Categories
Bugete Legislaţie utilă

HG 148/2013 – utilizare sume din anexa nr. 3/13/02a la L. bugetului

GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

ANEXĂ

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – (1) Se aprobă modul de repartizare şi de utilizare a sumelor destinate realizării proiectelor de comunicare, informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti, precum şi de finanţare a acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social – cultural, prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013, cuprinse în anexa la bugetul Secretariatului General al Guvernului, care se alocă Direcţiei pentru strategii guvernamentale.
(2) Suma de 4.100 mii lei se repartizează şi se utilizează conform destinaţiilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Secretariatul General al Guvernului alocă fondurile prevăzute la art. 1 pe baza propunerii asumate de consilierul de stat al prim – ministrului cu atribuţii pe această temă şi a devizelor de cheltuieli întocmite şi certificate de Direcţia pentru strategii guvernamentale privind legalitatea, oportunitatea, necesitatea şi economicitatea acestora, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, şi pe baza avizelor de specialitate ale direcţiilor din cadrul Secretariatului General al Guvernului, din punct de vedere economic, juridic şi al corectitudinii desfăşurării procedurii de achiziţii publice.
(2) Direcţia pentru strategii guvernamentale justifică fondurile prevăzute la art. 1 alin. (2) prin documente legale avizate de consilierul de stat al prim – ministrului cu atribuţii pe această temă şi aprobate de secretarul general al Guvernului.
(3) Lista proiectelor şi acţiunilor propuse spre finanţare de Direcţia pentru strategii guvernamentale se avizează de către şeful Cancelariei Primului – Ministru.
(4) La solicitarea Direcţiei pentru strategii guvernamentale asumată de consilierul de stat al prim – ministrului cu atribuţii pe această temă şi cu aprobarea ordonatorului de credite, se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractelor încheiate pentru derularea programelor, proiectelor şi acţiunilor prevăzute în anexă, fără solicitarea unei scrisori de garanţie bancară, pe baza avizelor de specialitate prevăzute la alin. (1).
(5) Pentru sumele avansate potrivit alin. (4) beneficiarii vor prezenta documente justificative în termen de 10 zile de la finalizarea programelor, proiectelor sau acţiunilor, dar nu mai târziu de 10 decembrie 2013.
(6) Direcţia pentru strategii guvernamentale poate utiliza fondurile prevăzute la art. 1 şi pentru finanţări nerambursabile, potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Metodologia privind regimul de finanţare nerambursabilă a programelor, proiectelor şi acţiunilor menţionate în anexă, elaborată de Direcţia pentru strategii guvernamentale şi avizată de direcţiile de specialitate din cadrul Secretariatului General al Guvernului, prevăzute la alin. (1), se aprobă prin ordin al secretarului general al Guvernului şi se avizează de către şeful Cancelariei Primului – Ministru.

PRIM – MINISTRU
VICTOR – VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Secretarul general al Guvernului,
Ion Moraru
Şeful Cancelariei Primului – Ministru,
Vlad Ştefan Stoica
Viceprim – ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 10 aprilie 2013.
Nr. 148.

ANEXĂ
Repartizarea şi utilizarea sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013

Total general: 4.100 mii lei, din care:

• 1.600 mii lei – proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti;
• 2.500 mii lei – finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social – cultural.

Suma de 1.600 mii lei – prevăzută la lit. c) “Proiecte de comunicare, informare publică şi promovarea imaginii şi intereselor româneşti” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 – se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, realizate de Direcţia pentru strategii guvernamentale la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

a) organizarea şi participarea la proiecte de comunicare şi campanii de informare publică şi promovare a imaginii şi intereselor româneşti peste hotare;
b) achiziţia de servicii de publicitate media în mass – media internă şi internaţională;
c) achiziţia de servicii de informare şi promovare pe internet;
d) achiziţionarea/realizarea, editarea, tipărirea, traducerea şi difuzarea unor materiale de prezentare a României în străinătate şi de afirmare a culturii şi identităţii naţionale (broşuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicaţii periodice, bannere, pixuri, afişe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact – discuri, cărţi, obiecte de artizanat, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, steguleţe şi alte materiale);
e) achiziţionarea/realizarea, editarea şi difuzarea unor materiale de promovare şi informare internă cu privire la Uniunea Europeană, politicile guvernamentale în diverse domenii, politici comunitare, diplomaţie publică, afaceri europene (broşuri, pliante, albume, obiecte de artizanat, publicaţii periodice, bannere, pixuri, afişe, agende, albume foto, calendare, casete video, casete audio, compact – discuri, cărţi, enciclopedii, diapozitive, insigne, medalii comemorative, obiecte decorative, steguleţe şi alte materiale);
f) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe tema comunicării guvernamentale interne şi europene şi a transparenţei instituţionale;
g) organizarea şi participarea la schimburi de experienţă, vizite de documentare, conferinţe, congrese, workshopuri, seminare, mese rotunde, reuniuni de lucru şi alte activităţi desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe tema comunicării europene, organizate de instituţiile Uniunii Europene sau organisme asociate acestora, din ţară sau străinătate;
h) achiziţionarea unor servicii de presă internă şi externă (abonamente la informaţii electronice, presă scrisă, alte publicaţii), fluxuri de ştiri şi rapoarte de monitorizare şi analiză a comunicării guvernamentale;
i) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de comunicare şi transparenţă instituţională, specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, desfăşurate împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate;
j) achiziţionarea de servicii de consultanţă internă şi externă, servicii de cercetare – dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorităţii contractante, inclusiv plata unor consultanţi sau experţi. Selecţia specialiştilor se va realiza pe o bază concurenţială, pe baza analizei CV – urilor şi portofoliului acestora de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;
k) invitarea în România a reprezentanţilor unor publicaţii, posturi de radio şi de televiziune internaţionale de prestigiu, a formatorilor de opinie, a unor cercetători sau consultanţi în domeniile de activitate specifice Direcţiei pentru strategii guvernamentale, cu suportarea cheltuielilor de sejur şi a transportului intern şi internaţional;
l) realizarea de producţii multimedia în regim propriu, în vederea promovării României şi optimizării comunicării guvernamentale (clipuri publicitare, filme documentare, compact – discuri, casete audio şi video, diapozitive, site-uri);
m) sprijinirea unor publicaţii din ţară (cărţi, broşuri, pliante, tipărituri) în scopul informării publice.

