Categories
Asigurări de sănătate Legislaţie utilă

Ordinul MS 493/2013 – Examenul pt calitatea de arbitru atestat de MS

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

ANEXĂ

Văzând Referatul de aprobare al Secretariatului general nr. EN 3693 din 9 aprilie 2013,
având în vedere dispoziţiile art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 299 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Regulamentul privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Direcţiile şi direcţiile generale din cadrul Ministerului Sănătăţii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii
Gheorghe – Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 9 aprilie 2013.
Nr. 493.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind susţinerea examenului pentru obţinerea calităţii de arbitru atestat de Ministerul Sănătăţii în vederea înregistrării la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

ANEXĂ

Art. 1. – (1) Arbitrul atestat de Ministerul Sănătăţii pentru înregistrarea la Comisia de arbitraj înfiinţată pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate este o persoană fizică calificată profesional, care este învestită cu calitatea oficială de a arbitra litigiile dintre furnizorii de servicii medicale sau farmaceutice şi casele de asigurări de sănătate în condiţiile şi procedurile dreptului comun.
(2) Pot fi arbitri persoanele care au studii medicale, economice ori studii juridice, îndeplinesc şi celelalte condiţii legale privind dobândirea calităţii de arbitru şi nu sunt angajaţi ai niciuneia dintre părţile aflate în litigiu ori ai instituţiilor care au desemnat reprezentanţi în Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.

Art. 2. – Pentru obţinerea calităţii de arbitru, aceştia trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie cetăţeni români;
b) să fie apţi din punct de vedere medical;
c) să îndeplinească condiţiile de studii, respectiv studii superioare de lungă durată medicale, economice sau juridice;
d) să aibă o vechime în specialitate de minimum 3 ani;
e) să nu aibă antecedente penale.

Art. 3. – Examenele sunt organizate de către Ministerul Sănătăţii ori de câte ori este nevoie şi sunt făcute publice prin postarea anunţului şi a bibliografiei cu cel puţin 15 zile înainte la sediul şi pe site-ul instituţiei.

Art. 4. – (1) În vederea participării la examen, în termen de 10 zile de la data afişării anunţului de examen la sediul şi pe site-ul Ministerului Sănătăţii, candidaţii pot depune dosare de examen care trebuie să conţină în mod obligatoriu:

a) formularul de înscriere prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii;
d) dovada vechimii în specialitate;
e) adeverinţa medicală, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării examenului;
f) cazierul judiciar.

(2) Documentele prevăzute la alin. (1) se prezintă în copie legalizată sau însoţite de originale pentru conformarea cu originalul de către secretarul comisiei de examen.

Art. 5. – Componenţa Comisiei de examen este următoarea:

– preşedinte – reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul asistenţei medicale;
– membru – reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul juridic;
– membru – reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul financiar – contabilitate;
– membru – reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul resurse umane;
– membru – reprezentant al structurii de specialitate căreia îi revin atribuţii în domeniul farmaceutic.

Art. 6. – (1) Proba scrisă a examenului constă în redactarea unei lucrări sau în rezolvarea unor teste – grilă.
(2) Subiectele se stabilesc pe baza bibliografiei de către comisia de examen.
(3) Membrii comisiei de examen răspund pentru asigurarea confidenţialităţii subiectelor şi pentru stabilirea seturilor cu subiecte.
(4) Punctajul maxim este de 100 puncte, iar cel minim de promovare a probei este de 50 de puncte.

Art. 7. – (1) Rezultatul probei scrise se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii.
(2) În termen de o zi lucrătoare de la afişare se pot depune contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de două zile lucrătoare de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită în aceeaşi componenţă ca şi comisia de examen.

Art. 8. – Interviul se susţine de candidaţii care au promovat proba scrisă în termen de două zile lucrătoare de la soluţionarea contestaţiilor.

Art. 9. – (1) Rezultatul interviului se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii.
(2) În termen de o zi lucrătoare de la afişare se pot depune contestaţii. Soluţionarea contestaţiilor se face în termen de două zile lucrătoare de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, constituită în aceeaşi componenţă ca şi comisia de examen.

Art. 10. – Rezultatele finale se afişează la sediul Ministerului Sănătăţii.

Art. 11. – (1) Se vor considera promovaţi candidaţii care la ambele probele au obţinut cel puţin 50 de puncte.
(2) Candidaţii declaraţi la examen admişi dobândesc calitatea de arbitru în cadrul Comisiei de arbitraj înfiinţate pe lângă Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Art. 12. – (1) Lista candidaţilor admişi este comunicată de preşedintele comisiei de examen Consiliului de conducere al Comisiei de arbitraj.
(2) Evidenţa arbitrilor se ţine de către Consiliul de conducere al Comisiei de arbitraj.

ANEXĂ
la regulament

CERERE
în atenţia Comisiei de examen pentru atestarea arbitrilor

Subsemnatul/Subsemnata,. . . . . . . . . . , domiciliat(ă) în judeţul. . . . . . . . . . , localitatea. . . . . . . . . . , str . . . . . . . . . . . nr . . . . . . . . . . . , bl . . . . . . . . . . . , sc . . . . . . . . . . . , et . . . . . . . . . . . , ap . . . . . . . . . . . , născut(ă) la data de. . . . . . . . . . în localitatea. . . . . . . . . . , judeţul. . . . . . . . . . , posesor/posesoare al/a BI/CI seria. . . . . . . . . . numărul. . . . . . . . . . , CNP. . . . . . . . . . , solicit înscrierea mea la sesiunea de examen din data de. . . . . . . . . . pentru. . . . . . . . . . .
Anexez alăturat documentele următoare:

– copie de pe actul de identitate valabil;
– diploma de studii;
– dovada vechimii în profesie de minimum 3 ani;
– adeverinţa medicală;
– cazierul judiciar.

Semnătura
. . . . . . . . . .

Data
. . . . . . . . . .