Categories
Legislaţie utilă Unităţi sanitare/spitale

Ordin 449/2013 – Servicii de spitalizare continuă

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII                                                                                                                                                                                                                                                                                                  CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 449 din 2 aprilie 2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Nr. 195 din 1 aprilie 2013

ORDIN
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă

Având în vedere:

– Referatul de aprobare nr. E.N. 3.315 din 2 aprilie 2013 al Ministerului Sănătăţii şi nr. D.G. 689 din 1 aprilie 2013 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. – Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 862/547/2011 privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţi acuţi, pe baza clasificării spitalelor în funcţie de competenţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 1 iunie 2011, cu completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins:

“ORDIN
privind stabilirea sumelor minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 1. – (1) Sumele minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi se stabilesc în funcţie de clasificarea aprobată în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în funcţie de priorităţile pentru sistemul de sănătate stabilite prin Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Suma minimă prevăzută la alin. (1) se stabileşte prin raportare la suma posibil de contractat în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.”

3. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 5. – Pentru următoarele unităţi spitaliceşti suma minimă contractată în condiţiile art. 1 nu poate fi mai mică de 95% din suma contractată în anul precedent pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi:

a) pentru spitalele clasificate în categoriile I şi IM, în condiţiile prevăzute de Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
b) pentru spitalele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012, cu modificările şi completările ulterioare, şi pentru Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj – Napoca, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă «Sf. Spiridon» şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara, spitale care asigură conducerea operativă a unităţilor funcţionale prevăzute în anexa nr. 3 la acelaşi ordin.”

4. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Modalitatea de calcul al sumei minime contractate de spitale cu casele de asigurări de sănătate pentru serviciile de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi”

5. La anexă, după articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 21 , cu următorul cuprins:

“Art. 21. – (1) Pentru spitalele prevăzute la art. 5 lit. b) din ordin, suma minimă contractată cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi se calculează în conformitate cu formula: Sm = Sp x P%, numai dacă suma astfel calculată este mai mare decât cea rezultată prin calculul prevăzut la art. 1 şi 2.
(2) Pentru spitalele prevăzute în anexele nr. 2 şi 6 la Ordinul ministrului sănătăţii, interimar, nr. 1.085/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru alte spitale care participă cu structuri implicate în asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi terapie intensivă la constituirea unităţilor funcţionale regionale de urgenţă prevăzute în anexa 3 la acelaşi ordin, suma minimă contractată cu casele de asigurări de sănătate pentru servicii de spitalizare continuă pentru pacienţii acuţi se calculează astfel: Sm = Sp x (P – 3)%, numai dacă suma astfel calculată este mai mare decât cea rezultată prin calculul prevăzut la art. 1 şi 2.”

6. La anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“Art. 3. – (1) Suma posibil de contractat în funcţie de capacitatea maximă de funcţionare a fiecărui spital se calculează astfel:

Sp = Nr_pat x IU_pat/DMS_nat x ICM x TCP x F1.

(2) În formula prevăzută la alin. (1), Nr_pat reprezintă numărul de paturi aprobate şi contractabile după aplicarea prevederilor Planului naţional de paturi, IU_pat, DMS_nat, TCP şi ICM reprezintă indicele de utilizare a paturilor, durata medie de spitalizare la nivel naţional, tariful pe caz ponderat şi, respectiv, indicele case – mix, care sunt prevăzute în Normele metodologice de aplicare a Contractului – cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, iar F1 reprezintă factorul de corecţie, care se calculează astfel:

F1 = numărul de medici cu contract de muncă sau contract de prestări servicii/numărul minim de medici necesar pentru numărul de paturi aprobat şi posibil de contractat, conform normativului de personal.

(3) Factorul de corecţie F1 se include în calculul formulei prevăzute la alin. (1) numai în situaţia în care valoarea lui este sub 1.
(4) Pentru anul 2013, în formula prevăzută la alin. (1) se ia în calcul o valoare a tarifului pe caz ponderat (TCP) de 1.800 pentru institutele de oncologie şi pentru spitalele prevăzute la art. 21 alin. (1), de 1.600 pentru institutele clinice şi pentru spitalele prevăzute la art. 21 alin. (2), respectiv de 1.444 pentru celelalte spitale de urgenţă judeţene, pentru Spitalul Clinic de Urgenţă Militar Central, Spitalul de Urgenţă «Prof. dr. Dimitrie Gerota» şi Spitalul Militar de Urgenţă «Prof. dr. Agrippa Ionescu».
(5) Pentru anul 2013, valoarea TCP la care s-a realizat decontarea în cursul anului 2012, pentru spitalele prevăzute la alin. (4), se utilizează în calculul formulei prevăzute la alin. (1) numai în situaţia în care această valoare este mai mare decât cele care sunt prevăzute la alin. (4) pentru spitalele respective.
(6) Pentru anul 2013, în formula prevăzută la alin. (1) se ia în calcul o valoare a TCP de 95,56% din valoarea TCP la care sa realizat decontarea în cursul anului 2012 pentru toate spitalele care nu sunt prevăzute la alin. (4).”

Art. II. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna aprilie 2013.

Ministrul sănătăţii,
Gheorghe – Eugen Nicolăescu

Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
Doru Bădescu