Categories
Învăţământ şi educaţie Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Manuale digitale în școli

invatamantMinisterul Educaţiei Naţionale a lansat în dezbatere publică ”Metodologia privind evaluarea/reevaluarea, aprobarea, achiziţionarea şi gestiunea manualelor şcolare în învăţământul preuniversitar” şi documentul privind specificaţiile tehnice pentru manualele de clasa I, care vor fi introduse în Caietul de sarcini al licitaţiei, toate documentele putând fi accesate pe site-ul www.edu.ro.
Primele manuale digitale vor putea fi utilizate în şcoli începând cu anul şcolar 2013 – 2014, acestea neavând însă obligativitatea de a fi folosite în clasă. Potrivit metodologiei propuse de MEN, manualele şcolare se vor prezenta în variante tipărite, digitale sau on-line.
Potrivit ministrului Educaţiei, Remus Pricopie, metodologia privind manualele ar putea fi aprobată în jurul datei de 15 iunie.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Actualizarea valorilor de inventar a bunurilor statului – proiect

descărcare

Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice supune dezbaterii publice proiectul de Hotărâre privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate în domeniul public al statului și în administrarea MMSC prin Administrația Națională „Apele Române”- Administrația Bazinală de Apă Dobrogea- Litoral, prevăzute în anexa nr. 12 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării.

Astfel având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare, este necesară actualizarea valorilor de inventar ale imobilelor reevaluate, în conformitate cu anexa la prezenta hotărâre. Valoarea de inventar prevăzută în conţinutul anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de Hotărâre de Guvern este cea înscrisă în evidenţa contabilă a administrației bazinale de apă.

Categories
Proiecte şi propuneri legislative Ştiri

Închirierea unor spaţii aflate în administrarea MJ – proiect

download (2)Ministerul Justiţiei propune spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii aflate în administrarea acestuia.
În scopul organizării unui punct alimentar tip bufet de incintă, în vederea prestării de servicii de alimentaţie publică şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi, în imobilul care constituie sediul actual al Ministerului Justiţiei a fost identificat un spaţiu în suprafaţă de 75,50 mp, situat la mezaninul acestei clădiri. Imobilul se află în proprietatea publică a statului  şi este înregistrat cu nr. M.F. 35251, fiind actualmente în administrarea Ministerului Justiţiei.
Spaţiul identificat este compus din:
–   bucătărie, cu suprafaţa de 16,20 mp;
–   1 sală de mese, cu suprafaţa de 38,15 mp;
–   1 sală de mese, cu suprafaţa de 21,15 mp.
Art. 14 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, prevede următoarele: ,,închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local”.
De asemenea, art. 14 alin. (2) din acelaşi act normativ prevede: ,,contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare”.
Conform proiectului, din chiria stabilită ca urmare a desfăşurării procedurii de licitaţie publică, care se plăteşte de către câştigătorul licitaţiei, o cotă-parte de 50% rămâne la dispoziţia Ministerului Justiţiei, iar restul de 50% se virează la bugetul de stat.
Proiectul de hotărâre nu prezintă impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, asupra bugetului general consolidat sau asupra legislaţiei în vigoare şi respectă dispoziţiile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului.

Categories
Medici/personal medical Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Ocuparea posturilor vacante la Institutul Regional de Oncologie Iaşi

 

22_training_shutterstock_08_4fd9e6e5c2
Motivul emiterii hotărârii privind aprobarea ocupării în anul 2013 a unui număr de 185 de posturi vacante existente la Institutul Regional de Oncologie Iaşi şi a 212 posturi vacante existente la Institutu l Clinic Fundeni Bucureşti a fost asigurarea personalului de specialitate medico – sanitar, auxiliar – sanitar, a personalului tehnic, economic, de secretariat şi muncitori, pentru desfăşurarea activităţii la Institutul Regional de Oncologie Iaşi şi la Institutul Clinic Fundeni Bucureşti .

