Categories
Fiscalitate Legislaţie utilă

Ordin MFP 512/2013 – aprobare Procedura de compensare

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
ORDIN
privind aprobarea Procedurii de compensare conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene

ANEXĂ

În temeiul prevederilor art. VI alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene,
în baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura de compensare conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat

p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Bucureşti, 16 aprilie 2013.
Nr. 512.

ANEXĂ
PROCEDURA DE COMPENSARE
conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene

ANEXE

Art. 1. – (1) În scopul stingerii obligaţiilor de plată restante reciproce stabilite conform art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene, unităţile/ subdiviziunile administrativ – teritoriale încheie acorduri pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură de compensare.
(2) Pe baza acordurilor încheiate pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013, unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile ordine de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care achită sumele datorate operatorilor economici, în contul 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” deschis pe numele acestora la unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal în a căror administrare se află. La ordinele de plată se anexează o copie a acordului prin care s-a stabilit suma de plată. Plata sumelor se efectuează de către unităţile administrativ – teritoriale în limita creditelor bugetare aprobate în bugetele locale, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă.
(3) În cazul în care operatorii economici nu au contul deschis la aceeaşi unitate teritorială a Trezoreriei Statului cu cea a unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale, acordurile pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 încheiate de aceştia se transmit prin e-mail, scanate, la unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care aceştia îşi au deschise conturile de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului la care documentele respective au fost depuse. Adresele de e-mail se convin de comun acord între conducătorii respectivelor unităţi teritoriale ale Trezoreriei Statului.
(4) Sumele încasate de operatorii economici în contul 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” se transferă de către unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului cu ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local, cu care se efectuează stingerea.
(5) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) – (4) se efectuează în cadrul aceleiaşi zile calendaristice.

Art. 2. – (1) În situaţia în care disponibilităţile bugetelor locale sunt insuficiente pentru efectuarea plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2), unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale prezintă unităţilor teritoriale ale Trezoreriei Statului la care îşi au deschise conturile, odată cu documentele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), şi o cerere pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta procedură de compensare.
(2) Pot depune cerere pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului, în condiţiile alin. (1), numai unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale care nu au conturile poprite şi numai pentru efectuarea operaţiunilor de stingere reciprocă a obligaţiilor de plată în relaţia cu operatorii economici ale căror conturi nu sunt poprite.
(3) Pe baza cererii pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului transferă prin notă contabilă sumele aferente echilibrării bugetelor locale, din contul 65.02 “Decontări în contul trezoreriilor operative”, codificat cu codul de identificare fiscală atribuit Trezoreriei Statului (8609468), în contul 21.40.02.10 “Venituri ale bugetului local – Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului”.
(4) După efectuarea operaţiunii prevăzute la alin. (3) şi decontarea ordinelor de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) întocmite de unităţile/subdiviziunile administrativ – teritoriale la care au fost anexate cererile pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului transferă prin ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) sumele datorate bugetului local de operatorii economici, din conturile acestora 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului local.
(5) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) şi (3) aferente unui acord privind stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 se efectuează în cadrul aceleiaşi zile calendaristice. După finalizarea acestor operaţiuni, unităţile teritoriale ale Trezoreriei Statului recuperează suma acordată din contul curent general al Trezoreriei Statului pentru echilibrarea bugetului local, prin debitarea pe bază de notă contabilă a contului de venituri al bugetului local 21.40.02.10 “Venituri ale bugetului local – Împrumuturi temporare din Trezoreria Statului”.

SUMAR:
ANEXA Nr. 1 Acord pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene
ANEXA Nr. 2 Cerere pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului

ANEXA Nr. 1
la procedura de compensare

Unitatea/Subdiviziunea administrativ – teritorială
Nr. . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . .
Operator economic,
. . . . . . . . . .

ACORD
pentru stingerea reciprocă a obligaţiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene
Unitatea/Subdiviziunea administrativ – teritorială . . . . . . . . . . , reprezentată prin domnul/doamna . . . . . . . . . . , în calitate de ordonator principal de credite, şi operatorul economic. . . . . . . . . . , reprezentat prin . . . . . . . . . . , în calitate de . . . . . . . . . . , suntem de acord cu stingerea obligaţiilor de plată restante reciproce în sumă totală de. . . . . . . . . . lei, reprezentând:

a) obligaţii ale unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale . . . . . . . . . . către operatorul economic. . . . . . . . . . , din care:

– . . . . . . . . . . , în sumă de. . . . . . . . . . lei;
– . . . . . . . . . . , în sumă de. . . . . . . . . . lei;
– . . . . . . . . . . , în sumă de. . . . . . . . . . lei;
– . . . . . . . . . .

TOTAL. . . . . . . . . . lei;
b) obligaţii ale operatorului economic . . . . . . . . . . către bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale. . . . . . . . . . , din care:

– . . . . . . . . . . , în sumă de . . . . . . . . . . lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21. . . . . . . . . . ;
– . . . . . . . . . . , în sumă de . . . . . . . . . . lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21. . . . . . . . . . ;
– . . . . . . . . . . , în sumă de . . . . . . . . . . lei, datorate contului de venituri al bugetului local 21. . . . . . . . . . ;
– . . . . . . . . . .

TOTAL . . . . . . . . . .

Operatorul economic . . . . . . . . . . , reprezentat prin . . . . . . . . . . , sunt de acord cu debitarea contului 50.70.57 “Disponibil al operatorilor economici din sume încasate potrivit art. VI din OUG nr. 12/2013” de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului . . . . . . . . . . , la care acesta este deschis, în scopul achitării obligaţiilor prevăzute la lit. b) din prezentul acord.

Ordonatorul principal de credite al bugetului local,
. . . . . . . . . .

Reprezentantul legal al operatorului economic,
. . . . . . . . . .

ANEXA Nr. 2
la procedura de compensare
Unitatea/Subdiviziunea administrativ – teritorială
. . . . . . . . . .
Nr. . . . . . . . . ./Data . . . . . . . . . .

Către: Unitatea Trezoreriei Statului . . . . . . . . . .

CERERE
pentru echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului

Unitatea/Subdiviziunea administrativ – teritorială . . . . . . . . . . , reprezentată prin domnul/doamna . . . . . . . . . . , în calitate de ordonator principal de credite, în scopul efectuării operaţiunilor de stingere reciprocă a obligaţiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar – fiscale şi prorogarea unor termene, conform Acordului nr. . . . . . . . . . încheiat în data . . . . . . . . . . , vă rog să asiguraţi echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local al . . . . . . . . . . , în sumă de . . . . . . . . . .*), din disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului.
Pentru efectuarea operaţiunii de stingere reciprocă a obligaţiilor de plată restante conform prevederilor art. VI din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 12/2013 pentru care se solicită echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local prin prezenta cerere, unitatea/subdiviziunea administrativ – teritorială . . . . . . . . . . a întocmit ordinele de plată:

Nr. . . . . . . . . .data . . . . . . . . . .suma . . . . . . . . . . lei
Nr. . . . . . . . . .data . . . . . . . . . .suma . . . . . . . . . . lei
. . . . . . . . . .
TOTAL . . . . . . . . . . lei

Ordonator principal de credite al bugetului local,
. . . . . . . . . .

*) Suma totală pentru care se solicită echilibrarea temporară a golului temporar de casă al bugetului local nu poate depăşi suma totală din ordinele de plată care fac obiectul stingerii reciproce a obligaţiilor de plată restante.