Suma de 2.500 mii lei – prevăzută la lit. d) “Finanţarea acţiunilor cu caracter ştiinţific şi social – cultural” din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 – se va utiliza pentru finanţarea următoarelor proiecte şi acţiuni, realizate de Direcţia pentru strategii guvernamentale la iniţiativa sa ori în parteneriat cu structuri din ţară şi din străinătate (instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, asociaţii şi fundaţii, organisme internaţionale etc.), precum şi pentru finanţări nerambursabile potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare:

a) acţiuni cu caracter ştiinţific şi social – cultural;
b) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, întâlniri de lucru, conferinţe, mese rotunde, ateliere, workshopuri, congrese, reuniuni, târguri, expoziţii, festivaluri, congrese, reuniuni desfăşurate în ţară şi în străinătate, pe aspecte legate de optimizarea politicilor guvernamentale, inclusiv a celor care vizează cooperarea cu mediul asociativ;
c) achiziţionarea de consultanţă pentru analiza şi optimizarea politicilor publice; comandarea şi efectuarea unor sondaje de opinie, studii, evaluări, rapoarte şi analize de politici publice şi strategii pentru optimizarea programelor guvernamentale;
d) achiziţionarea unor baze de date, rapoarte/analize interne şi internaţionale în domenii de interes guvernamental;
e) organizarea şi participarea la diferite programe, activităţi interne şi internaţionale, precum şi la acţiuni având ca scop optimizarea politicilor publice;
f) organizarea, finanţarea şi participarea la acţiuni şi proiecte de studii, evaluări şi analize de politici publice şi strategii specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, care pot fi desfăşurate inclusiv împreună cu organisme neguvernamentale şi cu instituţii din ţară şi din străinătate;
g) achiziţionarea de servicii de consultanţă internă şi externă, servicii de cercetare – dezvoltare ale căror rezultate nu sunt destinate exclusiv autorităţii contractante, inclusiv plata unor consultanţi sau experţi. Selecţia specialiştilor se va realiza pe o bază concurenţială, pe baza analizei CV – urilor şi a portofoliului acestora, de către o comisie stabilită prin ordin al secretarului general al Guvernului;
h) contribuţii la programe realizate cu finanţare din partea unor organisme internaţionale;
i) alte activităţi necesare şi oportune pentru organizarea şi finalizarea unor acţiuni specifice obiectului de activitate al Direcţiei pentru strategii guvernamentale, potrivit actelor normative de organizare şi funcţionare a Cancelariei Primului – Ministru şi a Secretariatului General al Guvernului;
j) decontarea proiectului realizat în anul 2012, constând în “Concert festiv de Crăciun şi Anul Nou al Orchestrei Medicilor din Bucureşti Dr. Ermil Nichifor”, în sumă de 49.620,00 lei. Pentru proiectele şi acţiunile cuprinse la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 se pot acoperi următoarele cheltuieli:

1. trataţii, reprezentare, mese oficiale, cocteiluri, cadouri şi vizionarea unor spectacole pentru delegaţiile străine, conform normativelor de cheltuieli aprobate de ordonatorul principal de credite;
2. cazare, transport şi indemnizaţie de delegare pentru deplasările în ţară ale persoanelor salariate în cadrul Direcţiei pentru strategii guvernamentale, conform reglementărilor legale în vigoare;
3. cazare, transport, diurnă şi diverse pentru deplasările în străinătate ale persoanelor salariate în cadrul Direcţiei pentru strategii guvernamentale, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare;
4. masă în barem de 85 lei/zi/persoană şi cazare în unităţi hoteliere şi în pensiuni turistice, categoria 3 stele, transport, pentru participanţii la acţiunile, programele şi proiectele realizate la iniţiativa Direcţiei pentru strategii guvernamentale, individual sau în parteneriat, precum şi pentru cele finanţate de direcţie, potrivit Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general;
5. taxe de participare şi vizitare, taxe poştale, taxe de viză, poliţe de asigurare pentru călătorii în străinătate şi asigurări medicale;
6. comunicaţii telefonice şi internet;
7. premii, onorarii, achiziţii de bunuri şi servicii, inclusiv servicii de organizare a expoziţiilor, târgurilor, seminarelor, spectacolelor, conferinţelor, congreselor, amenajarea spaţiilor unde acestea se desfăşoară şi decorarea lor cu aranjamente florale;
8. editare, tipărire, multiplicare, difuzare, traducere, realizarea de obiecte promoţionale, filme documentare şi filme artistice de scurtmetraj, servicii de publicitate în mass – media şi pe internet, consultanţă în gestionarea şi evaluarea proiectelor, consultanţă în relaţii cu publicul, realizarea de sondaje de opinie, studii, cercetări şi evaluări de strategii, programe şi politici publice, realizarea de campanii de informare publică şi promovarea imaginii, operaţiuni de multiplicare/printare multimedia, materiale promoţionale, abonamente, chirie şi alte servicii.