 

Potrivit O.U.G. nr. 84/2012, privind stabilirea salariilor personalului din sectorul bugetar în anul 2013, prorogarea unor termene din acte normative, precum şi unele măsuri fiscal – bugetare, prevederile art. 20 ale art. II din O.U.G. nr. 80/2010, pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, precum şi pentru instituirea altor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013. Astfel, în baza art. 20 alin. (2) al art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, Guvernul poate aproba prin hotărâre ocuparea posturilor vacante din anumite domenii de activitate sau pentru anumite categorii de personal, prin excepţie de la prevederile art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia încadrării în cheltuielile de personal aprobate. Unităţile publice din sistemul sanitar se confruntă cu un mare deficit de personal, atât personal de specialitate medico – sanitar, personal auxiliar sanitar, dar şi alte categorii de personal, nemedical, absolut necesare pentru efectuarea actului medical.

 

Deficitul de personal s – a accentuat şi ca urmare a exodului de medici şi asistenţi medicali către ţările membre UE unde oferta financiară este mult mai tentantă sau reorientarea personalului cu o bogată experienţă profesională către unităţi sanitare private mai atractive din punct de vedere financiar.


Categories
IMM Ştiri

De noua schemă de minimis vor beneficia 1.000 de IMM

societati
Autorităţile estimează că de noua schemă de ajutor de minimis ar putea beneficia 1.000 de IMM, care ar putea crea 6.000 de noi locuri de muncă, a declarat Liviu Voinea, ministrul delegat pentru Buget. Voinea a amintit că în urmă cu două săptămâni a fost aprobată o Hotărâre de Guvern privind o nouă schemă de ajutor de minimis pentru IMM.

“Estimăm că vor beneficia de ea aproximativ 1.000 de IMM şi, spre deosebire de schema anterioară de minimis, care a funcţionat în perioada 2007-2011, aceasta include condiţionalităţi legate de crearea de noi locuri de muncă. Prin urmare, dacă va fi accesată de 1.000 de IMM, cum anticipăm noi, va crea 6.000 locuri de muncă”, a spus ministrul delegat la o conferinţă organizată de Consiliul Concurenţei.

Statul va acorda ajutoare de minimis de maxim 200.000 euro pentru IMM care fac investiţii, pe o perioadă fiscală de trei ani, dacă aceste firme creează şi păstrează şapte locuri de muncă pe o perioadă de 3 ani de la realizarea investiţiei, în cazul sumelor peste 100.000 euro. Ajutoarele de minimis, totalizând 400 milioane lei (100 milioane euro), se acordă IMM pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, ca fonduri nerambursabile, în cuantum de 100% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aprobate pentru finanţare. Ajutoarele trebuie să se încadreze într-un plafon maxim de 200.000 euro, echivalent în lei, respectiv 100.000 euro în cazul firmelor care au activitate în domeniul transportului rutier, potrivit unui proiect de Hotărâre de Guvern.

Categories
Legislaţie utilă

Legea 168/2013 – noi modificări la Codul Fiscal

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTAŢILOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                   SENATUL

LEGE

privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. – Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 8 din 23 ianuarie 2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar – fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 23 ianuarie 2013, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

Categories
Legislaţie utilă Transporturi

OUG 47/2013 – fonduri externe nerambursabile

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex – ISPA din sectorul transporturi

  Având în vedere faptul că în scrisoarea de răspuns a Comisiei Europene ARES (2013) 826316 din data de 24 aprilie 2013 se menţionează că modificările majore în restructurarea celor doi beneficiari – Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România – S.A. (CNADNR) şi Compania Naţională de Căi Ferate “CFR” – S.A. (CFR) ai Programului operaţional sectorial Transport ar putea compromite progresele obţinute în monitorizarea acestora şi ar putea conduce la decizia de suspendare a programului, cu consecinţe importante asupra riscului de dezangajare automată a fondurilor care provin din instrumente structurale pentru domeniul transport,

Categories
Administraţie publică centrală Administraţie publică locală Legislaţie utilă

OUG 46/2013 – criza financiară şi insolvenţa unităţilor

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ – teritoriale

 Având în vedere:

– prevederile art. 85 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a acesteia, Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Finanţelor Publice aveau obligaţia să elaboreze proiectul de lege specială referitor la criza financiară şi insolvenţa unităţilor – administrativ teritoriale;
– volumul mare al arieratelor înregistrate de unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale faţă de furnizorii de bunuri, servicii şi lucrări;
– necesitatea deblocării activităţii furnizorilor de bunuri, servicii şi lucrări care au de recuperat de la autorităţile administraţiei publice locale sume ce reprezintă arierate;

