. – Prezentul regulament cuprinde norme cu privire la condiţiile şi procedura de avizare, supraveghere, control şi sancţionare a burselor de mărfuri, ce vor fi organizate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 357/2005 privind bursele de mărfuri.

Art. 2. – (1) Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR,) denumit în continuare Colegiu, este autoritatea abilitată să aplice dispoziţiile prezentului regulament, realizând această activitate printr-o Comisie bursieră, denumită în continuare Comisia, special constituită din 3 membri ai săi, aleşi în şedinţa în plen a Colegiului.
(2) Comisia va lucra şi va lua decizii în numele şi pe socoteala Colegiului, fiind obligată ca prin grija preşedintelui şi a secretarului său să le supună ratificării proximei şedinţe a Colegiului ce va avea loc după data adoptării acestora.
(3) Alegerea membrilor Comisiei se face pe baza propunerilor membrilor Colegiului, dintre membrii Colegiului, cu votul direct al majorităţii simple a celor prezenţi.

Art. 3. – (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 357/2005.
(2) Termenele din prezentul regulament sunt calculate pe zile calendaristice.

Art. 4. – Comisia, în conformitate cu dispoziţiile art. 1 alin. (3) şi ale art. 28 din Legea nr. 357/2005, are următoarele atribuţii:

a) verifică îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 şi acordă avizul prealabil de legalitate şi de oportunitate pentru înfiinţarea unei burse de mărfuri;
b) analizează proiectele de acte adiţionale, în formele ce urmează să fie adoptate de către adunarea generală extraordinară a acţionarilor, pentru orice modificare a actului constitutiv al unei burse de mărfuri înfiinţate, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005, şi avizează înregistrarea respectivelor modificări la oficiul registrului comerţului;
c) controlează conformitatea regulamentelor operaţionale ale unei burse de mărfuri cu dispoziţiile Legii nr. 357/2005 şi avizează fiecare regulament operaţional;
d) retrage avizul acordat cu privire la unul sau mai multe regulamente operaţionale în situaţia în care constată abateri de la dispoziţiile legale sau de la regulamentele emise de o bursă de mărfuri;
e) suspendă dreptul de tranzacţionare al unui membru acţionar, suspendă dreptul de tranzacţionare sau exclude de la tranzacţionare un membru afiliat şi retrage dreptul de acces unui client al bursei de mărfuri în situaţia în care constată abateri de la dispoziţiile legale sau de la regulamentele operaţionale emise de o bursă de mărfuri;
f) analizează şi soluţionează contestaţiile împotriva sancţiunilor adoptate de consiliul de administraţie al unei burse de mărfuri, în conformitate cu art. 8 alin. (2) şi art. 25 alin. (5) din Legea nr. 357/2005:
g) solicită, dacă este necesar, burselor de mărfuri şi societăţilor de brokeraj punerea la dispoziţie a registrelor de evidenţă a tranzacţiilor şi a contractelor încheiate pe pieţele administrate de bursele de mărfuri potrivit art. 27 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 357/2005.

Art. 5. – Adoptarea deciziilor Comisiei se realizează după următoarea procedură:

a) şedinţele sunt conduse de preşedintele Comisiei sau, în lipsa acestuia, de alt membru al Comisiei desemnat de preşedinte;
b) deciziile se adoptă cu votul majorităţii membrilor Comisiei;
c) la şedinţele Comisiei pot participa, ca invitaţi, reprezentanţii legali ai societăţilor comerciale implicate.

Art. 6. – (1) Activitatea Comisiei este asigurată de un secretar, respectiv de directorul Direcţiei drept şi legislaţie al CCIR sau de şeful Biroului juridic, după caz, desemnat într-o astfel de calitate printr-o dispoziţie a preşedintelui CCIR. Secretarul Comisiei are următoarele atribuţii:

a) înregistrează documentele depuse de societăţile comerciale solicitante;
b) multiplică documentele depuse şi le transmite fiecărui membru al Comisiei, în termen de maximum 7 zile de la data înregistrării cererii;
c) convoacă, în termen de maximum 21 de zile de la data înregistrării cererii, şedinţa Comisiei;
d) elaborează proiectul ordinii de zi;
e) întocmeşte procesul – verbal al şedinţei Comisiei;
f) computerizează deciziile Comisiei, le înaintează spre semnare preşedintelui şi le contrasemnează;
g) comunică părţii/părţilor vizate deciziile adoptate de Comisie, în termen de 7 zile de la data şedinţei.

