Categories
Fiscalitate Legislaţie utilă

Ordin 342/2013 – Regimul de declarare derogatoriu

MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
ORDIN
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu

Având în vedere prevederile referitoare la obligaţiile declarative prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile art. 81 alin. (4) şi ale art. 228 alin. (2) şi (21) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. – Anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 17 iunie 2009, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La capitolul A “Aprobarea regimului de declarare derogatoriu”, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 61, cu următorul cuprins:

“61. În cazul contribuabililor, persoane fizice autorizate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi completările ulterioare, sau persoane fizice a căror activitate este organizată şi reglementată prin legi speciale, odată cu cererea de acordare a regimului de declarare derogatoriu, se depune dovada înscrierii inactivităţii temporare la registrul comerţului sau la organizaţiile profesionale care au eliberat documentele de funcţionare în baza cărora persoanele respective îşi desfăşoară activitatea, după caz.”

2. La capitolul C “Depunerea declaraţiilor fiscale” punctul 1 “Sfera de aplicare a regimului de declarare derogatoriu”, pct . 1.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“1.1. Sunt supuse regimului de declarare derogatoriu următoarele declaraţii fiscale:

a) formularul 100 «Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat», cod 14.13.01.99/bs;
b) formularul 101 «Declaraţie privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04;
c) formularul 112 «Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate», cod 14.13.01.01/d.u;
d) formularul 104 «Declaraţie privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor», cod 14.13.01.01/dv;
e) formularul 120 «Decont privind accizele», cod 14.13.01.03;
f) formularul 130 «Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă», cod 14.13.01.05;
g) formularul 300 «Decont de taxă pe valoarea adăugată», cod 14.13.01.02.”

3. La capitolul C punctul 2 “Termene de depunere”, pct . 2.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“2.2. Pentru fracţiunea de an fiscal aflată în afara perioadei de aplicare a regimului de declarare derogatoriu, contribuabilii au obligaţia depunerii declaraţiilor prevăzute la pct. 1.1 lit. b), e) şi f) la termenele prevăzute de lege.”

4. La capitolul D “Proceduri de administrare”, punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

“3. Notificarea contribuabililor care nu depun declaraţiile fiscale pe perioada aplicării regimului de declarare derogatoriu se face avându-se în vedere termenele de depunere prevăzute de lege pentru declaraţiile menţionate la cap. C pct. 1.1 lit. b), e) şi f).”

Art. II. – Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Şerban Pop

Bucureşti, 29 martie 2013.
Nr. 342.