Categories
Medicamente Ştiri Unităţi sanitare/spitale

Reluarea producţiei de vaccinuri de către Institutul Cantacuzino

download (1)Ministrul Eugen Nicolăescu a anunţat că Institutul Cantacuzino, aflat în subordinea Ministerului Sănătăţii, a fost transformat, prin hotărâre de Guvern, în Serviciu de interes economic general, fiindu-i alocaţi 10 milioane lei din Fondul de rezervă al Executivului pentru reluarea activităţii.
Acesta a precizat că astfel se îndeplineşte angajamentul asumat prin programul de guvernare.
Conform acestuia, s-a aprobat şi Planul naţional de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei generate de eventuale epidemii şi pandemii.
Nicolăescu a precizat că banii alocaţi Institutului nu reprezintă ajutor de stat, ci o compensaţie financiară.
Totodată, a arătat că este pentru prima dată în România când se acordă unui institut statutul SIEG, însă şi un rol regional în prevenţia bolilor transmisibile.
Ministrul a specificat că rolul institutului va creşte şi se va putea implica mai bine în domeniul prevenţiei.
Potrivit acestuia, Institutul Cantacuzino şi-a început declinul în urmă cu trei ani, odată cu retragerea autorizaţiei de punere pe piaţă a vaccinurilor. Laboratorul de control al calităţii din institut a fost inspectat şi s-au făcut aprecieri pozitive, drept pentru care a demarat procedurile de acreditare.
Producţia de vaccinuri la Institutul Cantacuzino are o importanţă strategică. Vaccinul va fi produs la un preţ mai mic, raportul vaccin de import – vaccin produs de Institutul Cantacuzino va fi de 2,5 la 1. Astfel, se vor produce 3 milioane de doze.
Nicolăescu a mai subliniat că Institutul Cantacuzino va obţine toate acreditările de la Agenţia Naţională a Medicamentului şi pentru producţia de BCG, Cantastim şi alte produse.

Categories
Agricultură şi silvicultură Formulare/declaraţii Ştiri

25 iunie 2013 – termenul de depunere a formularului 221

downloadTermenul de depunere a declaraţiei fiscale (formularul 221) pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit a fost prelungit până la 25 iunie 2013. Prin Legea nr. 168/2013 de aprobare a OG 8/2013, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 310/29.05.2013, termenul de depunere a declaraţiei fiscale (formularul 221) pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi agricole determinate pe bază de norme de venit a fost prelungit până la data de 25 iunie 2013.
“Acest termen este valabil pentru toţi contribuabilii, indiferent dacă au depus sau nu declaraţia până la termenul iniţial de 27 mai 2013. În cadrul dezbaterilor parlamentare au fost aprobate amendamente care vizează modificarea unor limite referitoare la suprafeţele cultivate /capetele de animale/familiile de albine deţinute, până la care nu se plăteşte impozit precum şi nivelul anumitor norme de venit. Aceste noi valori ale normelor de venit modificate vor fi luate în considerare de contribuabili la completarea declaraţiei”, se precizează într-un comunicat al Ministerului Finanţelor Publice.
În cazul contribuabililor care au depus deja declaraţia până la data de 27 mai 2013, iar limitele de neimpozitare şi/sau respectiv normele de venit au fost modificate prin legea de aprobare, vor depune o declaraţie nouă în cadrul aceluiaşi termen de 25 iunie 2013 pentru a putea beneficia de noile prevederi legale care sunt mai favorabile. “Nu se consideră depuse cu întârziere şi nu vor fi aplicate sancţiuni în cazul contribuabililor/asociaţilor desemnaţi care depun declaraţiile respective (formularul 221), până la data de 25 iunie 2013, inclusiv”, se mai specifică în comunicat.
MFP informează că pentru completarea corectă a informaţiilor cuprinse în declaraţie, contribuabilii/asociaţii desemnaţi se vor prezenta la unităţile administraţiilor fiscale teritoriale din subordinea ANAF unde vor beneficia de asistenţă din partea reprezentanţilor acestora.