(2) Secretarul Comisiei nu poate fi membru al acesteia.

CAPITOLUL II
Avizarea burselor de mărfuri

Art. 7. – Înainte de înfiinţare, fondatorii societăţilor comerciale organizatoare ale unei burse de mărfuri, prin reprezentanţii lor special desemnaţi în acest scop, vor solicita avizul prealabil de legalitate şi de oportunitate al Comisiei.

Art. 8. – (1) În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (1) lit. j) din Legea nr. 357/2005, solicitantul avizului prealabil de legalitate şi de oportunitate depune la Comisie următoarele documente:

a) cererea privind solicitarea avizului de legalitate şi de oportunitate;
b) actul constitutiv al societăţii comerciale, în copie certificată;
c) dovada efectuării vărsământului integral, în numerar, al capitalului social subscris;
d) declaraţia pe propria răspundere a fiecărui membru în consiliul de administraţie al respectivei burse de mărfuri că nu deţine participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă bursă de mărfuri;
e) dovada plăţii tarifului pentru acordarea avizului prealabil de legalitate şi de oportunitate;
f) orice alte documente şi informaţii ce pot fi relevante şi utile pentru fundamentarea unei decizii de acest tip.

(2) Documentele menţionate la alin. (1) se transmit prin poştă sau se vor preda direct la registratura CCIR.
(3) Registratura CCIR este obligată să transmită de îndată documentele înregistrate secretarului Comisiei.
(4) Secretarul Comisiei realizează activitatea prevăzută la art. 6 necesară emiterii unui aviz la proxima şedinţă a Comisiei.
(5) În urma deliberării membrilor Comisiei asupra avizării sau neavizării, secretarul Comisiei computerizează decizia prin care se admite ori se respinge solicitarea, decizie care va fi semnată de preşedintele Comisiei şi va fi contrasemnată de secretar.

Art. 8. – În situaţia în care pe durata funcţionării unei anumite burse de mărfuri se vor modifica una sau mai multe dintre condiţiile care au stat la baza avizării, societatea organizatoare a respectivei burse de mărfuri este obligată să notifice acea împrejurare Comisiei în termen de 7 zile de la data producerii modificării şi să depună documente doveditoare în vederea avizării modificărilor.

Art. 10. – (1) Comisia decide cu privire la solicitarea avizării înfiinţării unei anumite burse de mărfuri în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.
(2) În cazul în care, în termen de 30 de zile, Comisia nu va comunica niciun răspuns cu privire la avizul solicitat, acel aviz se consideră acordat, în mod tacit, în condiţiile legii speciale.

Art. 11. – (1) În vederea acordării avizului cerut de lege, Comisia va verifica îndeplinirea de către solicitanţi a tuturor condiţiilor prevăzute de Legea nr. 357/2005 şi va emite o decizie motivată, pe care o va notifica solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.
(2) Comisia are un drept de apreciere suverană cu privire la oportunitatea înfiinţării unei anumite burse de mărfuri, ţinând însă seama de cerinţele principiilor liberei concurenţe şi ale liberei iniţiative şi de exigenţele economiei româneşti.

Art. 12. – În cazul în care Comisia va decide respingerea solicitării de aviz, o astfel de soluţie se va materializa într-o decizie motivată, în fapt şi în drept, decizie ce va fi comunicată solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 13. – (1) În situaţia în care solicitantul nu este mulţumit de soluţia adoptată de Comisie, decizia acesteia de respingere poate fi contestată printr-o plângere prealabilă la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la solicitarea de aviz.
(2) Soluţia care va fi dată de Colegiu plângerii prealabile, precum şi soluţia dată cererii de eliberare de aviz vor putea fi atacate în termenul legal la instanţele judecătoreşti competente.

CAPITOLUL III
Regulamentele bursei de mărfuri

Art. 14. – Sunt considerate regulamente operaţionale acele regulamente ale unei burse de mărfuri care sunt opozabile membrilor, clienţilor bursei şi terţilor în activitatea desfăşurată pe pieţele administrate de acea bursă.

Art. 15. – În vederea avizării de legalitate a unui regulament operaţional, societatea organizatoare a acelei burse de mărfuri va transmite Comisiei, prin grija administratorilor săi, următoarele documente:

a) cerere de avizare, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri;
b) proiectul de regulament operaţional pentru care se solicită avizul;
c) dovada achitării tarifului de avizare.

Art. 16. – (1) Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi decide cu privire la avizarea regulamentului operaţional, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării.
(2) Regulamentele operaţionale ale bursei de mărfuri, astfel cum au fost avizate de Comisie, vor fi publicate, în format electronic, pe site-ul fiecărei burse de mărfuri.

Art. 17. – În cazul respingerii cererii de avizare a unui anumit regulament operaţional, Comisia va emite o decizie motivată, în fapt şi în drept, care va fi comunicată solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 18. – (1) În situaţia în care solicitantul avizului de legalitate nu este mulţumit de soluţia adoptată, decizia de respingere poate fi contestată printr-o plângere prealabilă, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la cererea de avizare, la Colegiu.
(2) Decizia Colegiului, prin care se soluţionează plângerea prealabilă, şi cea prin care Comisia a respins cererea de avizare vor putea fi atacate de solicitant la instanţa de judecată competentă.

CAPITOLUL IV
Modificarea regulamentelor operaţionale

Art. 19. – Orice modificare a unui regulament operaţional al bursei de mărfuri este supusă avizării Comisiei.

Art. 20. – În vederea avizării modificării unui regulament operaţional, bursa de mărfuri transmite Comisiei următoarele documente:

a) cerere de avizare a modificării, în baza hotărârii adoptate de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri;
b) forma modificată a regulamentului operaţional pentru care se solicită avizul.

Art. 21. – Comisia verifică îndeplinirea condiţiilor legale şi decide cu privire la avizarea modificării unui regulament operaţional în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentelor necesare avizării şi o comunică solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 22. – În cazul respingerii cererii de avizare a modificării, Comisia emite o decizie motivată, în fapt şi în drept, pe care o notifică solicitantului în termen de 7 zile de la data adoptării.

Art. 23. – (1) În situaţia în care solicitantul nu este mulţumit de soluţia adoptată, decizia de respingere poate fi atacată cu plângere prealabilă la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării răspunsului la solicitare.
(2) Plenul Colegiului se va pronunţa cu privire la contestaţie în proxima şedinţă.

CAPITOLUL V
Supraveghere şi control

Art. 24. – În exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control Comisia poate solicita accesul la documentele prevăzute la art. 27 din Legea nr. 357/2005.

CAPITOLUL VI
Conflicte de interese

Art. 25. – Un membru al Comisiei şi al Colegiului, care are un interes material sau care se află într-un conflict de interese, este obligat să se abţină de la votul asupra oricărei probleme legate de activitatea unei anumite burse de mărfuri, fiind însă considerat prezent la stabilirea cvorumului necesar luării unei decizii.

Art. 26. – În sensul prezentului regulament, un membru al Comisiei şi al Colegiului are un interes material sau se află în conflict de interese în orice situaţie care se referă la patrimoniul sau interesele personale ori ale familiei acestuia (soţului/soţiei, rudelor şi afinilor până la gradul al II – lea inclusiv), dacă decizia ce urmează a fi adoptată îl priveşte în mod direct sau indirect pe el ca persoană fizică ori persoană juridică ale cărei activităţi le reprezintă.

CAPITOLUL VII
Contestaţii şi sesizări

Art. 27. – (1) Comisia soluţionează contestaţiile primite de la membrii acţionari, membrii afiliaţi şi clienţii bursei de mărfuri cu privire la sancţiunile de suspendare, excludere sau retragere de la tranzacţionare adoptate de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri.
(2) Contestaţiile se soluţionează de Comisie în termen de 30 de zile de la data depunerii acestora, prin emiterea de decizii motivate.
(3) Deciziile de respingere a contestaţiilor pot fi atacate la Colegiu, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării acestora.
(4) Plenul Colegiului se va pronunţa cu privire la contestaţie în proxima şedinţă.

Art. 28. – În situaţia constatării de abateri de la reglementările în vigoare, pot sesiza Comisia următoarele categorii de participanţi:

a) membrii acţionari;
b) membrii afiliaţi;
c) clienţii bursei de mărfuri;
d) clienţii societăţilor de brokeraj;
e) brokerii;
f) orice persoane juridice/fizice care au încheiat în prealabil un contract de prestări de servicii cu bursa de mărfuri;
g) bursele de mărfuri.

CAPITOLUL VIII
Tarife

Art. 29. – (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute de prezentul regulament, CCIR percepe următoarele tarife:

a) pentru acordarea avizului prealabil şi de oportunitate – 2.500 RON;
b) pentru avizarea regulamentelor operaţionale ale bursei de mărfuri – 500 RON;
c) pentru avizarea modificărilor regulamentelor operaţionale – 500 RON;
d) pentru soluţionarea contestaţiilor la hotărârile adoptate de consiliul de administraţie al bursei de mărfuri – 500 RON;
e) pentru soluţionarea contestaţiilor formulate de persoanele enunţate la art. 28 – 2.000 RON.

(2) Tarifele vor putea fi modificate anual de Colegiu, avându-se în vedere rata inflaţiei, precum şi indicele mediu de creştere a preţurilor bunurilor.

CAPITOLUL IX
Sancţiuni

Art. 30. – (1) În cazul încălcării grave a legislaţiei în vigoare şi a regulamentelor operaţionale ale bursei de mărfuri, Comisia va putea aplica una dintre următoarele sancţiuni:

a) retragerea avizului acordat cu privire la un regulament operaţional;
b) suspendarea dreptului de tranzacţionare al unui membru acţionar sau al unui membru afiliat, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni;
c) excluderea de la tranzacţionare a unui membru afiliat;
d) retragerea dreptului de acces al unui client al bursei de mărfuri.

(2) Cu minimum 7 zile înainte de data şedinţei în care urmează să se decidă asupra sancţiunilor care vor fi aplicate, secretarul Comisiei transmite o notificare, semnată de preşedintele Comisiei, părţii/părţilor vizate.
(3) Notificarea cuprinde:

a) invitaţia de participare la şedinţa Comisiei în care urmează să se dezbată şi să se decidă asupra eventualelor sancţiuni;
b) prezentarea succintă a faptei/faptelor care este/sunt considerată/considerate de petenţi ca fiind încălcări ale prevederilor legale şi care se solicită a fi sancţionate;
c) solicitarea unui punct de vedere al părţii/părţilor vizate, precum şi posibilitatea prezentării de documente relevante.

CAPITOLUL X
Retragerea avizului prealabil şi de oportunitate

Art. 31. – Comisia va putea retrage avizul prealabil şi de oportunitate acordat unei burse de mărfuri în următoarele situaţii:

a) nu mai este îndeplinită una dintre condiţiile care au stat la baza avizării;
b) societatea se află în curs de reorganizare judiciară sau în faliment;
c) în orice altă situaţie, la cererea societăţii.

CAPITOLUL XI
Dispoziţii finale

Art. 32. – Toate deciziile Comisiei vor fi supuse ratificării Colegiului, în prima şedinţă în plen a acestuia ce va avea loc după data emiterii unei anumite decizii.

Art. 33. – (1) Prezentul regulament poate fi modificat prin decizie a Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prezentul regulament a fost adoptat prin Decizia Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ ş Industrie a României nr. 24 din 6 martie 2013 şi intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial a României, Partea I.

Preşedintele Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României,
Mihail M. Vlasov

Bucureşti, 6 martie 2013.
Nr. 24.